Методичні вказівки до вивчення курсу «книгознавство та бібліотекознавство»Сторінка1/2
Дата конвертації25.10.2017
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

_____________________________________________________

Факультет систем і засобів масової комунікації

Кафедра видавничої справи і міжкультурної комунікаціїМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
«КНИГОЗНАВСТВО ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО»

2011

Міністерство науки і освіти, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

_____________________________________________________


Факультет ситем і засобів масової комунікації

Кафедра видавничої справи і міжкультурної комунікації
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
«КНИГОЗНАВСТВО ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО»

Дніпропетровськ

2011

Подаються рекомендації щодо тематики практичних занять з книгознавства та бібліотекознавства, список рекомендованої літератури до курсу, теми рефератів. Викладено короткі відомості історичних і теоретичних процесів становлення і розвитку узагальненого книгознавства і подано питання, що визначаються як контрольні для перевірки засвоєння набутих студентами знань з дисципліни.

Методичні вказівки призначені для студентів-магістрів, які навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування» і вивчають курс "Книгознавство та бібліотекознавство", а також для журналістів,рекламістів, фахівців зі зв’язків з громадськістю і тих, хто працює у сфері соціальних комунікацій.

Рекомендовано Вченою радою факультету систем та

засобів масової комунікації

протокол № 1 від 30.08. 2011 рокуМетодичні вказівки до практичних занять з курсу

«Книгознавство та бібліотекознавство»

Укладач канд. філол. наук, доцент Н. І. Іванова

___________________________________________________

Підписано до друку . Формат 60х84/16.

Папір друкарський. Друк плоский

Ум. друк. арк. . Ум. фарбо.-відб. Обл. -вид. арк.

Тираж 100 пр. Зам.№

_____________________________________________________

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ«КНИГОЗНАВСТВО ТА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО»

Передмова

Згідно з освітніми стандартами вищої школи реалізація підготовки магістра значною мірою забезпечується завдяки доступу кожного студента до документальних фондів бібліотек, бібліографічних, фактографічних і повнотекстових баз даних, що дозволяє студенту своєчасно, з необхідною точністю і повнотою мати можливість працювати з підручниками, навчальними посібниками, а також довідковою і науковою літературою з усіх професійних і спеціальних дисциплін. Запорука успішного навчання і наукового зростання у майбутньому – знання і практичні навички роботи з книгою та інформацією ( бібліографічною або фактографічною.) Такі знання особливо необхідні під час самостійної дослідницької роботи магістрів: при написанні рефератів, курсових і магістерських робіт тощо. Навички пошуку інформації дозволяють оперативно і грамотно відстежувати у сучасних документальних потоках потрібну інформацію.

Метою курсу є вивчення методик найбільш ефективного пошуку і обробки інформації з метою інформаційного забезпечення навчання, самостійної і дослідницької роботи магістрів.

Основне завдання курсу - навчити студентів-магістрів користуватися основними елементами довідково-бібліографічного апарату сучасних інформаційних інституцій, сформувати навички ефективної роботи з різними джерелами інформації та обирати оптимальні з них.

Базові знання, що отримають магістри у процесі вивчення курсу, дозволять їм успішно працювати з системою каталогів і картотек бібліотек усіх типів, ефективно використовувати поточні, ретроспективні і перспективні науково-допоміжні вітчизняні й зарубіжні бібліографічні видання, орієнтуватися у системі довідкових видань, працювати з електронними компонентами довідково-бібліографічного апарату інформаційних інституцій.

Особливу увагу приділено вивченню електронних альтернатив традиційним пошуковим системам, наприклад, електронних каталогів реальних бібліотек, а також віртуальних бібліотек і повнотекстових баз даних. Поширення мережі INTERNET вимагає спеціальних знань для роботи з професійними електронними пошуковими системами: це і можливості повнотекстового пошуку, і миттєвого замовлення та отримання копій публікацій, а також різноманітних сервісних можливостей.

Курс складається із двох модулів. Під час вивчення першого модуля передбачається ознайомлення магістрів з основними джерелами інформації (бібліографічної, фактографічної) та інституціями, які її виробляють, накопичують і розповсюджують ( такими, як бібліотеки і органи науково-технічної інформації). Зміст другого модуля спрямований на опанування методики роботи з джерелами інформації.

Таким чином, після вивчення курсу магістри зможуть відповісти на питання: « де і як знайти інформацію, необхідну для вирішення навчальних, наукових і професійних завдань» та « як максимально ефективно працювати з віднайденими джерелами».
Практичне заняття 1. СИСТЕМА КНИГОЗНАВЧИХ НАУК


 1. Об’єкт і предмет книгознавства. Структура і складові книгознавства.

 2. Система книговидавничих знань.

2.1. Система бібліотечних знань (бібліотекознавство).

2.2. Система бібліографічних знань (бібліографознавство).2.3. Система книготорговельних знань (бібліополістика).

 1. Наукова інформація і бібліотека. Бібліотека у системі інформації. Розмежування

функцій між бібліотеками і службами інформації.

 1. Система бібліотек. Система бібліотек України.

 2. Види і типи бібліотек. Значення типології бібліотек.


Основна література


 1. Беловицкая А.А. Общее книговедение: Учеб.пособие,- М.: Книга, 1987,- 256 с.

 2. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2004. – 212 с.

 3. Мотульский, Р. С. Общее библиотековедение : учеб. пособие для вузов / Р. С.

Мотульский. - М. : Либерия, 2004. - 223 с.

 1. Справочник библиотекаря / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. - СПб. : Профессия, 2001. – 448 с.

 2. Справочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. - СПб. : Профессия, 2002. – 528 с.

 3. Справочник информационного работника / под общ. ред. Р. С. Гиляревского, В. А. Минкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Профессия, 2007. - 584 с.

 4. Чачко, А. С. Развивающая библиотека в информационном обществе : науч.-метод. пособие / А. С. Чачко. - М. : Либерея, 2004. - 88 с. - (Библиотека и время ; вып. 2).Додаткова література


 1. Анилина М.И. Философия современной библиотеки // Библиотековедение. 1996.- N 4/5.- С. 91-100.

 2. Баренбаум И.Е. История книги,- Изд. 2-е, перераб.- М.:Книга, 1984,- 247 с.

 3. Ванеев А.Н. Библиотековедение как общественная наука// Библиотековедение. Общий курс: Учебник.- М.:Кн.палата. 1988,- С.27 -34.

 4. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги. Древний мир. Средневековье. Возрождение. XYII век,- М.:Книга,1988.- 312 с.

 5. Герчук Ю. Я. Художественные миры книги / Ю. Я. Герчук. – М. : Книга, 1999.- 239 с.

 6. Гиляревский Р.С. Библиотечное образование в США // Библиотеки и библиотечное дело США:Комплексный подход.- М.:НПП "Информ-система", 1992,- С.226 248.

 7. Книга как художественный предмет: в 2 ч. Ч. 1. Набор, фактура, ритм. –М., 1998. – 382 с. Ч. 2. Формат, цвет, конструкция, композиция. – 2000. – 399 с.

 8. Книга и чтение в зеркале социологии / ГБЛ,- М.: Кн. палата, 1990,- 208 с.

 9. Книговедение.Энциклопедический словарь.- М.: Сов. энциклопедия, 1982,- 664 с.

 10. Концепция маркетинга для публичных библиотек/ Н.Бохард и др.; Пер. с нем. Е.М. Ястребовой.- М.: НВЦ "Библиомаркет",1993.- 144 с.

 11. Манифест ЮНЕСКО "О публичных библиотеках" 1994 г. // Инф. бюлл. РБА.-1995,- N 2.- С.85-89.'

 12. Мильман В.А. Общетеоретическая проблематика в отечественном библиотековедении начала XX в. // Сов.библиотековедение.-1989,- N 6,- С.9-17.

 13. Мильчин А.Э. Культура издания: Как не надо и как надо делать книги/ А.Э. Мильчин. –М.:Логос,2002. -222с.

 14. Михнова И.Б. и др. Библиотека и бизнес: Практ. рекомендации, документы и материалы / Михнова И.Б., Пурник А.В., Антонова О.И.-М.*:НВЦ "Библиомаркет", 1994,- 267 с.

 15. Ортега-и-Гассет X. Миссия библиотекаря // Человек читающий. Писатели XX века о роли книги в жизни человека и общества.-М.: Прогресс, 1989,- С.307-325.

 16. Остапов А.И. Библиотеки как сложноинтеллектные системы // Библиотечное дело и демократия: Тез.докл. и сообщ. на-уч.конф. Москва, 8-10 апр.1997 г. Ч.1.- М., 1997.-С.68-69.

 17. Остапов А.И. Библиотечная когнитология: (моногр.)/ Под ред. И.А. Саяпиной.- Краснодар, 1995.- 331 с.

 18. Скворцов В. В. Библиотечное дело и демократия // Библиoтe-кoвeдeниe.-1997.- N 3,- С.3-13.

 19. Скворцов В.В. Общее библиотековедение: Учебник в 2-х ч. -4.1. Теоретические основы библиотековедения.- М.:Изд-во МГУ К, 1996. -89 С,

 20. Скворцов В.В. Сущность современного библиотековедения как научной дисциплины // Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее: Тез. докл. междунар. науч.конф.- Краснодар, 1996.-С.364-367."

 21. Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знания / отв. ред. З. Г. Высоцкая ; РАН. Б-ка по естественным наукам. - М. : [б. и.], 1995. - 268 с.

 22. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Н. П. Маковеев и др. – Изд, 2-е перераб. и доп. – М. Юристъ,2004. - 624с. –(Книжное дело).Основні поняття теми
Бібліографія - інформаційна інфраструктура, що забезпечує підготовку, розповсюдження і використання бібліографічної інформації.
Бібліографічна інформація - інформація про документи, необхідні для їх ідентифікації і використання.
Бібліотекознавство - суспільна наука, яка вивчає бібліотечну справу, закономірності, принципи формування, розвитку, функціонування бібліотечної системи, взаємодію бібліотек у різних аспектах, управління бібліотеками.
Бібліотека – інформаційна, культурна, освітня установа, яка володіє організованим фондом тиражованих документів і надає їх у тимчасове користування фізичним і юридичним особам; бібліотека може бути структурним підрозділом підприємства, установи, організації.
Вид бібліотеки - одне із основних понять типології бібліотек, що визначає групи бібліотек за певними ознаками, які створені у процесі подальшої деталізації типів бібліотек. Виокремлені сім основних видів бібліотек: 1) державні, 2) муніципальні,

3) УАН, інших академій, 4) виробництв, установ, організацій, 5) громадських організацій, 6) приватні, 7) бібліотеки, засновані закордонними юридичними і фізичними особами.


Тип бібліотеки – характеристика бібліотеки відповідно до суспільних інформаційних потреб, які вона задовольняє. Можна виокремити два типа бібліотек: універсальні і спеціальні. Розповсюдженим є поділ бібліотек на масові, наукові і спеціальні.

Типологія бібліотек – наукова класифікація бібліотек за спільністю сутнісних ознак

( характером суспільних інформаційних потреб,які задовольняються бібліотекою; об’єктом діяльності бібліотек; регіональним рівнем; відомчою підпорядкованістю), які визначають склад фондів, контингент читачів, місце в системі бібліотечних закладів країни (призначення, головні цілі, завдання, характеристики).Практичне заняття 2. БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ


 1. Склад і структура бібліотечних фондів.

 2. Документ – поняття. Види документів..

 3. Основні довідкові видання і їх використання.

 4. Енциклопедії та енциклопедичні словники. Термінологічні словники. Словники скорочень.

 5. Довідники. Види довідників.

 6. Наукові видання. Наукова і науково-популярна література. Дисертації і автореферати. Депоновані рукописи.

 7. Навчальні видання. Підручники і навчальні посібники.

 8. Періодичні видання.


Основна література


 1. Антоненко І. Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ІSО 15489 «Інформація та документація. – Управління документацією» // Студії з арх.справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД Європейський ун-т, 2004. – Т. 11. – С. 172 – 177.

 2. Библиотечные каталоги : учебник / под ред. Г. И. Чижковой. - 2-е изд., перераб. и

доп. - М. : Книга, 1977. - 303 с.

 1. Воронько, К. Л. Организация библиотечных фондов и каталогов : учебник / К. Л.

Воронько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книга, 1981. – 327 с.

 1. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2004. – 212 с.

 2. Загорецька О.М. Теорія діловодства як галузь наукових знань // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 2002. – Т. 8. – С. 139 – 141.

 3. Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 2003. – 167 с.

 4. Кудряев В.А. Корнеев И.К. Ксандопуло Г.Н. и др. Организация работы с документами. – М.: Инфра-М 1998. – 575 с.

 5. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. 2000. – 162 с.

 6. Мотульский, Р. С. Общее библиотековедение : учеб. пособие для вузов / Р. С.

Мотульский. - М. : Либерия, 2004. - 223 с.

 1. Паршукова Г.Б. Методика поиска профессиональной информации: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений / Паршукова Галина Борисовна. - СПб. : Профессия, 2006. – 224 с.

 2. Терешин, В. И. Библиотечный фонд : учеб. пособие / В. И. Терешин. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во МГУКИ : Профиздат, 2000. - 174 с.


Додаткова література


 1. Беловолова И.И. Развитие международного сотрудничества в области библиотечно-библиографического образования (На примере ИФЛА):Автореф. дисс.канд. пед. наук / МГИК.- М., 1989.- 16 с.

 2. Библиотечно-библиографическая классификация: Рабочие таблицы для массовых б-к. М.: Либерия,1997.- 688 с.

 3. Библиотечное дело: Терминологический словарь / ГБЛ; Сост.:И. М. Суслова, Л.Н. Уланова;Н.С.Карташов, отв.ред. -2-е пере-раб. и значит, доп. изд.- М.: Книга, 1986.- 224 с.

 4. Кузин, Ф. А. Естественнонаучная, техническая и медицинская книга. Специальное книговедение : учебник / Ф. А. Кузин. - М. : Книга, 1986. – 351 с.

 5. Концепция маркетинга для публичных библиотек/ Н.Бохард и др.; Пер. с нем. Е.М. Ястребовой.- М.: НВЦ "Библиомаркет",1993.- 144 с.

 6. Призмент Э.Л. Вспомомогательные указатели к книжным изданиям/ Э.Л. Призмент.- М.: Книга,1998.-207.-( От рукописи – к книге).

 7. Рудер Э. Типографика: Руководство по оформлению // Э. Рудер. – М. : Книга, 1992. -286 с.

 8. Сукиасян, Э. Р. Библиотечные каталоги : метод. материалы / Э. Р. Сукиасян. - М. : Профиздат, 2001. – 192 с.

 9. Эйдельман, Б. Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог : учеб. пособие / Б. Ю. Эйдельман. - М. : Книга, 1977. - 310 с.


Основні поняття теми

Бібліотечний фонд – систематизоване зібрання друкованих видань і інших документів, які відібрані відповідно до завдань бібліотеки і потреб її читачів.
Вторинний документ – документ, який є результатом аналітико-синтетичної переробки одного або декількох первинних документів.
Дисертація – друкований або рукописний твір, представлений до захисту на здобуття наукового ступеня.
Документ- матеріальний об’єкт із зафіксованою на ньому інформацією у вигляді тексту, звукозапису або зображення, який слугує передачі у часі і просторі з метою збереження суспільного використання.
Книга – неперіодичне текстове видання обсягом більше 48 сторінок.
Наукова література – сукупність творів, які висвітлюють наукові проблеми і слугують першоджерелами для наукового дослідження.

Періодичне видання – видання, яке виходить через певні проміжки часу, з постійним для кожного року числом номерів, які не повторюються за змістом, однотипно оформлені, мають однакову назву і, як правило, однаковий об'єм і формат. До періодичних видань відносяться газети, журнали, періодичні збірки і бюлетені.

Довідкові видання – видання, які містять короткі відомості наукового, науково-популярного або прикладного характеру, викладені, оформлені і розташовані так, щоб їх можна бкло легко знайти.
Структура фонду – функціональна організація фонду, яка передбачає взаєморозміщення і взаємозв’язки підрозділів фонду бібліотеки; характеризується об’ємом фонду, галузевим і мовним складом, наявністю різних видів документів, потребами диферієнційованого обслуговування читачів.
Підручник – навчальне видання, яке містить систематичне виклад навчальної дисципліни або її розділу, частини, відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене у якості даного виду видання.
Навчальне видання - неперіодичне видання, що містить систематизовані відомості наукового або практичного характера, представлені у формі зручній для викладання і вивчення в умовах певної системи освіти.

Навчальний посібник – навчальне видання, яке частково або повністю замінює або доповнює підручник і офіційно затверджене в якості даного виду літератури.
Енциклопедія – довідкове видання, яке містить в узагальненому вигляді основні відомості з однієї або усіх галузей знань і практичної діяльності, викладені у формі коротких статей, розміщених у алфавітному порядку.


Практичне заняття 3*. ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АППАРАТ

БІБЛІОТЕКИ.


 1. Значення довідково-бібліографічного апарату, його роль в організації довідково-бібліографічного обслуговування.

 2. Бібліотечні каталоги, їх роль в розкритті фондів бібліотеки.Види і форми традиційних каталогів.

4. Електронний каталог. Стратегія пошуку. Оформлення запиту. Пошук і відбір документів. Довідкові системи.

5. Картотеки і бази даних бібліотек: структура, призначення, використання. Види картотек.


* Практичне заняття проводиться на базі наукової бібліотеки ДНУ

Основна література


 1. Библиотечные каталоги : учебник / под ред. Г. И. Чижковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книга, 1977. - 303 с.

 2. Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика : учебник / под ред. О. П. Коршунова. - М. : Кн. палата, 1990. - С. - 43-94 ; С. 56-86.

 3. Вершинин, М. И. Электронный каталог : проблемы и решения : учеб.-практ. пособие / М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2007. - 232 с. - (Серия "Библиотека").

 4. Воронько, К. Л. Организация библиотечных фондов и каталогов : учебник / К. Л. Воронько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книга, 1981. – 327 с.

 5. Мотульский, Р. С. Общее библиотековедение : учеб. пособие для вузов / Р. С. Мотульский. - М. : Либерия, 2004. - 223 с.

 6. Паршукова Г.Б. Методика поиска профессиональной информации: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений / Паршукова Галина Борисовна. - СПб. : Профессия, 2006. – 224 с. 8

 7. Шилов, В.В. Обязательный экземпляр. Проблемы контроля /В.В. Шилов// Научные и технические библиотеки. - 1997. - № 8. - С. 3-7Додаткова література


 1. Леонов В.П. Библиотечно-библиографические процессы в системе научных коммуникаций / РАН; Библиотека РАН,- СПб.,1995.-139 с.

 2. Остапов А.И. Библиотечная когнитология: (моногр.)/ Под ред. И.А. Саяпиной.- Краснодар, 1995.- 331 с.

 3. Призмент Э.Л. Вспомомогательные указатели к книжным изданиям/ Э.Л. Призмент.- М.: Книга,1998.-207.-( От рукописи – к книге).

 4. Савина, И. А. Библиографическое описание документа : учеб. метод. рекомендации / И. А. Савина ; под ред. Н. Б. Зиновьевой. - СПб. : Профессия, 2006. - 272 с. - (Библиотека).

 5. Сукиасян, Э. Р. Библиотечные каталоги : метод. материалы / Э. Р. Сукиасян. - М. : Профиздат, 2001. – 192 с.

 6. Сафиуллина З.А. Тестовая библиотечно-библиографическая диагностика читателей / МГИК.- М.,1994,- 143 с.

 7. Скворцов В.В. Содержание проблемы информатизации библиотечной теории и практики // Информатизация и проблемы гуманитарного образования: Междунар. науч. конф.- Краснодар-Новороссийск, 1995.-С.307-310.

 8. Эйдельман, Б. Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог : учеб. пособие / Б. Ю. Эйдельман. - М. : Книга, 1977. - 310 с.


Основні поняття теми
Алфавітний каталог – бібліотечний каталог, у якому бібліографічні записи розміщені в алфавітному порядку імен або прізвищ авторів або заголовків друкованих творів та інших документів.

Бази даних – сукупність взаємопов’язаних даних, що відносяться до певної галузі знання, ( теми, проблеми ), які представлені у певному форматі.
Бібліотечний каталог - перелік друкованих творів та інших документів, які містяться у фонді бібліотеки або групі бібліотек, укладений за певним принципом і розкриваючий склад або зміст бібліотечних фондів
Індексація - встановлення тотожності об’єктів на засадах співпадіння їх признаків.

Картотека статей - бібліографічна картотека, яка відображає матеріали із періодичних видань, збірок ( незалежно від їх наявності у фонді). Може мати алфавітне, систематичне, предметне або інше розташування матеріалу.


Систематичний каталог – бібліотечний каталог, у якому бібліографічні записи розташовуються за галуззю знань у відповідності до певної системи бібліотечно-бібліографічної класифікації.
Довідково-бібліографічний апарат - сукупність довідкових і бібліографічних видань, бібліотечних каталогів і картотек, які призначені для пошуку інформації, пропаганди друкованих творів й інших документів та цілеспрямованого керування читанням.
Електронний каталог – це бібліотечний каталог у машиночитацькому вигляді , що працює у режимі реального часу.

Практичне заняття 4. БІБЛІОГРАФІЯ
1 Сучасні системи бібліографічної інформації. Загальна характеристика об’єктів бібліографії.

2.Типи і види бібліографічних посібників.

3.Система бібліографічної інформації. Державна бібліографія.

4. Науково-допоміжна бібліографія. Види бібліографічних посібників та їх використання.

5. Галузева бібліографія.

6. Провідні центри бібліографічної інформації: міжнародні, державні, регіональні, відомчі.Основна література 1. Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика : учебник / под ред. О. П. Коршунова. - М. : Кн. палата, 1990. - С. - 43-94 ; С. 56-86.

 2. Библиотечно-библиографическая классификация: Рабочие таблицы для массовых б-к. М.: Либерия,1997.- 688 с.

 3. Библиографические ссылки, библиографическое описание в прикнижных и пристатейных библиографических списках // Стандарты по библиотечному делу : сборник / сост. Т. В. Захарчук [и др.]. - СПб., 2000. - Приложение № 2. - С. 119-125.

 4. Библиография естественно–научной литературы : учебник / под ред. М. П. Гастфера, Г. К. Быстровой. - М. : Книга, 1983. - 287 с.

 5. Библиография естественнонаучной, технической и сельскохозяйственной литературы : учебник. - М. : Книга, 1971. – 317 с.

 6. Библиография техники. В 2 ч. Ч.1. / под ред. М. П. Бронштейна, Г. Г. Фирсова. - М. : Книга, 1975. - 267 с.

 7. Библиография технической литературы. В 2 ч. Ч.2. : учебник / под ред. М. П. Гастфера, Г. Д. Гедримович. - М. : Книга, 1978. –213 с.

 8. Диомидова, Г. Н. Библиографоведение : учебник / Г. Н. Диомидова. - СПб. : Профессия, 2002. – 285 с.

 9. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2004. – 212 с.

 10. Паршукова Г.Б. Методика поиска профессиональной информации: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений / Паршукова Галина Борисовна. - СПб. : Профессия, 2006. – 224 с.

 11. Справочник библиографа / науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. - СПб. : Профессия, 2002. – 528 с.

 12. Справочник информационного работника / под общ. ред. Р. С. Гиляревского, В. А. Минкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Профессия, 2007. - 584 с.


Додаткова література


 1. Иениш, Е. В. Библиографический поиск в научной работе : справ. пособие-путеводитель / Е. В. Иениш. - М. : Книга, 1982. – 247 с.

 2. Иениш, Е. В. Ретроспективный поиск технической литературы : справ. пособие-путеводитель / Е. В. Иениш. - М. : Книга, 1980. – 226 с.

 3. Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, технология, управление / Д. Я. Коготков. - СПб. : Профессия, 2004. - 304 с.

 4. Кузин, Ф. А. Естественнонаучная, техническая и медицинская книга. Специальное книговедение : учебник / Ф. А. Кузин. - М. : Книга, 1986. – 351 с.

 5. Концепция маркетинга для публичных библиотек/ Н.Бохард и др.; Пер. с нем. Е.М. Ястребовой.- М.: НВЦ "Библиомаркет",1993.- 144 с.

 6. Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс: Учебник.- М.: Кн. палата, 1990. 232 с.

 7. Леонов В.П. Библиотечно-библиографические процессы в системе научных коммуникаций / РАН; Библиотека РАН,- СПб.,1995.-139 с.

 8. Призмент Э.Л. Вспомомогательные указатели к книжным изданиям/ Э.Л. Призмент.- М.: Книга,1998.-207.-( От рукописи – к книге).

 9. Савина, И. А. Библиографическое описание документа : учеб. метод. рекомендации / И. А. Савина ; под ред. Н. Б. Зиновьевой. - СПб. : Профессия, 2006. - 272 с. - (Библиотека).Основні поняття теми


Анотація -коротка характеристика документу, його частини, або групи документів з точки зору призначення, змісту, форми та інших особливостей.
Бібліографія – інформаційна інфраструктура, яка забезпечує підготовку, розповсюдження і використання інформації.

Бібліографічна інформація – інформація про документи, які необхідні для їх ідентифікації та використання..
Бібліографічний посібник - впорядкована сукупність бібліографічних записів.
Бібліографічний покажчик - бібліографічний посібник великого обсягу із складною структурою та науково-довідковим апаратом.
Бібліографічний огляд – бібліографічний посібник, який у письмовій або усній формі представляє послідовне повістування.
Бібліографічний покажчик видання – частина довідкового апарату видання, у якій розкривається склад або зміст творів, що розміщені у цьому виданні.
Державний бібліографічний покажчик – бібліографічний покажчик, який інформує про документи, що видаються у країні на основі державної регістрації.
Кумулятивний бібліографичний посібник - бібліографічний посібник, який об’єднує матеріали попередніх випусків.
Науково-допоміжний бібліографічний посібник – бібліографічний посібник, який призначений для допомоги у науково-дослідницькій діяльності.
Галузевий бібліографічний посібник – бібліографічний посібник, який акумулює документи певної галузі знання і (або) практичної діяльності.
Ретроспективний бібліографічний посібник - бібліографічний посібник, який відображає масив документів будь-якого історичного періоду.


Практичне заняття 5. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ МЕРЕЖІ INTERNET.


 1. Інформаційні ресурси у мережі INTERNET: гіпертекстові інформаційні ресурси, інтерактивні бази даних, файлові інформаційні ресурси.

 2. Основні можливості пошуку інформаційних ресурсів у мережі INTERNET: використання повнотекстових пошукових машин і каталогів INTERNET - ресурсів.

 3. Пошукові системи, які використовуються в INTERNET. Метапошук.

 4. Довідково-бібліографічний апарат реальних інформаційних організацій у мережі INTERNET.

 5. Віртуальні бібліотеки і засоби електронної доставки інформаційних ресурсів.Основна література


 1. Антоненко І. Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ІSО 15489 «Інформація та документація. – Управління документацією» // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД Європейський ун-т 2004. – Т. 11. – С. 172 – 177.

 2. Ашманов И. С., Иванов А. А. Продвижение сайта в поисковых системах. — М.:

Вильямс, 2007. — 304 с.

 1. Байков Владимир Дмитриевич Интернет. Поиск информации. Продвижение сайтов.

 2. Вершинин, М. И. Электронный каталог : проблемы и решения : учеб.-практ. пособие / М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2007. - 232 с. - (Серия "Библиотека").

 3. Галеева, И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска / И. С. Галеева ; науч. ред. М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2007. - 248 с. - (Серия "Библиотека").

 4. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2004. – 212 с.

 5. Колисниченко Д. Н. Поисковые системы и продвижение сайтов в Интернете. — М.:

Диалектика, 2007. — 272 с.

 1. Ландэ Д. В. Поиск знаний в Internet. — М.: Диалектика, 2005. — 272 с.

 2. Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. — 128 с.

 3. Романенко, В. Н. Сетевой информационный поиск : практ. пособие / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина ; Рос. акад. естеств. наук. Северо-Западное отд-ние образования и развития науки. - СПб. : Профессия, 2003. - 288 с.

 4. Справочник информационного работника / под общ. ред. Р. С. Гиляревского, В. А. Минкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Профессия, 2007. - 584 с.

 5. Чачко, А. С. Развивающая библиотека в информационном обществе : науч.-метод. пособие / А. С. Чачко. - М. : Либерея, 2004. - 88 с. - (Библиотека и время ; вып. 2).

 6. Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках: справочник / науч. ред. Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гордукалова. - СПб. : Профессия, 2007. - 664 с. - (Библиотека).Додаткова література


 1. Анилина М.И. Философия современной библиотеки // Библиотековедение. 1996.- N 4/5.- С. 91-100.

 2. Гиляревский Р.С. Информатика и библиотековедение.Общие тенденции в развитии и преподавании.- М.:Наука ,1974.- 203 с.

 3. Леонов В.П. Библиотечно-библиографические процессы в системе научных коммуникаций / РАН; Библиотека РАН,- СПб.,1995.-139 с.

 4. Остапов А.И. Библиотеки как сложноинтеллектные системы // Библиотечное дело и демократия: Тез.докл. и сообщ. на-уч.конф. Москва, 8-10 апр.1997 г. Ч.1.- М., 1997.-С.68-69.

 5. Остапов А.И. Библиотечная инженерия знаний: теория и практика. Краснодар, 1997,- 31 с.

 6. Скворцов В.В. Содержание проблемы информатизации библиотечной теории и практики // Информатизация и проблемы гуманитарного образования: Междунар. науч. конф.- Краснодар-Новороссийск, 1995.-С.307-310.

 7. Скворцов В.В. Сущность современного библиотековедения как научной дисциплины // Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее: Тез. докл. междунар. науч.конф.- Краснодар, 1996.-С.364-367."


Практичне заняття 6*. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ НБ ДНУ

1. Структура сайту НБ ДНУ

2. Внутрішні бази даних НБ ДНУ

3. Методика робота з електронним Каталогом НБ ДНУ

4. Картотека наукових праць співробітників ДНУ

5. Зведений каталог бібліотек Дніпропетровська

6. Електронна бібліотека ДНУ

* Практичне заняття проводиться на базі наукової бібліотеки ДНУ


Основна література


 1. Антопольский А. Б., Вигурский К. В. Концепция электронных библиотек // Электронные библиотеки. — 1999. — Т. 2. — Вып. 2.Омега-Л").

 2. Антопольский А.Б., Маркарова Т.С., Данилина Е.А. Правовые и технологические проблемы создания и функционирования электронных библиотек. — М.: ИНИЦ «Патент», 2008. — С. 207. Антоненко І. Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ІSО 15489 «Інформація та документація. – Управління документацією» // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД Європейський ун-т 2004. – Т. 11. – С. 172 – 177.

 3. Ашманов И. С., Иванов А. А. Продвижение сайта в поисковых системах. — М.:

Вильямс, 2007. — 304 с.

 1. Байков Владимир Дмитриевич Интернет. Поиск информации. Продвижение сайтов.

СПб.: БХВ-Петербург, 2000. — 288 с.

 1. Вершинин, М. И. Электронный каталог : проблемы и решения : учеб.-практ. пособие / М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2007. - 232 с. - (Серия "Библиотека").

 2. Вигурский К. В., Горный Е. А. Развитие электронных библиотек: мировой и российский опыт, проблемы, перспективы // Интернет и российское общество / Под ред. И. Семенова; Моск. Центр Карнеги. – М.:Гендальф, 2002. – С. 158–188.

 3. Галеева, И. С. Интернет как инструмент библиографического поиска / И. С. Галеева ; науч. ред. М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2007. - 248 с. - (Серия "Библиотека").

 4. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2004. – 212 с.

 5. Колисниченко Д. Н. Поисковые системы и продвижение сайтов в Интернете. — М.:

Диалектика, 2007. — 272 с.

 1. Ландэ Д. В. Поиск знаний в Internet. — М.: Диалектика, 2005. — 272 с.

 2. Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. — 128 с.

 3. Романенко, В. Н. Сетевой информационный поиск : практ. пособие / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина ; Рос. акад. естеств. наук. Северо-Западное отд-ние образования и развития науки. - СПб. : Профессия, 2003. - 288 с.

 4. Справочник информационного работника / под общ. ред. Р. С. Гиляревского, В. А. Минкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Профессия, 2007. - 584 с.

 5. Чачко, А. С. Развивающая библиотека в информационном обществе : науч.-метод. пособие / А. С. Чачко. - М. : Либерея, 2004. - 88 с. - (Библиотека и время ; вып. 2).

 6. Электронные документы: создание и использование в публичных библиотеках: справочник / науч. ред. Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гордукалова. - СПб. : Профессия, 2007. - 664 с. - (Библиотека).

 7. Управление правами в области цифровой информации: практическое руководство: сб.ст. = Managing Digital Rights a practitioner's guide / под ред. Поля Педли (Paule Pedly); пер. с англ. А.И.Земскова. — М.: Издательство "Омега-Л", 2008. — 204 с. — (Совместный проект "Электронные ресурсы в библиотеках и образовании" ГНТБ России и изд-ва "Вигурский К. В., Пильщиков И. А. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" (ФЭБ) // Вопросы интернет-образования. 2005. Т. 27.Додаткова література
1. Анилина М.И. Философия современной библиотеки // Библиотековедение. 1996.- N

4/5.- С. 91-100. 1. Гиляревский Р.С. Информатика и библиотековедение.Общие тенденции в развитии и преподавании.- М.:Наука ,1974.- 203 с.

 2. Леонов В.П. Библиотечно-библиографические процессы в системе научных

коммуникаций / РАН; Библиотека РАН,- СПб.,1995.-139 с.

 1. Остапов А.И. Библиотеки как сложноинтеллектные системы // Библиотечное дело и демократия: Тез.докл. и сообщ. на-уч.конф. Москва, 8-10 апр.1997 г. Ч.1.- М., 1997.-С.68-69.

 2. Остапов А.И. Библиотечная инженерия знаний: теория и практика. Краснодар, 1997,- 31 с.

 3. Скворцов В.В. Содержание проблемы информатизации библиотечной теории и практики // Информатизация и проблемы гуманитарного образования: Междунар. науч. конф.- Краснодар-Новороссийск, 1995.-С.307-310.

 4. Скворцов В.В. Сущность современного библиотековедения как научной дисциплины // Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее: Тез. докл. междунар. науч.конф.- Краснодар, 1996.-С.364-367."


Практичне занятя 7 МЕТОДИКА ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОФОРМЛЕННЯ

НАУКОВИХ РОБІТ

1. Пошук поточної літератури ( відстеження нових публікацій). Підготовка до

ретроспективного пошуку. Перегляд каталогів і бібліографічних джерел.

Аналіз їх якості. Упорядкування зібраного матеріалу.

2. Види і структура наукових робіт. Мова і стиль наукового твору.

Композиційна побудова. Оформлення титульних елементів. Зміст. Рубрикація.

3. Оформлення списку літератури. Розташування інформації у списку. Загальні

правила і особливості подання відомостей.Основна література 1. Антоненко І. Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ІSО 15489 «Інформація та документація. – Управління документацією» // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД Європейський ун-т 2004. – Т. 11. – С. 172 – 177.

 2. Байков Владимир Дмитриевич Интернет. Поиск информации. Продвижение сайтов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2000. — 288 с.

 3. Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика: учебник / под ред. О. П. Коршунова. - М. : Кн. палата, 1990. - С. - 43-94 ; С. 56-86.

 4. Диомидова, Г. Н. Библиографоведение : учебник / Г. Н. Диомидова. - СПб. : Профессия, 2002. – 285 с.

 5. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2004. – 212 с.

 6. Кудряев В.А. Корнеев И.К. Ксандопуло Г.Н. и др. Организация работы с документами. – М.: Инфра-М 1998. – 575 с.

 7. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. 2000. – 162 с.

 8. Ландэ Д. В. Поиск знаний в Internet. — М.: Диалектика, 2005. — 272 с.

 9. Маннинг К., Рагхаван П., Шютце Х. Введение в информационный поиск. —

Вильямс, 2011.

 1. Паршукова Г.Б. Методика поиска профессиональной информации: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений / Паршукова Галина Борисовна. - СПб. : Профессия, 2006. – 224 с.

 2. Романенко, В. Н. Сетевой информационный поиск : практ. пособие / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина ; Рос. акад. естеств. наук. Северо-Западное отд-ние образования и развития науки. - СПб. : Профессия, 2003. - 288 с.

 3. Справочник информационного работника / под общ. ред. Р. С. Гиляревского, В. А. Минкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Профессия, 2007. - 584 с.


Додаткова література


 1. Библиографические ссылки, библиографическое описание в прикнижных и пристатейных библиографических списках // Стандарты по библиотечному делу : сборник / сост. Т. В. Захарчук [и др.]. - СПб., 2000. - Приложение № 2. - С. 119-125.

 2. Иениш, Е. В. Библиографический поиск в научной работе : справ. пособие-путеводитель / Е. В. Иениш. - М. : Книга, 1982. – 247 с.

 3. Иениш, Е. В. Ретроспективный поиск технической литературы : справ. пособие-путеводитель / Е. В. Иениш. - М. : Книга, 1980. – 226 с.

 4. Леонов В.П. Библиотечно-библиографические процессы в системе научных коммуникаций / РАН; Библиотека РАН,- СПб.,1995.-139 с.

 5. Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки.- М.:Наука ,1980.- 304 с.

 6. Призмент Э.Л. Вспомомогательные указатели к книжным изданиям/ Э.Л. Призмент.- М.: Книга,1998.-207.-( От рукописи – к книге).

 7. , 1995. - 295 с.

 8. Савина, И. А. Библиографическое описание документа : учеб. метод. рекомендации / И. А. Савина ; под ред. Н. Б. Зиновьевой. - СПб. : Профессия, 2006. - 272 с. - (Библиотека).

 9. Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знания / отв. ред. З. Г. Высоцкая ; РАН. Б-ка по естественным наукам. - М. : [б. и.], 1995. - 268 с.

 10. Эхо, Ю. Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации : успех без лишних проблем / Юрий Эхо. - М. : Металлургия, 1996. - 112 с.Основні поняття теми
Бібіліографічне посилання – сукупність бібіліогріфічних відомостей про документ, що цитується, розглядається або згадується, які необхідні для його ідентифікації або пошуку.
Ретроспективний бібліографічний посібник - бібліографічний посібник, що містить бібліографічний опис документів, які створені за певний період у минулому.
Ретроспективний інформаційний пошук – пошук документів або фактів за разовивим запитом у накопиченому інформаційно-пошуковому масиві.
Поточний бібліографічний посібник – бібліографічний посібник, який регулярно і оперативно відображає у випусках нові документи.
Титульний аркуш – титульний елемент видання (книги, брошури, поточного видання і т.д.), який містить основні відомості про документ і дозволяє відрізняти його від будь-якого іншого; є основним джерелом складання бібліографічного опису.


Практичне заняття 8. СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ

Класифікація інформації через використання таблиць УДК

1. Характеристика таблиці УДК

2. Функції складових УДК

3. Практичні приклади. Робота з таблицею УДК. *Основна література


 1. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки освіти практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Київ 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ 2004. – 212 с.

 2. Загорецька О.М. Теорія діловодства як галузь наукових знань // Студії з арх. справи та документознавства. – К.: Держкомархів України УНДІАСД 2002. – Т. 8. – С. 139 – 141.

 3. Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 2003. – 167 с.

 4. Кудряев В.А. Корнеев И.К. Ксандопуло Г.Н. и др. Организация работы с документами. – М.: Инфра-М 1998. – 575 с.

 5. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К. 2000. – 162 с.

 6. Паршукова Г.Б. Методика поиска профессиональной информации: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений / Паршукова Галина Борисовна. - СПб. : Профессия, 2006. – 224 с.

 7. Справочник информационного работника / под общ. ред. Р. С. Гиляревского, В. А. Минкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Профессия, 2007. - 584 с.

 8. Український класифікатор нормативних документів (ICS: 2001 IDT) / Т. Бондаренко (пер.і наук.-техн.ред.). – Офіц. вид. – К.: Держспоживстандарт України 2003. – VІ 81 с.

 9. Універсальна десяткова класифікація (УДК): У 2 кн.: Пер. з англ. / Книжкова палата України ім. Івана Федорова / М.І. Сенченко (голов.ред.) М.Й. Ахвердова (підгот.). – К. 2005.

* Додаток « Основна таблиця УДК»
додаткова література


  1. Беловолова И.И. Развитие международного сотрудничества в области библиотечно-библиографического образования (На примере ИФЛА):Автореф. дисс.канд. пед. наук / МГИК.- М., 1989.- 16 с.

  2. Библиотечно-библиографическая классификация: Рабочие таблицы для массовых б-к. М.: Либерия,1997.- 688 с.

  3. Библиотечное дело: Терминологический словарь / ГБЛ; Сост.:И. М. Суслова, Л.Н. Уланова;Н.С.Карташов, отв.ред. -2-е пере-раб. и значит, доп. изд.- М.: Книга, 1986.- 224 с.

  4. Леонов В.П. Библиотечно-библиографические процессы в системе научных коммуникаций / РАН; Библиотека РАН,- СПб.,1995.-139 с.

  5. Эйдельман, Б. Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог : учеб. пособие / Б. Ю. Эйдельман. - М. : Книга, 1977. - 310 с.


Основні поняття теми
УДК – універсальна десятична класифікація. Це система класифікації інформації, яка широко використовується у всьому світі (англійська назва – UDC, Universal Decimal Classification). Вона служить для систематизації творів літератури, науки і мистецтва, періодичних видань, документів. Також може використовуватися для організації картотек і пошуку інформації. За допомогою УДК організовуются фонди документів за всіма галузями знань у бібліотеках, видавництвах і інформаційних інституціях України.

Основний ряд класів УДК - Загальний відділ.

Філософські науки. Філософія. Психологія.

Логіка

Релігія. АтеїзмСуспільні науки

Мови


Математика. Природничі науки

Прикладні науки. Медицина. Техніка

Мистецтво. Декоративно-ужиткове мистецтво.

Фотографія. Музика. Ігри. Спорт

Мовознавство. Філологія. Художня література.

Літературознавство.Географія. Історія. Біографії
ББК – бібліотечно-бібліографічна класифікація. Призначена для організації бібліотечних фондів, систематичних каталогів і картотек. ББК – класифікація ієрархічна і складається із основних і типових таблиць. Поєднання цих таблиць дозволяє утворювати велику кількість понять. У ББК використовується логічна буквено-цифрова індексація на основі кирилиці і арабських цифр. Таким чином, це поєднання цифр і чисел, які вказують до якого розділу потрібно віднести те або інше видання.

ДКД - Десятична класифікація Дьюі, яка названа на честь її автора – американського бібліотекаря Мелвіла Дьюі (1857—1931). Він розробив її для систематизованого розміщення книг у публічних бібліотеках США. Класифікація Дьюі стала основою для розробки УДК. Перше видання таблиць ДКД вийшло в 1876 році. Ведення ДКД з 1923 року здійснюється редакцією, яка знаходиться у Бібліотеці Конгресу США. Насьогодні ДКД застосовується в 135 країнах. Класифікація Дьюі активно використовується у зарубіжних бібліографічних базах даних і електронних каталогах бібліотек.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Визначення поняття «бібліотека».Роль бібліотек у сучасному суспільстві.

 2. Книга і поняття інформації (соціальної, семантичної, семіотичної, матеріально-предметної).

 3. Книга в системі понять «контекст», «текст», «твір», «видання».

 4. Типи і види бібліотек. Національні бібліотеки України.

 5. Типи і види бібліотек. Найбільш відомі наукові і спеціальні бібліотеки.

 6. Бібліотечний фонд: поняття.

 7. Поняття «документ».Види документів.

 8. Основні види довідкових видань..

 9. Види наукових видань.

 10. Довідково-бібліографічний фонд, його структура.

 11. Типи довідкових видань.

 12. Види енциклопедій за змістом.

 13. Види словників за змістом і призначенням.

 14. Поняття « Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки»

 15. Зміст традиційного довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.

 16. Алфавітний каталог, його сутність та вимоги до розміщення карток.

 17. Систематичний каталог.

 18. Електронний каталог.

 19. Предметний каталог.

 20. Краєзнавчий каталог.

 21. Картотеки і бази даних сучасної бібліотеки.

 22. Поняття «бібліографія». Види бібліографії.

 23. Поняття бібліографічна інформація, сучасні форми її існування.

 24. Біліографічний посібник, форми інформування про дуковані видання.

 25. Види і типи бібліографічний посібників.

 26. Основні види поточних науково-допоміжних посібників.

 27. Види ретроспективних науково-допоміжних посібників та їх призначення.

 28. ДіяльністьУкраїнської книжкової палати.

 29. Поняття «реферат». Види рефератів та основні етапи реферування.

 30. Відмінності між бібліографічною і реферативною інформацією.

 31. Бібліографічний опис: поняття та функції

 32. Характеристика видів бібліографічного опису в залежності від об’єкту.

 33. Області, елементи та знаки, що застосовуються у бібліографічному описі.

 34. Обов’язкові та факультативні елементи бібліографічного опису.

 35. Поняття «бібліографічний запис».

 36. Заголовок бібліографічного запису: поняття.

 37. Сутність аналітичного бібліографічного опису( загальна характеристика).

 38. Правила описання складової частини книги (розділу, параграфу), статті із журналу, збірника, статті із газети, електронного ресурсу.

 39. Особливості бібліографічного опису окремого тому багатотомного документу.

 40. Особливості оформлення бібліографічних посилань і зносок.


Каталог: upload


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка