Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Економічна кібернетика»Сторінка16/16
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.07 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

№ 19–E


Ви бажаєте придбати підприємство по видобутку вугілля. На аукціон виставлено 4 підприємства по по видобутку вугілля.

Кожне підприємство оцінюється за наступними критеріями:f1потужність підприємства, млн. т

f2 – собівартість видобутку 1 т, грн.

f3 – питомі капітальні вкладення на видобуток і розвідку, грн. на 1 т

f4 – відстань від можливого споживача до пункту видобутку палива, км.

Методами мажоритарної, адитивної і геометричної згорток визначити підприємство, якому Ви віддасте перевагу.Проекти

Приватні критерії
f1

f2

f3

f4
x1

10

2,2

30

800
x2

12,5

2,4

32,5

700
x3

15

2,5

37,5

550
x4

13

2,3

35

800

Відносний коефіцієнт значимості критерію

li0,40

0,23

0,11

Мінімально припустиме значення критерію

v i-

10

1,8

25

250

Максимально припустиме значення критерію

v i+

17,5

3

40

1000

Ідеальний проект

f (x*)

15

1,8

25

300№ 20–E


Ви бажаєте придбати підприємство по видобутку вугілля. На аукціон виставлено 4 підприємства по по видобутку вугілля.

Кожне підприємство оцінюється за наступними критеріями:f1 – потужність підприємства, млн. т

f2 – собівартість видобутку 1 т, грн.

f3 – питомі капітальні вкладення на видобуток і розвідку, грн. на 1 т

f4 – відстань від можливого споживача до пункту видобутку палива, км.

Методами мажоритарної, адитивної і геометричної згорток визначити підприємство, якому Ви віддасте перевагу.Проекти

Приватні критерії
f1

f2

f3

f4
x1

5

4,5

36

25
x2

7

4,3

37

60
x3

4,5

4,5

36

15
x4

6

4,6

34

50

Відносний коефіцієнт значимості критерію

li0,35

0,15

0,22

Мінімально припустиме значення критерію

v i-

3

4

30

10

Максимально припустиме значення критерію

v i+

7,5

5,5

40

100

Ідеальний проект

f (x*)

7

4

35

15

Додаток В ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
    1. Загальні вимоги до тексту записки

Пояснювальну записку до дипломного проекту (роботи) виконують з використанням комп'ютера на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку аркуша. Розмір полів аркуша: верхнє та нижнє – 2см, ліве – 2,5см, праве – 1см.

Сторінки записки нумерують арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації. Номер друкують у верхньому правому куті сторінки без крапки в кінці.

Текст записки вирівнюється «по ширине», абзацний відступ - 1,5см, міжрядковий інтервал - «полуторный».

Тип шрифту - Times New Roman; накреслення – «обычный»; розмір - 14; колір - чорний.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням коректором з наступним нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту або графіки чорним кольором.

Власні назви в записці наводять мовою оригіналу. Допускається наводити назви організацій у перекладі на мову записки, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Скорочення слів і словосполучень, які використовуються у записці, повинні відповідати чинним стандартам із бібліотечної та видавничої справи.


Оформлення заголовків розділів та підрозділів
Розділи і підрозділи записки обов’язково повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки розділів нумерують арабськими цифрами, друкують великими літерами по центру без крапки після номеру розділу. В кінці назви розділу крапку не ставлять. Кожний розділ записки повинен починатися з нової сторінки.

Заголовки підрозділів записки нумерують у межах розділу (наприклад, 2.1, 2.2), набирають з абзацного відступу маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюють, крапку після номеру підрозділу та в кінці назви не ставлять. Слід враховувати, що в заголовках розділів і підрозділів перенесення слів заборонене.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути: не менше, ніж два рядки.

Відстань між рядками заголовка приймають такою, як у тексті.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено менше, ніж два рядки тексту.

Всім заголовкам повинні бути надані відповідні стилі, з урахуванням ієрархії. Тобто заголовок розділу повинен мати стиль Заголовок 1, підрозділу - Заголовок 2 і т. ін. Для цього слід скористатися командою Word Формат\Стили и форматирование. У подальшому слід установити курсор у місце вставки змісту пояснювальної записки, вибрати команду: Вставка\Ссылка\Оглавление и указатели…, на вкладці Оглавление встановити потрібні опції і виконати команду.


Оформлення ілюстрацій
Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати в записці безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті записки.

Кожна ілюстрація повинна мати назву. Назву ілюстрації розміщують під ілюстрацією з абзацного відступу. Назва починається словом «Рисунок», далі вказуються номер ілюстрації і через дефіс власне назва цього рисунка. Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 (другий рисунок третього розділу).

При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (під- малюнковий текст). В цьому разі назва ілюстрації набирається під пояснювальними даними.

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними позначають: “Продовження рисунка” із зазначенням номера рисунка.

При першому посиланні в тексті на рисунок рекомендується вказати його повний номер, наприклад, (рисунок 5.1), при повторному посиланні – додавати «див.», наприклад, (див. рис. 5.1).
Оформлення таблиць у тексті записки
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті записки. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу.

Кожна таблиця, що наводиться в тексті записки повинна мати назву. Назва розміщується над таблицею зліва і складається із слова «Таблиця», номера таблиці, а далі через дефіс вказується власне назва таблиці (малими літерами, крім першої великої). Наприклад,

Таблиця 2.2 - Основні вимоги до функцій проектованої системи "Аналіз роботи транспортної одиниці"

Якщо таблиця займає декілька сторінок записки, то назву таблиці вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці» із зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиць починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки й підзаголовки граф указують в однині.

Якщо текст таблиці повторюється у суміжних рядках і складається з одного слова, тоді допускається замінити його лапками, якщо – з двох і більше слів, тоді при першому повторюванні його заміняють словами “Те саме”, а надалі - лапками. Не допускається ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів, що повторюються. У графах таблиці, де даних немає, ставлять дефіс.

Оформлення переліків


Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи - дефіс (першій рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня - відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.


Оформлення формул та рівнянь
Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище й нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено один вільний рядок.

Формули й рівняння слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, (1.3) – третя формула першого розділу.

Номер формули зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Якщо в пояснювальній записці тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують так само.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом “де” без двокрапки.


Наприклад:
Z=(M1-M2)/(D12+D22)1/2, (3.2)
де М1 2 - математичне очікування;

D1, D2 - середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Якщо переносять формули або рівняння на знакові операції множення, застосовують знак "х" .
Використання посилань
Посилання в тексті пояснювальної записки на літературні джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “…у роботах [1-4]…”.

При посиланнях на розділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери. При посиланнях слід писати: “…у розділі 4…”, “…дивись 2.1…”, “…у відповідності з 2.3.4…”, “…відповідно до 2.3.4.1…”, “…на рис. 1.3…” або “…на рисунку 1.3…”, “…у таблиці 3.2…”, “…(див. табл. 3.2)…”, “…за формулою (3.1)…”, “…у рівняннях (1.23)-(1.25)…”, “…у додатку Б…”.


Оформлення додатків
Додатки слід оформляти як продовження записки на її наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті пояснювальної записки.

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, який друкують вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути написано слово “Додаток”, далі набирається велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток А», «Додаток Б» і т.д.

При необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти й підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г; Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж.1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4 додатка Ж.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, малюнок Г.3 – третій малюнок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша формула додатка А.

Джерела, що цитують тільки у додатках, необхідно розглядати незалежно від тих, які цитують в основній частині записки, а тому вони повинні бути перелічені наприкінці кожного додатка в переліку посилань.

Якщо у записці у якості додатка використовується документ, що має самостійне значення й оформляється згідно з вимогами до документа даного виду, його копію вміщують без змін в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині пишуть або друкують слово “Додаток__” і його назву (при наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок записки (не займаючи власної нумерації сторінок документа).
Приклади бібліографічного оформлення
У відповідності до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления бібліографічний опис літератури у розділі «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» необхідно виконувати, спираючись на наведені приклади:

Книга одного автора:

Андреев, В. В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / В. В, Андреев. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 94 с.
Книга двух авторов:

Белов, А. В. Финансы и кредит [Текст]: учеб. / А. В. Белов, В. Н. Николаев ; КНУ им. Т. Г. Шевченко, —-К. : Университет, 2004.— 215 с — Библиогр. : с. 213—215. — ISBN 5-7042-1441-Х.

Книга трех авторов:

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст]: учеб, пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В.

Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. Г. Калпина; МОН Украины. — 2-е изд.,

перераб. и доп. — X.: Фактор, 2000. — 542 с. — (Университетская книга).Книга четырех авторов:

Елементи інформатики [Текст]: довідник / В. С. Височанський, А. I. Кардаш, В. С. Костев, В. В. Черняхівський. — К.: Наук, думка, 2003. - 192 с.

Книга пяти авторов и более:

Коротковолновые антенны [Текст]: учеб, пособие / Г. 3. Айзенберг, С. П. Белоусов, Я. М. Журбин и др.; под общ. ред. А. А. Стогния. — 2-е изд. — М.: Радио и связь, 2003. — 192 с.

Переводное издание:

Нойман, Э. Происхождение и развитие сознания [Текст] : пер. с англ. — К. : Ваклер ; М. : Реал-бук, 1998. —462с.

Книги под заглавием:

Информационные технологии в маркетинге [Текст]: учеб. / под ред. Г. А. Титаренко. — М. : ЮНИТИ, 2000. — 335 с. — (Texbook). — 13BK 5-238-00154-1

Многотомное издание, отдельный том:

Савельев, И.В. Курс общей физики [Текст]. Т. 1. Механика. Молекулярная физика : учеб. пособие / И. В. Савельев. —• 2-е изд., перераб. — М.: Наука, 1982. — 432 с.

Статьи из журналов;

Гончаров, В.А. Численная схема моделирования дозвуковых течений вязкого сжимаемого газа [Текст] / В. А. Гончаров, В. М. Кравцов // Журн. вычисл. математики и мат. физики, — 1988. —Т. 28. №12.—С. 1858—1866.

Анализ направляемого движения электрической дуги по массивному электроду, покрытому тонким слоем изолятора [Текст] // Приклад, физика. — 2001. —№ 3. — С. 58—67.

Сборники научных трудов:

Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ за 2003 год [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. Акад. мед. наук, Сиб. отд. — Новосибирск : СО РАМН, 2004. — 83 с.

Тезисы конференций:

Образование, наука, производство: пути углубления интеграции и повышения качества инженерного образования [Текст] : тез. докл. науч.-практ. конф. (окт. 2000) / отв. ред. В. Г. В до вен ко. — Красноярск : САА, 2000. - 53 с.

Материалы конференций:

Проблемы экономики, организации и управления реструктуризацией и развитием предприятий промышленности, сферы услуг и коммунального хозяйства [Текст] : материалы IV междунар. науч.-практ. конф., 30 марта 2005 г. Новочеркасск / рсдкол.: Б. Ю. Серебряков (отв. ред.). — Новочеркасск : Темп, 2005. — 58 с.

Стандарты, технико-экономические и технические документы:

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст] . — Введ. 2002-01-01. — М. : Изд-во стандартов, 2001. — 27 с.

Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях [Текст : СП 522-85. — Утв. Госстроем СССР 03.05.86. — Изд. офиц. — М.: Стройиздат. 1986. — 32 с.

Авторские свидетельства, патенты:

А. с. 1007970 СССР, МПК В 25 Л 15/00. Устройство для захвата деталей [Текст] / Ваулин В. С, Калов В. К. (СССР). — 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. 12.

2 с.

Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федерация: МГЖ7 Н 04 В 1/38, Н 04 .1 13/ 00 / Чугаева В. И.,; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи.—Ms2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 32. — 3 с.

Отчеты о НИР:

Оценка эффективности автоматизированных ИПС [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / ВНТИЦентр ; рук. М. И. Иванов. — ОД 02604-И5В ; ГР 01821100006 ; Инн. Б452743. — М., 1982.—90с.

Диссертации:

Антопольский, А. Б. Лингвистическое описание и оценка информационных языков [Текст] : дис.... канд. филол. наук / А. Б. Антопольский, — М., 1969. — 404 с.

Авторефераты диссертаций:

Бутковский, О. Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предсказуемости хаотичных процессов [Текст]: автореф. дис.... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / О. Я. Бутковский ; [Ин-т радиотехники и электроники РАН]. — М., 2004. — 39с. Электронные ресурсы:

Удаленного доступа:

Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной математики - процессов управления.— Режим доступа : \www/ URL: http://apmath.spdu/ru/ru/stafF/tuzov/onapr.html/ — 10.12.2004 г. — Загл. с экрана.

Локального доступа:

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: интеракт. учеб. — Электрон, дан. и прогр. -СПб.: Питер Ком, 1997. — 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). — Систем. требования : ПК от 486 DX 66 МГц; RAM 1616 Мб; Windows 95 ; зв. плата, — Загл. с этикетки диска.зміст


1 Робоча програма дисципліни «Економічна кібернетика» 3

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 8

2.1Порядок підготовки та захисту контрольної роботи 8

2.2Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки 8

2.3Структура контрольної роботи та загальні вимоги до її виконання 9

2.4Методика виконання завдання №1 10

12.6 Методика виконання завдання №2 13

22.7 Порядок виконання завдання №2 контрольної роботи 21

32.8 Методика виконання завдання №3 21

4Приклад 3.1. 26

2.9 Порядок виконання завдання №3 контрольної роботи 38

№ 1 49


№ 2 49

№ 3 50


№ 4 51

№ 5 52


№ 6 52

№ 7 53


№ 8 54

№ 9 54


№ 10 55

№ 11 56


№ 12 56

№ 13 57


№ 14 58

№ 15 59


№ 16 59

№ 17 60


№ 18 61

№ 19 61


№ 20 62

Каталог: file


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка