Методичні вказівки до практичних занять лікарів-інтернів за спеціальністю «загальна практика сімейна медицина»


СЕМІОТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ТА АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ. ФАКТОРИ РИЗИКУЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙСторінка25/47
Дата конвертації14.07.2018
Розмір5.02 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   47

СЕМІОТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ТА АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ. ФАКТОРИ РИЗИКУЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ (ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ, ЕХОКАРДІОГРАФІЯ, ДОПЛЕРКАРДІОГРАФІЯ, ХОЛТЕРІВСЬКЕ МОНІТОРУВАННЯ ЕКГ ТА АТ, ПРОБИ З ФІЗИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ). СИНДРОМ ВЕГЕТАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ. ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ДІТЕЙАКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Серцево-судинна система дітей у порівнянні з дорослими має відмінності як у морфологічному, так і в функціональному відношенні. Чим молодша дитина, тим значніше виражені ці відмінності. Протягом усіх періодів дитинства, аж до зрілого віку, відбувається безперервний нерівномірний розвиток серця і судин: збільшується маса і об’єм порожнин серця, змінюється співвідношення його відділів і положення у грудній клітці, вдосконалюється нервова регуляція діяльності кровообігу, відбувається диференціація гістоструктури серця і судин.

Дослідження функціонального стану серцево-судинної системи дітей в умовах норми й патології є важливим розділом дитячої кардіології. Актуальність проблеми пов'язана з її першорядним значенням для клініки й для лікарського контролю за станом здоров'я.

Однією з актуальних проблем у сучасній медицині й, зокрема, педіатрії є вегето-судинні дисфункції. Серцево-судинні розлади, що відповідають вегетативні дистонії, часто зв’язані з психічною патологією, у вигляді неврозів, органічних уражень головного мозку, депресій різної природи. Це дало підставу до виділення останніх в особливу групу психосоматичних розладів. Тісна залежність емоційних і вегетативних порушень дозволила розглядати по-новому генез вегетативних дисфункційЗнання анатомо-фізіологічних особливостей серцево-судинної системи дітей, всебічне з'ясування функціональних особливостей системи кровообігу в дітей при фізіологічних і патологічних станах є необхідною передумовою доцільності, успішності терапії й профілактики серцево-судинних захворювань.

Загальна мета: удосконалити знання і вміння лікарів з анатомо-фізіологічних особливостей серцево-судинної системи у дітей, уміти визначити показання, проводити й трактувати результати функціональних методів дослідження, діагностувати й лікувати у дітей вегето-судинні дисфункції, первинну та вторинну артеріальну гіпертензію.


Конкретні цілі

Вихідний рівень знань-умінь

Вміти:

1.Визначити основні анатомо-фізіологічні особливості серця і судин у дитячому віці.


1.Визначати анатомо-фізіологічні особливості дітей раннього віку для ранньої діагностики патологічних процесів – кафедри анатомії, пропедевтики дитячих хвороб, факультетської, госпітальної педіатрії.

2. Виявити найбільш інформативні об'єктивні ознаки вегето-судинної дисфункції, первинної та вторинної артеріальну гіпертензії за результатами клінічного, лабораторного та інструментального обстеження дитини, провести диференційну діагностику.


2.Оцінювати результати вимірювання АТ – кафедра пропедевтики дитячих хвороб, кафедра госпітальної педіатрії.

3.Визначити показання та застосувати функціональні проби.


3.Оцінювати результати функціональних проб – кафедра пропедевтики дитячих хвороб, кафедра госпітальної педіатрії.

4.Визначити показання та інтерпретувати дані ехокардіографії.


5.Оцінювати дані проведених ЕхоКГ - кафедра пропедевтики дитячих хвороб, кафедра госпітальної педіатрії.


5.Визначити показання та інтерпретувати дані холтеровського моніторування, електрокардіографії.


6.Оцінювати результати ЕКГ, ХМ ЕКГ і ДМ АТ – кафедра пропедевтики дитячих хвороб, кафедра госпітальної педіатрії.


ЗАВДАННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того щоб з'ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань і умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання 1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.Завдання 1.

Хлопчика 9 років оглянуто після перенесеної ангіни. Що з нижче перерахованого свідчить про патологічні зміни з боку серцево-судинної системи? 1. Пульс 78 за хв.

 2. АТ 100/60 мм рт. ст.

 3. Ліва межа відносної тупості серця на 1 см назовні від середньо-ключичної лінії.

 4. Акцент ІІ тону над легеневою артерією.

 5. Верхня межа відносної тупості серця – верхній край ІІІ ребра.

Завдання 2.

До новонародженої дитини 14 днів на консультацію викликано кардіолога. Що з виявленого під час огляду є фізіологічним? 1. Частота серцевих скорочень 130 за хв.

 2. Верхівковий поштовх виявляється у IV міжребер’ї.

 3. Незначне ослаблення серцевих тонів.

 4. Систолічний шум у V точці.

 5. Все перераховане вірно.

Завдання 3.

Студенти ІІІ курсу медичного факультету під час курації визначали частоту пульсу у дітей до 1 року життя. Яка частота пульсу притаманна дітям такого віку? 1. Понад 140 за хв.

 2. 120-130 за хв.

 3. Приблизно 100 за хв.

 4. 80-90 за хв.

 5. Менше ніж 80 за хв.

Завдання 4.

При аналізі електрокардіограми дитини 10 років виявлено, що кут альфа складає +920. Про що це свідчить? 1. Гіпертрофія лівого шлуночка.

 2. Гіпертрофія правого шлуночка.

 3. Лівограма.

 4. Правограма.

 5. Нормограма.


Завдання 5.

Після клінічного огляду дитини кардіолог запідозрив вроджену ваду серця. Який метод дослідження є найбільш інформативним? 1. Рентгенографія органів грудної клітки.

 2. Фонокардіографія.

 3. Реокардіографія.

 4. Ехокардіографія.

 5. Холтеровське моніторування ЕКГ і АТ.


Еталон відповіді: 1 - С.
ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ВИХІДНОГО РІВНЯ

 1. Шабалов Н.П. Детские болезни: учебние. 5-е изд. В двух томах. Т. 2. – СПб: Питер, 2006. – 736 с.

 2. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми / Т.В.Капитан – 3-е издание, доп. – М. : МЕДпресс-информ, 2006. – 704 с.

 3. Вибрані питання дитячої кардіоревматології /під ред. О.П.Волосовця, В.М.Савво, С.П.Кривопустова. – Київ, Харків, 2006. – 246с.

 4. Леонтьева И.В. Лекции по кардиологии детского возраста. – М.: Медпрактика-М, 2005. – 536с.

 5. Кардіологія дитячого та підліткового віку: Наук.-практ. посіб. / За ред.. П.С. Мощича, Ю.В. Морушка. – К.: Вища шк., 2006. – С. 22-43.

 6. Белозёров Ю.М. Детская кардиология. – М.: МЕДпресс-информ., 2004. – С. 9-221.

 7. Майданник В.Г., Чеботарьова В.Д., Бурлай В.П., Кухта Н.М. Вегетативні дисфункції у дітей: нові погляди на термінологію, патогенез та класифікацію. // ПАГ. – 2000. - №1. – С.10-12.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Основні анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи у дітей.

 2. Сучасні уявлення про етіологію і патогенез, класифікація вегетативних порушень.

 3. Клінічні ознаки вегетативних порушень, первинної та вторинної артеріальної гіпертензії у дітей.

 4. Функціональна діагностика захворювань серцево-судинної системи.

 5. Принципи терапії та профілактики вегетативних порушень у дітей.

 6. Принципи терапії, профілактики первинної та вторинної артеріальної гіпертензії у дітей.


ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ДО ТЕМИ (ДИВ. ДОДАТОК 15)
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні

 1. Шабалов Н.П. Детские болезни: учебние. 5-е изд. В двух томах. Т. 2. – СПб: Питер, 2006. – 736 с.

 2. Вибрані питання дитячої кардіоревматології /Під ред. О.П.Волосовця, В.М.Савво, С.П.Кривопустова. – Київ, Харків, 2006. – 246с.

 3. Леонтьева И.В. Лекции по кардиологии детского возраста. – М.: Медпрактика-М, 2005. – 536с.

 4. Кардіологія дитячого та підліткового віку: Наук.-практ. посіб. / За ред.. П.С. Мощича, Ю.В. Морушка. – К.: Вища шк., 2006. – С. 22-43.

 5. Белозёров Ю.М. Детская кардиология. – М.: МЕДпресс-информ., 2004. – С. 9-221.

 6. Майданник В.Г., Чеботарьова В.Д., Бурлай В.П., Кухта Н.М. Вегетативні дисфункції у дітей: нові погляди на термінологію, патогенез та класифікацію. // ПАГ. – 2000. - №1. – С.10-12.

 7. Граф логічної структури.

 8. Лекції кафедри.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   47
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка