Методичні вказівки для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»Сторінка1/8
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.86 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виконання та захист дипломних робіт

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Методичні вказівки

Київ – 2015МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виконання та захисту дипломних робіт

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Методичні вказівки

для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності»


Рекомендовано Вченою радою ФММ НТУУ «КПІ»
КИЇВ

НТУУ «КПІ»

2015

Менеджмент інноваційної діяльності: методичні вказівки (перероблені) до виконання та захисту дипломних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності» / Уклад.: В.В. Дергачова, К.О. Бояринова, М.О. Кравченко, О.В. Гук., Л.Л. Ведута – К.: НТУУ «КПІ», 2015. — 56 с.Гриф надано Вченою радою

факультету менеджменту
та маркетингу НТУУ «КПІ»


(Протокол №_____ від ______ 2015 року.)

Навчальне видання


Виконання та захист дипломних робіт

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Методичні вказівки

(виправлені та доповнені)

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напряму підготовки 030601 «Менеджмент»

професійного спрямування

«Менеджмент інноваційної діяльності»

Укладачі:

Дергачова Вікторія Вікторівна, д-р екон. наук, проф.;

Бояринова Катерина Олександрівна, канд. екон. наук., доц.;

Кравченко Марина Олегівна, канд.екон. наук, доц.;

Гук Ольга Володимирівна, канд. екон. наук, доц.;

Ведута Людмила Леонідівна, старший викладач.


Відповідальний редактор:


Гавриш О.А., д-р тех. наук, проф.


Рецензент:

Солнцев С.О., д-р фіз.-мат. наук, проф.


За редакцією укладачів


ЗМІСТ


ВСТУП 6

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 7

2. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ
ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 11

3. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 13

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 22

5. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ


ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 28

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 31

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНТЕРЕТ-РЕСУРСИ 38

ДОДАТКИ 39
ВСТУП

Згідно з положенням «Про атестацію студентів-випускників НТУУ «КПІ» [1], затвердженим Наказом НТУУ «КПІ» від 31.08.2015 р. №1-210, підготовлення атестаційних робіт є завершальною стадією навчання студентів в університеті, націленою на оволодіння методологією творчого розв’язання сучасних проблем та завдань.

Дипломна робота, що виконується студентом першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу Державній екзаменаційній комісії виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраним професійним спрямуванням.

Основними завданнями дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки «Менеджмент» відповідно до Положень [1-4] є: • систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою за напрямом «Менеджмент», професійного спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності», та їх практичне використання під час вирішення конкретних наукових, економіко-соціальних і виробничих питань у галузі професійної діяльності;

 • активізація навичок самостійної роботи, вивчення методики досліджень, методів математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на дипломну роботу;

 • розвиток навичок самостійної роботи;

 • визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

Дипломна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має бути публічно захищеною, на основі чого за рішенням державної екзаменаційної комісії студенту надається диплом державного зразка про закінчення вищого навчального закладу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Дипломна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти повинна мати фрагменти дослідження певного аспекту наукової (науково-технічної, виробничої, науково-методичної або навчально-методичної) проблеми [7].

Теоретичну основу дослідження дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають складати наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених.

Інформаційну базу дослідження становлять офіційні статистичні дані економічно-соціального розвитку України (наприклад, Державного комітету статистики України, Міністерства промислової політики України; Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України), а також дані отримані від підприємства для виконання дипломної роботи.

Методичною основою дипломної роботи є комплекс загальнонаукових і спеціальних методів: формалізації і порівняння; синтезу, системно-структурного та порівняльного аналізу, математичного моделювання, комплексного і системного підходів, декомпозиції, агрегації, математичної статистики, розрахунково-аналітичні методи, методи кількісного та якісного аналізу, прогнозування і т.д.

Базою дослідження дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має бути реально функціонуюче у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємство, на якому студент попередньо проходив переддипломну практику.

Основні етапи підготування та виконання дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: • вибір та затвердження теми;

 • складання та затвердження завдання на дипломну роботу;

 • проведення дослідження;

 • опрацювання та викладення результатів дослідження;

 • оформлення дипломної роботи;

 • попередній захист дипломної роботи на кафедрі менеджменту та допуск її до захисту у державній екзаменаційній комісії (ДЕК);

 • зовнішнє рецензування дипломної роботи;

 • захист дипломної роботи на засіданні ДЕК.

Теми дипломних робіт обираються студентом самостійно із рекомендованого кафедрою переліку та погоджуються з керівником. Після погодження теми формується зміст дипломної роботи та здійснюється безпосереднє її виконання студентом відповідно до графіку, затвердженого засіданням кафедри менеджменту. Орієнтовний графік виконання роботи наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Орієнтовний графік виконання дипломної роботи
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


з/п

Етапи

Стаціонар

Без відриву від виробництваВибір та затвердження теми

Жовтень

ВересеньРозділ 1

Січень

ЖовтеньРозділ 2

Березень

ЛистопадРозділ 3

Квітень

ГруденьОформлення та завершення дипломної роботи

Травень

ГруденьПопередній захист

Травень

СіченьНадання роботи в електронному вигляді керівникові секції

Травень

СіченьРецензування

Травень

СіченьНадання примірника роботи з усіма супровідними документами на кафедру керівникові секції

Травень

Січень

На основі графіка виконання дипломної роботи розробляється календарний план виконання дипломної роботи, який погоджується з керівником роботи. Відповідно до календарного плану керівник засвідчує своєчасність виконання студентом основних завдань роботи. У разі недотримання студентом календарного графіка виконання роботи керівник має право винести на засідання кафедри питання про відрахування студента як такого, що не виконує навчальний план.

Вибір теми дипломної роботи. В темі дипломної роботи доцільно об’єднати основну ідею, завдання, положення, що потребують дослідження. У назві зазначається підприємство (організація), за матеріалами якого буде виконуватися тема.

У Положенні про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ» [5] визначені обов’язки наукового керівника, рецензента та студента.Обов’язками керівника дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є:

 • спільне зі студентом обрання теми дипломної роботи;

 • спільне зі студентом  розроблення плану і структури роботи;

 • консультування щодо підбору теоретичної та методичної бази дослідження;

 • видача студентові завдання на роботу та графіку його виконання;

 • затвердження та контроль реалізації календарного плану-графіка виконання дипломної роботи;

 • використовує час, відведений на керівництво, для:

 • систематичних (не менше одного разу на два тижні) співбесід, на яких студент інформує про стан виконання роботи, обговорюються можливі варіанти рішень, конкретизуються окремі пункти завдання тощо;

 • консультацій студента з усіх питань, щодо виконання роботи;

 • перевірки виконаної роботи (частинами або в цілому);

 • перевірки роботи щодо не виявлення (виявлення) в ній плагіату (елементів плагіату, компіляції), а також несе відповідальність за її об’єктивність; про що окремо зазначає у відгуку.

 • звітування на засіданні кафедри про стан виконання дипломної роботи;

 • здійснення загального керівництва дипломною роботою; у разі невиконання студентом рекомендацій наукового керівника щодо виправлення помилок, зазначення цього у відгуку на дипломну роботу;

 • підготовка відгуку про виконання студентом дипломної роботи;

 • присутність на попередньому захисті дипломної роботи студента та засіданні ДЕК при захисті дипломної роботи.

Обов’язками рецензента дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є:

 • на підставі направлення за підписом завідувача випускової кафедри, отримання від студента роботи для рецензування та одночасне ознайомлення з даною роботою із сайту кафедри менеджменту;

 • ознайомлення зі змістом дипломної роботи, за необхідності отримання особистих усних пояснень студента, надання зауважень до роботи;

 • надання рецензії у друкованому вигляді на стандартному бланку до дати, яка зазначена у направленні, в якій окремо зазначається:

 • про наявність роботи на сайті кафедри;

 • про відповідність отриманої від студента дипломної роботи до роботи, що виставлена на сайті кафедри;

 • про не виявлення (виявлення) в ній елементів плагіату, (компіляції).

Обов’язками студента щодо виконання дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є:

 • своєчасне обрання теми роботи з переліку тем рекомендованих кафедрою менеджменту (або пропонування власної теми з відповідним обґрунтуванням доцільності її розроблення і можливості виконання);

 • отримання завдання від наукового керівника на підбір та опрацювання матеріалів, необхідних для виконання дипломної роботи під час проведення переддипломної практики;

 • відвідування консультацій, призначених керівником;

 • ознайомлення з практичною реалізацією питань за темою дипломної роботи під час проходження переддипломної практики;

 • розроблення та узгодження з керівником роботи календарного плану-графіка виконання дипломної роботи;

 • регулярне інформування (один раз на два тижні), наукового керівника про стан виконання дипломної роботи відповідно до плану-графіка, надання на вимогу керівника необхідних матеріалів для перевірки;

 • нести відповідальність за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків, якість оформлення пояснювальної записки та графічного матеріалу, їх відповідність методичним рекомендаціям, існуючим нормативним документам та державним стандартам;

 • при виконанні роботи запобігати використанню плагіату (елементів плагіату, компіляції) в ній;

 • дотримання календарного плану-графіка виконання роботи, її своєчасне та адекватне корегування відповідно до зауважень керівника;

 • представлення дипломної роботи на перевірку науковому керівнику у встановлений термін, а також після усунення зауважень повторне подання роботи керівнику для отримання відгуку;

 • отримання необхідних підписів на титульному листі роботи, а також резолюції завідувача кафедри про допуск роботи до захисту;

 • особисте подання дипломної роботи рецензенту; надання йому необхідних пояснень щодо проблематики роботи у разі потреби;

 • ознайомлення зі змістом відгуку наукового керівника і рецензії на дипломну роботу та підготовка (за необхідності) аргументованих відповідей на зауваження під час захисту на ДЕК;

 • підготовка та проходження попереднього захисту на кафедрі менеджменту;

 • подання роботи в електронному вигляді для оприлюднення і публічного ознайомлення з її змістом на сайті кафедри та надання заяви щодо їх відповідності (до подання роботи рецензенту);

 • подання дипломної роботи до ДЕК у термін, затверджений завідувачем кафедри;

 • своєчасне прибуття на захист дипломної роботи або попередження завідувача кафедри та голову ДЕК (через секретаря ДЕК) про неможливість присутності на захисті з зазначенням причини та наданням документів, які засвідчують її поважність.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
2015 -> Художня культура (анотація дисципліни ) Мета
2015 -> Реферат 10 мм Обсяг роботи сторінки, ілюстрації, таблиць, додатки, джерело літератури. 25-30 мм
2015 -> Основні поняття
2015 -> Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням I – е питання
2015 -> Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17. 07. 2014 №226 "Про утворення обласного штабу з питань координації надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, їх сім’ям та іншим громадянам
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Реферат це науково-технічний документ, який містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка