Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи самостійна робота студентівСкачати 270.64 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір270.64 Kb.
ТипРеферат

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота студентів (СРС) денної форми навчання передбачає самостійну підготовку питань, що не були розкриті у ході лекції, за переліком рекомендованої літератури з курсу “Історія України”; конспектування першоджерел та матеріалів сучасних наукових досліджень з проблем історії України; написання рефератів; виконання письмових модульних завдань; підготовку повідомлень з проблем курсу за матеріалами часописів, журналів, газет.

Робота виконується студентом самостійно. Викладач видає студенту індивідуальне завдання та допомагає в підборі літератури, постановці задач, виборі можливих рішень, консультує по роботі з історичною літературою.


Одним з видів виконання СРС є написання рефератів. Реферат – це короткий виклад наукової праці, вчення, змісту книги тощо. Реферат можна умовно поділити на три частини: заголовок, власне реферат та довідковий апарат. Підготовка реферату починається з ознайомлення та осмислення, а потім аналізу джерела або групи джерел, виявлення основних даних, які повинні увійти до реферату, а також другорядних, яких треба позбутися. Потім в логічне ціле узагальнюється цінна інформація у відповідності з цілями реферату. Реферуючи твір, слід намагатись достатньо повно, чітко і послідовно передати його зміст у максимально стиснутій і по можливості узагальненій формі. Водночас в рефераті обов’язково повинні бути розгорнуті аргументи, міркування, порівняння. Матеріал подається у формі констатації чи опису. Мова реферату має бути точною, короткою, ясною, простою. Якщо це необхідно для глибокого зясування суті роботи, в реферат можна включити цифрові дані, таблиці, графіки, схеми тощо.
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Теорії походження слов’ян в сучасній історіографії.

 2. Князь Данило Галицький та його роль в історії України.

 3. Історичний портрет Володимира І.

 4. Історичний портрет Ярослава Мудрого.

 5. Берестейська унія та її значення для духовного життя українського народу.

 6. Братства: діяльність та значення.

 7. Перші козацькі гетьмани.

 8. Повстання  К.Косинського  та С.Наливайка.

 9. Історичний портрет Б.Хмельницького.

 10. Соратники Б.Хмельницького.

 11. Історична та правова оцінка Переяславської угоди.

 12. Історичний портрет І.Виговського, І.Самойловича, І.Брюховецького.

 13. Політичний портрет І.Мазепи.

 14. Гетьман П.Орлик та його Конституція.

 15. Масонство на Україні.

 16. Декабристський рух і Україна.

 17. І.Кармелюк – ватажок українського повстанського руху.

 18. О.Довбуш – ватажок опришків.

 19. Микола Костомаров.

 20. Т.Шевченко як політичний діяч.

 21. “Руська трійця”.

 22. П.Драгоманов, його роль в розвитку національного руху на Україні.

 23. Діячі Центральної Ради.

 24. М.Грушевський – перший президент України.

 25. Причини поразки Центральної Ради.

 26. Історичний портрет П.Скоропадського.

 27. Історичний портрет С.Петлюри.

 28. Політичний портрет Н.Махна.

 29. Політика українізації на Україні.

 30. Голодомор 1932-1933 рр.

 31. Тоталітаризм в Україні.

 32. Українська інтелігенція 20-30 рр. – соціальний портрет та історична доля.

 33. Сталінські репресії в Україні.

 34. Західна Україна між двома війнами.

 35. Роль та значення пакту Молотова та Рибентропа “Про ненапад”.

 36. Маріуполь в роки війни.

 37. Партизанський рух в Україні в роки Вітчизняної війни.

 38. Історія та оцінка діяльності ОУН-УПА.

 39. С.Ковпак, О.Федоров – керівники партизанського руху.

 40. Дисидентський рух.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Аркас М.М. Історія України-Русі. – К.: Вища шк., 1993. – 414 с.

 2. Білоцерківський В.Я. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

 3. Бойко О.Д. Історія України: Посібник.– К:”Академвидав”, 2003. – 656 с.

 4. Борисенко В.П. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996. – 616 с.

 5. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття. Курс лекцій. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 528 с.

 6. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси історії українського державотворення. –К.: Ґенеза, 1995. – 608 с.

 7. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.: Наукова думка, 1992. – 544 с.

 8. Губарев В.К. История Украины: конспект лекций для студентов и преподавателей. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2006. – 384 с.

 9. Дещинський Л.Є., Гаврилів І.О., Зінкевич Р.Д. та ін. Історія України та її державності. Видання 3-е: Навч. посібник. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 368 с.

 10. Дорошенко Д. Нарис Історії України. В 2-х том. –К.: Глобус, 1992. –520 с.

 11. Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Вид. 4-те. – Львів: Світ, 2003. – 520 с. з іл.

 12. Історія України в особах: IX-XVIII ст. // В. Замлинський (кер. авт. кол.). – К.: Україна, 1993. – 396 с.

 13. Історія України в особах: ХIX-XХ ст. // І. Войцехівська (кер. авт. кол.). – К.: Україна, 1995. – 479 с.

 14. Історія України. Навчальний посібник /Під ред. В.А.Смолія. – К.: Альтернативи, 1997. – 416 с.

 15. Король В.Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 496 с.

 16. Крип’якевич І. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 520 с.

 17. Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 663 с.

 18. Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб. 4-е вид. – К.: Каравела, 2009. – 400 с.

 19. Скрипник М.О., Домбровська Л.Ф., Красовський В.М. та ін. Історія України: Навчальний посібник. Під ред. М.О. Скрипника. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 367 с.  

 20. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 192 с.

 21. Субтельний Орест. Україна: історія. –К.: Либідь, 1993. – 720 с.

 22. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / за ред. О.М. Мироненка. – К., Либідь, 1997. – 560 с.

 23. Черкашина Н.К. Історія України: від найдавніших часів до сьогодення: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 384 с.

 24. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1999. – 480 с.

ПИСЬМОВІ МОДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Виконання письмових модульних завдань спрямоване на глибоке вивчення студентами змісту першоджерел та навчальної літератури, розвиток вмінь їх аналізу, систематизації, узагальнення, осмислення проблемних питань української історії. Основні проблеми, які студенти повинні засвоїти: проблема розвитку української державності, її форми, політичний устрій, соціально-економічний розвиток, зовнішня політика, роль окремих осіб у її утворенні, розвитку, зберіганні та зміцненні.

Даний вид самостійної роботи передбачає обов’язкове вивчення та конспектування студентами першоджерел. До основних джерел, зміст яких відбиває основні етапи української державності, належать: Звід законів «Руська правда» Ярослава Мудрого, «Зборівський договір 1649 р.», «Білоцерківський договір 1651 р.», «Березневі статті» 1654 р. Б.Хмельницького, «Гадяцький трактат 1658 р.», «Конституція Пилипа Орлика» 1710 р., Універсали Центральної Ради 1917-1918 рр., Конституція України 1991 р. Конспект цих документів слід робити в письмовій формі. Загальний обсяг конспекту першоджерел має складати 12-15 сторінок.Крім того, з метою контролю за знанням вказаних документів викладач видає студентам письмове завдання проблемного характеру. Завдання виконуються після ретельного вивчення даних першоджерел. Обсяг відповіді на проблемні модульні питання – 2-3 сторінки рукописного тексту. Запропоновані такі модульні завдання:


 1. За аналізом статей “Руська правда” доведіть, що в Київської Русі існувала соціальна нерівність.

 2. За аналізом статей “Руської правди” покажіть соціальний склад населення Київської Русі.

 3. Розкрийте значення кодексу закону “Руська правда” Ярослава Мудрого.

 4. Як вплинула Люблінська унія на правове становище українських земель та його населення?

 5. Складіть таблицю селянсько-козацьких повстань кінця ХVІ – першої половини ХVІІ століть.

 6. Дайте порівняльну характеристику Зборівського (1649 р.) та Гадяцького (1658 р.) договорів.

 7. За аналізом статей Гадяцького (1658 р.) договору доведіть, що Україна одержувала статус суверенної держави.

 8. Які права забезпечували  Війську Запорізькому Березневі статті (1654 р.) Б.Хмельницького?

 9. За аналізом Березневих статей (1654 р.) доведіть, що українська держава була суверенною державою.

 10. Які привілеї одержало козацтво за Березневими статтями (1654 р.)?

 11. Дайте загальну характеристику Конституції Пилипа Орлика.

 12. Які функції відводилися гетьману за конституцією П.Орлика?

 13. Назвіть головні виконавчі органи та урядові посади у військово-адміністративній системі Гетьманщини.

 14. Покажіть етапи знищення української автономії царатом у процесі підписання серії договорів: Березневі (1654 р.), Переяславські (1659 р.), Московські (1663, 1665 рр.), Глухівські (1669 р.), Конотопські, Коломацькі  (1687 р.) статті.

 15. Як Бахчисарайський (1681 р.) договір вплинув на долю України?

 16. Яке значення мав “Трактат про вічний мир” (1686 р.) між Росією і Польщею для України?

 17. Охарактеризуйте звід законів “Право, по котрому судится малороссийский народ”.

 18. Дайте порівняльний аналіз розвитку українських земель у складі Росії і Австро-Угорщини на початку ХХ століття (економічна, політична, національно-культурна сфери).

 19. Що спільного і відмінного в документах декабристів “Руської правди” П.Пестеля і “Конституції” М.Муравйова? Яке місце відводилося Україні в цих документах?

 20. Проаналізуйте суть реформ 60-х років ХІХ століття, покажіть особливості їх запровадження в Україні.

 21. В чому суть  і значення циркуляра Валуєва (1863 р.) та Емського указу (1876 р.) для України?

 22. Складіть таблицю створення перших політичних партій в Україні на початку ХХ століття.

 23. Покажіть досягнення і прорахунки в діяльності Центральної влади.

 24. Проаналізуйте зміст І й ІІ Універсалів Центральної влади. Дайте оцінку цих документів?

 25. Порівняйте умови та наслідки для України Брестського (1918 р.) та Ризького (1921 р.) мирних договорів.

 26. Заповніть таблицю “Етапи входження України до складу Союзу РСР та їх наслідки:
Хронологічні рамки етапу

Основні зміни

політичні

економічні

культурні
 1. Складіть таблицю “Будівництво соціалізму в Україні”:
Основні завдання

мета

особливості

метод

джерела

підсумки

індустріалізація

колективізаціякультурна революція 1. Проаналізуйте наслідки входження західноукраїнських земель до УРСР: позитивні, негативні.

 1. Складіть таблицю “Рух опору в Україні в роки другої світової та Вітчизняної війни”.

 1. Розкрийте причини та наслідки політики русифікації в Україні в повоєнні роки.

 1. Визначте позитивні і негативні наслідки хрущовської відлиги.

 1. Покажіть історичне значення “Декларації про державний суверенітет”?


ЛІТЕРАТУРА ДО ВИКОНАННЯ МОДУЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


 1. Білоцерківський В.Я. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

 2. Бойко О.Д. Історія України: Посібник.– К:”Академвидав”, 2003. – 656 с.

 3. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси історії українського державотворення. –К.: Ґенеза, 1995. – 608 с.

 4. Король В.Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 496 с.

 5. Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 683 с.

 6. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навч. посіб. – 4-те вид., випр.. – К. : Знання-Прес, 2008. – 424 с.

 7. Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб. 4-е вид. – К.: Каравела, 2009. – 400 с.

 8. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 192 с.

 9. Україна у ХХ столітті. Збірник документів і матеріалів. – К.: Вища школа, 2000. – 352 с.

 10. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / за ред. О.М. Мироненка. – К., Либідь, 1997. – 560 с.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»


 1. Предмет курсу “Історія України”. Розвиток історичної науки в Україні.

 2. Найдавніше населення України: трипільці, кіммерійці, скіфи, сармати. Грецькі міста-держави Північного Причорномор'я.

 3. Східні слов'яни. Проблема походження та розселення.

 4. Утворення Київської Русі. Перші київські князі (Олег, Ігор, Ольга, Святослав).

 5. Князь Володимир Великий. Прийняття християнства та його значення для подальшого розвитку Русі.

 6. Князювання Ярослава Мудрого. Розквіт давньоруської державності.

 7. Русь після смерті Ярослава Мудрого. Князювання Володимира Мономаха та Мстислава.

 8. Причини занепаду та історичне значення Київської Русі.

 9. Монголо-татарська навала та її наслідки для історії України.

 10. Утворення Галицько-Волинського князівства. Соціально-економічний та політичний розвиток Галицько-Волинського князівства. Історичне значення Галицько-Волинського князівства.

 11. Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Кревська Унія.

 12. Польська експансія на українські землі у другій половині XIV - середині XVI ст. Люблінська унія.

 13. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIV - XVI ст.

 14. Церковне життя у XVI ст. Діяльність братств. Берестейська церковна унія.

 15. Причини та умови виникнення козацтва.

 16. Виникнення Запорозької Січі. Запорозька Січ як форма української державності.

 17. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI - початку XVII ст. “Ординація” 1638 р. Причини їх поразки.

 18. Причини та характер Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. Її етапи.

 19. Початок повстання. Б. Хмельницький. Воєнні дії 1648 р.

 20. Події Визвольної війни 1649 - 1653 рр. Зборівська та Білоцерківська угоди.

 21. Формування української державності в ході Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.

 22. Переяславська Рада. Березневі статті.

 23. Україна після смерті Б. Хмельницького. І. Виговський. Гадяцька угода.

 24. Українські землі в добу Руїни. Розподіл України на Право- та Лівобережну.

 25. Соціально-економічний та політичний розвиток Гетьманщини. І. Мазепа.

 26. Політика царизму на ліквідацію української автономії у XVIII ст. Ліквідація Запорозької Січі.

 27. Конституція П. Орлика та її значення.

 28. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст. Криза феодально-кріпосницьких відносин.

 29. Суспільні рухи на українських землях у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст. Декабристи.

 30. Національний рух в українських землях у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське братство.

 31. Виникнення національного руху в Західній Україні та його характерні риси (перша половина ХІХ ст.). “Руська трійця”.

 32. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку західноукраїнських земель під владою Австрійської імперії у ХІХ ст.

 33. Скасування кріпацтва та реформи на українських землях Російської імперії у другій половині ХІХ ст.

 34. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії у другій половині ХІХ ст.

 35. Національний рух в українських землях у другій половині ХІХ ст. Громади.

 36. Народницький рух та поширення ідей марксизму в Україні.

 37. Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст.

 38. Національний рух на початку ХХ ст. Утворення політичних партій.

 39. Україна в роки революції 1905 -1907 р.

 40. Українські землі в роки І світової війни.

 41. Лютнева революція в Росії та її вплив на ситуацію в Україні. Виникнення Центральної Ради. І та ІІ Універсали Центральної Ради. Проголошення автономії України.

 42. ІІІ Універсал Центральної Ради. Проголошення Української народної республіки. IV Універсал Центральної Ради. Проголошення самостійності України. Протистояння між Центральною Радою та більшовиками.

 43. Причини поразки Центральної Ради.

44. Гетьманат Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика гетьмана.

 1. Виникнення Директорії УНР. Досягнення та прорахунки Директорії.

 1. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Взаємовідносини з УНР.

 1. Українська Соціалістична Радянська республіка на початку 20-х років. Нова економічна політика в республіці.

 1. Утворення Радянського Союзу. Україна у складі СРСР.

 1. Політика індустріалізації в Україні. Перші п'ятирічки. Їх досягнення та прорахунки.

 1. Суцільна колективізація сільського господарства. Голод 1932-1933 рр.

 1. Культурний розвиток України у 20-ті роки. Політика українізації.

 1. Встановлення тоталітарного режиму. Сталінські репресії в Україні.

 1. Західноукраїнські землі у 20-30-х рр.

 1. Об'єднання українських земель та радянізація Західної України в 1939-1941 рр. Особливості національного руху в Західній Україні.

 1. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Невдачі Червоної армії у 1941-1942 рр.

 1. Німецький окупаційний режим на Україні.

 1. Партизанський рух та збройна боротьба ОУН-УПА  на окупованій території.

 1. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників.

 1. Повоєнна відбудова України та розвиток господарства (1945- сер. 1950-х).

 1. Радянізація західних областей України у повоєнний час. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України у повоєнний час. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України.

 1. Суспільно-політичне життя України в умовах десталінізації (1956-1954). Шестидесятники.

 1. Економічні реформи Хрущова в Україні.

 1. Соціально-економічний розвиток УРСР в епоху застою.

 1. Дисидентський рух в Україні.

 1. Перебудова в Україні.

 1. Проголошення незалежності України. Державотворчий процес. Прийняття Конституції України.

 1. Соціально-економічний розвиток УРСР в умовах незалежності.

 1. Суспільно-політичне життя в незалежній Україні.

 1. Україна в сучасному світі.

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК

Оцінка "відмінно" ставиться:

- коли тема питання викладається достатньо повно, усі визначення є правильними та точними. Студент показує повне розуміння матеріалу та може обґрунтувати свою відповідь, наводити необхідні доводи, правильно відповідає на додаткові питання викладача з метою з’ясування ступеня оволодіння студентом даного матеріалу; впевнено та правильно розв’язує проблемно-ситуаційні питання, обґрунтовує їх; вільно володіє термінологією з даної дисципліни.Оцінка "добре" ставиться, якщо студент показує ті ж знання та вміння, що й на оцінку "5", але припускає окремі помилки, які сам же може виправити після зауважень викладача.

Оцінка "задовільно" ставиться, якщо студент показує знання та розуміння основних положень з даної теми, але:

- припускає неточності у формулюванні визначення, рішень поставлених завдань;

- не досить точно може обґрунтувати відповідь;

- викладає матеріал не досить зв’язано та послідовно;

- плутається у термінології з даної дисципліни, даної теми.

Оцінка "незадовільно" виставляється, якщо студент не надав правильної відповіді, відсутні знання з основних положень дисципліни.

Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно  

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю

повторного складання0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни
ЛІТЕРАТУРА


 1. Аркас М.М. Історія України-Русі. – К.: Вища шк., 1993. – 414 с.

 1. Білоцерківський В.Я. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

 1. Бойко О.Д. Історія України: Посібник.– К:”Академвидав”, 2003. – 656 с.

 1. Борисенко В.П. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996. – 616 с.

 1. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття. Курс лекцій. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 528 с.

 1. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси історії українського державотворення. –К.: Ґенеза, 1995. – 608 с.

 1. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.: Наукова думка, 1992. – 544 с.

 1. Губарев В.К. История Украины: конспект лекций для студентов и преподавателей. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2006. – 384 с.

 1. Дещинський Л.Є., Гаврилів І.О., Зінкевич Р.Д. та ін. Історія України та її державності. Видання 3-е: Навч. посібник. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 368 с.

 1. Дорошенко Д. Нарис Історії України. В 2-х том. –К.: Глобус, 1992. –520 с.

 1. Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Вид. 4-те. – Львів: Світ, 2003. – 520 с. з іл.

 1. Історія України в особах: IX-XVIII ст. // В. Замлинський (кер. авт. кол.). – К.: Україна, 1993. – 396 с.

 1. Історія України в особах: ХIX-XХ ст. // І. Войцехівська (кер. авт. кол.). – К.: Україна, 1995. – 479 с.

 1. Історія України. Навчальний посібник /Під ред. В.А.Смолія. – К.: Альтернативи, 1997. – 416 с.

 1. Король В.Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 496 с.

 1. Крип’якевич І. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 520 с.

 1. Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 683 с.

 1. Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 663 с.

 1. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навч. посіб. – 4-те вид., випр.. – К. : Знання-Прес, 2008. – 424 с.

 1. Світлична В.В. Історія України: Навч. посіб. 4-е вид. – К.: Каравела, 2009. – 400 с.

 1. Скрипник М.О., Домбровська Л.Ф., Красовський В.М. та ін. Історія України: Навчальний посібник. Під ред. М.О. Скрипника. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 367 с.  

 1. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во «Знання» України, 1993. – 192 с.

 1. Субтельний Орест. Україна: історія. –К.: Либідь, 1993. – 720 с.

 1. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / за ред. О.М. Мироненка. – К., Либідь, 1997. – 560 с.

 1. Черкашина Н.К. Історія України: від найдавніших часів до сьогодення: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 384 с.

 1. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1999. – 480 с.


Інформаційні ресурси


 1. ІЗБОРНИК. Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації // http://litopys.org.ua/

 2. Історія України - History of Ukraine (Інститут історії України Національної Академії наук України) // www.history.org.ua

 3. Історія України — Вікіпедія. Вільна енциклопедія // http://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_України

 4. Найбільш повна історія України від Княжого періоду до 1990 року // http://ukraine-history.com.ua/ukr.htm

 5. Яковенко Н. Нариси Історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. // http://history.franko.lviv.ua/

 6. http://mo.pstu.edu/ (методичне забезпечення ДВНЗ «ПДТУ»)

 7. http://ds.pstu.edu/ (матеріали дистанційної освіти  ДВНЗ «ПДТУ»)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота студентів (СРС) денної форми навчання передбачає самостійну підготовку питань, що не були розкриті у ході лекції, за переліком рекомендованої літератури з курсу “Історія української культури”; конспектування першоджерел та матеріалів сучасних наукових досліджень з проблем історії української культури; написання рефератів; підготовку повідомлень з проблем курсу за матеріалами часописів, журналів, газет.

Робота виконується студентом самостійно. Викладач видає студенту індивідуальне завдання та допомагає в підборі літератури, постановці задач, виборі можливих рішень, консультує по роботі з історичною літературою.


Одним з видів виконання СРС є написання рефератів. Реферат – це короткий виклад наукової праці, вчення, змісту книги тощо. Реферат можна умовно поділити на три частини: заголовок, власне реферат та довідковий апарат. Підготовка реферату починається з ознайомлення та осмислення, а потім аналізу джерела або групи джерел, виявлення основних даних, які повинні увійти до реферату, а також другорядних, яких треба позбутися. Потім в логічне ціле узагальнюється цінна інформація у відповідності з цілями реферату. Реферуючи твір, слід намагатись достатньо повно, чітко і послідовно передати його зміст у максимально стиснутій і по можливості узагальненій формі. Водночас в рефераті обов’язково повинні бути розгорнуті аргументи, міркування, порівняння. Матеріал подається у формі констатації чи опису. Мова реферату має бути точною, короткою, ясною, простою. Якщо це необхідно для глибокого зясування суті роботи, в реферат можна включити цифрові дані, таблиці, графіки, схеми тощо.
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

Духовна культура та релігійно-міфологічні уявлення трипільців.

Первісна релігія.

Скіфське мистецтво.

Виникнення Києва.

Міфологія східних слов’ян.

Звичаї та обряди східних слов’ян.

Скомороство як феномен давньоруської культури.

Культура дохристиянської Русі.

Прийняття християнства та його вплив на подальший розвиток культури.

Освіта та літописання в Київській Русі.

Архітектура, живопис, музика, прикладне мистецтво Київської Русі.

Культурний розвиток України-Русі періоду феодальної роздробленості.

Ювелірна майстерність Київської Русі.

Шедеври архітектури Київської Русі.

Культурно-просвітницька діяльність Кирила та Мефодія.

Культура Галицько-Волинської держави.

Вплив польсько-литовської колонізації на формування української культури.

Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1636 рр.) – перший навчальний заклад вищого типу серед православних народів Європи.

Релігійна, національно-політична, культурна діяльність братств, їх загальнокультурне значення.

Літературна і релігійно-філософська спадщина І.Вишенського.

П.Могила і його діяльність.

К.Острозький – провідник і меценат української культури.

Вплив і поширення гуманістичних ідей Відродження в Україні.

Розвиток освіти і наукових знань, початок книгодрукування.

Виникнення полемічної літератури. І.Вишенський.

Культурна діяльність братств.

Розвиток мистецтва, музики, театру, архітектури в українських землях XIV - перш. пол.  XVII ст.

Українське бароко у літературі, архітектурі, живопису.

Діяльність Києво-Могилянської академії та її значення для розвитку освіти та культури в Україні.

Церковне будівництво за часів Мазепи, його стилістичні особливості.

Барочна архітектура Західної України.

Роль і значення української культури в процесі національно-культурного відродження у XIX ст. Т.Шевченко.

Освіта в Україні XIX ст. Становлення української вищої школи. Розвиток науки.

Культурне будівництво українського народу в період національно-визвольної боротьби. (1917-1920 рр.)

Культурні процеси в Україні у 20-30-ті роки. Українізація. Репресії проти української інтелігенції.

Українська культура у період “відлиги”. Діяльність дисидентів.

Пожвавлення культурного розвитку України в період перебудови.

Розвиток мистецтва, музики, архітектури України у сучасний період.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Початки людської цивілізації на терені України. Трипільська культура.

Язичницька культура давніх слов’ян.

Усна народна творчість, її жанри та теми.

Запровадження християнства на Русі та його роль у розвитку культури.

Розвиток освіти та книгописання на Русі.

Архітектура та мистецтво Київської Русі.

Розвиток освіти на науки на Україні у ХІV – ХVІІІ ст.

Український героїчний епос ХV-ХVІІ ст.

Пам’ятки української писемності ХV – ХVІІ ст.

Релігійне життя в Україні. Полемічна література.

Книгодрукування на Україні. Діяльність І. Федорова.

«Козацьке бароко» в архітектурі.

Українська література ХVІІІ ст.

Українська музика ХVІІІ ст.

Діяльність Г.С. Сковороди.

Розвиток української науки та освіти у ХІХ ст.

Мистецтво романтизму на Україні.

Романтизм в українській літературі ХІХ ст.

Українська архітектура першої половини ХІХ ст.

Діяльність Т.Г. Шевченка.

Розвиток реалізму в українській культурі ХІХ ст.

Література критичного реалізму.

Український реалістичний театр ХІХ ст.

Класична українська музика ХІХ ст.

Українські живопис та архітектура другої половини ХІХ ст.

Модернізм в українській культурі межі ХІХ-ХХ ст.

Розвиток української науки та освіти у ХХ ст.

Українська література та мистецтво ХХ ст.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Поняття та функції культури.

Матеріальна і духовна культура.

Первісна культура на теренах України.

Культура на українських землях у найдавніші часи. Трипільська культура.

Культура східних слов’ян дохристиянської доби.

Релігійні вірування слов’ян.

Культура Київської Русі.

Перекладна та оригінальна література Київської Русі.

Архітектура та образотворче мистецтво Київської Русі.

Прийняття християнства і його роль подальшому розвитку культури    Київської Русі.

Культура України у XIV- першій половині XVII ст.

Образотворче мистецтво України у XIV-VII ст.

Полемічна література.

Братства. Їх роль в організації культурно-освітніх установ.

Особливості розвитку освіти в Україні в XVІ- XVII ст. Острозький  колегіум. Києво-Могилянській колегіум.

Архітектура і живопис України в XVІ- XVII ст.

Театральне мистецтво та музична культура України в XVІ-XVII ст.

Доба бароко та її особливості в Україні. Козацьке бароко.

Література, образотворче мистецтво та музика України другої половини XVІІ-XVIIІ ст. М.Березовський, Д.Бортнянський, А.Ведель.

Українське національне відродження ХІХ ст.

Особливості розвитку української літератури: І.Котляревський, Л.Гулак-Артемовский.

Живопис та музичне мистецтво України в першій половині ХІХ століття.

Особливості розвитку української культури другої половини ХІХ- початку ХХ ст. Вища освіта в Україні.

Українська література другої половини ХІХ ст. Леся Українка, В.Винниченко, М.Коцюбинський, І.Франко.

Образотворче мистецтво, театр та архітектура України в другій половині ХІХ-початку ХХ ст.

Культура в роки боротьби за незалежність України (1917-1920 рр.).

Українське національно-культурне відродження: наука, освіта, мистецтво.

Національна культура в умовах тоталітаризму 30-х років. “Розстріляне Відродження”.

Українська культура у воєнний період.

Українська культура в другій половині 40-60-х роках ХХ ст. “Шестидесятники”.

Українське культура в другій половині 60-80-х роках.

Українське сценічне мистецтво ХХ ст.

Український кінематограф.

Розвиток української літератури у ХХ ст.

Українська архітектура та мистецтво ХХ ст.

Сучасна українська культура та її входження в світовий простір.КРИТЕРІЇ ОЦІНОК

Оцінка "відмінно" ставиться:

- коли тема питання викладається достатньо повно, усі визначення є правильними та точними. Студент показує повне розуміння матеріалу та може обґрунтувати свою відповідь, наводити необхідні доводи, правильно відповідає на додаткові питання викладача з метою з’ясування ступеня оволодіння студентом даного матеріалу; впевнено та правильно розв’язує проблемно-ситуаційні питання, обґрунтовує їх; вільно володіє термінологією з даної дисципліни.Оцінка "добре" ставиться, якщо студент показує ті ж знання та вміння, що й на оцінку "5", але припускає окремі помилки, які сам же може виправити після зауважень викладача.

Оцінка "задовільно" ставиться, якщо студент показує знання та розуміння основних положень з даної теми, але:

- припускає неточності у формулюванні визначення, рішень поставлених завдань;

- не досить точно може обґрунтувати відповідь;

- викладає матеріал не досить зв’язано та послідовно;

- плутається у термінології з даної дисципліни, даної теми.

Оцінка "незадовільно" виставляється, якщо студент не надав правильної відповіді, відсутні знання з основних положень дисципліни.

Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно  

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю

повторного складання0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

Бичко А.К. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – К.: Либідь, 1992.- 392 с.

Греченко В.А., Чорний І.В. Історія світової та української культури. - К, 2002. – 464 с.

Гриценко В. Людина і культура: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2000.- 368 с.

Грушевський М.С. Історія України  -  Руси.  -  К., 1991. Т.1;

Історія української культури / За ред. І.П.Крип`якевича. – К.: Либідь, 2002. – 653 с.

Крилова Н.І. Історія української та зарубіжної культури. - Маріуполь, 2002. – 139 с.

Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М.Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семашко та ін..; За ред.. М.М.Заковича. – К.: Знання, 2007. – 567 с.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Нав. посібник / За ред. проф. Я.Яртися та проф.. В.Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 568 с.

Українська та зарубіжна культура / за ред.. М.М. Заковича. – К.: Знання. – 2000. – 687 с.

Шкода М.Н. Традиції і свята українського народу. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2009. – 384 с.
Допоміжна

Антонович Д. Українська культура.  -  К., 1993;

Асєєв Ю. Мистецтво стародавнього Києва.  -  К., 1969;

Білецький П.О. Нариси з історії українського мистецтва.  -  К., 1981;

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі.  -  К., 1988;

Велика історія України: В 2-х т. Т.2.  -  К., 1993;

Греченко В.А. Історія України. Всесвітня історія XX ст.  -  Х., 1998;

Грушевський М.С. Історія України  -  Руси.  -  К., 1991. Т.1;

Грушевський М.С. Історія української літератури.  -  К., 1993;

Донцов П. Дві літератури нашої доби.  -  Львів, 1991;

Жолтовський П. Художнє життя на Україні XVI-XVIIст.  -  К., 1983;

Жулинський М.Г. Із забуття - в безсмертя (сторінки призабутої спадщини).  -  К., 1990;

Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні.  -  К., 1989;

Ісаєвич Л.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XIV-XVIIст.  -  К., 1966;

Історія українського мистецтва. - Т. 3-4.  -  К., 1968;

Історія української літератури.  -  К., 1986;

Косів М. На потребу дня.  -  Львів, 1980;  

Культура і побут населення України.   -  К., 1993;

Культура українського народу.  -  К., 1994;

Марченко М.І. Історія української культури: З найдавніших часів до середини XVIIIст.  -  К., 1961;

Мороз З.П. Українська драматургія і театр другої половини XIXст.  -  К., 1950;

Овсійчук В.А. Українське мистецтво XVI - першої половини XVIIIст.  -  К., 1985;

Огієнко І. Українська культура.  -  К., 1993;

Передумови формування української культури (до 13 ст.) // Теорія та історія світової і вітчизняної культури.  -  К., 1992;

Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2-х т. Т. 1.  -  К., 1992;

Рибалко І.К. Історія України. Ч.1. Від найдавніших часів до кінця XVIII ст.  -  Х., 1995;  

Субтельний О. Україна: історія.  -  К., 1995;

Українське національне Відродження.  -  Х.: УВС, 1997.

Федас Й.Ю. Український народний вертеп.  -  К., 1987.

Шлемкевич М. Загублена українська людина.  -  К., 1992.


Інформаційні ресурси

Історія української культури IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації // http://litopys.org.ua/

Історія української культури. Бібліотека українських підручників // http://pidruchniki.ws/14720324/kulturologiya/istoriya_ukrayinskoyi_kulturi_-_pavlova_oyu

Історія української культури — Вікіпедія. Вільна енциклопедія // http://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_культураhttp://mo.pstu.edu/ (методичне забезпечення ДВНЗ «ПДТУ»)

http://ds.pstu.edu/ (матеріали дистанційної освіти  ДВНЗ «ПДТУ»)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Зарубіжна історіографія
2017 -> Навчально-методичний комплекс
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
2017 -> Програма навчальної дисципліни
2017 -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «основи екології»

Скачати 270.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка