Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «основи екології»Скачати 204.48 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір204.48 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧРИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ПОЛТАВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ
Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

ПЛАНИ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ
Сьогодні, коли на всій планеті під впливом людини відбулися помітні зміни як живої, так і неживої природи, дедалі більшого значення набуває гармонійна взаємодія суспільства і природного довкілля, оскільки людина отримує від природи все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, матеріали, черпає в ній емоційну й естетичну наснагу. Тому вкрай необхідна не лише чітка стратегія охорони природного середовища та посилення контролю за природокористуванням, але й добре продумана система екологічної освіти й виховання населення.

Самостійна робота студента є одним із засобів оволодіння необхідним навчальним матеріалом з навчальної дисципліни «Основи екології». Цей вид роботи виконується у вільний від обов’язкових (аудиторних) занять час. Після проведення лекції, семінарського заняття, студент виконує практичне завдання самостійне, яке наведено у підручнику по закінченню вивчення теми, використовуючи отримані знання після аудиторних занять.

Зміст самостійної роботи студента визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями і вказівками викладача.

Навчальний процес побудований таким чином, що добре організована самостійна робота студента є визначальним фактором у підготовці майбутнього юриста. Виходячи з цього, самостійна робота є однією із основних частин навчального процесу, визначальним методом глибокого і всебічного вивчення та засвоєння навчального матеріалу. Самостійна робота студента сприяє не тільки формуванню високої правової культури, а й сприяє отриманню навиків і умінь, необхідних для майбутньої професійної діяльності юриста.

Нерідко самостійну роботу розглядають як окремий вид навчальних занять поряд з лекцією, семінаром, практичним заняттям та ін. При цьому її суттєвими ознаками вважають обов'язковість заняття у відведений розпорядком дня вузу час, роботу без безпосередньої участі викладача, але за обов'язкового його контролю. За іншими твердженнями, самостійна робота передбачає всю активну розумову діяльність студентів у навчальному процесі, є внутрішньою основою зв'язку різних видів і форм занять між собою. Вважаючи самостійну роботу основним методом засвоєння знань, прихильники цього підходу стверджують, що вона охоплює пізнавальну діяльність, яку здійснюють студенти не лише позааудиторно, а й на лекціях, семінарах, індивідуальних співбесідах, заліках, іспитах, під час захисту курсових, дипломних робіт тощо. Тобто, самостійна робота, згідно з таким баченням, охоплює всі види і форми навчального процесу.

За своєю суттю самостійна робота є активною розумовою діяльністю студента, пов'язаною з виконанням навчального завдання. Наявність завдання і цільової установки на його виконання вважають характерними ознаками самостійної роботи. Завдання, які доводиться вирішувати студенту в навчальній діяльності, стосуються таких її сфер:

- засвоєння матеріалу теми, яка розглядається на лекції (робота з конспектом лекції,

рекомендованою навчальною літературою);

- конспектування фундаментальних робіт відповідно до програми навчальної

дисципліни;

- розв'язування задач, проведення дослідів, експериментів тощо;

- підготовка рефератів, контрольних робіт, фіксованих виступів (доповідей) на занятті;Тема 1. Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії

суспільства і природи

Мета роботи: ознайомитися з основними історичними етапами розвитку екології та

значенням праць видатних вітчизняних та зарубіжних екологів.
Сучасна екологія розвивається як самостійна наука та інтегрує з іншими дисциплінами. Це надає спеціалістам широку можливість у вирішенні питань оптимального життєзабезпечення людини в техногеннозміненому довкіллі. Знання історичних етапів розвитку екологічної науки має велике загальноосвітнє та виховне значення для студентів.

Звести в таблицю основні особливості взаємодії суспільства і природи відповідно до виділених історичних періодів.


Завдання 1. Проаналізуйте особливості взаємодії природи й суспільства на прикладі Давнього Єгипту в період ІІІ - II тисячоліть до нашої ери. Визначте найбільші проблеми, які виникли внаслідок впливу людини на природу в цей період. Обґрунтуйте свою точку зору.

Завдання 2. Проаналізуйте особливості взаємодії природи й суспільства в середні віки. Визначте найбільші проблеми, які виникли внаслідок впливу людини на природу в цей період. Обґрунтуйте свою точку зору.

Завдання 3. Проаналізуйте особливості взаємодії природи й суспільства на прикладі України в період 1950-1990 років. Визначте найбільші проблеми, які виникли внаслідок впливу людини на природу в цей період. Обґрунтуйте свою точку зору.

Рекомендована література:


 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань. Пробний масовий підручник для учнів 10–11 кл. середніх загальноосвітніх закладів. – Київ: Либідь, 2000.

 2. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. Підручник. Київ: Вища школа, 2003.

 3. Чайка В.Є. Екологія. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – Вінниця: «Книга-Вега», 2002.

 4. Лекційний матеріал.


Тема 2. Порівняння обсягів і структури забруднення

міст України
Мета роботи: провести порівняння обсягів і структури забруднення міст України.
Використовуючи таблицю «Викиди шкідливих речовин в атмосферу», виконайте завдання:

Завдання 1. Проаналізуйте таблицю в історичній ретроспективі (1995—2010 рр.). Співвіднесіть її дані з розміщенням підприємств чорної та кольорової металурги (за картою атласу економічної та соціальної географії України). Складіть перелік міст — «чемпіонів навпаки» (10 міст: на І місці — ті, де екологічна ситуація найбільш несприятлива). Порівняйте дані «чемпіонів» з даними свого міста й даними інформації за 2010 р.

Викиди шкідливих речовин у атмосферу (від стаціонарних джерел)

в окремих містах України. (тис. т.)


Місто 1995 2010 Місто 1995 2010
Алчевськ 94,2 78,7 Кривій Ріг 454,7 443,4 Вінниця 4,6 2,1 Кременчук 70,6 24,9 Горлівка 130,6 50,4 Лисичанськ 42,6 32,1 Дншродзержинськ 84,6 105,0 Луганськ 79,5 144,2 Дніпропетровськ 177,1 97,3 Макіївка 121,2 103,7 Донецьк 298,7 197,9 Маріуполь 340,4 340,4 Дебальцеве 149,9 108,6 Нікополь 38,8 28,4 Єнакієве 174,0 74,8 Одеса 19,1 9,4 Запоріжжя 143,4 135,5 Рівне 5,1 4,2 Івано Франківськ 2,7 0,8 Слов'янськ 69,7 2,0 Енергодар 101,0 80,8 Суми 6,3 8,0 Керч 51,4 10,6 Харків 50,6 20,6 Київ 53,3 32,6 Черкаси 22,8 16,8 Красний Луч 41,5 20,1 Ялта 1,2 0,8


Завдання 2. Дайте відповіді на питання.

 1. Що називають «смогом»?

 2. Згадайте анатомію й фізіологію людини. Як шкідливі речовини атмосфери впливають на здоров'я людини?

 3. Яка система організму найбільше страждає через негативний вплив атмосферних викидів?

 4. Які захворювання цієї системи можуть виникнути в людини?

Завдання 3. Зробіть висновки, в яких укажіть, чому саме підприємства чорної металурги та електроенергетики найбільше забруднюють довкілля і як цьому запобігти.
Рекомендована література

Основна:

  1. Білявський Г.Я., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1993. – С. 80 – 91, 223 –230, 291 –300.

  2. Г.Я. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю Костіков. Основи екології. –К; Либідь, 2004-С.379-382.

3. Лекційний матеріал.
Додаткова:

1. О.П. Дежутат, І.В. Коваленко, І.С. Мужик. Цивільна оборона. Львів “Афіша”, 2000. – С. 52 – 96.

2. Зербіно Д.Д., Гжегоцький М.Р. Екологічні катастрофи у світі та в Україні. – Львів. – 2005. – 280 с.

Тема 3. Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву
Мета роботи: провести аналіз впливу інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву.

Картка для практичної роботи

Інтенсивність водної ерозії (Q) вимірюють за втратою ґрунтом його маси (т) з одиниці площі (S) за одиницю часу (і) і виражають у тоннах на гектар (т/га) за формулою: Q=m/(S-t)
Завдання 1. Обчисліть інтенсивність ерозії ґрунтів для трьох ділянок (кожна площею 1 га), якщо ерозія тривала протягом одного місяця, а втрати маси ґрунту становили 1, 5 і 10 тонн для першої, другої та третьої ділянки відповідно.

Вкажіть, на якій з ділянок ґрунт постраждав найсильніше.Завдання 2. Обчисліть місячну інтенсивність ерозії ґрунтів для двох ділянок (кожна площею 1 га), якщо ерозія тривала протягом двох місяців для першої (втрата маси ґрунту становила 8 тонн) і трьох місяців — для другої (втрата маси ґрунту становила 9 тонн).

Вкажіть, на якій з ділянок ґрунт постраждав найсильніше.Завдання 3. Зробіть висновок про вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву.
Рекомендована література

Основна:

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 566 с.

2. Білявський Г.Я., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1993.

3. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.

4. Лекційний матеріал.
Додаткова:


 1. Гайнріх Д., Герат M. Екологія: dtvAtlas. Пер. з 4-го нім. вид. — К.: Знання — Прес, 2001. — 287 с.

 2. Миланова Е.В., Рябчиков А.М. Использование природных ресурсов и охрана природы. – М.: Высшая школа, 1987. – 276 с.

 3. Никаноров А.М., Хоружая Т.А. Глобальная экология: Учебное пособие. – М.: ПРИОР, 2001. – 286 с.

 4. Природно-ресурсний аспект розвитку України / Проект «Програма сприяння сталому розвитку в Україні»; кер. розд. І.Д. Андріївський, Ю.Р. Шеляг-Сосонко. – К.: КМ Асаdemia, 2001. – 112 с.

Тема 4. Аналіз схем колообігу основних речовин у природі на

предмет зміненості їх ланок антропогенною діяльністю
Мета роботи: провести аналіз схем кругообігу основних речовин у природі на предмет зміненості їх ланок антропогенною діяльністю.
Завдання 1. Використовуючи підручник, розглянути схему кругообігу Карбону й визначити, на які етапи кругообігу найбільше впливає антропогенна діяльність.

Завдання 2. Використовуючи підручник, розглянути схему кругообігу Оксигену й визначити, на які етапи кругообігу найбільше впливає антропогенна діяльність.Завдання 3. Використовуючи підручник, розглянути схему кругообігу Нітрогену й визначити, на які етапи кругообігу найбільше впливає антропогенна діяльність.

Завдання 4. Використовуючи підручник, розглянути схему кругообігу Фосфору й визначити, на які етапи кругообігу найбільше впливає антропогенна діяльність.

Завдання 5. Зробіть висновки, в яких укажіть, до чого призвели зміни в кругообігу хімічних елементів, що відбулися під впливом антропогенних факторів.
Рекомендована література

Основна:

 1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: Учебник для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 566 с.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань: Пробний масовий підручник для учнів 10–11 кл. середніх загальноосвітніх закладів. – К.: Либідь, 2000. – 336 с.

 3. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500 с.

 4. Серебряков В.В. Основи екології: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2002. — 300 с.

 5. Сухарев С М., Чудак С O., Сухарева O.Ю. Технологія та охорона навколишнього середовища: Навч. посіб. — Львів: Новий Світ — 2000, 2004. — 256 с.

 6. Лекційний матеріал.


Додаткова:

 1. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. [У трьох частинах: Підручник.] / В.П.Руденко – К.: К.-М. Академія – Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568 с.

 2. Сытник К.М. Биосфера. Экология. Охрана природы. Справочное пособие /

 3. К.М. Ситник, А.В. Брайон, А.В. Гордецкий – К.: Наукова думка, 1987. – 524 с.

Тема 5. Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні
Мета роботи: провести аналіз існуючої структури природокористування в України та можливості її оптимізації.
Завдання 1. Визначте, які напрямки природокористування переважають у різних регіонах України.

Завдання 2. Вкажіть негативні наслідки для цих регіонів, які спричинені нераціональним природокористуванням у цих напрямках.

Завдання 3. Запропонуйте можливі рішення, які дозволять оптимізувати природокористування в регіонах України.


Рекомендована література

Основна:

  1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань: Пробний масовий підручник для учнів 10–11 кл. середніх загальноосвітніх закладів. – К.: Либідь, 2000. – 336 с.

  2. Генсірук С.А. Регіональне природокористування / С.А. Генсірук – Львів: Світ, 1992. – 335 с.

  3. Дорогунцов С.І. Оптимізація природокористування. [Навчальний посібник] / С.І. Дорогунцов, А.М. Муховиков, М.А. Хвесик. В 5-ти т. – К.: Кондор: Т. 1. Природні ресурси: еколого-економічна оцінка. – 2003. – 291 с.

4. Лекційний матеріал.
Додаткова:

 1. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.

 2. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. [У трьох частинах: Підручник.] / В.П.Руденко – К.: К.-М. Академія – Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568 с.

 3. Царенко О.М., Невєстов О.О., Кабацький М.О. Основи екології та економіка природокористування. – Суми: Університетська книга, 2007. – 592 с.

 4. Швиденко А.Й., Руденко В.П., Євдокименко В.К. Екологічні основи природокористування. – К.: ІЗИН, 1999. – 200с.

Тема 6. Аналіз особливостей розвитку заповідної

мережі України

Мета роботи: використовуючи статистичні, інформаційні джерела, виокремити основні етапи розвитку заповідної мережі України. Охарактеризувати їх особливості.

Теоретичний матеріал. Природно-заповідний фонд – це ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну цінність. За роки незалежності України площа природно-заповідного фонду зросла більш як удвічі. До його складу входять понад 7250 територій та об’єктів загальною площею 3,3 млн га, що становить близько 6% території держави ( у 1991р. цей показник становив 1,9%). Але цього замало: площа заповідних земель на одну людину в Європі становить 2200м2, а в Україні лише 570м2.


Станом на 1 березня 2010р. в Україні, за даними Мінприроди, діяло 19 природних і 4 біосферних заповідників, 47 національних природних парків, 2853 заказники, 3203 пам’ятки природи, 27 ботанічних садів, 12 зоопарків, 54 дендропарки, 542 парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, 55 регіональних ландшафтних парків, 800 заповідних урочищ.
Сучасні ретельні еколого-економічні розрахунки й моделі показують: збереження генофонду будь-якого регіону можливе лише за умови, що не менше ніж 10-15% його площі зайнято заповідними територіями рангу заповідника чи заказника. У більшості країн Європи цей показник становить 15%. Наявність розширеної мережі заповідних територій – необхідна (хоч і не достатня) умова збереження біорізноманіття. Тому кожна держава, яка приєдналася до Конвенції про біорізноманіття, зобов’язана підтримувати й розвивати мережу заповідних територій, насамперед, заповідників.
Завдання 1. Розгляньте таблиці, визначте особливості розвитку мережі заповідних територій нашої країни з 1921 до 2009 рік. Побудуйте гістограму, яка б відображала певні періоди, наприклад, десятиріччя, та кількість створених заповідних територій.
Біосферні заповідники

1. Асканія Нова (УААН, Херсонська) 1985, 33 307,6 га 11312,3 га

2. Чорноморський (НАНУ Херсонська) 1985, 89 129,0 га 70 509,0 га

3. Карпатський (Мінекоресурсів, Закарпатська)1993, 53 630,0 га 31977,0 га

4. Дунайський (НАНУ, Одеська)1998, 46 402,9 га 22 662,0 га

5. Східні Карпати (Мінекоресурсів, Закарпаття)) 2002, 58 587 га


Природні заповідники

1. Кримський (Державне управління, АР Крим) 1923, 44 175,5 га 44 175,5 га

2. Канівський (Національний університет імені Т.Г. Шевченка, Черкаська)1923, 2 049,3га

2 049,3 га

3. Український степовий(НАНУ,Донецька, Запорізька, Сумська)1961, 2 768,4 га 2 768,4 га

4 Луганський (НАНУ, Луганська) 1968, 1 575,5 га 1 575,5 га

5. Поліський (Держкомлісгосп, Житомирська)1968, 20 104,0 га 20 104,0 га

6. Ялтинський гірсько-лісовий (Держкомлісгосп, АР Крим) 1973, 14 523,0 га 14 523,0 га

7. Мис Мартьян (УААН, АР Крим) 1973, 240,0 га 240,0 га

8. Карадазький (НАНУ, АР Крим) 1979, 2 855,2 га 2 855,2 га

9. «Розточчя» (Міносвіти, Львівська)1984, 2 084,5 га 2 084,5 га

10. «Медобори» (Держкомлісгосп, Тернопільська)1990, 10 516,7 га 10 516,7 га

11. Дніпровсько - Орільський (Держкомлісгосп, Дніпропетровська)1990, 3 766,2 га 3 766,2 га

12. Єланецький степ (Мінекоресурсів, Миколаївська)1996, 1675,7 га 1675,7 га

13. Ґорґани (Мінекоресурсів, Івано-Франківська) 1996, 5 344,2 га 5 344,2 га
14. Казантипський (Мінекоресурсів, АР Крим) 1998, 450,1 га 450,1 га

15. Опуцький (Мінекоресурсів, АР Крим) 1998, 1 592,3 га 1592,3 га

16. Рівненський (Держкомлісгосп, Рівненська) 1999, 47 046,8 га 47 046,8 га

17. Черемоський (Держкомлісгосп, Волинська) 2001, 2 975,7га 2 975,7га

18. Михайлівська цілина (Сумська), 2009, 882,9га

19. Древлянський (Житомирська), 2009, 30872,84га


Завдання 2. Проаналізуйте стан заповідної мережі в Україні на сучасному етапі та визначте її відповідність європейським стандартам.

Завдання 3. Проаналізуйте стан заповідної мережі АР Крим.

Завдання 4. Чим можна пояснити зниження темпів зростання площі природно-заповідного фонду України?

Завдання 5. Зробіть висновок.
Рекомендована література

Основна:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141.

 2. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 34, ст.502

 3. Про рослинний світ: Закон України від 09.04.1999 № 591-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 22-23, ст.198

 4. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 № 2894-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 14, ст.97

 5. Про Червону книгу України: Закон України від 07.02.2002 № 3055-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 30, ст.201


Додаткова:

 1. Андрейцев А.К. Основи екології: Підручник. — К.: Вища шк., 2001. — 358 с.

 2. Анісімова C., Риболова О.В., Поддашкін О.В. Екологія. — К.: Грамота, 2001.— 136с.

 3. Глухов В.В., Некрасова Т.П. Экологические основы экологии. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

 4. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.

 5. Природно-ресурсний аспект розвитку України / Проект Програми сприяння сталому розвитку в Україні; кер. розд. І.Д. Андріївський, Ю.Р. Шеляг-Сосонко. – К.: КМ Асаdemia, 2001. – 112с.


Тема 7. Основні категорії заповідних об’єктів

Мета роботи: ознайомити студентів з основними категоріями заповідних об'єктів, сформувати в них уявлення про екомережі; розвивати навички порівняльного аналізу; виховувати любов до рідного краю.
Завдання 1. Дати пояснення, що розуміють під природо заповіданням, як однією із ефективних форм збереження біорізноманіття.

Завдання 2. Звернутися до нормативно-правової літератури та дати визначення природно-заповідного фонду України, а також розглянути класифікацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

Після з’ясування, що до природно-заповідного фонду України відносяться природні території та об'єкти (біосферні заповідники, природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, заповідні урочища, пам'ятники природи) і штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятники садово-паркового мистецтва). Ці об'єкти, в залежності від їх екологічної, історико-культурній та наукової цінності, можуть мати загальнодержавного або місцевого значення, дати визначення кожному з них.Завдання 3. Зробити висновок, які завдання розвитку заповідної справи на найближчі роки повинні бути визначені першочерговими і головними.
Рекомендована література

Основна:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст.141.

 2. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 № 2456-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 34, ст.502

 3. Про рослинний світ: Закон України від 09.04.1999 № 591-XIV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 22-23, ст.198

 4. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 № 2894-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 14, ст.97

9. Лекційний матеріал.
Додаткова:

 1. Глухов В.В., Некрасова Т.П. Экологические основы экологии. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 384 с.

 2. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.

 3. Природно-ресурсний аспект розвитку України / Проект Програми сприяння сталому розвитку в Україні; кер. розд. І.Д. Андріївський, Ю.Р. Шеляг-Сосонко. – К.: КМ Асаdemia, 2001. – 112с.


Тема 8. Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь

своєї області, адміністративного району і порівняння їх

з оптимальними показниками.
МЕТА: провести аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї

області, адміністративного району й порівняти їх з оптимальними показниками.

Завдання 1. Використовуючи підручник, розглянути співвідношення природних і антропогенних угідь своєї області й визначити ступінь його відмінності від оптимальних показників для певного регіону.

Завдання 2. Використовуючи підручник, розглянути співвідношення природних і антропогенних угідь свого адміністративного району й визначити ступінь його відмінності від оптимальних показників для певного регіону.

Завдання 3. Зробити висновки, в яких запропонувати можливі шляхи оптимізації співвідношення природних і антропогенних угідь для нашого регіону.

Рекомендована література:

 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. – Київ: Лібра, 2002. – 352с.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань: пробний масовий підручник для учнів 10-11 кл. середніх загальноосвітніх закладів. - Київ: Либідь, 2000. – 336с.

 3. Денисик Г.І., Воловик В.М. Рекреаційні ландшафти Поділля. - Вінниця: Едельвейс, 2009. – 206с.

 4. Ященко П.Т., Гребенюк Е.М., Природні національні парки України. - Львів: Вища школа, 1988. – 199с. 1. Лекційний матеріал.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи самостійна робота студентів
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Навроцька Юлія Вячеславівна, доцент кафедри цивільного права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
2017 -> Зарубіжна історіографія
2017 -> Навчально-методичний комплекс
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
2017 -> Програма навчальної дисципліни

Скачати 204.48 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка