Методичні рекомендації до написання курсових І дипломних робітСторінка1/2
Дата конвертації26.10.2017
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університетІ.М.Сопілко, Н.В.Філик, О.В.Оніщенко


Правознавство

Методичні рекомендації

до написання курсових і дипломних робіт
(Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста за напрямом підготовки 6.030402 «Правознавство»,спеціальністю 7/8.060101 Правознавство)

Київ - 2011


УДК


ББК

Рецензенти:

Гусарєв С.Д., д.ю.н., професор

Сопілко І.М., Філик Н. В., Оніщенко О. В. Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт. — К.: НАУ, 2011. – 38 с.

Містять методичні рекомендації щодо побудови, структури та оформлення курсових і дипломних робіт, підготовки до попередньо­го захисту та захисту дипломної роботи в Державній екзаменаційній комі­сії для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста за напрямом підготовки 6.030402 “Правознавство”, спеціальностю 7/8.060101 «Правознавство».

© І.М. Сопілко, Н.В. Філик, О.В.Оніщенко 2011

© Видавництво НАУ, 2011

ЗМІСТ


Розділ 1.Методичні рекомендації до написання курсових робіт
1.1.Поняття і призначення курсової роботи.

1.2.Загальні вимоги до написання ………………………….


5


1.3.Порядок виконання курсової роботи……………………

9

1.4.Захист курсової роботи……………………………………


13

Розділ 2.Методичні рекомендації до написання дипломних робіт
2.1.Поняття, мета і завдання дипломної роботи……………

14

2.2.Порядок виконання дипломної роботи…………………

15

2.3.Основні вимоги до оформлення дипломної роботи……

23

2.4.Рецензування і захист дипломної роботи…………………

31

Додаток А. Зразок заяви про затвердження теми

курсової роботи………………………………………………..


38


Додаток Б. Приклад оформлення титульної сторінки

курсової роботи…………………………………………………


39


Додаток В. Приклад оформлення змісту

курсової роботи (складний зміст)……………………………..


40


Додаток Д. Приклад оформлення змісту

курсової роботи (простий зміст)……………………………


41


Додаток Е. Технічні вимоги щодо розміщення

тексту курсової роботи……………………………………….


42


Додаток Ж. Зразок завдання на виконання

курсової роботи……………………………………………….


43


Додаток З. Зразок бланку рецензії

на курсову роботу…………………………………………….


44


Додаток К. Приклад оформлення календарного плану

виконання курсової роботи…………………………………….


45


Додаток Л. Приклад оформлення

бібліографічного опису використаних джерел………………


46


Додаток М. Зразок заяви про затвердження теми

дипломної роботи……………………………………………..


47


Додаток Н. Приклад оформлення завдання

на виконання дипломної роботи………………………………


48


Додаток П. Зразок титульного аркушу

дипломної роботи

(освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»)……………


50


Додаток Р. Зразок титульного аркушу

дипломної роботи

(освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»)…………….


51


Додаток С. Приклад оформлення реферату………………..

52

Додаток Т. Приклад оформлення змісту……………………

53

Додаток У. Зразок бланку відгуку керівника

дипломної роботи……………………………………………..


54


Додаток Ф. Технічні вимоги щодо розміщення

тексту дипломної роботи……………………………………..


55


Додаток Х. Зразок бланку рецензії

на дипломну роботу………………………………………….


56


Список використаних джерел……………………………..

57


РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ


 1. ПОНЯТТЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ


1.1.Поняття і мета курсової роботи
Курсова робота – це кваліфікаційна письмова робота студента з навчальної дисципліни, яка передбачена навчальним планом як обов’язкова складова навчального процесу. Курсова робота зараховується як окремий модуль і на нього розповсюджуються всі норми Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів. Виконання і захист курсової роботи дозволяють визначити рівень теоретичної і практичної підготовки студента, його вміння самостійно працювати з науковою літературою, правильно аналізувати та узагальнювати навчальний матеріал. Курсова робота є своєрідним підсумком процесу навчання на кожному курсі Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій.

Курсова робота повинна відповідати сучасному рівню юридичної науки, чинного законодавства і юридичної практики.Метою курсової роботи є:

 • систематизація, поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань;

 • вироблення вмінь і навичок застосовувати набуті знання при вирішенні конкретних завдань;

 • формування розуміння існуючих у праві науково-практичних проблем і набуття вміння їх розв’язувати;

 • оволодіння методикою наукового дослідження при вирішенні проблемних питань, які досліджуються в курсовій роботі, узагальнення та логічний виклад матеріалу;

 • розвиток вміння студента самостійно вивчати й узагальнювати законодавчі та наукові джерела, правильно їх застосовувати під час проходження юридичної практики.1.2.Загальні вимоги до написання курсової роботи
1.2.1. Процес підготовки курсової роботи можна умовно поділити на такі стадії: вибір теми курсової роботи; складання плану курсової роботи; збирання та аналіз джерел, необхідних для написання курсової роботи; написання та оформлення курсової роботи.

1.2.2.Курсова робота повинна відповідати таким вимогам: • бути цілеспрямованою, тобто присвяченою дослідженню однієї проблеми;

 • логічно та послідовно структурованою за змістом;

 • вирізнятись глибиною дослідження та повнотою висвітлення визначених питань;

 • переконливістю аргументації викладених думок;

 • точністю і стислістю формулювань, конкретністю викладу матеріалу;

 • обгрунтованістю висновків і рекомендацій;

 • грамотністю оформлення пошукового апарату роботи;

 • вмінням працювати з науково-монографічними, правовими джерелами з досліджуваного питання.  1. 1.3.Обрання та затвердження теми курсової роботи

1.3.1.Тематика курсових робіт складається провідними викладачами кафедр відповідно до навчального і робочого навчального планів за напрямом підготовки 6.030402 “Правознавство”, спеціальностю 7/8.060101 «Правознавство» і затверджується на засіданні кафедр. Зазначений перелік не є вичерпним. Студент має право запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її дослідження та подати заяву про її затвердження завідувачу кафедри.

1.3.2. Кожен студент має наукового керівника за призначенням кафедри, який здійснює науково-консультаційне керівництво роботою студента.

1.3.3. Студенти денної форми навчання мають визначитись щодо теми курсової роботи протягом 4-6 тижнів, а студенти заочної форми навчання 4-8 тижнів з початку навчального семестру, про що на кафедру подається заява студента на ім’я завідувача кафедри із зазначенням теми курсової роботи і кандидатури наукового керівника (див. Додаток А).

1.3.4. При виборі теми необхідно враховувати, що в межах однієї форми навчання, як правило, не допускається виконання курсової роботи за однією і тією ж темою двома чи більше студентами. Тому на кафедрі має бути інформація для студентів про вільні теми курсових робіт.


  1. 1.4. Організаційні вимоги щодо курсової роботи

1.4.1. Курсова робота виконується українською мовою.Обсяг. Залежно від форми виконання курсової роботи оптимальними вимогами до обсягу є 25-30 друкованих сторінок.

Рекомендовані орієнтири стосуються основного тексту курсової роботи і не поширюються на список використаних джерел та на додатки.

Допускається відхилення від зазначених орієнтирів у межах 20 відсотків. Якщо обсяг курсової роботи перевищує вказані межі, науковий керівник може відмітити це як недолік. Якщо обсяг курсової роботи менший 25 сторінок, така робота, як правило, не допускається до захисту.

1.4.2. Структура курсової роботи. Обов’язковими складовими курсової роботи є:

1) зміст;

2) вступ;

3) основна частина;

4) висновки;

5) список використаних джерел.

1.4.3. Зміст роботи включає план роботи, а також вказівку на список використаних джерел (див. Додаток В, Додаток Д).

1.4.4.Вступ. У вступі обгрунтовується актуальність і науково-практичне значення обраної теми курсової роботи, визначається мета та завдання курсової роботи, ступінь її дослідження в науковій вітчизняній та зарубіжній літературі, структура роботи. Рекомендований обсяг вступ – 2-3 сторінки.

1.4.5. Основна частина. Вона являє собою змістовне розкриття питань, які становлять предмет дослідження.

1.4.6. Висновки (до 4-5 сторінок). Вони включають теоретичні і практичні підсумки проведеного дослідження. Виписуються загальні висновки, які відображають коротку оцінку проаналізованих теоретичних положень, конструкцій, практики за об’єктом дослідження. Висновки повинні логічно випливати зі змісту викладеного матеріалу, бути самостійними і конструктивними.

1.4.7. Список використаних джерел та літератури. У списку наводяться джерела, на які зроблені посилання в курсовій роботі, а також ті, які були опрацьовані при написанні курсової роботи, при цьому мають бути дотримані вимоги стосовно назви джерел та послідовності їх розміщення у списку.

1.4.8.Форма виконання. Курсова робота виконується на стандартних листках паперу (А4 – 210мм х 297мм) з розміщенням тексту лише на одному боці листка та з дотриманням відповідних технічних вимог щодо розміщення тексту та встановлених правил щодо посилань на джерела (див. Додаток Е). Сторінки курсової роботи, починаючи з вступу, мають бути пронумеровані.

За певними правилами (див. Додаток Б) оформляється титульна сторінка курсової роботи. У кінці роботи, після списку використаних джерел, студент повинен поставити дату її фактичного завершення і власноручний підпис.
  1. 1.5.Термін подачі та рецензування курсових робіт

1.5.1.Термін подачі курсових робіт. Термін подачі та рецензування курсових робіт встановлюється Положенням про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з курсової роботи і затверджується на засіданні кафедри. Кафедра приймає курсові роботи на рецензування відповідно до Положення, тобто за місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії.

Виконану курсову роботу належить подати у встановлені строки для рецензування.

Разом з роботою на кафедру подаються календарний план (див. Додаток К), завдання на виконання курсової роботи (див. Додаток Ж) та бланк рецензії (див. Додаток З).

Прийом курсових робіт кафедрою після встановленого терміну можливий лише за наявності поважних причин затримки й з письмового дозволу завідувача кафедри чи його заступника, за попередньою згодою керівника курсової роботи.

1.5.2.Рецензування курсових робіт. Рецензування курсових робіт здійснюється відповідно до педагогічного навантаження викладачами кафедри. Загальні списки рецензентів затверджуються на засіданні кафедри напередодні нового навчального року.

Рецензія на курсову роботу складається викладачем після її перевірки. У рецензії повинні бути висвітлені такі питання: позитивні сторони курсової роботи, її недоліки, попередня оцінка роботи (див. Додаток З).

Якщо курсова робота виконана невірно, з серйозними недоліками, то вона повертається для повної або часткової доробки, відповідно до вказівок рецензента. До курсової роботи, направленої для повторної перевірки, обов’язково слід додати першу рецензію.

1.5.3. Готуючись до захисту курсової роботи студент має ознайомитись зі змістом рецензії, з’ясувати характер зроблених зауважень і підготувати на них відповіді. 1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після затвердження теми курсової роботи та призначення керівника студент приступає до її виконання. Як правило, ця робота включає такі етапи:
  1. 2.1. Попереднє ознайомлення з джерелами

2.1.1. Таке ознайомлення включає опрацювання відповідних розділів монографій, підручників, наукових статей, навчальних посібників, роботу з бібліографічними довідниками і бібліотечними каталогами.

2.1.2. Результатом проведеної роботи має бути складання систематизованого списку бібліографії з обраної теми курсової роботи. У подальшому цей список повинен постійно уточнюватись та доповнюватись.


  1. 2.2. Визначення цілей та завдань дослідження

2.2.1. Цей етап виконання курсової роботи має на меті з’ясування та встановлення кола питань, які мають бути в ній розглянуті. Для цього студент повинен опрацювати основні теоретичні джерела з теми курсової роботи, проконсультуватись з керівником і сформулювати конкретні питання, які, на його думку, мають складати основний зміст курсової роботи.

2.2.2.Результатом цього етапу має бути складений у встановленій формі і погоджений з керівником план курсової роботи.


  1. 2.3.Написання курсової роботи

2.3.1. Відповідно до розробленого і погоджено з керівником плану, студент чітко і логічно висвітлює кожне питання. При цьому він, як правило:

1) наводить і розглядає різні погляди щодо спірних проблем окремими науковцями та практичними працівниками;

2) визначає свою позицію щодо спірних проблем, підтримуючи одну

чи кілька з висловлених точок зору або формулюючи свою власну точку зору з наведенням відповідних аргументів;

3) аналізує відповідні положення нормативних актів чи першоджерел;

4) підтримує чи вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства та поліпшення практики його застосування;

5) формує інші пропозиції спеціально-юридичного, техніко-юридичного чи теоретичного характеру.

2.3.2. При використанні в курсовій роботі нормативних матеріалів, теоретичних положень інших авторів, студент повинен посилатись на відповідні джерела. Ці посилання забезпечують фактичну вірогідність відомостей про документ, що цитується, дають можливість знайомства з документом, одержання заяви про його зміст, обсяг. Посилатися потрібно на останні видання публікацій. Не допускаються так звані “запозичення”, коли матеріали чи положення видаються за власний доробок студента. Не можна також допускати суцільного цитування відповідних джерел чи іншого їх надмірного використання, коли “питома вага” такого використання в курсовій роботі перевищує 50 відсотків.

Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, таблиць з джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі. Внутрішньотекстові посилання на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «...[1-6]». Допускається наводити посилання на джерела у висновках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера. Наприклад, цитата в тексті: «Апарат держави – юридично оформлена система всіх державних органів, їх ланок та підрозділів, уповноважених здійснювати державну владу та управління по виконанню завдань і функцій держави, яка спирається на можливість застосування державного примусу, що здійснюється в процесуальній формі [6, 78]. Відповідний опис у переліку посилань:

Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів (для студентів вищих навчальних закладів) / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – 320 с.

Відповідне подання виноски:

[6] Теорія держави та права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів (для студентів вищих навчальних закладів) / С.П. Коталейчук. – К.: КНТ, 2009. – С. 78.

2.3.3.Список літератури (бібліографічний апарат) в курсовій роботі – це ключ до джерел, якими користувався автор при її написанні. Він свідчить про ступінь обізнаності студента з наявною літературою з теми роботи.

Бібліографічний список – це елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описування використаних джерел і вміщується з нової сторінки під назвою “Список використаних джерел і літератури”. Такий список є складовою частиною курсової роботи, відображає самостійну творчу роботу її автора, дозволяє оцінити ступінь фундаментальності проведеного дослідження.

Список використаних матеріалів складається з двох частин:

1. Нормативні матеріали.

2. Наукова література.I. Нормативні матеріали. Під цим найменуванням дається перелік законів і інших правових актів, які використані в курсовій роботі. Зазначений перелік вміщується після “Висновків”. Порядок розташування нормативних актів залежить від їх юридичної сили. Найвищу юридичну силу має Конституція України. Вона відкриває зазначений перелік законів і інших правових актів. Далі зазначаються кодекси, закони, Укази та розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти (наприклад, накази, інструкції), примірні статути кооперативних і громадських організацій тощо. Після зазначення кожного нормативного акту необхідно вказувати офіційне джерело, в якому він опублікований.

II. Спеціальна література. Найбільш доцільним є алфавітний спосіб розміщення літературних джерел, коли прізвища авторів і назв (якщо автор незазначений) розміщуються за алфавітом.

До цього списку включаються монографії, збірники наукових праць, їх складові частини, статті, посібники, підручники, тези доповідей, дисертації, автореферати дисертацій тощо.

Приклади оформлення бібліографічного опису використаних джерел див. Додаток Л.
2.4. Врахування зауважень керівника та остаточне оформлення курсової роботи
2.4.1. Студент повинен врахувати сформульовані науковим керівником конкретні зауваження. Залежно від характеру та змісту зауважень він виправляє юридичні, стилістичні та орфографічні помилки, доповнює курсову роботу новими положеннями, уточнює чи змінює свою позицію щодо спірних проблем тощо. Після цього за погодженням з керівником студент може передати йому для ознайомлення другий (повторний) варіант своєї курсової роботи або лише тих її частин (фрагментів), до яких були зроблені найбільш істотні зауваження.

2.4.2. Результатом цієї роботи має бути остаточний варіант курсової роботи, погоджений з керівником і оформлений відповідно до встановлених вимог. Разом з відгуком керівника він подається на кафедру і реєструється в журналі.


3. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
3.1.Захист курсової роботи відбувається до початку заліково-екзаменаційної сесії на кафедрі в присутності комісії, студентів групи, наукового керівника і проходить за певною процедурою, яка передбачає:

 • виступ студента (до 5 - 7 хвилин), у якому доповідаються основні здобутки курсової роботи та вказуються труднощі чи проблеми, з якими зіткнувся студент під час написання курсової роботи;

 • відповіді на запитання наукового керівника або рецензента та присутніх;

 • виступ рецензента;

 • оцінку курсової роботи з урахуванням процедури її захисту.

Відповіді студента мають бути конкретними, змістовними, лаконічними та науково обґрунтованими.

3.2. Результати захисту курсової роботи оцінюються за модульно-рейтинговою системою. Оцінка заноситься до залікової книжки студента.

Студенти, які не виконали або не захистили курсову роботу, не допускаються до семестрового контролю.

3.3. Наслідки захисту студентами курсових робіт щорічно заслуховуються на засіданні кафедри.

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом одного року, потім списуються в установленому порядку. Роботи, що мають наукову і практичну цінність, рекомендуються кафедрою для написання студентом дипломної роботи з даної теми.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ

ДИПЛОМНИХ РОБІТ

1. ПОНЯТТЯ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
1.1. Дипломна робота – це комплексна, самостійна та логічно завершена робота студента, головною метою якої є всебічний аналіз і наукове дослідження питань теоретичного та (або) практичного характеру з обраної теми.

Дипломна робота є кінцевим результатом індивідуальної діяльності студента, науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним правових дисциплін.

Дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої та успішного складання комплексного іспиту зі спеціальності Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачі диплома спеціаліста (магістра).

1.2. Метою виконання дипломної роботи є: • систематизація і поглиблення теоретичних і практичних знань зі спеціальності «Правознавство»

 • розвиток навичок ведення самостійної наукової роботи, оволодіння основними методами наукового дослідження, формулювання конкретних наукових висновків та рекомендацій за обраною темою та їх впровадження у практичну діяльність;

 • набуття досвіду представлення та публічного захисту результатів своєї діяльності;

 • оцінка рівня підготовки студента до практичної роботи.

1.3. Завдання, які вирішуються студентом в процесі написання дипломної роботи, повинні бути спрямовані на досягнення поставленої мети та відповідати вимогам, які ставляться до такого виду робіт.

1.4. Дипломна робота повинна: • містити глибокий аналіз досліджуваної теми;

 • відповідати вимогами стислого, чіткого, логічного і аргументованого викладення матеріалу;

 • відображати вміння студента користуватися прийомами пошуку, відбору, оброблення ти систематизації інформації, вміння його працювати з нормативно-правовими актами;

 • містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України;

 • містити приклади з судової практики;

 • відповідати правилам оформлення роботи, посилань, списку використаних джерел.


2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Основні етапи виконання дипломної роботи:

2.1. Вибір теми і об'єкта дослідження.

2.1.1.Список тем дипломних робіт відповідно до навчального і робочого навчального планів за напрямом підготовки 6.030402 “Правознавство”, спеціальностю 7/8.060101 «Правознавство» затверджується на засіданні кафедр. Тематика щорічно переглядається та поновлюється.

2.1.2.Студентові надається право самостійно обрати тему дипломної роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Студент за погодженням із керівником може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на об'єкті дослідження тощо).

При обранні теми основними критеріями повинні бути актуальність, новизна і перспективність; наявність теоретичної бази, власний потенціал студента (теоретичні знання та практичні навички, які дозволять провести повноцінне дослідження з обраної теми з теоретичними висновками та пропозиціями щодо удосконалення нормативно-правових актів).

Подальші зміни теми дипломної роботи можливі лише з дозволу завідувача кафедри та згоди наукового керівника при достатньому обґрунтуванні необхідності таких змін. Зміна затверджених тем дипломних робіт після проходження переддипломної практики не дозволяється.

2.1.3.Вибравши тему дипломної роботи, студент пише заяву на ім'я завідувача кафедри, де зазначає назву теми дипломної роботи і просить призначити йому наукового керівника (див. Додаток М). Студент стаціонарної форми навчання зобов'язаний подати заяву на кафедру, на які буде виконуватися робота.

2.1.4.Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над дипломною роботою. Науковий керівник провадить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план дипломної роботи, завдання на виконання дипломної роботи, а також контролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту.

Наукового керівника дипломної роботи призначає кафедра.

2.2.Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану виконання.

2.2.1. Виконання кожного етапу дипломної роботи фіксується в календарному плані Завдання на виконання дипломної роботи (див. Додаток Н), до якого керівником вносяться відповідні відмітки („Виконано”, „Не виконано”, терміни виконання).

2.2.2.Підписане науковим керівником роботи Завдання на виконання дипломної роботи і варіант дипломної роботи є основою для прийняття роботи до попереднього захисту.

2.2.3.Відповідно до Завдання на виконання дипломної роботи студент повинен:

а) обрати тему дипломної роботи;

б) розробити структуру дипломної роботи та затвердити робочий план у наукового керівника;

в) підготувати список літератури, яка буде використана при написання дипломної роботи;

г) виконати дипломну роботу у встановлені строки та подати науковому керівнику.

2.3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.

2.3.1.Пошук та підбір літератури можна здійснювати двома шляхами: замовлення в спеціалізованій інформаційній установі або самостійний пошук.

Самостійний пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного та алфавітного), реферативних журналів, бібліографічних довідників, засобів Інтернету. Особливої уваги слід приділити періодичним виданням де оперативно публікуються результати досліджень фахівців з досліджуваної теми.

Зокрема, до останніх відносяться: «Вісник Верховного Суду України», «Вісник господарського судочинства», «Вісник Національного авіаційного університету», «Підприємництво, господарство і право», «Право України», «Урядовий кур’єр», «Юридичний вісник», , «Юстиніан» та ін.

При написання дипломної роботи можна використовувати і засоби Інтернету. Доцільно при цьому користуватися пошуковими програмами, де по ключових словах можна зібрати систематизований масив даних. При написанні дипломної роботи обов’язково слід користуватися статистичними даними, узагальненою судовою практикою, яка міститься в щорічних виданнях. Одним з пріоритетних напрямків є характеристика світового досвіду з досліджуваної проблематики.

2.3.2. Попереднє ознайомлення з літературними джерелами є основою для складання робочого плану дипломної роботи. Робочий план, складений студентом обговорюється з науковим керівником, у разі необхідності уточнюється і після цього затверджується. Разом з тим, слід враховувати, що робочий план має динамічний, рухливий характер і в процесі роботи студента може змінюватися.

План дипломної роботи має до себе включати: вступ, розділи основної частини, висновки, список використаних джерел, додатки (за наявності).

2.4. Структура, обсяг та зміст дипломної роботи

2.4.1.Структурно дипломна робота повинна складатися:

1) титульний аркуш;

2) завдання на виконання дипломної роботи;

3) реферат;

4) зміст;

5) перелік умовних позначень, скорочень, термінів (за потреби);

6) вступ;

7) розділи основної частини;

8) висновки;

9) список використаних джерел;

10) додатки (за потреби).

Окремо до роботи додаються відгук керівника та рецензія.

На обкладинку з внутрішнього боку роботи вклеюється конверт формату 230х160, в якій поміщається дискета 3,5 дюйма або компакт-диск типу CD-R або CD-RW на якому міститься файл з текстом дипломної роботи.

2.4.2. Титульний аркуш є першою сторінкою і повинен мати наступні реквізити: назву міністерства, університету, вид кваліфікаційного роботи (дипломна робота), освітньо-кваліфікаційний рівень випускника („Спеціаліст”, „Магістр”), тему дипломної роботи, прізвище та ініціали студента, керівника, консультантів з окремих розділів (за наявності), рік виконання роботи, а також резолюцію завідувача випускової кафедри щодо допуску до захисту в ДЕК. Приклад оформлення титульного аркушу наведено в Додатку П, Додатку Р.

2.4.3. Завдання на виконання дипломної роботи розміщується з нової сторінки (див. Додаток Н).

2.2.4. Реферат повинен містити наступну інформацію: об’єкт та предмет дослідження, мету дипломної роботи, методи дослідження, отримані результати та їх новизну, практичне значення отриманих результатів. Приклад оформлення реферату наведено в Додатку С.

2.4.5. Зміст. До змісту включають вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, висновки, список використаних джерел; назви додатків, зазначаючи номери сторінок, з яких починаються структурні елементи. Приклад оформлення змісту наведено в Додатку Т.

2.4.6. Перелік умовних позначень, скорочень, термінів подається окремим переліком. Перелік друкується двома колонками, в яких зліва за абеткою наводяться позначення (скорочення, терміни), справа – їх розшифровка.

Якщо спеціальні позначення, скорочення, терміни повторюються менше трьох разів, то до переліку вони не включаються, а їх розшифровка наводиться в тексті при першому згадуванні.

2.4.7. У вступі розкривається актуальність обраної теми, мета і зміст поставлених завдань, формулюються об’єкт і предмет дослідження, методи дослідження.

2.4.7.1.Актуальність теми. Висвітлення актуальності теми не повинно бути багатослівним. Правильне окреслення актуальності визначає стратегію дослідження, дозволяє відокремити головне від другорядного та визначити напрямок наукового пошуку. Визначення актуальності повинно бути ясним, розкривати причини обрання теми і доцільність її дослідження для розвитку юридичної науки і практики, включати інформацію про ступінь дослідженості теми.

2.4.7.2.Мета і зміст поставлених завдань. Мета дипломного дослідження повинна бути сформульована лаконічно, одним реченням. Наприклад, «… Здійснити історико-правовий аналіз змісту поняття «адвокатська таємниця», виявити прогалини у правовому регулюванні поняття, змісту та гарантій адвокатської таємниці з урахуванням положень чинного законодавства України». Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Відповідно до поставленої мети формулюють завдання, які повинні деталізувати та розкривати мету. Зміст завдання формулюють, використовуючи поняття: «виявити», «розглянути», «дослідити», «розкрити», «визначити», «встановити» тощо.

2.4.7.3.Обов’язковим елементом вступу є визначення об’єкта і предмета дослідження. Об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

Як правило, об’єкт становлять певні суспільні відносини. В об’єкті виділяється його частина, котра є предметом дослідження. Предмет дослідження визначає тему дипломної роботи.

Наприклад, до теми дипломної роботи „Цивільно-правова відповідальність за порушення грошових зобов’язань”, об’єкт можна визначити як цивільні відносини, які виникають у зв’язку з цивільно-правовою відповідальністю за порушення грошових зобов’язань, а предмет – як особливості цивільно-правової відповідальності за порушення грошових зобов’язань, що зумовлені специфічними властивостями грошей як предмету грошового зобов’язання; до теми „Договір зберігання у цивільному праві” об’єкт можна визначити як договірні зберігальні правовідносини в Україні, що виникають у зв’язку з укладенням договорів зберігання майна, їх виконанням, та неналежним виконанням. Предмет – як система чинних в Україні нормативних актів, їх зміст, положення Цивільного кодексу, що стосуються договірних зберігальних зобов’язань, вітчизняні та зарубіжні наукові джерела, юридична практика, постанови Пленуму Верховного Суду України.

2.4.7.4.Методи дипломного дослідження є необхідною умовою досягнення поставленої мети.

Метод зводиться до сукупності певних правил, прийомів, способів, норм пізнання та діяльності. При написанні дипломної роботи доцільно використовувати загальнонаукові методи (формально-логічний, соціологічний, системний, структурно-функціональний, конкретно-історичний, статистичний тощо), загальні логічні методи теоретичного аналізу (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, аналогія, моделювання), приватно-наукові методи (порівняльного правознавства, техніко-юридичного аналізу, конкретизації, тлумачення тощо).

Рекомендований обсяг вступу – 5-8 сторінок. Остаточний варіант вступу доцільно писати після завершення основної частини роботи.

2.4.8.Розділи основної частини. В процесі написання розділів основної частини студент повинен дослідити теоретичні та практичні аспекти обраної проблеми, проаналізувати нормативно-правове регулювання, спеціальну літературу, узагальнити юридичну практику з досліджуваного питання, наукові позиції та точки зору вітчизняних та зарубіжних вчених.

Викладення матеріалу повинно бути стислим, логічним і аргументованим. Основна частина дипломної роботи повинна складатися з двох-трьох розділів, кожен з яких поділяється на два-чотири підрозділи. Вони повинні бути приблизно однакові за обсягом.

Назви розділів і підрозділів повинні повністю відповідати інформації, яка становить їх зміст. Найменування підрозділів не може дублювати найменування розділу.

Кожен розділ дипломної роботи повинен закінчуватися короткими висновками обсягом 1-2 сторінки, які повинні містити: коротку суть результату дослідження, формулювання новизни результату, практичну цінність отриманого результату.

2.4.9. Висновки. Висновки повинні містити послідовне, логічне викладення отриманих підсумкових результатів. У висновках необхідно зазначити виявлені колізії законодавства і недоліки в правозастосуванні, а також надати пропозиції щодо їх усунення, обґрунтувавши переваги цих пропозицій. Пропозиції повинні мати конкретний характер і випливати з дослідження. Висновки та пропозиції можна сформулювати у вигляді тез (як з нумерацією так і без).

Обсяг висновків приблизно п’ять сторінок.

2.4.10. Список використаної літератури. Список використаних джерел – це елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Список літератури повинен містити джерела, з яких студентом було використано матеріали, окремі результати, ідеї чи висновки для розробки власних проблем. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність цитування певних наукових робіт, повідомляють необхідну інформацію про них. Посилатися слід на останні видання. Більш ранні видання можна зазначати лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, не включений до останнього видання.

2.4.11.Додатки (за наявності). Додатки містять допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи і можуть містити: таблиці допоміжних цифрових даних, статистичні дані, зразки документів.

2.5. Написання першого варіанту тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.

2.6. Оформлення дипломної роботи відповідно до правил, зазначених нижче.

2.7. Усунення недоліків (у разі потреби), написання остаточного варіанта тексту. При виконанні дипломної роботи слід уникати таких типових помилок, а саме коли:

- зміст роботи не відповідає плану дипломної роботи або не розкриває тему повністю чи її частини;

- обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам;

- матеріал викладено безсистемно;

- при написанні використано нормативно-правові акти, які втратили чинність, не досліджено нову (останні 2-3 роки) спеціальну літературу з досліджуваної тематики;

- кількість використаних джерел є недостатньою для розкриття обраної теми;

- не використано практику.

- відсутні посилання на використані джерела, бібліографічний опис складено з порушенням вимог.

2.8. Попередній захист дипломної роботи

Зауваження керівника на сто­рінках тексту дипломної роботи є орієнтиром у підготовці до попе­реднього захисту дипломної роботи.

За незадовільної оцінки під час попереднього захисту робота повинна бути доопрацьована з урахуванням зауважень наукового керівника та викладачів кафедри, які приймають учать у процедурі попереднього захисту. В цьому випадку необхідною є процедура повторного попереднього захисту.

Дипломна робота не допускається до захисту, якщо вона представлена науковому керівникові на перевірку або на іншому подальшим етапі проходження з порушенням термінів установлених графіком навчального процесу, написана на тему, що не була затверджена, зміст дипломної роботи не розкриває її теми; неправильно оформлена, робота не має самостійного характеру, списана з літературних джерел, основні питання теми роботи не розкриті, викладені схематично, фрагментарно, в тексті роботи є окремі помилкові положення, науковий апарат оформлений неграмотно.

2.9. Отримання відгуку

Виконана дипломна робота у встановлений регламентом термін представляється науковому керівнику, який подає на неї відгук.

Зразок бланку відгуку керівника дипломної роботи наведено в Додатку У.

2.10. Подання роботи на кафедру

Завершена, зброшурована дипломна робота (разом з електронним варіантом) подається на кафедру не пізніше як за два тижні до дати захисту. Роботи студентів, які пропустили термін подання робіт з поважної причини, можуть бути прийняті за клопотанням наукового керівника з дозволу завідувача кафедри.3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
3.1.Дипломна робота повинна бути стилістично, граматично, а також технічно правильно й акуратно оформлена. Вона комплектується у послідовності, зазначеній у попередньому розділі.

Дипломна робота повинна бути зброшурована і мати тверду палітурку. Не допускається з’єднання її аркушів скріпкою або швидкозшивачем.

Рекомендований обсяг дипломної роботи становить 90-100 сторінок тексту, за винятком додатків.

3.2.Загальні вимоги

Дипломна робота має бути віддрукована на машинці або принтері чітко, охайно, без помарок та виправлень.

Текст роботи потрібно розміщувати тільки з одного боку аркуша на білому папері формату А4 (210x297 мм), залишаючи поля: ліве, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм (див. Додаток Ф).

Текст друкується шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з полуторним інтервалом.

Заголовки структурних частин роботи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкуються великими літерами жирним шрифтом симетрично до тексту.

Текст кожної структурної частини роботи починається з нового аркуша.

Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу (5 знаків). Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Слово «РОЗДІЛ» і номер розділу друкуються центровано в одному рядку, а назва розділу – також центровано в наступному рядку. Назви підрозділів починаються з великої літери, друкуються центровано до тексту рядковими літерами жирним шрифтом.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та наступним чи попереднім текстом повинна бути не менше двох рядків. Розміщення заголовку в нижній частині аркушу, якщо після нього залишається менше двох рядків тексту, не допускається.

3.3.Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, таблиць здійснюють арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації її сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляються у правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини роботи як реферат, зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерела, додатки не мають порядкового номера.

Усі аркуші, на яких розміщені зазначені структурні частини, нумеруються звичайним чином. Не нумеруються лише їх заголовки, тобто не дозволяється друкувати: «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ».

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включаються до загальної нумерації сторінок і позначаються словом «Рис.».

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера.

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2.» (друга таблиця першого розділу).

3.4.Ілюстрації

За потреби у дипломні роботи можна включати ілюстрації. Кожна ілюстрація повинна відповідати тексту, а текст – ілюстрації.

На всі ілюстрації мають бути посилання у дипломній роботі.

Основними видами ілюстрацій є: графіки, діаграми, схеми, фотографії. Назви ілюстрацій розміщуються після їхніх номерів.

3.5.Таблиці

Таблиці застосовуються для наочності та зручності порівняння показників. Кожна таблиця повинна мати назву, яка відображає її зміст. Назву таблиці розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом.

3.6.Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

Використовуючи при написанні дипломної роботи наукові праці інших авторів, необхідно дотримуватися авторських прав шляхом оформлення посилань на використані джерела.

Посилання в тексті дипломної роботи робляться у квадратних дужках з позначенням порядкового номеру за переліком посилань.

Якщо посилання здійснюється на джерело в цілому чи групу джерел, то в дужках зазначаються тільки порядкові номери посилань за переліком посилань. Наприклад:

цитата в тексті «… відповідно до ст. 2 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. [15]…».

Відповідний опис у переліку посилань:

15. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №49. - Ст.682.

Коли необхідно зробити посилання на конкретні сторінки джерел, які було використано, необхідно зазначити порядковий номер посилання за переліком посилань і номери сторінок у джерелах. Наприклад:

цитата в тексті: «Також необхідно звернути увагу на ту обставину, що у разі, якщо кредитор погодився з заміною боржника у зобов’язанні, то після отримання його згоди договір переведення боргу вже не може бути змінений чи розірваний сторонами без відповідного волевиявлення на це кредитора…[13, с. 14]".

Відповідний опис у переліку посилань:

13. Гладков Е. Договірні зобов’язання та окремі їх види. – К.: МедіаПро, 2005. – 120 с.

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «Рис. 1.2.».

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «…у табл. 1.2.». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3.».

Вказівка в тексті дипломної роботи на позиції інших авторів може бути здійснена у два способи: думка автора передається без точного цитування або за допомогою точної цитати. В обох випадках посилання є обов’язковим.

Цитування не повинне бути ні надлишковим, ні недостатнім: надлишкове цитування створює враження компілятивного характеру роботи, а недостатнє – знижує наукову цінність дипломної роботи.

3.7.Оформлення списку використаних джерел

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв тощо.

Джерела слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань по тексту (рекомендовано як найбільш зручний), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Алфавітний порядок складання списку використаних джерел має загальну нумерацію і повинен поділятися на дві рубрики: «Нормативні джерела та судова практика» та «Наукові джерела». Рубрика з нормативними джерелами та судовою практикою формується у такій послідовності: Конституція України, міжнародні документи та угоди, Закони України; декрети Кабінету Міністрів України; Рішення та роз'яснення Конституційного Суду України; постанови Верховної Ради України; укази та розпорядження Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; акти міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади; рішення інших державних органів та органів місцевого самоврядування; постанови пленумів Верховного Суду України та Вищого господарського суду України; нормативно-правові акти Союзу РСР та Української РСР, іноземне законодавство, матеріали судової та іншої юридичної практики. Нумерація джерел у разі поділу списку є наскрізною.

Список використаних джерел повинен мати не менше 50 джерел. На кожне з наявних у списку джерело має бути в роботі хоча б одне посилання.

Список літератури оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

Приклади оформлення бібліографічного опису використаних джерел атури див. Додаток Л.

3.8.Переліки

Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою або, не нумеруючи, дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Приклад оформлення переліку.

До об’єктів права інтелектуальної власності відносяться:

а) об’єкти авторського права;

б) об’єкти суміжних прав;

в) об’єкти промислової власності;

г) об’єкти, які індивідуалізують товари, послуги, учасників комерційного обігу.

д) нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності.

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня - з відступом відносно розташування переліків першого рівня.

3.9.Додатки

Додатки розташовуються після списку використаної літератури в порядку появи посилань на них у тексті роботи з продовженням нумерації аркушів. При цьому кожний додаток починається з нової сторінки.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої центровано стосовно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток...” і велика літера, що позначає додаток.


4. РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
4.1.Рецензування дипломної роботи

Наявність рецензії є необхідним елементом творчих дебатів на захисті дипломної роботи. Від ретельності експертизи, аргументованості й повноти висновків рецензента великою мірою залежить оцінка роботи ДЕК. До рецензування дипломних робіт залу­чають фахівців (докторів та кандидатів наук) профільних науково-дослідних інститутів, вищих закладів освіти, у яких готують фахів­ців з правознавства, юристів-практиків. Зразок бланка рецензії наведено у Додатку Х.

Форма написання рецензії довільна, але вона повинна містити ряд обов’язкових положень, зокрема:

1) актуальність, теоретичне і практичне значення теми дипломної роботи;

2) рівень теоретичної підготовки студента і його вміння використовувати отримання знання для вирішення теоретичних і практичних завдань;

3) оцінка структури роботи, мови, стилю, грамотності викладу наукового матеріалу;

4) висновок рецензента щодо наявності в дипломній роботі позитивних моментів; узагальнений виклад таких переваг;

5) висновок рецензента щодо наявності в дипломній роботі недоліків, виклад недоліків у систематизованому вигляді з відповідними конкретними прикладами;

6) визначення впливу позитивних аспектів та недоліків на оцінку дипломної роботи;

7) якість оформлення робота і бібліографічного опису джерел;

8) чи може бути дипломна робота рекомендована до захисту в ДЕК, мотивована оцінка дипломної роботи за 100-бальною та національною шкалами і шкалою ECTS (наприклад, 90/відмінно/А) відповідно до рейтингової системи оцінювання, а також висновок щодо можливості присвоєння випускнику кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» («Магістр») за спеціальність «Правознавство».

Негативна за національною шкалою оцінка рецензента не є підставою для недопущення дипломної роботи до захисту.

У рецензії зазначається місце роботи та посада рецензента, вче­не звання, науковий ступінь, прізвище, ім'я та по батькові.

Рецензія має бути особисто підписана рецензентом і засвідчена печаткою установи, де він працює.

При наявності позитивного відгуку наукового керівника і позитивної рецензії дипломні роботи допускаються до захисту рішенням кафедри не пізніше, ніж за 2 тижні до початку роботи ДЕК. За рішенням кафедри може бути проведений попередній захист робіт.

До захисту не допускаються: • роботи, які не прийняті кафедрою;

 • роботи, які не мають позитивного відгуку та/або рецензії;

 • роботи, недопущені рішенням кафедри;

Допущені до захисту дипломні роботи разом із відгуками наукових керівників та рецензіями, а також списки допущених до захисту дипломних робіт із зазначенням теми, наукового керівника і рецензента, передаються в державну екзаменаційну комісію за підписом завідувача кафедри не пізніше, ніж за тиждень до початку захисту робіт.

Студенту дається можливість ознайомитись з рецензією. Слід пам’ятати, що дипломна робота без відгуку та рецензії до захисту не приймається.

4.2.Захист дипломної роботи у ДЕК

Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засідання ДЕК, на якому можуть бути, ставити питання та обговорювати дипломну роботу усі присутні, з участю щонайменше половини складу ДЕК і за обов'язкової присутності голови комісії.

До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Списки студентів, допущених до захисту дипломних робіт, подаються до ДЕК.

ДЕК перед початком захисту дипломних робіт подаються такі документи:

- зведену відомість про виконання студентами навчального плану й отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик, державних екзаменів (тільки перед захистом дипломних робіт);

- відгук наукового керівника про дипломну роботу;

- рецензію на дипломну роботу.

ДЕК можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної дипломної роботи, друковані статті за темою роботи, документи, які свідчать про практичне застосування роботи, тощо.

Завданням ДЕК є визначення рівня теоретичної підготовки студента, його готовність до професійної діяльності і прийняття рішення про можливість присвоєння кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» («Магістр) та видачі диплому за спеціальністю «Правознавство».

Тому завданням студента на захисті є не переказ змісту роботи, а висвітлення досліджених ним проблем.

Захист дипломної роботи відбувається з дотриманням наступної процедури:

1) короткий (7-10 хв.) виступ студента, який може бути поданий у формі читання (але краще переказу) тексту доповіді. В доповіді студента має розкривається основний зміст роботи, актуальність, власні висновки та пропозиції. Особливу увагу необхідно приділити результатам, отриманим особисто дипломантом (що саме запропоновано, узагальнено тощо). Виступ починається із звертання: «Шановний пане голово! Шановні члени Державної екзаменаційної комісії та всі присутні!...»

2) питання членів ДЕК, інших присутніх на захисті осіб і відповіді на питання. Запитання з теми дипломної роботи можуть ставити не тільки члени ДЕК, а й студенти групи. Відповіді дипломанта на запитання студентів також враховуються членами комісії при обговоренні результату захисту дипломної роботи.

Слід відзначити, що питання можуть стосуватися як теми дипломної роботи, так і курсу відповідної галузі права, тому перед захистом доцільно відновити в пам’яті весь курс і особливо ті розділи, які мають пряме відношення до теми дипломної роботи.

Відповідати на питання можна або відразу на кожне у міру виникнення, або спочатку записати всі питання, а потім відповідати на них. При відповіді на питання студенту дозволяється користуватися своєю дипломною роботою.

За результатами виступу та відповідей на питання члени ДЕК складають враження про вміння студента публічно виступати і аргументовано відстоювати свою точку зору, широту його кругозору та ерудицію.

3) заслуховування рецензії на дипломну роботу та відгуку керівника;

4) заключне слово студента в якому він визначає своє відношення до зауважень рецензента та керівника.

Не виключена ситуація, коли робота виконана й оформлена на належному рівні, а виступ студента при захисті дипломної роботи не підготовлений, його відповіді на питання не продумані, поверхневі або хибні. У такому разі, попри високу якість роботи, оцінка може бути значно знижена. Водночас, наявність зауважень і вказівок на недоліки дипломної роботи у відгуку наукового керівника ще не означає, що дипломна робота одержить невисоку оцінку на захисті. Опанувавши тему дослідження, дипломант досить часто на захисті демонструє володіння темою дослідження, аргументовано доводить свою позицію з того чи іншого питання, посилаючись на чинне законодавство та практику його застосування. Це свідчить про те, що студент зумів усунути зазначені науковим керівником недоліки і може при захисті дипломної роботи одержати високу оцінку.

4.3.Критерії оцінювання дипломної роботи

Дипломна робота оцінюється Державною екзаменаційною комісією (ДЕК). Оцінку за дипломну роботу заносять до екзаменаційної відомості і залікової книжки дипломанта.

Оцінювання здійснюється за 100-бальною та національною шкалами і шкалою ECTS відповідно до рейтингової системи оцінювання.

При оцінюванні дипломної роботи враховуються: науковий рівень дипломної роботи, ступінь висвітлення в ній питань, що були предметом дослідження, значення роботи для юридичної практики, використання спеціальної літератури, нормативно-правових актів, наукова обґрунтованість висновків, мова і стиль викладу, практична значимість рекомендацій, уміння вести публічну дискусію, аргументовано захищати свою концепцію та висновки.

Оцінка захисту дипломної роботи проводиться на закритому засідання ДЕК. Оцінка оголошується після закінчення захисту усіх дипломних робіт того ж дня на відкритому засіданні ДЕК. Рішення ДЕК є остаточним і оскарженню не підлягає.

Захищені роботи студентам не повертаються і зберігаються і архіві університету, а потім підлягають знищенню по акту в порядку, передбаченому законодавством.

Коли захист дипломної роботи визнається незадовільним, ДЕК вирішує, чи може студент подати на повторний захист ту саму дипломну роботу з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену випусковою кафедрою.

Студента, який при захисті дипломної роботи отримав незадовільну оцінку, відраховують з університету і видають йому академічну довідку. Повторно захистити дипломну роботу студент може протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

Студентам, які не захищали дипломну роботу з поважної причини (документально підтвердженої), ректор може продовжити строк навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше ніж на один рік.
Додаток А

до Методичних рекомендацій

до написання курсових і дипломних робіт

Зразок заяви про затвердження теми курсової роботи
Завідувачу кафедри

______________________________

______________________________
студента _____курсу ______групи

Юридичного інституту

______________________________

(ПІП)


ЗАЯВА
Прошу Вас затвердити мені тему курсової роботи «______________________________________________»

(назва теми)

і призначити наукового керівника (П.І.Б.).

«____»________20_р. _______________(підпис студента)

Додаток Б

до Методичних рекомендацій

до написання курсових і дипломних робіт
Приклад оформлення титульної сторінки курсової роботи

Національний авіаційний університет
Юридичний інститут

Кафедра теорії та історії

держави і права
КУРСОВА РОБОТА

на тему:


«Форма держави»

Студента (ки) І курсу група 101

Петренка Ігоря Олександровича
Науковий керівник – професор

Максименко Григорій Петрович,

д.ю.н., проф.


Київ – 2010

Додаток В

до Методичних рекомендацій

до написання курсових і дипломних робіт
Приклад оформлення змісту курсової роботи

(ця сторінка розміщується після титульної)

ЗМІСТ

(складний)


Вступ

ХРозділ 1. Поняття форми держави і її елементів

1.1. Історичні підходи до розуміння «форми держави»

Х

1.2. Сучасне розуміння форми держави і її елементів

ХРозділ 2. Форма державного правління і її види


2.1. Поняття і види республік

Х

2.2.Загальнотеоретична характеристика монархічних форм правління

Х
Розділ 3. Форма державного устрою і її види


3.1. Особливості простої форми державного устрою

Х

3.2. Види складних форм державного устрою

ХРозділ 4. Форма державного режиму


4.1.Загальнотеоретична характеристика і види демократичних режимів

Х


4.2. Поняття і види антидемократичних режимів

ХВисновки

Х

Список використаних джерел і літератури

Х


Додаток Д

до Методичних рекомендацій

до написання курсових і дипломних робіт

Приклад оформлення змісту курсової роботи

(ця сторінка розміщується після титульної)


ЗМІСТ

(простий)


Вступ

Х1. Поняття і елементи форми держави

Х


2. Форма державного правління і її види

Х3. Форма державного устрою і її види

Х4. Форма державного режиму

ХВисновки

ХСписок використаних джерел і літератури

Х

Додаток Е

до Методичних рекомендацій

до написання курсових і дипломних робіт

Технічні вимоги щодо розміщення

тексту курсової роботи
Текст курсової роботи друкується через півтора інтервали на стандартних аркушах паперу А4. При цьому поля: ліве, верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Текст друкується з одного боку шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з полуторним інтервалом.


20 мм20 мм10

мм


10 мм
20 мм

Додаток Ж

до Методичних рекомендацій

до написання курсових і дипломних робіт
Зразок завдання на виконання курсової роботи

Кафедра теорії та історії

держави і права

20_/20_
ЗАВДАННЯна виконання курсової роботи

Студента (ки)_ курсу_ групи


(П.І.Б.)Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Методичні рекомендації до написання узагальнюючих реферативних робіт до заліку з фахової дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять з навчальної дисципліни «Проектвання»
NAU -> Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародне право» для студентів 2 курсу
NAU -> Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Міжнародно-правові норми інформаційної діяльності в галузі авіації та космонавтики»
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Навчальна програма
NAU -> Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Міжнародне право»
NAU -> Методичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка