Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за спеціальністюСторінка1/9
Дата конвертації23.01.2018
Розмір1.24 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯФІНАНСИ
Методичні рекомендації для студентів,

які навчаються за спеціальністю

051 – Економіка

Видавництво НУА

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ


ФІНАНСИ
Методичні рекомендації для студентів,

які навчаються за спеціальністю

051 – Економіка

Харків


Видавництво НУА

2017


УДК 658.14(072+075.8)

ББК 65.261р30

Ф 59

Утверждено на заседании кафедры экономики предприятияНародной украинской академии.

Протокол № 11 от 15.05.2017

А в т о р - у п о р я д н и к Г. Б. Тимохова

Р е ц е н з е н т канд. экон. наук Л. И. Комир


Ф
Ф59


інанси : метод. рек. для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 – Економіка / Нар. укр. акад., [каф. економіки підприємства ; авт.-упоряд. Г. Б. Тимохова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2017. – 84 с.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог кредитно-модульної системи і містять: календарно-тематичний план, програму курсу, плани семінарських і практичних занять, завдання щодо виконання контрольної роботи, а також шкалу успішності на індивідуальному рівні і загальну шкалу оцінювання.


УДК 658.14 (072+075.8)

ББК 65.261р30

© Народная украинская академия, 2017


ВСТУП


Фінанси відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність, його потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань і цілей. Щодня ми вступаємо у безліч різноманітних відносин, важливе місце серед яких займають фінанси. Теоретичний курс «Фінанси» — одна із спеціальних базових дисциплін підготовки бакалаврів з економіки.

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов'язані з фінансами. Тому курс «Фінанси» має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після ознайомлення із загальнотеоретичними економічними дисциплінами, такими як «Основи економічної теорії», «Історія економічних учень», «Економічна історія», «Економіка підприємства» та ін., що дає змогу закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Засвоєння теоретичних засад фінансових відносин створює ту основу, на якій базується вивчення прикладних фінансових дисциплін, які розкривають конкретні питання організації фінансів у різних ланках фінансової системи. Звідси походить формування блоку фінансових дисциплін, який можна поділити на три рівні:

— загальна теорія фінансів;

— характеристика окремих сфер і ланок фінансових відносин (фінанси підприємств, страхова справа, державні фінанси, зокрема бюджетна та податкова системи, міжнародні фінанси, фінансовий ринок, гроші й кредит);

— характеристика форм фінансових відносин і методів фінансової діяльності (фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, бюджетний менеджмент, податковий менеджмент, міжнародні кредитно-розрахункові операції, банківські операції, ринок фінансових послуг тощо).Мета курсу — вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту на макро- і мікрорівнях.

Знання цих питань необхідні майбутньому спеціалісту, щоб об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти сутність і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських одиниць, уміти розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

Вивчення теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСА


Змістовий модуль 1: Загальні основи формування системи державних фінансів

Тема 1. Сутність державних фінансів та фінансової системи

Предмет і метод науки про фінанси. Об'єктивні умови виникнення фінансів та фінансової системи.. Специфічні ознаки фінансів, їхнє суспільне призначення.Види фінансів: державні, міжнародні, фінанси підприємств й організацій. Поняття фінансової системи. Фінанси України.

Функції фінансів. Розподільна функція, її зміст. Контрольна функція. Фінансова інформація і її роль у реалізації контрольної функції.

Роль фінансів у регулюванні вартісних пропорцій народного господарства, галузевої й територіальної структури суспільного виробництва.
Тема 2. Фінансова політика та фінансовий механізм

Фінансова політика - складова частина економічної й соціальної політики держави. Стратегія й тактика фінансової політики. Мети фінансової політики. Види й типи фінансової політики.Політика економічного росту. Політика стабілізації. Політика обмеження ділової активності. Фінансові стабілізатори.

Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Складені елементи фінансового механізму. Фінансове планування: сутність, принципи, методи, завдання. Фінансові методи, важелі. Система фінансових планів, їхня характеристика.

Тема 3. Фіскальна політика : сутність , характеристики напрямку реалізації

Сутність і функції податків. Класифікація податків. Види податків. Прямі й непрямі податки.

Податкова система: поняття, основи побудови. Принципи й методи оподатковування. Податкова система України: основні етапи її організації.

Типологія податкових систем. Оподатковування підприємств. Шкала ставок оподатковування. Місцеві податки й збори.
Змістовий модуль 2: Бюджетна система держави
Тема 4. Сутність, призначення й роль бюджету держави

Бюджет як економічна і юридична категорія. Розподільна й контролююча функції бюджету. Бюджетний пристрій і бюджетна система. Види бюджетів України.

Розподіл доходів і витрат між ланками бюджетної системи України. Бюджетне регулювання.
Тема 5 .Бюджетна політика

Бюджетне право і його роль у побудові бюджетної системи та організації бюджетного процесу.

Автономність бюджетів як визначальна перебудова раціональної та ефективної фінансової діяльності місцевих органів влади й управління.
Тема 6.Система доходів і видатків бюджету

Організація бюджетного планування. Економічна суть доходів і витрат бюджету. Казначейська класифікація бюджетних доходів і витрат. Формування доходів державного бюджету, склад, структура. Видаткі державного бюджету. Основні напрямки використання бюджетних засобів. Бюджетний дефіцит.


Змістовий модуль 3: Державний кредит і витрати бюджету на обслуговування державного боргу
Тема 7. Державний кредит

Державний кредит як специфічна форма фінансових відносин. Державна політика позикових фінансів, ії передумови.

Економічна сутність державного кредиту. Характеристика форм і видів кредитування. Суб’єкти державного кредиту, їх класифікація. Чинники державного кредиту. Державні позики як основна форма державного кредиту. Класифікація видів державних позик: за правом емісії, за ознакою держателів цінних паперів; за формою виплати доходів; за термінами погашення, за методами розміщення. Види цінних паперів з державних позик: облігації та казначейські зобов’язання (векселі).
Тема 8.Державний борг і витрати на обслуговування державного боргу
Держава як кредитор. Держава як позичальник. Держава як гарант.

Державний борг. Зовнішній і внутрішній державний борг. Теорії тягаря державного боргу. Обслуговування державного боргу. Проблеми державного боргу України. Видатки бюджету на обслуговуння державного боргу. Управління державним боргом. Способи управління: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням,відстрочка погашення,анулювання. Політика реструктуризації державного боргу.


Тема 9. Державна фінансова криза
Структура фінансової кризи. Теорії походження фінансової кризи держави. Вплив фінансової кризи на розвиток держави та ії економічний зріст. Фінансова безпека держави

Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації й розподілі фінансових ресурсів. Класифікація фінансових ринків.

Криза цінних паперів. Види цінних паперів, що випускають в Україні. Основні характеристики цінних паперів.Державний контроль за випуском й обігом цінних паперів.
Змістовий модуль 4. Міжнародні фінансові відносини
Тема 10. Міжнародні фінанси у світовому валютно - фінансовому середовищі.

Сутність, становлення і розвиток міжнародних фінансів. Основні теорії і концепції міжнародних фінансів на початку ХХІ ст. Поняття, джерела і види світових фінансових ресурсів. Світові ринки капіталу. Світові фінансові центри. Міжнародні валютно-фінансові потоки. Поняття про міжнародний рух та міжнародну мобільність капіталу. Міжнародні потоки капіталу. Механізм регулювання світових фінансових потоків. Поняття світового фінансового середовища. Світовий фінансовий ринок. Міжнародна банківська справа. ТНК у світовому фінансовому середовищі. Міжнародні фінансові організації в системі міжнародних

Тема 11. Міжнародні розрахунки як форма валютнофінансових відносин.
Загальна характеристика та особливості використання основних форм міжнародних розрахунків. Недокументарні форми розрахунків (авансові платежі, платежі по відкритому рахунку, банківські перекази, розрахунки з використанням пластикових карток, чеків, векселів). Документарні форми розрахунків (документарні акредитиви, інкасо). Валютні кліринги та їх форми. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародних операцій.
Тема 12. Світовий фінансовий ринок та його структура.

Світовий фінансовий ринок: сутність та роль у системі міжнародного (міжкраїнного, міжгалузевого, внутрігалузевого) перерозподілу фінансових ресурсів і капіталу. Інституційна та організаційна структура світового фінансового ринку. Глобалізація та інтернаціоналізація фінансових ринків. Міжнародний фінансовий ринок як складова світового фінансового ринку. Сегментація міжнародного фінансового ринку. Міжнародні валютні ринки. Міжнародний ринок боргових зобов’язань.

Міжнародний ринок банківських кредитів. Міжнародний ринок боргових цінних паперів. Міжнародні ринки титулів власності. Міжнародні ринки похідних фінансових інструментів (деривативів). Характеристика інструментів міжнародного фінансового ринку.
НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ « ФІНАНСИ»
Модуль 1.

Загальні основи формування системи державних фінансів
Тема 1. Сутність державних фінансів та фінансової системи

Мета: засвоїти та поглибити теоретичні положення про предмет фінансів як науки, їх сутність і функції, дослідити суспільне призначення та специфічні ознаки фінансів, розкрити взаємозв’язок і відмінності фінансів з іншими економічними категоріями, що беруть участь у процесі вартісного розподілу ВВП.
Питання:
1.1. Виникнення фінансів, їх зв’язок з державою та розвитком товарно-грошових відносин.

1.2. Сутність фінансів та їх специфічні ознаки.

1.3. Функції фінансів.

1.4. Суспільне призначення та роль фінансів.


Основні терміни та поняття: фінанси, фінансові відносини,фінансова наука, перерозподіл, валовий внутрішній продукт, фонди грошових коштів, гроші, ціна, кредит, заробітна плата.
Література

1. Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка). Навч. пос. 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2009, С. 65-71; С. 143-156; С. 221-236; С. 291-298.

2. Благун І.Г., Сорока Р.С., Єлейко І.В. Фінанси: Навч. посіб. – Львів: Магнолія – 2007. – С. 16-30.

3. Вдовенко Л. О., Сушко Н. М., Фаюра Н. Д. Фінанси: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — С. 4-16.4. Голубка С. М. Інституціоналізація фінансового господарства України (історична ретроспектива) : монографія / С. М. Голубка. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 453 с.

5. Венгер В. В. Фінанси: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Венгер. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — С. 17-24.

6. Фінанси: Навчальний посібник в 2-х частинах/ [ Баранова В.Г., Волохова І.С., Хомутенко В.П. та ін.] за заг. ред. Баранової В.Г. – Одеса: Атлант, 2015. – ч.1. – С.34-50.

7. Чухно А. А. Сучасна інституціональна теорія та фінансова наука / А. А. Чухно, П. М. Леоненко, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2012. – № 8. – С. 23–42.Тема 2. Фінансова політика та фінансовий механізм
Мета: вивчити основи побудови та структуру фінансової системи України; з’ясувати сутність і види фінансової політики, фінансових ресурсів, фінансового механізму та їх взаємозв’язок; дослідити сутність і роль фінансового права у соціально-економічному житті суспільства.
Питання:
2.1. Сутність та призначення фінансової політики.

2.2. Фінансовий механізм та його складові.

2.3. Фінансовий контроль.
Основні терміни і поняття: державна фінансова політика, фінансова стратегія, фінансова тактика, фіскальна політика, боргова політика, фінансові правовідносини, фінансове право, податкове законодавство.
Література

1. Бастейбл Ч. Ф. Суспільні фінанси / За ред. С. П. Захарченкова. – 3-е вид., перероб. і допов. – Харків : Віват, 2016. – 808 с.

2. Вдовенко Л. О., Сушко Н. М., Фаюра Н. Д. Фінанси: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — С. 4–16.

3. Венгер В. В. Фінанси: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Венгер. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — С. 17-24.

4. Молдован О. О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ: монографія / О. О. Молдован. – К.: НІСД, 2011. – 380 с.

5. Опарін В. М. Українська класична школа публічних фінансів / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2015. – № 10. – С. 7–31.

6. Опарін В. М. Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи / В. М. Опарін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2015. – № 9. – С. 19–44.

7. Фінанси різних форм бізнесу [Текст] : навчальний посібник / [уклад. :


Н. Г. Пігуль, О. В. Люта] ; Державний вищий навчальний заклад“Українська академія банківської справи Національного банку України”.– Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – С. 10-43.

8. Федосов В. М. Українська фінансова наука: генеза, еволюція, ренесанс / В. М. Федосов, П. І. Юхименко // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 3–30.

9. Фінанси: Навчальний посібник в 2-х частинах/ [ Баранова В.Г., Волохова І.С., ХомутенкоВ.П. та ін.] за заг. ред. Баранової В.Г. – Одеса: Атлант, 2015. – ч.1. – С.89-102.

Тема 3. Фіскальна політика: сутність, характеристики напрямку реалізації
Мета: розглянути поняття податків і зборів, їх призначення, функції, класифікацію; дослідити теоретичні основи побудови податкової системи та її складу. Набути практичних навичок розрахунку податкових платежів до бюджету

Питання:


3.1. Економічна сутність та функції податків.

3.2. Класифікація податків.

3.3. Податкова система: елементи та принципи побудови.
Основні терміни і поняття: податок, податкова система, збір, мито, елементи податку, податкові пільги, функції податків, класифікація податків
Література

1. Шоста директива 77/388/ЄEC «Про гармонізацію законодавств держав-членів у сфері податків з обігу – спільна система податку на додану вартість: єдині умови обчислення» від 17 травня 1977 р.

2. Бастейбл Ч. Ф. Суспільні фінанси / За ред. С. П. Захарченкова. – 3-е вид., перероб. і допов. – Харків : Віват, 2016. – 808 с.

3. Бюджетна система: навчальний посібник / укладачі: Р.С. Сорока, І.Г. Благун. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 236 с.

4. Гатаулліна Е. І. Податкова політика в умовах економічних перетворень / Е. І. Гатаулліна // Економіка та держава. – 2016. – № 1. –С. 101–104.

6. Єфименко Т. І. Фіскальні реформи та сталий розвиток в Україні /Т. І. Єфименко // Фінанси України. – 2016. – № 3. – С. 7–14.

7. Молдован О. О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ: монографія / О. О. Молдован. – К.: НІСД, 2011. – 380 с.

8. Романенко, О. Р. Фінанси : підручник для ВНЗ / О.Р. Романенко ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 310 с.

9. Розвиток національної системи фінансового моніторингу : монографія / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, О. Є. Користін та ін. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 380 с.

10. Фінансове право : навч. посіб. / за ред. М. П. Кучерявенка. Х. :Право, 2010. С. 3-18.Модульний контроль 1.

Завдання 1. Назвати терміни, про які йде річ.

 1. Сукупність відокремлених, але взаємопов’язаних між собою сфер фінансових відносин, яким притаманні централізовані або децентралізовані фонди грошових коштів, відповідний апарат управління та правове забезпечення - …

 2. Основні напрями використання фінансів на тривалу перспективу - …

 3. Ризик, пов'язаний з макроекономічною середовищем, диспропорції в політиці, стихійні лиха, політичні події –

 4. Операційний ризик, слабкість інформаційної технології, ризик для правової системи, ризик для репутації, ризик, пов'язаний з діловою стратегією,ризик, пов'язаний з концентрацією активів, ризик недостатності капіталу - …….

5. _______________________________ відбувається насамперед через перерозподіл частини доходів підприємств і організацій, а також населення і спрямування цих коштів у бюджети та державні цільові фонди для задоволення державних потреб.

6. У _________________________________розвитку виробництва і підвищення його ефективності можна виділити:• бюджетні стимули;• ефективне інвестування фінансових ресурсів;• фінансові пільги і санкції.7. Цей механізм об'єднує в собі елементи аналізу та заходів політики у забезпеченні фінансової стабільності і дозволяє директивним органам оцінювати фінансову стабільність на основі макроекономічних та грошово-кредитних показників, інформації про фінансовий ринок і даних, отриманих в порядку нагляду та регулювання.

8. Завдання ______________полягає у створенні послідовної структури для аналізу аспектів фінансової стабільності.
Завдання 2. Вибрати найбільш вірну та найбільш повну відповідь.
1. Державні фінанси – це:

а) система економічних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів з метою виконання завдань і функцій держави;

б) сукупність всієї грошової маси в країні;

в) обсяг грошової маси, що використовується для обслуговування товарного обігу.


2. Провідний світовий фінансовий інститут:

а) ООН;


б) ЄС;

в) МВФ;


г) Міжнародна фінансова корпорація.
3. Ланкою державних фінансів є:

а) кредитний ринок;

б) фондовий ринок;

в) міжбанківський ринок;

г) державний кредит.
5. Забезпечуючою сферою фінансової системи виступає:

а) фінанси підприємств;

б) фондовий ринок;

в) страхування;

г) немає вірної відповіді.
6. До основних напрямків планово-директивної фінансової політики

належить:

а) регулювання державою циклічного розвитку економіки

б) використання ринкового механізму як головного регулятора економіки

в) збереження вільної конкуренції

г) максимальна централізація фінансових ресурсів

7. Фінансова стратегія передбачає:

а) втручання держави в розвиток економіки

б) короткострокові методи впливу на фінансові процеси

в) вирішення загальнодержавних задач, що розраховані на перспективу

г) розробку фінансового механізму

д) управління державними фінансами


8.Сукупність форм, методів і важелів фінансового впливу на соціально-економічний розвиток суспільства – це:

1) фінансове регулювання;

2) фінансове планування;

3) фінансове забезпечення;

4) фінансовий механізм;
9. Фінансове забезпечення розширеного відтворювального процесу неможливе в такій формі:

1) інвестування;

2) кредитування;

3) самофінансування;

4) оподаткування.
10. У науковий обіг термін “фінанси” ввів:

1) Ж. Боден;

2) І. Юсті;

3) Й. Зоннельфельд;

4) К. Г. Рау.
11.Хто із зазначених вчених досліджував питання оподаткування:

1) А. Сміт, Дж. С. Мілль, К. Віксель, Е. Ліндаль, А. Лаффер;

2) Г. Шмоллер, М. Вебер, А. Вагнер;

3) В. Парето, Л. Роббінс, А. Пігу;

4) Й. Шемпетер, Д. Ролз, Ф. Хайєк?
12. Сучасну інвестиційну теорію циклів відкрив:

1) Д. О. Василик;

2) Дж. Б’юкенен;

3) М. Х. Бунге;

4) М. І. Туган-Барановський
13. Назвіть види фінансової політики:

1) фінансове планування та прогнозування;

2) зовнішня та внутрішня політика;

3) податкова політика, бюджетна політика, грошово-кредитна політика;

4) фінансова тактика та фінансова стратегія
14.Метою фінансової політики є:


 1. відображення суб’єктивної сторони функціонування фінансів;

 2. ) удосконалення механізму функціонування фінансів, організації

 3. фінансових відносин і руху грошових потоків;

 4. 3) оптимальний розподіл ВВП між галузями економіки, сферами

 5. виробництва, територіями та соціальними групами населення;

 6. 4) комплекс дій і заходів, що вживаються державою в межах на-

 7. даних їй функцій і повноважень у сфері фінансової діяльності

 8. суб’єктів господарювання.

15. Основні напрямки фінансової політики держави розробляє:

а) Міністерство фінансів

б) Кабінет Міністрів

в) Верховна Рада

г) Національний банк України

д) Рахункова палата

е) Президент України


16. Етап вузькості фінансових відносин пов’язаний із наявністю у складі фінансової системи:

1) бюджетної ланки та ланки суб’єктів господарювання;

2) міжнародних фінансів;

3) бюджетної складової;

4) страхового ринку.


Завдання

1. Підприємство в період з серпня по листопад 201х р. не подавало декларації з ПДВ. Сума податкового зобов'язання за серпень, яка не була задекларована у відповідний податковий період, дорівнює 1250,0 грн., за вересень – 5710,0 грн., за жовтень – 3980,0 грн., за листопад – 9210,0 грн. 20 грудня 201х р. підприємство надало до податкової інспекції за своїм місцезнаходженням декларації з ПДВ за всі періоди.

Необхідно визначити:

1. Граничний термін подачі декларації з ПДВ за умови, що звітний період дорівнює місяцю.

2. Розмір штрафних санкцій, які можуть бути накладені податковою інспекцією на підприємство.
2. За місяць громадянином отримані доходи:

- за сумісництвом – 2 636,0 грн;

- за місцем основної роботи – 2 435,0 грн;

- виграш в лотерею грального клубу (казино) – 3 450,0 грн;

- відсотки за банківськими внесками – 412,0 грн;

- спадщина в матеріальному вигляді від члена сім’ї першого ступеню споріднення, яка оцінена в грошовому еквіваленті на суму – 130 150,0 грн. - підприємство сплачує за працівника вартість навчання у ВНЗі на факультеті «Оліку і аудиту» 1300,0 грн у місяць;

- на ювілей працівнику було презентовано холодильник, що був спеціально придбано трудовим колективом підприємства за 5700,0 грн.

Необхідно:

а) визначити механізм обкладання податком з доходів фізичних осіб наведених видів доходу;

б) вказати ставки, за якими обкладають податком з доходів фізичних осіб наведені види доходів;

в) розрахувати суму податку на доходи з фізичних осіб;

Модуль 2.

Бюджетна система держави
Тема 4. Сутність, призначення й роль бюджету держави
Мета: засвоїти та поглибити теоретичні знання про сутність бюджету, його функції, зміст і принципи організації бюджетної системи України, склад доходів і витрат бюджету, етапи бюджетного процессу в Україні.Отримати практичні навички щодо аналізу моделі перерозподілу ВВП через бюджет, динаміки обсягів і структури доходів та видатків Державного (Зведеного) бюджету України.
Питання:
4.1. Сутність бюджету, його роль та місце у фінансовій системі країни.

4.2. Бюджетний устрій і бюджетна система.

4.3. Міжбюджетні відносини та їх регулювання.

4.4. Бюджетний процес.


Основні терміни та поняття: бюджет, бюджетна система, бюджетний устрій, державний бюджет, зведений бюджет, місцеві бюджети, бюджети місцевого самоврядування, грошові кошти, бюджетний дефіцит, бюджетний профіцит, міжбюджетні відносини.

1.Закон України “Про бюджетну систему України” №253/95-ВРвід 29.06.95.//Відомості ВРУ. – 1995. – № 26.

2.Благун І. Г. Фінанси : навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. – Львів : Магнолія–2006, 2008. – 314 с. – Рек. МОН України.

3. Буряк П. Ю. Фінанси : підручник / П. Ю. Буряк, С. Д. Смолінська, Н. Б. Татарин. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 392 с. – Затв. МОН України.

4.Данилов О. Д., Серебрянський Д. М. Фінанси у запитаннях і відповідях: навч. посібник / О. Д . Данилов, Серебрянський Д. М. – 2-гне вид. перероб та допов. К. : НУДПСУ. – 2008. – С. 17 – 34

5.Кремень О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 412 с. – Рек. МОН України.

6.Карлін М. І. Фінанси країн Європейського Союзу : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2011. – 639 с. – Рек. МОН України.

7.Юрій С.І., Бюджетна система України / С.І. Юрій, Й.М.Бескид. – К.: НІОС. – 2000. – с.114-125.Тема 5 . Бюджетна політика
Мета: засвоїти та поглибити теоретичні засади організації бюджетного права і його роль у побудові бюджетної системи та організації бюджетного процесу, види та типи бюджетної подітики.Отримати практичні навички щодо оцінки ефективності бюджетної політики.
Питання:
5.1. Сутність та значення бюджетної політики України

5.2.Бюджетне право і його роль у побудові бюджетної системи та організації бюджетного процесу

5.3.Оцінка ефективності бюджетної політики
Основні терміни і поняття: органи державного управління, бюджетний процес, бюджетна стратегія, бюджетне прогнозування, бюджетна тактика, бюджетне планування, бюджетна резолюція, ефективністю бюджетної політики, управління державним боргом, виконання бюджетів.
Література
1.Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібн. / Авт.-уклад. М.І.Хавронюк. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 384 с.

2. .Бюджетна система : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624

3. Бояр А. О. Бюджетно-фінансові наслідки інтеграції України в ЄС / А. О. Бояр // Економіка України. – 2015. – № 11. – С. 71–86.

4. Кремень О. І. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

5. Конспект лекцій з дисципліни «Бюджетно-податкова політика в умовах трансформаційної економіки» для студентів усіх форм навчання спеціальності «Фінанси» (Уклад. М.П. Волохова, - Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013р. – 188с.) –с.13-69

6. Мамонова В. В. Управління місцевим бюджетом та фінансами : навч. посіб. / В. В. Мамонова. – Харків : Магістр, 201 Теорія фінансів : підручник / За заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 576 с. – Рек. МОН України.

7.Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки. – Автореферат., Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління Міністерства фінансів України. – Київ, 2010. –с. 14-16


Тема 6.Система доходів і видатків бюджету
Мета: розглянути сутність, класифікацію та джерела формування доходів; засвоїти та поглибити теоретичні засади управління видатками бюджету. Набути практичних навичків щодо аналізу стану та динаміки змін дефіциту Державного бюджету України
Питання:
6.1. Сутність, класифікація та джерела формування доходів держбюджету.

6.2. Сутність, класифікація та структура видатків бюджету.

6.3. Дефіцит і профіцит бюджету.
Основні поняття та терміни: економічна рівновага, незбалансованість бюджету, дефіцит бюджету, профіцит бюджету, причини виникнення дефіциту бюджету, джерела фінансування дефіциту бюджету, основні наслідки бюджетного дефіциту.
Література
1.Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібн. / Авт.-уклад. М.І.Хавронюк. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 384 с.

2.Бояр А. О. Бюджетно-фінансові наслідки інтеграції України в ЄС / А. О. Бояр // Економіка України. – 2015. – № 11. – С. 71–86.

3. Буряк П. Ю. Фінанси : підручник / П. Ю. Буряк, С. Д. Смолінська, Н. Б. Татарин. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 392 с. – Затв. МОН України.

4.Бюджетна система : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624

5. Кейнс Дж. Общая теорія занятости, процента и денег Классика экономической мысли: Сочинения. / В. Петти, А.Смит, Д. Рикардо, Дж. Кейнс, М. Фридмен.– М.: Изд-во ЭКСМО – Пресс, 2000.

6.. Кремень О. І. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

7. Конспект лекцій з дисципліни «Бюджетно-податкова політика в умовах трансформаційної економіки» для студентів усіх форм навчання спеціальності «Фінанси» (Уклад. М.П. Волохова, - Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013р. – 188с.) –с.13-69

6. Мамонова В. В. Управління місцевим бюджетом та фінансами : навч. посіб. / В. В. Мамонова. – Харків : Магістр, 201 Теорія фінансів : підручник / За заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 576 с. – Рек. МОН України.Модульний контроль 2.
Завдання 1. Вибрати найбільш вірну та найбільш повну відповідь.

1. В Україні держава реалізує бюджетну політику через:

а) Міністерство фінансів України;

б) Державне казначейство;

в) Державну податкову службу;

г) митні органи.


2. В розвинутих країнах світу через державний бюджет перерозподіляється такий відсоток ВВП:

а) 10 – 30 % ВВП;

б) 30 – 50 % ВВП;

в) 50 – 80 % ВВП;

г) 80 – 100 % ВВП.
3. Бюджетна політика є складовою:

а) фіскальної політики держави;

б) грошово-кредитної політики держави;

в) фінансової політики держави;

г) валютної політики держави.
4. До цілей бюджетної політики не належить:

а) подолання спаду виробництва;

б) стимулювання ділової інвестиційної активності;

в) стримування інфляційних процесів;

г) стимулювання відтоку капіталу до офшорних зон з ціль отримання прибутку та ухилення від податків.
5. Основою розробки бюджетної стратегії є:

а) бюджетне прогнозування;

б) бюджетне планування;

в) бюджетний процес;

г) бюджетна класифікація.
6. Основою розробки бюджетної тактики є:

а) бюджетне прогнозування;

б) бюджетне планування;

в) бюджетний процес;

г) бюджетна класифікація.
7. Проект зведеного бюджету держави є результатом:

а) бюджетного прогнозування;

б) бюджетного планування;

в) бюджетного моделювання;

г) бюджетного програмування.
9. Основні напрями бюджетної політики України на плановий рік формуються у:

а) Проекті Закону про Державний бюджет України;

б) Бюджетній резолюції;

в) спеціальній постанові Верховної Ради України;

г) Бюджетному кодексі.
10. У сучасній вітчизняній бюджетній практиці використовуються такі методи прогнозування:

а) метод нормативних розрахунків;

б) методи економіко-математичного моделювання;

в) статистичні методи;

г) інтуїтивні методи;

д) метод нульової бази.


11. При схваленні проекту Державного бюджету України Верховна

Рада України затверджує:

а) персональну відповідальність Президента України за його використання;
б) граничний розмір дефіциту Державного бюджету України;

в) суми доходів та видатків Державного бюджету України;

г) суми дотацій та субвенцій місцевим бюджетам;

д) нові та збори, що скасовують існуючі.


12. Проект Державного бюджету України розробляється відповідно до чинного законодавства:

а) Верховною Радою України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Міністерством фінансів України;

г) Адміністрацією Президента України.
13. Бюджетна резолюція за чинним законодавством України

розробляється:

а) Верховною Радою України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Міністерством фінансів України;

г) Адміністрацією Президента України.


14. Остаточне рішення щодо прийняття Державного бюджету

України приймається:

а) Верховною Радою України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Міністерством фінансів України;

г) Адміністрацією Президента України.


15. Критеріями ефективності бюджетної політики за напрямом фіскальної ефективності можуть бути:

а) рівень збирання бюджетних доходів у цілому і податків зокрема;

б) обсяг трансфертів;

в) обсяг зовнішнього боргу держави.


16. Місцеві фінанси як система включають наступні елементи:

а) способи формування доходів, місцеві фінансові інститути,

валютні фонди;

б) моделі фінансових систем, взаємовідносини, місцеві фінансові інститути;

в) видатки, доходи, місцеві фінансові інститути;

г) моделі фінансових систем, позабюджетні фонди, місцеві фінансові інститути;

д) видатки, доходи, місцеві фінансові інститути, резервні фонди.
17. Вирівнювання не здійснюється в межах значення індексу

податкоспроможності місцевого бюджету:

а) від 0,9 до 1,1;

б) від 0,8 до 1,1;

в) від 0,75 до 1,2;

г) від 0,8 до 1,2.


18. Причинами виникнення місцевих фінансів є:

а) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і

завдань, які покладаються на їхні органи влади;

б) законодавче відокремлення функцій і завдань, які покладаються

на місцеві органи влади та територіальні одиниці, регіони;

в) наявність територіальних колективів та необхідність у накопиченні місцевих фінансових ресурсів.


Завдання 2. Проаналізуйте централізацію ВВП у зведеному бюджеті України за останні п’ять і більше років. Визначте співвідношення зведеного бюджету України до доходів, видатків та фінансування державного бюджету. Проаналізуйте макроекономічні показники у співвідношенні до зведеного і державного бюджетів. Визначте на основі отриманих результатів бюджетні пріоритети, порівняйте і охарактеризуйте їх з огляду на чинну державну стратегію, затверджену нормативними документами. Зробіть висновки та пропозиції.
Завдання 3. Проаналізуйте структуру бюджетної системи України за останні п’ять і більше років. За цим практичним завданням потрібно розкрити фактичну структуру бюджетної системи України в розрізі окремих видів бюджетів (наприклад, обласні та Республіканський бюджет АРК, районні, місцевого самоврядування тощо) за частками основних статей (за значенням та кількісним виміром) серед їхньої дохідної та видаткової частин. Зробіть висновки та пропозиції.
Завдання 4. Проаналізуйте закони про Державний бюджет України за останні п’ять і більше років по таких основних планових показниках: доходи і видатки по загальному та спеціальному фондах, дефіцит/профіцит, співвідношення прямих та непрямих податкових надходжень до бюджету, розмір фінансування бюджету та його джерела, захищені статті видатків бюджету. Зробіть висновки та пропозиції.
Завдання 5. Визначте тенденції структурних зрушень при виконанні Державного бюджету України за останні п’ять і більше років. На основі абсолютних показників слід розрахувати та проаналізувати відносні показники. Окресліть бюджетно-податкові ризики. Розглянути склад і структуру державного бюджету за загальним і спеціальним фондами. Побудуйте графіки динаміки. Зробіть висновки та пропозиції.

Модуль 3.

Державний кредит і витрати бюджету на обслуговування державного боргу

Тема 7. Державний кредит
Мета: засвоїти та поглибити теоретичні знання про сутність державного кредиту, класифікацію державних позик
Питання:
7.1.Економічна сутність державного кредиту.

7.2. Форми державного кредиту.

7.3. Класифікація державних позик.
Основні терміни і поняття: державний кредит, державні запозичення, державна гарантія, класифікація видів державних позик: за правом емісії, за ознакою держателів цінних паперів; за формою виплати доходів; за термінами погашення, за методами розміщення.

Література
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

2. Венгер В. В. Фінанси: Навчальний посібник / В. В. Венгер. – Центр учбової літератури, 2009. – 432с.

3. Ганевич Є. М. Фінансова система України / Є.М. Ганевич, С.В. Михайленко // Фінанси. Навч. метод посіб. Одеса: Пальміра.2012. – 454 с.

4. Дзюблюк О. Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії / О. Дзюблюк // Світ фінансів. – 2010.– вип.1 (22). – с. 7-16.

5. Коваленко В. В. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації (правовий аспект) : монографія / В. В. Коваленко; за ред. А. Т. Ковальчука. – К. : Знання, 2011. – 319 с.

6. Кремень О. І. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

7. Ризики і загрози фінансової безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання : моногр. / О. С. Білоусова, В. І. Гаркавенко, А. І. Даниленко та ін. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 308 с.

Тема 9.Державний борг і витрати на обслуговування державного боргуТема 8.Державний борг і витрати на обслуговування державного боргу
Мета: засвоїти та поглибити теоретичні знання про сутність методи та принципи управління державним боргом. Отримати практичні навички щодо аналізу стану, структури та динаміки змін внутрішнього і зовнішнього боргу України.
Питання:

8.1.Державний борг. Зовнішній і внутрішній державний борг.

8.2. Теорії тягаря державного боргу.

8.3. Управління державним боргом.Основні терміни і поняття: державний борг, місцевий борг, гарантований державою борг, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, управління державним боргом


Література
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

2. Венгер В. В. Фінанси: Навчальний посібник / В. В. Венгер. – Центр учбової літератури, 2009. – 432с.

3. Ганевич Є. М. Фінансова система України / Є.М. Ганевич, С.В. Михайленко // Фінанси. Навч. метод посіб. Одеса: Пальміра.2012. – 454 с.

4. Дзюблюк О. Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії / О. Дзюблюк // Світ фінансів. – 2010.– вип.1 (22). – с. 7-16.

5. Коваленко В. В. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації (правовий аспект) : монографія / В. В. Коваленко; за ред. А. Т. Ковальчука. – К. : Знання, 2011. – 319 с.

6. Розвиток національної системи фінансового моніторингу : монографія / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, О. Є. Користін та ін. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 380 с.

7. Стеців Л. П. Фінанси : навч. посіб. / Л. П. Стеців, О. І. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 235 с. – Рек. МОН України.

8. Теорія фінансів : підручник / За заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 576 с. – Рек. МОН України.
Тема 9. Державна фінансова криза
Мета: засвоїти та поглибити теоретичні знання про фінансової кризи, вплив фінансової кризи на розвиток держави та ії економічний зріст. Отримати практичні навички щодо аналізу стану фінансової безпеки держави.
Питання:

9.1. Фінансова криза. Структура фінансової кризи.

9.2. Теорії походження фінансової кризи держави.

9.3. Сутність фінансового ринку, класифікація фінансових ринків.

9.4. Державний контроль за випуском й обігом цінних паперів.

Основні терміни і поняття: фінансова криза, структура фінансової кризи, фінансова безпека держави, фінансовий ринок, класифікація фінансових ринків,державний контроль за випуском й обігом цінних паперів.

Література
1.Венгер В. В. Фінанси: Навчальний посібник / В. В. Венгер. – Центр учбової літератури, 2009. – 432с.

2. Ганевич Є. М. Фінансова система України / Є.М. Ганевич, С.В. Михайленко // Фінанси. Навч. метод посіб. Одеса: Пальміра.2012. – 454 с.

3. Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн [Текст]: навч. Посібник для студ. вищих навч. закл. / М. І. Карлін ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – К.: Кондор, 2004. – 384 с.

4. Карлін М. І. Фінанси України та сусідніх держав [Текст]:Навч.посіб. / М. І. Карлін. – К.: Знання, 2007. – 589 с.

5. Кремень О. І. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

6. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України : монографія / За ред. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2015. – 446 с.

7. Ризики і загрози фінансової безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання : моногр. / О. С. Білоусова, В. І. Гаркавенко, А. І. Даниленко та ін. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 308 с.
Модульний контроль 3.
Завдання 1. Підберіть вірне визначення або тлумачення

1. Анулювання боргів.

2. Використання державою коштів позикового фонду.

3. Внутрішній державний борг.

4. Державний борг.

5. Державний кредит.

6. Державні позики.

7. Зовнішній державний борг.

8. Казначейські позики.

9. Капітальний державний борг.

10. Конверсія.

11. Консолідація.

12. Облігація.

13. Обмін облігацій за регресивним співвідношенням.

14. Обслуговування державного боргу.

15. Перетворення частині вкладів населення в державні позики.

16. Поточний державний борг.

17. Регулювальна функція державного кредиту.

18. Реструктуризація заборгованості.

19. Рефінансування державного боргу.

20. Розподільна функція державного кредиту.

21. Уніфікація.

а) використовується державою для проведення обраної фінансової політики за допомогою впливу на стан грошового обігу, рівень процентних ставок на ринку грошей і капіталів, на виробництво та зайнятість;

б) дає можливість забезпечити формування централізованих грошових фондів держави і їх використання на принципах терміновості, платності та повернення;

в) є основною формою внутрішнього державного кредиту; характеризуються тим, що тимчасово вільні кошти населення, підприємств і організацій залучаються на фінансування суспільних потреб через випуск і реалізацію облігацій, казначейських зобов’язань та інших видів державних цінних паперів;

г) є формою державного кредиту, яка здійснюється через купівлю особливих цінних паперів (наприклад, казначейських ощадних сертифікатів) або ринкових цінних паперів (облігацій, казначейських зобов’язань), а також оформленням безоблігаційних позик;

д) є формою державного кредиту, яка характеризується тим, що державні кредитні установи безпосередньо (не обмежуючи ці операції купівлею державних цінних паперів) передають частину кредитних ресурсів на покриття витрат уряду;

е) є формою державного кредиту; виражають відносини з надання фінансової допомоги підприємствам і організаціям органами державної влади і управління за рахунок бюджетних коштів на умовах терміновості, платності і повернення;

є) збільшення строків дії випущеної позики. Може проводитись разом з конверсією;

ж) зміна дохідності позики. Як правило, держава зменшує розмір процентів, що мають бути виплачені;

з) найбільш поширений вид цінних паперів, що символізує державне боргове зобов’язання і надає право її власникові після закінчення певного терміну одержати назад суму боргу і проценти;

и) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених позик обмінюються на облігації нової позики;

і) означає відмову уряду від погашення боргу; може бути зумовлено фінансовою неспроможністю держави (банкрутством) або політичними мотивами;

ї) розміщення нових державних позик для погашення заборгованості по раніше випущених позиках та відсотків за ними;

й) складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов’язань держави (внутрішніх і зовнішніх), включаючи видані гарантії за кредитами;

к) сукупність економічних відносин між державою (органи влади і управління) з одного боку, і юридичними та фізичними особами з іншого, за яких

держава виступає переважно в ролі позичальника, а також кредитора чи гаранта;

л) це загальна сума заборгованості і відсотків, що мають бути сплачені за позиками

м) це комплекс заходів держави з погашення позик, виплати процентів за ними, уточнення і зміни умов погашення випущених позик, а також визначення умов випуску нових позик;

н) це метод коригування позикової політики держави, при якому на певних умовах відстрочується виплата частки боргу;

о) це метод управління державним боргом, при якому кілька раніше випущених облігацій прирівнюються до однієї нової;

п) це сукупність зобов’язань держави перед нерезидентами (незалежно від того, в чиїй національній валюті номіновано зобов’язання);

р) це сукупність зобов’язань держави перед резидентами;

с) це сума заборгованості, що підлягає погашенню в поточному році, та належних до сплати в цей період відсотків за усіма випущеними на даний момент позиками.


Завдання 2. На основі даних додатка 2 до Закону України “Про Державний бюджет на поточний рік” визначте склад і структуру джерел фінансування дефіциту Державного бюджету в цілому та в розрізі за загальним і спеціальним фондами.
Модуль 4.Міжнародні фінансові відносини
Тема 10. Міжнародні фінанси у світовому валютно - фінансовому середовищі.
Мета: засвоїти та поглибити теоретичні знання щодо економічної природи міжнародних фінансів, їх функцій і складу, специфіки організації міжнародного фінансового ринку, особливостей організації фінансів міжнародних організацій та міжнародних фінансовокредитних установ, а також отримати практичні навички з розрахунку валютного курсу.
Питання:

10.1.Сутність та передумови виникнення міжнародних фінансів.

10.2 Міжнародні фінанси як економічна категорія.

10.3. Форми виявуміжнародних фінансів.

10.4 Міжнародна фінансова система.
Основні поняття і терміни: міжнародні фінанси, світові фінансові ресурси, міжнародні фінансові потоки, світове фінансове середовище, суб’єкти міжнародних фінансів, функції міжнародних фінансів, міжнародні фінансові організації.

Література

1. Бастейбл Ч. Ф. Суспільні фінанси / За ред. С. П. Захарченкова. – 3-е вид., перероб. і допов. – Харків : Віват, 2016. – 808 с.

2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно–фінансові відносини : Підручник. – 5–те вид. – Київ : Знання, 2008. – 582 с.

3. Міжнародні фінанси [тескт] навч. посіб. 5-те вид. перероб. та доп./ за ред. Козака Ю. Г.– Київ – Катовіце.: Центр учбової літератури, 2014. – 348 с.

4. Луцишин З. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. — К.: Видавничий центр «ДрУк», 2002.

5. Ризики і загрози фінансової безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання : моногр. / О. С. Білоусова, В. І. Гаркавенко, А. І. Даниленко та ін. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 308 с.

6. Стукало, Н. В. Глобальні імперативи розвитку національної фінансової системи [Текст]: монографія / Н. В. Стукало. – Д.: Інновація, 2007. – 248 с.

7. Хомутенко В.П., Немченко В.В., Луценко І.С. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 474 с.Тема 11. Міжнародні розрахунки як форма валютно - фінансових відносин.
Мета: вивчити основи побудови та структуру міжнародних розрахунків, з’ясувати сутність валютно-фінансових та платіжних умов міжнародних операцій.
Питання:
11.1.Поняття міжнародних розрахунків, їх організаційні засади.

11.2.Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних операцій.

11.3. Типи, види та форми міжнародних розрахунків .

11.4. Валютні кліринги та їхні форми.


Основні поняття і терміни міжнародні розрахунки, кореспондентські відносини, валютний кліринг, зовнішньоекономічний договір, авансовий платіж, кредит, валютні та товарно-цінові застереження, акредитив, інкасо, банківський переказ.

Література

1. Бастейбл Ч. Ф. Суспільні фінанси / За ред. С. П. Захарченкова. – 3-е вид., перероб. і допов. – Харків : Віват, 2016. – 808 с.

2. Богдан Т. П. Глобальні умови та внутрішні ризики функціонування валютно-фінансової сфери України // Фінанси України. – 2017. – № 1. – С. 52–74.

3. Боринець С.Я. Міжнародні валютно–фінансові відносини : Підручник. – 5–те вид. – Київ : Знання, 2008. – 582 с.

3. Валютне регулювання та контроль [Текст]: навч. посіб. / О. В. Боришкевич (заг. ред.) [та ін.]. – К: КНЕУ, 2008. – 400 с.

4. Віднійчук-Вірван, Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст]:навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван. – Л.: Магнолія, 2007. – 214 с.

5. Косова Т. Д. Валютна політика та структура платіжного балансу України: діалектика взаємозв’язку / Т. Д. Косова, І. О. Стебленко // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 9–12.

6. Стукало, Н. В. Глобальні імперативи розвитку національної фінансової системи [Текст]: монографія / Н. В. Стукало. – Д.: Інновація, 2007. – 248 с.

7. Хомутенко В.П., Немченко В.В., Луценко І.С. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. – Київ : ЦУЛ, 2009.

Тема 12. Світовий фінансовий ринок та його структура
Мета: вивчити основи побудови та структуру світового фінансового ринку, з’ясувати взаємозв’язок національного, міжнародного і світового фінансового ринку.

Основні поняття і терміни: світовий фінансовий ринок, національні фінансові ринки, міжнародний фінансовий ринок, офіційна міжнародна фінансова допомога, золотовалютні резерви, фінансові ресурси, міжнародні фінансові активи,
Питання:

12.1. Поняття і структура світового фінансового ринку

12.2. Фінансові ресурси світу та міжнародні фінансові активи

12.3. Суть, функції та особливості міжнародного фінансового ринку

12.4 Становлення і розвиток міжнародного фінансового ринку.
Основні терміни і поняття: державний борг, місцевий борг, гарантований державою борг, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг, управління державним боргом


Література

1. Бастейбл Ч. Ф. Суспільні фінанси / За ред. С. П. Захарченкова. – 3-е вид., перероб. і допов. – Харків : Віват, 2016. – 808 с.

2. Богдан Т. П. Глобальні умови та внутрішні ризики функціонування валютно-фінансової сфери України // Фінанси України. – 2017. – № 1. – С. 52–74.

3. Боринець С.Я. Міжнародні валютно–фінансові відносини : Підручник. – 5–те вид. – Київ : Знання, 2008. – 582 с.

3. Валютне регулювання та контроль [Текст]: навч. посіб. / О. В. Боришкевич (заг. ред.) [та ін.]. – К: КНЕУ, 2008. – 400 с.

4. Віднійчук-Вірван, Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст]:навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван. – Л.: Магнолія, 2007. – 214 с.

5. Косова Т. Д. Валютна політика та структура платіжного балансу України: діалектика взаємозв’язку / Т. Д. Косова, І. О. Стебленко // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 9–12.

6. Стукало, Н. В. Глобальні імперативи розвитку національної фінансової системи [Текст]: монографія / Н. В. Стукало. – Д.: Інновація, 2007. – 248 с.

7. Хомутенко В.П., Немченко В.В., Луценко І.С. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. – Київ : ЦУЛ, 2009.

Валютне регулювання та контроль [Текст]: навч. посіб. / О. В.Модульний контроль 4.

Завдання 1. Підберіть вірне визначення або тлумачення

1. Звичайний режим кредитування МВФ

2. Міжнародний валютний ринок

3. Міжнародний ринок кредитних ресурсів

4. Міжнародний ринок цінних паперів

5. Міжнародний фінансовий ринок (за організаційним устроєм)

6. Міжнародний фінансовий ринок (за функціональним призначенням)

7. Міжнародні організації

8. Міжнародні фінанси

9. Міжнародні фінансові відносини

10. Міжнародні фінансові інститути

11. Пільговий режим кредитування МВФ

12. Режим спеціального фінансування МВФ
а) базується на використанні загальних ресурсів МВФ;

б) використовується в разі особливих обставин, що виникають з незалежних від країни причин;

в) забезпечує здійснення операцій з купівлі та продажу валюти (чи цінних паперів в валюті) однієї країни за валюту іншої країни;

г) забезпечує здійснення операцій з цінними паперами на світовому, регіональному та міждержавному рівнях;

д) забезпечує процес руху коштів між країнами на умовах терміновості, платності, забезпеченості та повернення;

е) передбачає застосування механізму розширеного фінансування структурної перебудови;

є) створюються на світовому та регіональному рівнях з метою сприяння економічному розвитку країн-засновників;

ж) створюються на світовому чи регіональному рівнях з метою виконання певних функцій, пов’язаних з наданням суспільних послуг на міжнародному рівні:

підтримання миру, економічна співпраця, нагляд за дотриманням прав людини, вирішення соціальних та гуманітарних проблем, охорона навколишнього середовища, розвиток спорту, тощо;

з) це міжнародні фінансові потоки, що характеризують взаємовідносини між національними та наднаціональними суб’єктами;

и) це сукупність банків, спеціалізованих фінансово-кредитних установ та фондових бірж, через які здійснюється рух світових фінансових потоків;

і) це сукупність перерозподільних відносин, що виникають у зв’язку з формуванням і використанням на світовому або міжнародному рівнях фондів фінансових ресурсів;

ї) являє собою систему акумуляції і перерозподілу світових фінансових потоків з метою забезпечення безперервності та рентабельності відтворення
Завдання 2. Вибрати найбільш вірну та найбільш повну відповідь.

1. Міжнародні фінанси – це:

1) сукупність перерозподільних відносин, що виникають у зв’язку з формуванням і використанням на світовому або міжнародному рівнях фондів фінансових ресурсів;
2) сукупність економічних відносин з приводу формування та використання фондів грошових коштів міжнародними фінансовокредитними установами;
3) сукупність міжнародних розрахунків між контрагентами різних країн;

сукупність економічних відносин, пов’язаних з купівлеюпродажем фінансових активів на міжнародному фінансовому ринку.


2. Складовими міжнародних фінансів є:
1) міжнародний валютний ринок, міжнародний кредитний ринок, міжнародні розрахунки;
2) міжнародний фінансовий ринок, міжнародні розрахунки, фінанси міжнародних організацій і міжнародних фінансовокредитних установ;
3) валютна система, валютний курс, валюта;

4) ф’ючерсні контракти, форвардні контракти, операції “своп”, опціони.


3. Об’єктом міжнародних фінансів є:
1) потоки грошових коштів і пов’язані з ними фінансові відносини на світовому ринку;
2) держава, підприємства і громадяни, міжнародні організації та міжнародні фінансово-кредитні інститути;
3) фінансові активи, що обертаються на міжнародному фінансовому ринку;
4) валюта.
4. Функції міжнародних фінансів:
1) розподільна, контрольна;
2) розподільна, забезпечувальна;
3) розподільна, стимулююча;
4) фінансова, контрольна.

5. Валюта – це:


1) гроші іноземних держав та інші золотовалютні резерви;
2) грошова одиниця держави, яка обертається як на його внутрішньому ринку, так і поза його межами;
3) офіційні запаси іноземних грошей у центральному банку та фінансових організаціях країн;
4) грошова одиниця країни.
6. До міжнародних фінансових інститутів належать:
а) Група Світового банку
б) Міжнародний валютний фонд

в) Євросоюз


г) Європейський банк реконструкції та розвитку

7. Який міжнародний фінансовий інститут випускає спеціальні права запозичення (SDR)?


а) Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій
б) Міжнародний банк реконструкції та розвитку
в) Міжнародний валютний фонд
г) Банк міжнародних розрахунків

8. Який з напрямків діяльності не здійснює Міжнародний валютний фонд?


а) регулювання міжнародних валютних відносин
б) кредитування
в) страхування іноземних капіталовкладень
г) постійний нагляд за світовою економікою .
9. Який з наведених механізмів не належить до звичайного режиму кредитування МВФ?
а) механізм розширеного фінансування
б) механізм фінансування буферних запасів
в) механізм резервної частки
г) механізм кредитних часток
д) механізм кредитування з загальних ресурсів МВФ
е) механізм “стенд-бай”
10. Які з наведених механізмів належать до спеціального режиму кредитування МВФ?
а) механізм розширеного фінансування
б) додатковий резервний механізм
в) механізм компенсаційного і надзвичайного фінансування
г) механізм кредитних часток
д) механізм фінансування буферних запасів


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Українська академія банківської справи Національного банку України
123456789 -> Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
123456789 -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»
123456789 -> Джерела формування та напрями використання прибутку банку
123456789 -> Методичні вказівки до семінарських занять Статус дисципліни: нормативна Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка