Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних спеціальностей


КРИТЕРІЇ оцінювання знань студентів з дисципліниСторінка5/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.12 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

КРИТЕРІЇ

оцінювання знань студентів з дисципліни

Економічна теорія”

Перевірка та оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни „ЕТ” проводиться такими методами:


 • на основі поточного опитування за окремими темами;

 • обговорення і розв’язання проблемних ситуацій

 • проведення підсумкової модульної контрольної роботи;

 • здача ІДЗ;

 • захист реферату;

 • проведення письмового або усного іспиту з усього курсу.

Форми поточного контролю

1. Виступи на семінарських занять

2. Тестовий контроль

3. Модульна контрольна робота.


На основі поточного опитування, проведення підсумкових письмових контрольних робіт, написання рефератів ведеться рубіжний контроль поточних знань студентів (атестація). Згідно з встановленим графіком на протязі семестру проводиться дві атестації. В ході проведення атестації за чотирибальною системою оцінюється ступінь засвоєння теоретичного матеріалу за пройденими темами та вміння розв”язувати практичні завдання.

До другої атестації допускаються студенти, що отримали позитивну оцінку за першу атестацію. Якщо студент не атестований, він не допускається до іспиту.

Методом контролю та оцінки знань студентів є іспит, результати якого оцінюються за чотирибальною системою.

Мінімальна кількість оцінок, яку має отримати студент за відповідь на семінарському занятті 5. Форма підсумкового контролю – іспит.

Оцінка „відмінно” ставиться у випадках, коли студент має систематичні та глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні завдання, передбачені програмою курсу, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення та висновки. Оцінка „відмінно” може бути отримана за результатами поточної успішності, якщо за дві атестації студент має відмінні оцінки, поточні відмінні оцінки і не має пропусків занять без поважних причин, при цьому ваговий коефіцієнт без іспиту дорівнює 1.

Оцінка „добре” ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний матеріал, вміє виконувати практичні завдання, але допускає незначні помилки у викладенні матеріалу, або робить помилки в побудові графіків.

Оцінка „задовільно” ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не в повному обсязі, дає неповну відповідь на теоретичні запитання, допускає помилки в графіках і моделях.

Оцінка „незадовільно” ставиться студентові, який не засвоїв навчальний матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні запитання, не знає фо рмул і графіків по курсу.

Оцінювання результатів навчання студентів за ваговими коефіцієнтами.


Аудиторна робота

Самостійна робота

Підсумковий контроль

Семінарські заняття

(Мінімальна кількість оцінок 5)Модульний контроль

Тестовий контроль

Реферат

ІДЗ

Іспит

0,4

0,1

0,1

0,05

0,15

0,2

Шкала оцінювання
Оцінка ECTS

Бали

Вітчизняна оцінка

A

4,75-5,00

5

ВІДМІННО – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і виявлення відповідних умінь та навиків

B

4,25-4,74

4

ДОБРЕ – повне знання навчального матеріалу з кількома незначними помилками

C

3,51-4,24

4

ДОБРЕ – в загальному правильна відповідь з двома-трьома суттєвими помилками

D

3,01-3,50

3

ЗАДОВІЛЬНО – неповне опанування програмного матеріалу, але достатнє для практичної діяльності за професією

E

2,75-3,00

3

ЗАДОВІЛЬНО – неповне опанування програмного матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії оцінювання

FX

2,00-2,74

2

НЕЗАДОВІЛЬНО – безсистемність одержаних знань і неможливість продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни

F

0,00-1,99

2

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота і повторне вивчення дисципліни


Рекомендовані питання для модульної контрольної роботи дисципліни „Економічна теорія”

1. Предмет економічної теорії та його відмінності від предмету політекономія.

2. Сутність та структура продуктивних сил та виробничих відносин.

3. Метод політичної економії та його основні складові.

4. Матеріальні основи сучасної цивілізації, суть постіндустріальної цивілізації.

5. Обмеженість ресурсів та безмежність потреб. Економічні інтереси та їх система.

6. Суспільний поділ праці.

7. Людина в суспільному виробництві.

8. Рушійні сили, фактори та категорії економічного прогресу.

9.Технологічний спосіб виробництва НТП та НТР: риси, особливості.

10. Об’єктивні умови переростання натурального виробництва в товарне.

11. Товарне виробництво, його суть та форми.

12. Товар та його властивості. Двоїстий характер праці.

13. Еволюція товару в розвинутих країнах. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах.

14. Величина вартості товару. Теорії, що визначають цінність товару.

15. Закон вартості – основний закон товарного виробництва.

16. Виробництво як процес суспільної праці. Фактори виробництва, їх види та способи поєднання.

17. Робоча сила як спеціальний фактор виробництва.

18. Капітал як економічна категорія. Постійний та змінний капітал.

19. Робочий день і його структура.

20. Механізм виробництва додаткової вартості.

21. Суть відносин власності, місце власності в системі виробничих відносин. Еволюція форм власності.

22. Відносини власності в Україні. Нові тенденції в розвитку відносин власності.

23. Різноманітність форм власності в різних соціально-економічних системах.

24. Одержавлення власності. Суть, цілі та шляхи роздержавлення власності.

25. Суть та основні структурні елементи приватизації власності.

26. Суть підприємництва та підприємницької діяльності. Умови та принципи підприємництва.

27. Проблема банкрутства підприємства.

28. Акціонерний капітал та акціонерні товариства. Фіктивний капітал.

29. Еволюція форм вартості і виникнення грошей.

30. Суть грошей та їх функції.

31. Грошовий обіг та грошові системи.

32. Суть, причини та наслідки інфляції. Шляхи її подолання.

33. Проблема конвертованості грошової одиниці.

34. Суть та функції ринку. Умови формування ринку.

35. Конкуренція в ринковій економіці.

36. Структура ринку.

37. Інфраструктура ринку.

38. Закон попиту та пропозиції, ринкова рівновага.

39. Особливості становлення ринку в економіці України. Моделі ринкової економіки.

40. Причини виникнення, суть та види монополій.

41. Закон монополізації виробництва та наслідки монополізму.

42. Монополія і конкуренція.

43. Особливості монополізації виробництва в сучасних умовах. Міжнародні монополії та ТНК.

44. Монополістичний прибуток та ціни.

45. Банківські монополії. Фінансові монополістичні групи та фінансова олігархія.
Тестова контрольна робота

Тестові завдання наведено у методичних вказівках з курсу “Економічна теорія” для неекономічних спеціальностей. Автори методичних рекомендацій Нікулін В.В., Залогіна К.І., 2006р. видання.


Методичні вказівки знаходяться:

– кафедра Економічної теорії аудиторія 4-506;

– читальний зал інституту Економіки і управління аудиторія 4-501;

– читальний зал економічних дисциплін бібліотеки ХНУ;– відділення абонименту бібліотеки ХНУ.


Рекомендовані питання до іспиту з дисципліни „Економічна теорія”


 1. Значення економічної науки в пізнанні світу. Основні етапи розвитку політекономії.

 2. Продуктивні сили і виробничі відносини як елементи виробництва.

 3. Предмет політичної економії. Економічні закони.

 4. Метод дослідження в політичній економії.

 5. Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Економічний закон зростання потреб.

 6. Потреби та ресурси. Обмеженість ресурсів. Виробничі можливості суспільства.

 7. Економічні інтереси: суть, суб”єкти, класифікація.

 8. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.

 9. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. Цивілізаційна структура сучасного світу.

 10. Суть економічної системи та її структура. Діалектика продуктивних сил та виробничих відносин. Типи економічних систем.

 11. Економічний прогрес суспільства, його критерії та рушійні сили.

 12. Технологічні способи виробництва – етапи людської цивілізації. НТП та НТР, їх роль в суспільному розвитку.

 13. Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття.

 14. Власність в системі виробничих відносин. Суб”єкти та об”єкти власності. Право власності.

 15. Форми власності та форми господарювання.

 16. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі.

 17. Процес праці і процес виробництва. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємозв”язок.

 18. Суспільний поділ праці.

 19. Натуральне і товарне виробництво.

 20. Товар як базова категорія товарного виробництва. Величина вартості товару. Закон вартості.

 21. Еволюція форм вартості і виникнення грошей. Суть грошей та їх функції.

 22. Грошовий обіг, його закони і методи регулювання.

 23. Грошова система, її елементи.

 24. Причини виникнення та суть інфляції. Шляхи її подолання.

 25. Проблема конвертованості грошової одиниці.

 26. Суть капіталу, матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма.

 27. Робоча сила як товар і як фактор виробництва.

 28. Робочий день та його структура. Додаткова вартість, механізм її створення.

 29. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва.

 30. Теорії та моделі підприємництва. Організаційно - правові форми підприємництва.

 31. Підприємство: суть і умови функціонування. Види підприємств.

 32. Нові види підприємницької діяльності. Зв”язок крупного та дрібного виробництва.

 33. Ризик в діяльності підприємства.

 34. Кругооборот і оборот капіталу. Основний і оборотний капітал. Амортизація.

 35. Витрати виробництва. Прибуток та фактори, що його визначають.

 36. Ціни та ціноутворення.

 37. Ринкове господарство як компонент товарного виробництва. Суб”єкти ринкового господарства.

 38. Основні ознаки ринкової економіки. Суть і функції ринку.

 39. Структура ринку.

 40. Конкуренція як основна ознака ринкової економіки.

 41. Монополія як антипод конкуренції. Суть, причини та види монополії. Форми монополій.

 42. Закон попиту і пропозиції.

 43. Різноманітність моделей ринкової організації господарства.

 44. Об’єктивна обумовленість та суть економічної інфраструктури.

 45. Природа і генезис торгового капіталу. Витрати обігу. Товарний прибуток.

 46. Генезис, природа і джерела позичкового капіталу. Норма позичкового капіталу та їх динаміка.

 47. Кредитно-банківська система як сфера руху позичкового капіталу.

 48. Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери.

 49. Аграрні відносини, їх специфіка, особливості продуктивних сил у сільському господарстві. Еволюція власності на землю. Радикальні перетворення у відносинах власності.

 50. Рента і рентні відносини. Ціна землі.

 51. Суть відтворення, його форми та закономірності. Відтворення та економічний розвиток.

 52. Місце реалізації у процесі відтворення. Місткість ринку та фактори її формування.

 53. Результати національного виробництва та відтворення.

 54. Моделі відтворення суспільного продукту.

 55. Національне багатство як результат суспільного відтворення. Економічний потенціал, його роль у процесі відтворення та в економічному розвитку.

 56. Економічна ефективність виробництва та її показники. Вплив в НТП на показники ефективності виробництва.

 57. Суть розподільчих відносин.

 58. Національний доход, його розподіл та перерозподіл. Використання національного доходу.

 59. Нагромадження, його суть, джерела, економічні та соціальні наслідки.

 60. Споживання національного доходу. Співвідношення нагромадження і споживання.

 61. Реалізація нагромадження через фінансування капіталовкладень. Роль заощаджень у прирості національного доходу.

 62. Домогосподарство і відтворення робочої сили. Доходи і витрати домогосподарств.

 63. Складові процесу відтворення робочої сили.

 64. Нерівномірність розподілу доходів та споживання. Прожитковий мінімум як основа фізіологічного відтворення робочої сили.

 65. Соціально-економічний зміст і форми прояву зайнятості. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили.

 66. Цілі, принципи та механізмі регулювання зайнятості.

 67. Держава як суб’єкт економічної системи. Необхідність та суть державного регулювання економіки. Економічні функції держави.

 68. Державний сектор та державне підприємство як спосіб реалізації економічних функцій держави.

 69. Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки.

 70. Фінансова система та фінансове регулювання.

 71. Бюджетне регулювання. Податкова система та податкове регулювання.

 72. Кредитно-грошова регулювання.

 73. Циклічність економічного розвитку, суть та причини. Типи та фази економічних циклів.

 74. Довгі хвилі економічного розвитку.

 75. Економічні кризи, закономірності їх виникнення та особливості в сучасних умовах.

 76. Особливості кризового стану в економіці України. Структурна криза.

 77. Суть, функції та структура господарського механізму, співвідношення господарського механізму та основних елементів економічної системи.

 78. Причини виникнення планомірної ринкової системи.

 79. Проблема перебудови та вдосконалення господарського механізму в Україні.

 80. Криза господарського механізму державно-монополістичного капіталізму і його модернізація в 80-90-х роках ХХст.

 81. Генезис капіталізму. Основні шляхи становлення. Первісне нагромадження капіталу: суть та шляхи. Основні риси капіталістичного способу виробництва.

 82. Економічна система монополістичного капіталізму.

 83. Фінансово-монополістичний капітал і фінансово-монополістична олігархія.

 84. ТНК як форма сучасної монополії та засіб економічного поділу світу.

 85. Суть і ознаки змішаної економіки. Теорія конвергенції.

 86. Монополія, олігополія та конкуренція в капіталістичній змішаній економіці. Немонополізований капітал в умовах змішаної економіки.

 87. Зміна місця і ролі найманої праці в умовах змішаної економіки.

 88. Суть соціалізму як економічної системи, його ідейно-теоретичні основи.

 89. Глобальні світові тенденції і їх вплив на перехідний період в Україні. Зміст, чинники та риси перехідної економіки. Типи перехідної економіки.

 90. Концепції переходу до ринкової економіки.

 91. Динаміка і структура виробництва в перехідній економіці.

 92. Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України.

 93. Суть світового господарства, етапи його розвитку, сучасна організаційно-економічна структура світового господарства. Закономірності розвитку світового господарства. Світовий ринок.

 94. Міжнародний поділ праці та його основні форми. Інтернаціональні форми закону вартості та нерівномірності економічного розвитку.

 95. Економічна інтеграція, її суть та стадії. Світові валютно-кредитні відносини.

 96. Країни, що розвиваються, у світовому господарстві.

 97. Україна у світовому господарстві, шляхи входження

 98. Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці. Сучасна глобалізація світогосподарських зв’язків і загострення загально-цивілізаційних проблем суспільства.

 99. Глобальна наявність: причини і наслідки.

 100. Економічні основи вирішення глобальних проблем людства. Шляхи подолання глобальних проблем.

Список рекомендованої літератури
1. Бартенев С.А. Экономическая теория. – Москва, Юрист,2002.

2. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Навчальний посібник. - Київ “Ніко-Центр”, 2000

3. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка. – К.:Знання, 2007.

4. Бутук А.И. Экономическая теория: Учебное пособие. - Київ “Вікар”, 2000

5. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

6. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навчальний посібник - Київ “Вища школа”, 1998.

7. Довженко М.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія). – К.: Видавничий центр «Академія», 2005.

8. Зазимко А.З. Політична економія: Структурно-логічний навчальний посібник. – К.:КНЕУ, 2005.

9. Заболоцький Б.Ф. Перехідна економіка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2004.

10. Задоя А.А., Петруння Ю.Е. Основи економічної теорії: Навчальний посібник. - Рибарі, 2000.

11. Економічна теорія: політекономія: Підручник (За ред. В.Д.Базилевича). - Київ “Знання-Прес”, 2001.

12. Економічна теорія: політична економія (За ред. В.Д.Базилевича). – Київ “Знання Прес”, 2005.

13. Економічна теорія. (За ред. Є.М.Воробйова). - Харків – Київ, 2003-

14. Экономическая теория. (Под ред. Н.И.Базылева, С.П.Гурко). – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1997.

15. Экономическая теория. (Под ред. В.Д. Камаева). - Москва “Владос ” 1998

16. Экономическая теорія (Под ред. В.И.Видянина, Г.П.Журавльовой). - Москва “ІНФРА”, 1997.

17. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка. – К.: Вища школа, 2005.

18. Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін. Політична економія: Навчальний посібник. (За редакцією К.Т.Кривенка). - Київ “КНЕУ”, 2001

19. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник - Київ: “Атака”, 2001

20. Курс економічної теорії.: Навчальний посібник (За ред. М.Н.Чепурина, Е.А.Кисельової). - Кіров-Київ “АСА”, 2001

21. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы. - Москва “ИНФРА”, 2001

22. Мочерний С.В. Політична економія: Навчальний посібник. - Київ “Знання-Прес”, 2002

23. Мочерний С.В. Економічна теорія. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003.

24. Мочерний С.В., Устенко О.А., Фомішин С.В. Політична Економія: Навчальний посібник. - Херсон “Видавництво Дніпро”, 2002 – с

25. Муталимов М.Т. Основи економічної теорії. Методичний посібник. - Мінськ “Інтерпрес сервіс”, 2002 – с.

26. Ніколенко Ю.В, .Демківський А.В, .Євтушевський В.А та ін. Основи економічної теорії. У2-х книгах. - Київ “Либідь”, 1998

27. Орищак Я., Стебло М. Основи економіки. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002.

28. Орехівська Г.А. Політекономія. – К.:Каравела, 2008.

29. Основи економічної теорії (За ред.. П.В.Круша, В.І.Депутат, С.О.Тульчинської). – К.:Каравела, 2007.

30. Основи економічної теорії (За ред. Ю.В.Ніколенка). – К.: “ЦУЛ” , 2003

31. Основи економічної теорії: Підручник. (За ред. О.О.Мамалуя). - Київ “Юрінкам Інтер”, 2003

32. Основи економічної теорії. (За ред. А.А. Чухно). – К.: “Вища школа”, 2001.

33. Основи економічної теорії: політекономічний аспект (За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренко) – К.: “Вища школа – Знання”, 1997

34. Політична економія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. (За ред. Кривенка К.Т.). – К.: КНЕУ, 2003.

35. Політична економія (За ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова). – К.: Академвидав, 2007.

36. Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. Основи економічної теорії. – К.: “Академія”, 2002.

37. Трансформаційна економіка (За ред..Савчука В.С., Зайцева Ю.К.). – К.:КНЕУ, 2006.

38. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії – К.: “Юрінком Інтер”, 2003.39. Чухно А.А., Юхименко П.І, Леоненко П.М. Сучасні економічні теорії. – К.: Знання, 2007

40. Уразов А.У., Маслак П.В., Саух І.В. Основи економічної теорії. – К.: МАУП, 2005.
Каталог: ld
ld -> Програма навчальної дисципліни історія української культури
ld -> Програма навчальної дисципліни історія української культури
ld -> Стиль бароко, що поширився у цей період по всій Європі, в Україні вилився у форми, багато чим відмінні від європейських
ld -> Українську систему антикорупційного законодавства неможливо покращувати. Українську систему антикорупційного законодавства неможливо покращувати
ld -> Реферат з соціальної педагогіки на тему: „Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів
ld -> Реферат заключного звіту про науково-дослідну роботу «Оптимізація об'ємно-планувальних І конструктивних рішень енергоефективних будівель в умовах України»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка