Література основна літератураСкачати 32.48 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір32.48 Kb.

ЛІТЕРАТУРА
Основна література

 1. Артемчук Г.І., Кужило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідної роботи: Навч. посіб. – К.: Форум, 2000. – 270 с.

 2. Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямувати свій розум і відшкодувати істину в науках. – К.: Тандем, 2001. – 104 с.

 3. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посібн. – 3-є вид. – К.: Либідь, 2001. – 384 с.

 4. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 212 с.

 5. Зразки бібліографічного опису джерел у наукових працях / Укл. Ю. Тимошенко. – Черкаси: Вид-во ЧДУ, 2003. – 60 с.

 6. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навч. посібн. - Вид. 2-е, доп. і перероб. – К.: Видавничий дім „Професіонал”, 2004. - 208 с.

 7. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. - Вид. 2-е, доп. і перероб. – К.: Видавничий дім „Професіонал”, 2004. – 208 с.

 8. Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу: Метод. посібник для студентів вищих педагог. навч. закладів. – К,: Вища школа, 2003. – 69 с.

 9. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К.: ПАРАПАН, 2003. – С. 110-124.

 10. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень: Навч. посібн. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

 11. Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Навч. посіб. – К: Кондор, 2003. – 192 с.

 12. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособ. – М.: Ось-89, 1997. – 208 с.

 13. Курсовые и дипломные работы: ОТ выбора темы до защиты: Справочное пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – Мн.: Мисанта, 2003. – 416 с.

 14. Кушнаренко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів: Підручн. – К.: Вікар, 2003. – 328 с.

 15. Методичні вказівки до написання та захисту творчих дипломних робіт з економічної проблематики преси / Укл. Гутиря І. І. – К., 1997. – 23 с.

 16. Мостова І. Першокурснику: поради психолога. – К.: Тандем, 2000. – 76 с.

 17. Основи наукових досліджень: Програма курсу для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / Л.В. Супрун. – Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2006. – С. 13-16.

 18. Охріменко О.Г. Фундаментальні філософські проблеми: Конспект. Виклад курсу лекцій: Навч. посіб. – К.: ПАРАПАН, 2002. – С. 87-88.

 19. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 116 с.

 20. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І., Наукові дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навч. посіб. – К.: Лібра, 2004. – 344 с.

 21. Різун В.В., Скотникова Т.В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві: Навч. посіб. – К. Преса України, 2008. – С. 5-16, 17-98.

 22. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: Навч. посібник для студентів „Видавнича справа та редагування”. – 2-е вид. – Львів: Світ, 2003. - 96 с.

 23. Середа Л. П., Павленко В. С. На допомогу авторам навчальної літератури: Навч. посібник для викладачів вищих навч. закладів. – К.: Вища школа, 2001. – 79 с.

 24. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. для вищ. педаг. закладів освіти. – К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. – С. 115-147.

 25. Сидоренко В.К., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 307 с.

 26. Сурмін Ю. Майстерня вченого: Підруч. для науковця. – К.: НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. - 302 с.

 27. Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичні центри / Укл. Ю. Шайгородський. – К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2003. – 296 с.

 28. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посіб. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.

 29. Філософія: Навч. посіб. / І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С. 222-260.

 30. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. – К.: Слово, 2003. - 240 с.

 31. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К.: Знання, 2006. – С. 54-126.

 32. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-метод. пособие / Пер. с итал. – М.: Книжный Дом „Університет”, 2003. – 240 с.

 33. Энциклопедия студента / Сост. И. Н. Кузнєцов. – Мн.: Книжный Дом, 2004. – 576 с.

 34. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Метод. поради / Авт.-упоряд. Л.А. Пономаренко. – К.: Ред. «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 1999. – С. 8-17.


Додаткова література

1. Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд: для чого ми живемо, і яке наше місце в світі. – К.: УБТ, 2007. – Т. 1. – С. 38-73.

2. Фихте И.Г. Несколько лекций о назначении учёного; Назначение человека; Основные черты современной епохи: Сб. / Пер. с нем. – Мн.: ООО «Поппури», 1998. – С. 37-48.

3. Кураев А. Неамериканский миссионер. – М., 2007.4. Ломоносов М.В. О нынешнем состоянии словесних наук в России // Сочинения / Сост., предисл. и примеч. Е.Н. Лебедева. – М.: Современик, 1987. – С. 244.

5. Ломоносов М.В. Предисловие о пользе книг церковних в российском языке // Сочинения / Сост., предисл. и примеч. Е.Н. Лебедева. – М.: Современик, 1987. – С. 248-252.

Скачати 32.48 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка