Кафедра (предметна, циклова комісія) філософіїСторінка1/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір371 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


Кафедра (предметна, циклова комісія) психології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИО С Н О В И П С И Х О Г Е Н Е Т И К И

__________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки психологія___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності (тей) психологія ___7.040101________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ___________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет_______________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
Психологія реклами. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю „психологія

________: __________ 2010. – 19 с.

Розробник: доцент кафедри психології, к. психол. н. Гупаловська В. А.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології


Протокол № ___ від. “____”________________2010__
Завідувач кафедрою психології ________________ (Грабовська С.Л.)

“_____”___________________ 2010 р.


Схвалено вченою радою філософського факультету

Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


“_____”________________2010 р.
Голова _______________( проф. Мельник В.П.)

  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Основи психогенетики”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

0301 соціально-політичні науки(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

7.040101-Психологія(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

психологія

7.040101


5-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -72

9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 18


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст
14 год.

6

Практичні, семінарські

14 год

10

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

36 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2

для заочної форми навчання – 1:2

Психогенетика – наука, що знаходиться на перетині генетики і психології, займається вивченням ролі спадковості і середовища у формуванні психічних і психофізіологічних властивостей людини. У західній літературі у більшості робіт використовується термін „генетика поведінки” (behavioral genetics). Термін „психогенетика” більш адекватний предметові науки, оскільки 1) існують деякі відмінності у розумінні поведінки у західній і вітчизняній традиції: одиниця поведінки – вчинок (за С.Л.Рубінштейном і ін.) не є ознакою в генетичному розумінні слова; 2) досліджувані в рамках психогенетики ознаки (бали IQ, об’єм пам’яті, особливості уваги, характеристики темпераменту, психофізіологічні ознаки) не входять у поняття „поведінка”. В рамках курсу знаходить своє відображення дискусія навколо набутого (середовищного) і спадкового в людині.

Навчальна дисципліна “Основи психогенетики” пов’язана із такими предметами: «Психодіагностика» тема «Психодіагностика інтелекту», «Диференційна психологія» тема «Темперамент», «Психофізіологія» теми «Психофізіологія рухових функцій», «Психофізіологія відчуттів та сприймання», «Психіатрія» теми «Шизофренія», «Психопатології емоційної та вольової сфери», «Психопатологія свідомості та інтелекту. Олігофренія».
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
2015 -> Художня культура (анотація дисципліни ) Мета
2015 -> Реферат 10 мм Обсяг роботи сторінки, ілюстрації, таблиць, додатки, джерело літератури. 25-30 мм
2015 -> Основні поняття
2015 -> Питання до іспиту з навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням I – е питання
2015 -> Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 17. 07. 2014 №226 "Про утворення обласного штабу з питань координації надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, їх сім’ям та іншим громадянам
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Реферат це науково-технічний документ, який містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка