Івано-франківський національний технічнийСторінка1/5
Дата конвертації23.10.2018
Розмір0.49 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Кафедра економіки природокористування та організації виробництва

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор інституту економіки і управління в нафтогазовому комплексі _________________Л.Т. Гораль

«___» ___________ 20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Потенціал і розвиток підприємства

(шифр і назва навчальної дисципліни)


Спеціальність _____________________________________________________

(шифр і назва спеціальності – заповнюється для V курсу)

спеціалізація___________________________________________________________

(назва спеціалізації – заповнюється при наявності)
інститут, факультет _______________ІнЕУ__________________________________

(назва інституту, факультету)

Івано-Франківськ

2016 рік
Робоча програма «Потенціал і розвиток підприємства» для студентів спеціальності 6.030504 – економіка підприємства.

(заповнюється для V курсу)

Розробники: Федорович І.В. - к.е.н., доцент кафедри економіки природокористування та організації виробництва

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри економіки природокористування та організації виробництва
Протокол від « » ___________ 2016 року № __
Завідувач кафедри економіки природокористування та організації виробництва
_________________ (Зелінська Г. О.)

(підпис) (ініціали та прізвище)


Узгоджено:
Завідувач випускної кафедри економіки підприємства

_________________ (Данилюк М.О.)

(підпис) (ініціали та прізвище)

 ІФНТУНГ, 2016 р.

 Федорович І.В., 2016 р.


 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань:

0305-економіка та підприємництво

(шифр і назва)

Нормативна


Напрям підготовки:

6.030504-економіка підприємства

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність:

(шифр і назва,

заповнюється для V курсу)


Рік підготовки:

Змістових модулів – 11

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – (назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 180

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


32 год.

6 год.

Практичні, семінарські

32 год.

6 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

98 год.

78 год.

Індивідуальні завдання:

18


Вид контролю:

8 семестр-Держіспит
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

- для денної форми навчання 0,55

- для заочної форми навчання 0,15

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Метою вивчення дисципліни "Потенціал і розвиток підприємства" є засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів, набуття знань про закономірності, принципи та особливості формування, розвитку і конкурентоспроможності потенціалу підприємства як збалансованого інтегрованого утворення.

Завдання вивчення дисципліни: • оволодіння новітніми засобами ефективного формування потенціалу підприємства;

 • забезпечення його конкурентоспроможності;

 • оволодіння знаннями і практичними навичками оцінної діяльності як складової управління розвитком потенціалу підприємства.

Після опанування дисципліни студент має знати:

 • категоріально-понятійний апарат дисципліни;

 • складові елементи та структуру потенціалу підприємства;

 • процес формування і розвитку потенціалу підприємства;

 • методику забезпечення та оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства;

 • теоретичні основи та методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства в цілому та окремих його складових.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • систематизувати види, складові елементи потенціалу підприємства і фактори, що визначають його величину;

 • аналізувати та використовувати нормативно-правові документи з оцінки вартості підприємства та його складових;

 • планувати заходи щодо формування потенціалу підприємства;

 • оцінювати стан конкурентоспроможності потенціалу підприємства;

 • вибирати методи оцінки потенціалу та його складових;

 • узагальнювати та аналізувати результати оцінки потенціалу підприємства;

 • приймати рішення щодо формування та розвитку потенціалу підприємства.
 1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДИСЦИПЛІНИ


Предметом курсу виступають методологія і методика формування, оцінювання та розвитку потенціалу підприємства. Об'єктом курсу є процеси формування, оцінювання та розвитку потенціалу підприємства. Методологія вивчення дисципліни відповідає процесу пізнання істини: від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики. Методологія включає емпіричну, теоретичну та прикладну сторони.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни

Дисципліни, вивчення яких спирається на дану дисципліну

Економіка підприємства

Економіка і організація інноваційної діяльності

Стратегія підприємства

Економічний аналіз

Інвестиційна діяльність


Управління потенціалом підприємства

Стратегічне управління

Обгрунтування господарських рішень

Економічна діагностика

Управління проектами

 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

3.1 Структура модулів дисципліни

Тиждень

Шифри модулів

Модулі, змістові модулі, навчальні елементи

Обсяг годин

Література
М 1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства та оцінка його конкурентоспроможності

1

ЗМ1

Сутність і структура потенціалу підприємства

2

1, р.1

5, р.1


4, т.1

9, т.1


10, т.1

15, р.1


НЕ 1.1

Потенціал підприємства як економічна категорія

НЕ 1.2

Класифікація видових проявів потенціалу підприємства, його характерні ознаки

НЕ 1.3

Структура потенціалу підприємства

2

ЗМ2

Формування потенціалу підприємства

2

1, р.2

4, т.2


5, р.2

9, т.2


10, т.2

15, р.2


НЕ 2.1

Потенціал підприємства як економічна система

НЕ 2.2

Загальні підходи до формування потенціалу підприємства

НЕ 2.3

Фактори і передумови формування потенціалу підприємства

3

ЗМ3

Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

2

1, р.3

4, т. 3


5, р.3

9, т.3


10, т.3

15, р.3НЕ 3.1

Сутність та рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства

НЕ 3.2

Модель п’яти сил конкуренції за М. Портером

НЕ 3.3

Методи оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства

4

ЗМ4

Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства

2

1, р. 4

3, р.1


4, т.4

5, р.3


9, т.4

10, т.4


НЕ 4.1

Особливості потенціалу підприємства як об’єкта оцінки

НЕ 4.2

Поняття вартості та її модифікації

НЕ 4.3

Принципи оцінки потенціалу підприємства

5,6

7


ЗМ5

Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

6

1, р. 5

3, р.1


4, т.5

5, р.3


9, т.5

10, т.5


11, р.2

14, р.10


15, р.5

НЕ 5.1

Загальна характеристика методичного інструментарію оцінки вартості потенціалу підприємства

НЕ 5.2

Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу підприємства

НЕ 5.3

Класифікаційна характеристика інформації, яка приймає участь в оцінці потенціалу підприємства

М2 Розвиток підприємства та оцінювання ринкової вартості

потенціалу підприємства

8,9

ЗМ1

Оцінка вартості нерухомого майна

4

1, р. 6

3, р.4


4, т.6

5, р.4


9, т.6

10, т.6


11, р.5

14, р.10


НЕ 1.1

Особливості нерухомого майна як об’єкта оцінки

НЕ 1.2

Оцінка вартості землі

НЕ 1.3

Оцінка вартості будівель і споруд

10

ЗМ2

Оцінка вартості машин і обладнання

2

1, р. 7

3, р.4


4, т.7

5, р.5


9, т.7

10, т.7


11, р.5

14, р.10


НЕ 2.1

Необхідність і особливості оцінки технічного оснащення підприємства

НЕ 2.2

Класифікація об’єктів оцінки

НЕ 2.3

Методичні підходи до оцінки машин і механізмів

11

ЗМ 3

Нематеріальні активи та методи їх оцінки

2

1, р. 7

4, т.8


5, р.6

9, т.8


10, т.8

11, р.5


15, р.8

НЕ 3.1

Сутність і класифікація нематеріальних активів підприємства

НЕ3.2

Особливості оцінки вартості нематеріальних активів

12

ЗМ 4

Кадровий потенціал підприємства: формування та оцінка

2

1, р.9

4, т.9


5, р.7

10, т.9


15, р.9

НЕ 4.1

Сутність та аналітична характеристика кадрового потенціалу підприємства

НЕ 4.2

Особливості вартісної оцінки кадрового потенціалу

13,14


ЗМ 5

Оцінка сукупного потенціалу підприємства

4

1, р.10

3, р.4


4, т.10

5, р.8


10, т.10

11, р.3


12, т.2

15, р.10


НЕ 5.1

Необхідність, функціональне призначення і методичні підходи до оцінки вартості бізнесу

НЕ 5.2

Методи доходного підходу до оцінки вартості бізнесу

НЕ 5.3

Технологія застосування порівняльного підходу до оцінки вартості підприємства

НЕ 5.4

Майнові методи оцінки вартості бізнесу

15,16

ЗМ 6

Розвиток підприємства: сутність, види, оцінка

4

5, р.9

11, р.10


13, р.11

НЕ 6.1

Сутність розвитку підприємства

НЕ 6.2

Види розвитку підприємства

НЕ 6.3

Стимулювання розвитку підприємства

НЕ 6.4

Оцінка ефективності розвитку підприємства
Всього:
32


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка