Інформація про наукову діяльність Національного університету Острозька академія за 2016 рікСторінка4/7
Дата конвертації30.12.2017
Розмір1.21 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7

VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо – до 7 рядків).

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму:Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

та відсоток від загальної кількості студентівКількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2013

1490/ 76 %

81

80 %

2014

1577 / 81 %

104

100 %

2015

1305 / 65 %

101

90 %

2016

2326 / 87 %

83

100 %

Рада молодих учених НаУОА об’єднує та координує наукову роботу 83 молодих учених. Очолює Раду молодих учених кандидат філософських наук, старший викладач кафедри культурології та філософії Максим Карповець. Традиційними для молодих науковців є конференції: всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку», міжнародна інтернет - конференція «English for Specific Purposes», міждисциплінарна науково-практична конференція студентів та молодих учених«Актуальні питання соціально-політичних наук»; проведення наукових семінарів, круглих столів та ін. Молоді учені стали авторами 3 навчальних посібників, 8 монографій. Упродовж 2016 року взяли участь у 236 наукових конференціях, з якиз 92 всеукраїнські, 144 – міжнародні. Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок було присуджено професорові Сидорук Т. В., аспірантка Каламаж В. О. – стипендіат Кабінету Міністрів України.

Велику увагу приділено науковій роботі зі студентами. До складу СНТ «Академік» входять студентські товариства усіх факультетів університету. Кожна спеціальність має свою окрему секцію, яка проводить відповідні засідання два-три рази на місяць. У 2015-2016 навчальному році діяло 53 гуртки, 15 лабораторій, 4 студії, 1 майстерня, 1 клініка, діє 6 проблемних гуртків. У 2016 р. 5 студентів стали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади, 8 студентів перемогли у Всеукраїнському конкурсі студентських НДР; у регіональних та галузевих конкурсах, змаганнях, олімпіадах першими були 13 студентів. Підсумком наукової роботи студентів є щорічні науково-звітні конференції, де презентуються розробки на актуальні теми, пов’язані з історією, економікою, юриспруденцією, політологією, філософією, порушуються проблемні питання у галузі української та іноземної філології. Студентами було опубліковано 345 статей, з яких 314 – самостійно.Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків).

За активну участь у науковій роботі університету студенти і молоді учені нагороджуються подяками, грамотами, почесними грамотами, грошовими преміями.VIIІ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (інститути, наукові лабораторії, центри колективного користування новітнім обладнанням, центри трансферу технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30 рядків).

Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології (Cognition Lab)

Завідувач (координатор): наук.співр. Волошина В.О.; Штат НД ЛКП: проф. Пасічник І.Д. (ст. наук. співр.); проф. Каламаж Р. В. (пров. наук. співр.); Довгалюк Т.А. (мол. наук. співр.), Августюк М.М. (ст. наук. асист.).

Перелік наукової продукції: 1. Волошина В.О., Довгалюк Т.А. Оптимізація метапам’яті студентів як проблема психолого-педагогічної взаємодії / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2016. – Том. Х. – № 28.– С. 24 – 58. [Режим доступу: http://www.appsychology.org.ua/index.php/ua/]

 2. Pasichnyk I. Do different metamemory judgments share the same underlying cognitive processes?/ I. Pasichnyk, V. Voloshyna, R. Kalamazh/ American Journal for Fundamental, Applied and Experimental Researches. – 2016. – Vol. 2(2). – P. 12 – 16.

 3. Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R. Intercultural Components of Student Self-Realization in International Volunteering Programmes // Annual of Social Work (Croatia). – 2016. – Vol. 23 (1). – p. 123-139. Режим доступу до ресурсу: http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsr

 4. Pasichnyk I., Balashov E. Psychological Peculiarities of Tolerance of Ukrainian and Polish Students: A Comparative Analysis // Problems of Psychology in the 21st Century (Lithuania). – 2016. – Vol. 10 (1). – p. 39-49. – Режим доступу до ресурсу: http://www.jbse.webinfo.lt/PPC/Problems_of_Psychology.html

 5. Довгалюк Т.А. Взаємозв’язок метакогнітивної обізнаності та рефлексивності із параметрами метапам’яттєвого моніторингу за умов впливу проактивної інтерференції / Т.А. Довгалюк // Science аnd Education а New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2016. – IV(38). – № 77. – С. 77 – 80.

 6. Dovhaliuk T. A. Interrelation between metamemory awareness, reflexivity and the parameters of metamemory monitoring under proactive interference conditions [Електронний ресурс] / T.A.Dovhaliuk // Actual Problems of Science and Education (APSE); 31st of January 2016. – Budapest, 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://scaspee.com/all-materials/january-30th-20162

Перелік проведених конференцій та наукових семінарів:

 1. 20.04.2016 р. XХІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». Проведено секцію на тему: «Сучасні дослідження когнітивної психології».

 2. 20.04.2016 р. XХІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки». Проведена постерна сесія (Звіт науково-дослідного гуртка з когнітивної психології).

 3. Проведено зустрічі науково-дослідного гуртка з когнітивної психології, як і в груповій, так і в індивідуальній формі. На зустрічах гуртка обговорювалия особливості проведення експериментальних досліджень в руслі когнітивної психології студентами стосовно їх наукових проектів та кваліфікаційних робіт. До діяльності гуртка залучені студенти та аспіранти у кількості 25 осіб.

Міжнародна та міжвузівська наукова співпраця:

Стокгольмський університет, м. Стокгольм, Швеція: • продовження виконання спільних наукових проектів із завідувачем лабораторії пам’яті та метапізнання, Джонсоном Ф.У.

 • проведено зустріч із представниками департаменту психології Стокгольмського університету у складі prof. Håkan Fischer (head of department), prof. Torun Lindholm (co-head of department), associate prof. Fredrik Jönsson (leader of research group), Jenny Ehn (exchange coordinator) та підписано меморандум про співпрацю.

Залучення грантів:

Науково-дослідна робота, що фінансується із коштів державного бюджету.Назва науково-дослідної роботи: Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті.

Номер держреєстрації: 0114U000574.

Науковий керівник роботи – доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор Демидович.

Категорія роботи: фундаментальна (код 2201040).

Упродовж 2016 р. здійснено підбиття підсумків теоретико-методологічного, експериментального, здійснених в ході перших двох етапів НДР; проведено порівняльний аналіз закономірностей інтерференції як феномена пам’яті та метапам’яті; виокремлено спільні та відмінні аспекти феноменології інтерференції у вимірі пам’яті та метапам’яті; вивчена проблема наукового методу  вивчення метапізнання та практичного застосування експериментальних результатів (їх відповідності, валідності та надійності). За звітний період було надруковано 18 наукових публікацій, з них 8 - статей, з яких 1 стаття у фаховому видані та 6 в науково-метричних базах. Взято участь у 3 всеукраїнських та 2 міжнародних науково-практичних конференціях, Захищено 6 кваліфікаційних робіт в межах даної тематики, стандартизовано психодіагностичну методику «Метакогнітивна обізнаність» (МІА). Захищено 2 дисертаційних дослідження (1. Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності студентів ВНЗ [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Августюк Марія Миколаївна; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2016. - 20 с. [кандидатська дисертація; науковий керівник: д-р. псих. наук, Каламаж Р.В.]. 2. Психологічні механізми оптимізації метапам’яті студентів в умовах проактивної інтерференції [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Довгалюк Тарас Анатолійович; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2016. - 20 с. [кандидатська дисертація; науковий керівник: д-р. псих. наук, Пасічник І.Д.].). У рамках щорічній науково-практичній конференції університету «Дні Науки» (20 квітня 2016 року) було проведено дві секції щодо обговорення науково-дослідної роботи з теми.Лексикографічна лабораторія «Острозький неограф»

Проведено засідання лабораторії відповідно до затвердженого плану діяльності, на яких обговорено актуальні питання сучасних неолого-неографічних студій.

Члени лабораторії взяли участь у наукових зібраннях різного рівня:

а) XVІ Міжнародна наукова конференція “Семантика мовних одиниць” (14–15 квітня 2016 року, м. Харків, Харківський національний педагогічний університеті імені Г. С. Сковороди) – Максимчук В. В.;

б) Всеукраїнська заочна науково-практична студентська конференція до 80-річчя заснування Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ, 14–15 квітня 2016 р.) – Корнійчук Я. Г.;

в) ХХІ наукова викладацько-студентська конференція “Дні науки” (19–21 квітня 2016 року, м. Острог, Національний університет “Острозька академія”) – Максимчук В. В., Жук І. М., Корнійчук Я. Г., Паюк О. В., Олар К. В., Рудик О. В., Скібчик Ю. С., Шкабура І. І.;

г) VІ Міжнародні наукові читання “Лінгвістичні студії молодих дослідників”, присвячені пам’яті професора К. Ф. Шульжука (25 травня 2016 р., м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет) – Максимчук В. В., Жук І. М., Паюк О. В., Скібчик Ю. С.;ґ) Всеукраїнська науково-практична конференція “Історіософія простору: тисячоліття волинської книжності” (27–28 жовтня 2016 р., м. Острог, Національний університет “Острозька академія”) – Максимчук В. В., Максимчук Г. В.;

д) Всеукраїнська науково-практична конференція “Пріоритети філологічної освіти” (27 жовтня 2016 р., м. Рівне, Рівненський державний гуманітарний університет) – Максимчук В. В., Максимчук Г. В.

Члени лабораторії опублікували статті в різних виданнях України, із-поміж-яких:

а) Корнійчук Я. Г. Семантичні особливості лексичних новотворів Івана Огієнка / Яна Корнійчук // Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти : матеріали Всеукраїнської заочної науково-практичної студентської конференції до 80-річчя заснування Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ, 14–15 квітня 2016 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. Р. О. Христіанінова]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 21–23.б) Максимчук В. В. Неологічна лексика як система / В. В. Максимчук // Лінгвістичні дослідження : збірник наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 41. – С. 40–48.

в) Максимчук В. В. Проблеми правопису іншомовних антропонімів у футбольному дискурсі / Віталій Максимчук // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць учасників VІ Міжнародних наукових читань “Лінгвістичні студії молодих дослідників” пам’яті професора К. Ф. Шульжука. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 7. – С. 59–64.

г) Паюк О. В. Лексичні новотвори в мові сучасної авторської пісні / Оксана Паюк // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць учасників VІ Міжнародних наукових читань “Лінгвістичні студії молодих дослідників” пам’яті професора К. Ф. Шульжука. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 7. – С. 145–150.

ґ) Скібчик Ю. С. Індивідуально-авторські іменники в українській драмі: семантичний аспект [Електронний ресурс] / Юлія Скібчик // Науковий блог НаУОА. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2016/індивідуально-авторські-іменники-в-у/.

9 червня 2016 року на завершальному занятті з корпусної лінгвістики проведено студентську наукову практичну конференцію «Корпусна неологія: стан і перспективи», на якій виголошено 14 доповідей, присвячених аналізові корпусів лексичних новотворів за допомогою конкордансера AntConc.

Обговорено плани-проспекти наступних випусків лексикографічної серії: підготовлено до друку «Словник лексичних новотворів Ігоря Павлюка» (укладач – асп. Максимчук Г. В.), розширено електронний ресурс «Словника авторських лексичних новотворів в українській поезії ХІХ–ХХІ сторіч».

Інститут досліджень української діаспори

Наукові збірники:

«Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки». – Острог, 2015. – Вип. 23. – 264 с. (видано у 2016 р.).Збірники тез:

Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Острог, 2016.

Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016.

Крім того, Інститут був співорганізатором музейних виставок (спільно з Нетішинським краєзнавчим музеєм, Музеєм книги м. Острог, Львівським історико-меморіальним музеєм М. Грушевського та ін.).

Науково-практична лабораторія

«Психосоціальна підтримка та реабілітація постраждалих унаслідок бойових дій»

Завідувач (координатор): Ширяєва Т.М.; Штат: доц. Харченко В.Є. (ст. наук. співр.); доц. Гандзілевська Г.Б. (ст. наук. співр.); доц. Шугай М.А. (ст. наук. співр.), доц. Квашук О.В., доц. Матласевич О.В., Гільман А. Ю. (ст. наук. асист.).

Перелік проведених міжнародних стажувань та конференцій:

1. 14-25 вересня 2016 р. участь у міжнародній програмі по реабілітації військових OPEN WORLD, яка фінансується Конгресом США (доц. Ширяєва Т.М.)

2. 14-25 листопада 2016 р. участь у міжнародній програмі «Пост-військова реабілітація ветеранів», організована Канадійським науковим співтовариством «Кленова надія» (доц. Ширяєва Т.М.).

Міжнародна та міжвузівська наукова співпраця:

1. Головне управління по роботі з ветеранами у місті Канадайга, США; науковий відділ (Canandaigue VA Centre, New York)

2. Rochester Vet Centre (центр по роботі з ветеранами військових дій у штаті Нью Йорк, США)

Впроваджується проект «Друге дихання», мета якого психосоціальна реабілітація переміщених осіб. Проведені семінари: «Короткострокова психологічна допомога учасникам бойових дій» (Матласевич О.В., Гандзілевська Г.Б., Ширяєва Т.М.), «Робота психолога із ПТСР», «Робота з травмою: вітчизняний та зарубіжний досвід», «Депресія: симптоми, методи роботи» (Харченко В.Є.); науково-практичний семінар «Психологічна допомога дітям та батькам, що постраждали під час військових подій» (Шугай М.А., Харченко В.Є.), семінари-лекції на тему: «Теоретичні аспекти виникнення стресу та посттравматичного стресового розладу і розвиток навичок психологічного відновлення».

20 квітня 2016 року відбулась презентація навчального посібника Харченко В.Є., Шугай М.А. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу особистості : методичний посібник / В. Є. Харченко, М. А. Шугай. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 160 с.

Музей історії Національного університету «Острозька академія»

Співробітники та волонтери музею підготували доповіді, пов’язані з діяльністю музею та історією Острозької академії та взяли участь у конференціях. Вийшла друком стаття Хеленюк А.А.: «Роль зарубіжних українців у формуванні художнього фонду музею історії НаУОА». На базі музею проходять практику студенти 2-го курсу спеціальності «культурологія» та 3-го курсу спеціальності «історія» НаУОА.

Протягом звітного року музей працював і в напрямку дослідження та популяризації тематики острогіани. Працівники музею провели низку тематичних екскурсій, присвячених історії Острозької академії та м. Острога.

Основну роботу працівники музею зосередили на створенні інформаційного центру, присвяченого «острогіані». Для цього проводиться систематична робота по збору та оцифруванню матеріалів: наукових праць, покажчиків, стародруків та документів. Волонтери музею допомагають у створенні та комплектуванні електронного архіву Інституту дослідження острогіани.

Працівники Музею систематично надають консультації та доступ до музейного архіву для студентів, які пишуть курсові роботи в галузі «острогіани», історії мистецтв. Кафедри культурології та історії НаУОА розробляють теми курсових та бакалаврських робіт, пов’язані з архівом та художнім фондом музею. Таким чином, музей НаУОА включено в систему наукової роботи університету.

IХ. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

За період з січня по грудень 2016 року у Національному університеті «Острозька академія» активно проводилася діяльність, спрямована на розвиток міжнародних відносин з зарубіжними навчальними, науково-дослідними закладами, іноземними освітніми організаціями та фундаціями. Станом на грудень 2016 року університетом підписано 74 угоди про співпрацю з закордонними партнерами. Острозька академія є членом Європейської Асоціації Університетів, Консорціуму українських університетів та Варшавського університету, Східноєвропейської мережі університетів, Міжнародного консорціуму університетів та ін.

Викладачі, працівники та студенти Національного університету «Острозька академія» беруть активну участь у міжнародній науковій діяльності. За січень – грудень 2016 р. 109 студентів та викладачів НУОА проходили стажування та навчальні практики у зарубіжних організаціях та установах, у т.ч. 36 викладачів і співробітників Національного університету «Острозька академія» перебували в ділових зарубіжних відрядженнях (брали участь у наукових конференціях, симпозіумах, стажуваннях, навчанні, у виконанні спільних наукових досліджень, читанні лекцій в США, Польщі, Чехії, Італії та ін.).

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:Країна-партнер (за алфавітом)

Установа- партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

1

2

3

4

5

Білорусь

Поліський Державний Університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

31.12.2010-31.01.2017Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Греція

Академія Інституцій і Культур

Академічна співпраця

Угода про академічну співпрацю

30.03.2016-30.03.2021Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Естонія

Університет Тарту, Євроколедж

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

04.05.2010-04.05.2015

(автоматично продовжено до 04.05.2020)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Іспанiя

Університет Короля Хуана Карлоса у Мадриді

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.12.2010-01.12.2014

(автоматично продовжено до 01.12.2016)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Італія

Болонський університет, факультет психології

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

17.11.2015-17.11.2020Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

КНР

Синцьзянський Аграрний Університет в Урумчі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

22.08.2011-22.08.2016Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень, обмін інформацією та матеріалами, викладання китайської мови

Латвія

Університет Латвії, економічний факультет

Академічна співпраця

Меморандум про співпрацю

25.10.2016-25.10.2019Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами, спільні програми, дипломи обох університетів

Литва

Клайпедський Державний Університет Прикладних Наук

Академічна співпраця

Угода про академічну співпрацю

12.09.2016-12.09.2021Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами, спільні програми, дипломи обох університетів, Еразмус+

Нiмеччина

Український Вільний університет у Мюнхені

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

07.07.2011-07.07.2016

(автоматично продовжено до 07.07.2021)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Польща

Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської у Любліні

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

20.04.2012-20.04.2017
Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Гуманістична Академія ім. Александра Гейштора у Пултуську

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

04.07.2005-04.07.2014

(автоматично продовжений до 04.07.2017)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Вища Гуманітарно-Природнича школа у Сандомирі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

26.09.2005-26.09.2015

(автоматично продовжений до 26.09.2020)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Вища Школа Бізнесу та Підприємництва у Островці Свєнтокшись-кому

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

30.09.2005-30.09.2015

(автоматично продовжений до 30.09.2020)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та

матеріаламиБілостоцький університет у Білостоці

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

12.01.2006-12.01.2016

(автоматично продовжений до 12.01.2021)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Жешувський університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.03.2012-01.03.2017Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Варшавський університет,

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

22.01.2013-22.01.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами, програма подвійних дипломів, Еразмус+

Інститут Європейської інтеграції у Жешуві

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.02.2007-01.02.2012

(автоматично продовжений до 01.02.2017)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Державна Вища Східно-Європейська Школа у Перемишлі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

05.02.2007-05.02.2012

(автоматично продовжений до 05.02.2017)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Люблінський Католицький університет Яна Павла ІІ

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

08.12.2014-08.12.2017Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами, Еразмус+

Державний Університет ім. Ш.Шимоновича

у ЗамостіАкадемічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

24.09.2009-24.09.2014

(автоматично продовжений до 24.09.2019)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами


Вроцлавський університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

02.07.2010-02.07.2015

(автоматично продовжений до 02.07.2020)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Варшавський університет суспільних наук

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

05.03.2013-05.03.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Академія ім. Якуба з Парадижу у Гожуві Вєлько-польському

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

17.04.2013-17.04.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами, Еразмус+

Вища школа міжнародних відносин і суспільної комунікації у Хелмі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

21.06.2013-21.06.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Університет ім. Яна Кохановського у Кєльце

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

25.09.2013-25.09.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Вища школа підприємництва у Торуні, факультет міжнародних відносин

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

16.11.2013-16.11.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Сілезький університет у Катовіце

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

22.11.2013-22.11.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами, Еразмус+

Поморська академія у Слупську

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

29.12.2013-29.12.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Університет Економіки у Бидгощі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

01.08.2014-01.08.2019Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Університет Казимира Великого у Бидгощі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

13.10.2016-невизначений часОбмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами, Еразмус+

Європейська Академія Бізнесу у Познані

Академічна співпраця

Договір про наукову співпрацю

22.09.2016-невизначений часОбмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами, Еразмус+

Академія Готелярства і Гастрономії у Познані

Академічна співпраця

Договір про наукову співпрацю

05.05.2016-05.05.2021Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Португалія

Університет Лусофона у Лісабоні

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

26.05.2015-26.05.2020Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

США

Університет Ілінойсу в Урбана-Шампейн

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

21.06.2006- 21.06.2011

автоматично продовжений до 21.06.2016)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Університет Центральної Флориди

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

28.08.2006- 28.08.2011

(автоматично продовжений до 28.08.2016)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Північно-Ілінойський університет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

14.11.2007- 14.11.2012

(автоматично продовжений до 14.11.2017)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Університет Вебстер

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

14.11.2011- 14.11.2015

автоматично продовжений до 14.11.2019)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Коледж Назарет

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

22.01.2013- 22.01.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Туреччина

Цивілізаційний університет у Стамбулі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

18.06.2013- 18.06.2018Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Університет Арел у Стамбулі

Академічна співпраця

Порозуміння про академічну співпрацю

18.01.2016- 18.01.2019Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Стамбульський фонд науки і культури

Академічна співпраця

Меморандум про співпрацю

16.05.2016- невизначений часОбмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Францiя

Французький університет РЕН ІІ у Рені

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

12.09.2009- 12.09.2015

(автоматично продовжений до 12.09.2018)


Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Хорватiя

Загребський університет у Загребі

Академічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

25.03.2011- 25.03.2016Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами

Чеська Республіка

Університет Масарика, філософський

факультетАкадемічна співпраця

Угода про академічне партнерство та співпрацю

09.09.2015- 09.09.2020Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами, Еразмус+

Швеція

Стокгольмський університет, факультет психології

Академічна співпраця

Меморандум про співпрацю

11.11.2016-11.11.2021Обмін науковцями, студентами, аспірантами, проведення досліджень та академічних зустрічей, обмін інформацією та матеріалами, спільні програми, дипломи обох університетів, Еразмус+

Каталог: download -> zvitu nauka
download -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
download -> Українська мова
download -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
download -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
download -> Іі. Пов'язані зі заняттями фізичними вправами
download -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
zvitu nauka -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка