Інформаційний пакет факультету прикладної математики


ТЕМА 1. МІКРОПРОЦЕСОРНІ ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ПРИСТРОЇВ ЗВ’ЯЗКУ З ОБ’ЄКТОМСторінка9/9
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ТЕМА 1. МІКРОПРОЦЕСОРНІ ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ПРИСТРОЇВ ЗВ’ЯЗКУ З ОБ’ЄКТОМ

Класифікація пристрої зв’язку мікропроцесорних засобів фірм Octogon System Corp., Motorola Corp., Microchip Inc., Atmel Corp., Analog Device Corp., Festo Corp.ТЕМА 2. АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ФІРМИ OCTAGON SYSTEM CORP.

Програмування модулів фірми Octogon System Corp. на базі ВІС I8255, I8253, I8250. Середовище розробки ПЗО Proteus VSM. Розробка принципової електричної схеми ПЗО на базі ВІС I8255, I8253, I8250.ТЕМА 3. АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ФІРМИ MICROCHIP INC.

Характеристики MicroLAB Demo. Особливості програмування. Архітектура РІС контролерів. Порівняльні характеристики. Внутрішній та зовнішній інтерфейси 8, 16 та 32-х розрядних мікро контролерів. Система команд вводу-виводу, команди обробки інформації.ТЕМА 4. АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ФІРМИ ATMEL CORP.

Характеристики плати АТ91BE42. Особливості програмування. Архітектура AVR контролерів. Порівняльні характеристики. Внутрішні та зовнішні інтерфейси. Система команд. Команди вводу-виводу, команди обробки інформації.ТЕМА 5. ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗВ’ЯЗКУ З ОБ’ЄКТОМ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

Архітектура апаратно-програмних засобів. Приклади застосування ПЗО в комп’ютерних системах управління.ТЕМА 6. ІНТЕГРОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ, ВІДЛАГОДЖЕННЯ ПЗО

Програмні засоби моделювання розробки та відлагодження ПЗО. Інструментарій програмування ПЗО. Середовище ISIS. Формування принципових електричних схем ПЗО. Технологія відлагодження схем ПЗО, вбудованих комп’ютерних систем управління. Приклад розробки ПЗО вбудованої комп’ютерної системи управління. 1. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основними методами навчання є лекції та лабораторні заняття, на яких закріплюються та відпрацьовуються основні теоретичні положення та вміння їх застосовувати на розв’язання практичних та прикладних задач.

Студентам даються методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Програмування пристроїв зв’язку з об’єктом» розроблені автором, а також методичні матеріали до курсу в папці “ Plahotniy” на сервері кафедри СКС \\10.15.18.125\all$\Plahotniy.Список рекомендованої ЛІТЕРАТУРи

    1. Бродин В.Б., Шагурин И.И. Микроконтроллеры: архитектура, программирование, интерфейс. М.: ЭКОМ, 1999. – 360 с.: ил.

    2. Яценков В.С. Микроконтроллеры Microchip. Практическое руководство М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – 296 с.: ил.

    3. Мортон Дж. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Додэка-ХХІ», 2006. – 272 с.: ил.

    4. Белов А.В. Самоучитель по микропроцессорной технике. Изд. 2-е перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2007.- 530 с.: ил.

    5. Предко М. Руководство по микроконтроллерам. Том 1, М.: Постмаркет, 2001. – 416 с.: ил.

    6. Предко М. Руководство по микроконтроллерам. Том 2, М.: Постмаркет, 2001. – 488 с.: ил.

    7. Предко М. Справочник по РІС микроконтроллерам: Пер. с англ. М.:ДМК Пресс, 2002, Издательский дом «Додэка ХХІ», 2002. – 512 с.: ил.

    8. Гребнев В.В. Микроконтроллеры семейства AVR фирмы Atmel. – М.: ИП РадиоСофт, 2002. – 176 с.: ил.

    9. Фірмові матеріали Octogon System Corp., Motorola Corp., Microchip Inc., Atmel Corp., Analog Device Corp., Festo Corp..

    10. Інтернет ресурси: www.octagonsystems.com, www.motorola.com www.microchip.com, www.atmel.com, www.analog.com, www.festo.com.


Індивідуальне консультування виконується у вигляді щотижневих консультацій.


 1. МОВА

Українська.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

В дисципліні „Програмування пристроїв зв’язку з об’єктом” передбачені індивідуальні завдання у вигляді:

 1. лабораторних робіт,

 2. розрахункової роботи.

Цикл лабораторних робіт передбачає вивчення сучасних мікропроцесорних засобів побудови пристроїв зв’язку з об’єктом для комп’ютерних систем управління та вміння їх програмувати. Перелік лабораторних робіт:

Лабораторна робота 1. Ознайомлення з інтегрованим середовищем програмування мікроконтролерів РІС micro фірми Microchip Technology Incorporated MPLAB IDE. Програмування портів вводу-виводу мікроконтролера РІС16F877 або PIC16F452.

Лабораторна робота 2. Робота з рідкокристалічним індикатором HD44780.

Лабораторна робота 3. Робота з перериваннями та таймером.

Лабораторна робота 4. Комплексна робота з управління об’єктом.

Розрахункова робота (РР) присвячена розробці мікропроцесорних пристроїв зв’язку з об’єктом для комп’ютерних систем управління. Вона складається з наступних розділів:

  1. Опис об’єкта з точки зору управління;

  2. Вибір типа мікропроцесора, опис його архітектури. Особливості програмування;

  3. Розробка функціональної(принципової) схеми пристроїв зв’язку з об’єктом. Опис функціонування системи;

  4. Розробка алгоритму функціонування системи;

  5. Опис програмного забезпечення. Лістинг програми управління на мові асемблера або мові високого рівня. 1. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка ECTS, яку студент отримує після вивчення кредитного модуля дисципліни „Програмування пристроїв зв’язку з об’єктом”, визначається відповідно до рейтингу студента.

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує протягом семестру та за екзаменаційну роботу.

Семестрові бали нараховуються за:


 1. Виконання лабораторних робіт.

Протягом семестру студенти виконують 4 лабораторні роботи.

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу: 5 балів.Бали нараховуються за:

 • правильність зображення схеми – 1,5 балів

 • правильність алгоритму – 1,5 балів

 • правильність програми – 1,5 балів

 • оформлення документації – 0,5 балів

Максимальна кількість балів за лабораторні роботи:

5 балів х 4 лаб. роботи = 20 балів.Разом за лабораторні роботи (максимальна кількість балів): 20 балів

 1. Модульна контрольна робота (МКР), яка включає 2 контрольні роботи.

Максимальна кількість балів за правильне виконання кожної: 10 балів.

Критерії оцінювання:

 • правильність алгоритму – 3 бали

 • правильність зображення схеми електричної функціональної – 3 бали

 • правильність програми на мові асемблера – 3 бали

 • акуратність оформлення – 1 бал

Максимальна кількість балів за МКР:
10 балів × 2 КР = 20 балів.

Разом за МКР (максимальна кількість балів): 20 балів.

 1. Розрахункова робота (РР).

Максимальна кількість балів за РР: 20 балів.

Бали нараховуються за:

 • самостійний вибір теми об’єкта управління – 4 бали

 • правильність алгоритму – 4 бали

 • правильність схеми електричної функціональної – 4 бали

 • програмне забезпечення – 4 бали

 • оформлення документації – 4 бали

Разом за РР (максимальна кількість балів): 20 балів.

Штрафні бали нараховуються за:

- невідвідування лекцій: –1 бал за кожну пропущену
(без поважної причини) лекцію;


Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру: 60 балів.

Відповідь на екзамені:

Екзаменаційний білет складається з трьох питань – два теоретичних, одне – практичне.

Критерії оцінювання:- правильна відповідь на перше питання – 10 балів;

- правильна відповідь на друге питання – 10 балів;

- правильна відповідь на третє питання – 20 балів.

Максимальна кількість балів за екзаменаційну роботу: 40 балів.

Екзаменаційні бали студента додаються до його семестрового рейтингу. Оцінка (ECTS та традиційна) виставляється відповідно до набраних балів згідно з таблицею:Сумарний рейтинг за семестр або сума балів за залікову роботу

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95-100

А

відмінно

85-94

В

добре

75-84

С

65-74

D

задовільно


60-64

Е

Сума балів < 60

Fx

незадовільно

Рейтинг за семестр < 40


F

не допущено

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка