Інформаційний пакет факультету прикладної математики


ТЕМА 1 Загальна характеристика СКС. ТЕМАСторінка8/9
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
ТЕМА 1

Загальна характеристика СКС.

ТЕМА 2

Функціональна модель операційної системи, що працює у реальному масштабі часу.ТЕМА 3

СКС як системи масового обслуговування.Випадкові процеси з дискретним та неперервним часом. Марковськи ланцюги.

ТЕМА 4

Марківські процеси з дискретним станом та неперервним часом.ТЕМА 5

Потоки подій. Простіший потік та його властивості. Пуасонівські потоки подій та неперервні марківські ланцюги. Граничні вірогідності стану.ТЕМА 6

Теорія масового обслуговування. Задачі теорії масового обслуговування.ТЕМА 7

Одноканальна СМО з відмовами.ТЕМА 8

Одноканальна СМО з чеканням.ТЕМА 9

Багатоканальна СМО з чеканням.ТЕМА 10

Замкнені системи масового обслуговування.ТЕМА 11

СМО з непуасонівськими потоками подій. СМО з відмовами. СМО з чеканням. Задача про простій верстатів.ТЕМА 12

Циклічне обслуговування.ТЕМА 13

Вкладені ланцюги Маркова. Метод динаміки середніх.ТЕМА 14

Приоритетна модель з конечним джерелом.ТЕМА 15

Закон розподілення часу перебування у групі станів для дискретного марківського процесу з неперервним часом.ТЕМА 16

Визначення закону розподїлення часу перебування в групі станів для ергодичного простішого процесу. Визначення середньогочасу перебування випадкового процесу у групі станів.ТЕМА 17

Розподілення часу обробки даних в СКС. Характеристики вихідних потоків інформації. Диспетчерські програми операційних систем СКС.

Моделі процесу видачі повідомлення з СКС.


 1. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна література – посібники різних років видання, що знаходяться в НТБ. Організація індивідуального консультування – щотижневі консультації.

Список рекомендованої ЛІТЕРАТУРи

 1. В.В. Липаев, К.К. Колин, Л.А. Серебровский. Математическое обеспкчение управляющих ЦВМ. “ Сов. Радио”, М., 1972.

 2. Корнеев В.В., Киселев А.В. Современные микропроцессоры. Изд-во «Нолидж», М.,1998.

 3. Е.С. Вентцелью Исследование операций. “Сов. радио”,М.,1972. 4. Г. 4. 4. Вагнер. Основы исследования операций., Том3. “Мир”, М.,1973.

 4. К.В. Тараканов, Л.А. Овчаров, А.Н. Тырышкин. Аналитические методы исследования систем. “Сов радио”, М., 1974.

 5. В.Г. Зайцев. Конспект лекциій кафедри СКС НТУУ «КПІ» по курсу «Програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних систем”.

 1. МОВА

Дисципліна викладається українською або російською (для іноземних студентів) мовою.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

На протязі вивчення дисципліни «Програмне забезпечення спеціалізованих комп/ютерних систем» студент по модульній контрольній роботі та по кожній лабораторній роботі отримує індивідуальне завдання згідно свого варіанту. Застосовується контроль щодо самостійного виконання індивідуального завдання кожним студентом.

В результаті виконання індивідуальних завдань та лабораторних робіт студенти повинні:

- знати основні теоретичні питання;

- за допомогою тестів довести коректність розробленого алгоритму;

довести раціональність кодування алгоритму;

продемонструвати працездатність створених програм на ПЕОМ та здатність аналізувати отримані результати та робити висновки;

- вміти користуватись нормативно-довідковою літературою з дисципліни.

МКР та лабораторні роботи виконуються слідом за напрацюванням відповідного теоретичного матеріалу по індивідуальних варіантах.


 1. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка ECTS, яку студент отримує після вивчення кредитного модуля дисципліни «Програмне забезпечення спеціалізованих комп/ютерних систем», визначається відповідно до рейтингу студента.

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує протягом семестру.

Семестрові бали нараховуються за:


 1. Модульна контрольна робота (МКР), яка включає 4 запитання (задачі).

Максимальна кількість балів за відповідь на кожне запитання: 10 балів.

Критерії оцінювання:

10 балів – відповідь правильна і повна (рішення вірне);

8-5 балів –відповідь правильна але не повна (у рішенні є помилки, але хід рішення вірний);

0-4 бали –відповідь частково або повністю невірна (немає рішення або рішення невірне).

Максимальна кількість балів за МКР:


10 балів × 4 запит. = 40 балів.
Разом за МКР (максимальна кількість балів): 40 балів.


 1. Виконання лабораторних робіт.

Протягом семестру студенти виконують 3 лабораторних роботи.

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу: 20 балів.Бали нараховуються за:

- відповідь під час захисту лабораторної роботи: 0-5 балів;

- якість моделювання об’єктів: 0-10 бали;

- своєчасне представлення роботи до захисту: 0-5 бал;

Додаткові бали нараховуються за творчий підхід до виконання завдань, максимальна кількість додаткових балів за всі лабораторні роботи: 5 балів.Разом за лабораторні роботи (максимальна кількість балів):
20 балів × 3 лаб. робіт = 60 балів.

Штрафні бали нараховуються за:

- несвоєчасний захист робіт: – 0-10 балів

Заохочувальні бали нараховуються за:

- удосконалення дидактичних матеріалів та контрольних робіт з дисципліни: 2-10 балів.

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру: 100 балів.

Оцінка (ECTS та традиційна) виставляється відповідно до набраних балів згідно з таблицею:Сумарний рейтинг за семестр

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95-100

А

зараховано

85-94

В

75-84

С

65-74

D

60-64

Е

Сума балів < 60

Fx

не зараховано

Рейтинг за семестр < 40

F

не допущено

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію здійснюється відповідними співробітниками деканату.
Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-15 ПРОЕКТУВАННЯ ВБУДОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуляобов’язковий
(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор

Плахотний Микола Вікторович, к.т.н., доцент
(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет

прикладної математики
(назва)

Кафедра

спеціалізованих комп’ютерних систем
(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна “Проектування вбудованих комп’ютерних систем” – це спеціальнa дисципліна у загальній схемі системотехнічної підготовки студентів спеціальності 7.091.503 - “Спеціалізовані комп`ютерні системи” .

Передумовою вивчення дисципліни «Проектування вбудованих комп’ютерних систем» є вивчення дисциплін «Програмування», «Комп’ютерна схемотехніка» , «Периферійні пристрої», «Архітектура комп’ютерів», «Комп`ютерна електроніка», «Системне програмування». 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Форма навчання

Семестр

Всього кредитів / годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Види контрольних заходів

Семестрова атестація

лекції,
акад.год.

лаб.роботи,
акад.год.

СРС

МКР

РР

Денна

9

3,5 / 126

36

18

72

+

-

залік
 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з архітектурою та принципами побудови комп’ютерних систем керування об’єктом. Студенти повинні:

- ЗНАТИ структуру, види та конфігурації модулів одноплатних ООМ, мікроконтролерів, модулів розширення – засобів апаратно-програмного забезпечення комп’ютерних систем управління на базі елементів фірм Octogon System Corp., Motorola Corp., Microchip Inc., Atmel Corp., Analog Device Corp., Festo Corp..

- ВМІТИ аналізувати характеристики, роботу промислового обладнання з метою автоматизації, користуватися системами розробки програмного забезпечення для комп’ютерних систем управління.


 1. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

ТЕМА 1. АПАРАТНІ ЗАСОБИ ПОБУДОВИ КОМП’ТЕРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Загальні характеристики мікропроцесорних засобів вбудованих комп’ютерних систем. Особливості застосування. Класифікація апаратно-програмних засобів. Структура та загальна характеристика модулів.ТЕМА 2. АПАРАТНІ ЗАСОБИ ФІРМИ OCTAGON SYSTEM CORP.

Схемотехніка модулів першого рівня(мікрокомп’ютерів та мікроконтролерів). Схемотехніка модулів розширення(інтерфейсні модулі, модулі АDC, DAC). Схемотехніка модуля таймерів – лічильників. Схема функціональна та принципова.ТЕМА 3. АПАРАТНІ ЗАСОБИ ФІРМИ MICROCHIP INC.

Архітектура 8-розрядних мікроконтролерів. Особливості застосування. Архітектура 16-розрядних мікроконтролерів. Особливості застосування. Архітектура 32-розрядних мікроконтролерів. Особливості застосування.ТЕМА 4. АПАРАТНІ ЗАСОБИ AVR МІКРОКОНТРОЛЕРІВ

Архітектура AVR контролерів. Порівняльні характеристики. Особливості застосування. Внутрішні та зовнішні інтерфейси. Команди управління вводу-виводу.ТЕМА 5. АПАРАТНІ ЗАСОБИ ФІРМИ MOTOROLA

Тема 5.1. Характеристики мікропроцесорів та мікроконтролерів сімейства 68К/ColdFire, 68HC. Особливості архітектури.

ТЕМА 6. ІНТЕГРОВАНІ СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Середовище розробки комп’ютерних систем управління Proteus VSM. Бібліотека мікроконтролерів. Приклад розробки вбудованої комп’ютерної системи в середовищі Proteus VSM. 1. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основними методами навчання є лекції та лабораторні заняття, на яких закріплюються та відпрацьовуються основні теоретичні положення та вміння їх застосовувати на розв’язання практичних та прикладних задач.

Студентам даються методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Проектування вбудованих комп’ютерних систем» розроблені автором, а також методичні матеріали до курсу в папці “Plahotniy” на сервері кафедри СКС \\10.15.18.125\all$\Plahotniy.Список рекомендованої ЛІТЕРАТУРи

    1. Бродин В.Б., Шагурин И.И. Микроконтроллеры: архитектура, программирование, интерфейс. М.: ЭКОМ, 1999. – 360 с.: ил.

    2. Яценков В.С. Микроконтроллеры Microchip. Практическое руководство М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – 296 с.: ил.

    3. Мортон Дж. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Додэка-ХХІ», 2006. – 272 с.: ил.

    4. Белов А.В. Самоучитель по микропроцессорной технике. Изд. 2-е перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2007.- 530 с.: ил.

    5. Предко М. Руководство по микроконтроллерам. Том 1, М.: Постмаркет, 2001. – 416 с.: ил.

    6. Предко М. Руководство по микроконтроллерам. Том 2, М.: Постмаркет, 2001. – 488 с.: ил.

    7. Предко М. Справочник по РІС микроконтроллерам: Пер. с англ. М.:ДМК Пресс, 2002, Издательский дом «Додэка ХХІ», 2002. – 512 с.: ил.

    8. Гребнев В.В. Микроконтроллеры семейства AVR фирмы Atmel. – М.: ИП РадиоСофт, 2002. – 176 с.: ил.

    9. 5. Фірмові матеріали Octogon System Corp., Motorola Corp., Microchip Inc., Atmel Corp., Analog Device Corp., Festo Corp..

    10. Інтернет ресурси: www.octagonsystems.com, www.motorola.com www.microchip.com, www.atmel.com, www.analog.com, www.festo.com.


Індивідуальне консультування виконується у вигляді щотижневих консультацій.


 1. МОВА

Українська.


 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

З дисципліни “Проектування вбудованих комп’ютерних систем” передбачені індивідуальні завдання у вигляді лабораторних робіт.

Цикл лабораторних робіт передбачає вивчення сучасних мікропроцесорних засобів побудови комп’ютерних систем управління та вміння їх програмувати. Перелік лабораторних робіт:

Лабораторна робота 1. Ознайомлення з пакетом моделювання електричних схем в середовищі Proteus VSM.

Лабораторна робота 2. Моделювання комп’ютерної системи управління на базі елементів І8255, І8253, І8250.

Лабораторна робота 3. Програмування портів вводу-виводу AVR контролерів фірми Atmel.

Лабораторна робота 4. Програмування таймера, переривань AVR контролерів.

 1. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка ECTS, яку студент отримує після вивчення кредитного модуля дисципліни „Проектування вбудованих комп’ютерних систем”, визначається відповідно до рейтингу студента.

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує протягом семестру за такі види робіт: 1. Виконання лабораторних робіт.

Протягом семестру студенти виконують 4 лабораторні роботи.

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу: 5 балів.Бали нараховуються за:

- підготовка роботи – 2,5 балів

- демонстрація виконання роботи без зауважень – 2 бали

- відповіді на запитання – 0,5 бала.

Разом за лабораторні роботи (максимальна кількість балів):
5 балів × 4 лаб. робіт = 20 балів.


 1. Модульна контрольна робота (МКР поділяється на 2 контрольні роботи тривалістю по одній акад. годині).

Максимальна кількість балів за кожну контрольну: 10 балів.

Критерії оцінювання:

- правильність алгоритму – 3 бали

- правильність зображення схеми електричної функціональної – 3 бали

- правильність програми на мові асемблера – 3 бали

- акуратність оформлення – 1 бал

Максимальна кількість балів за МКР:


10 балів × 2КР. = 20 балів.

Разом за МКР (максимальна кількість балів): 20 балів.

 1. Присутність та робота на лекціях.

Протягом семестру студенти мають можливість відвідати 18 лекцій.

Максимальна кількість балів за кожне відвідання лекції: 0,5 балів.Бали нараховуються за:

- присутність на лекції – 0,5 бала

- уважність на лекції – 0,15 бала

- робочий стан на лекції – 0,2 бала.

Разом за присутність і роботу на лекціях (максимальна кількість балів):
0,5 балів × 18 лекцій = 9 балів.

 1. Доповідь по темам самостійної роботи студента.

Протягом семестру студенти мають можливість чотири рази доповісти на заняттях. Максимальна кількість балів за кожну доповідь: 5 балів.

Бали нараховуються за::

- оригінальність доповіді – 2,5 бали

- актуальність матеріалів – 2 бали

- акуратність оформлення – 0,5 бала.

Разом за доповіді: 20 балів

 1. Залікова робота.

Активна участь студента на етапі підготовки та виконання залікового завдання.

Максимальна кількість балів за РР: 20 балів.Бали нараховуються за:

- самостійний вибір тематики залікової роботи – 4 бали;

- розробка алгоритму функціюнування системи – 4 бали;

- розробка та демонстрація анімаційної моделі функціювання системи – 4 бали.

- оформлення документації – 4 бали.

Разом за залікову роботу: 20 балів.

Штрафні бали нараховуються за:

- несвоєчасне виконання та захист лабораторної роботи: -1 бал (максимальні штрафні бали 1 бал х 8 = 8 балів);

- не робочий стан магістра: - 0,5 бала

(максимальні штрафні бали 0,5 бала х 18 = 9 балів);

Разом штрафні бали: 10 балів

Заохочувальні бали нараховуються за:

- підготовка, відладка діючого пристрою(моделі);

- оформлення документації.

Разом заохочувальні бали: 11 балів

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру: 100 балів.

Залік виставляється відповідно до таблиці.Сумарний рейтинг за семестр або сума балів за залікову роботу

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95-100

А

зараховано

85-94

В

75-84

С

65-74

D

60-64

Е

Сума балів < 60

Fx

не зараховано

Рейтинг за семестр < 40 або не

не виконані інших умов допуску до залікуF

не допущено
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».
Опис кредитного модуля (дисципліни)

ВП-01 БОРТОВІ ТА НАВІГАЦІЙНІ ЕОМ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯОпис кредитного модуля (дисципліни)

ВП-02 ПРОГРАМУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗВ’ЯЗКУ З ОБ’ЄКТОМ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуляобов’язковий
(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор

Плахотний Микола Вікторович, к.т.н., доцент
(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет

прикладної математики
(назва)

Кафедра

спеціалізованих комп’ютерних систем
(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна “Програмування пристроїв зв`язку з об’єктом” – це спеціальна дисципліна у загальній схемі системотехнічної підготовки студентів спеціальності 7.091.503 - “Спеціалізовані комп`ютерні системи”.

Передумовою вивчення дисципліни «Програмування пристроїв зв`язку з об’єктом» є вивчення дисциплін «Програмування», «Комп’ютерна схемотехніка» , «Периферійні пристрої», «Архітектура комп’ютерів», «Комп`ютерна електроніка», «Системне програмування». 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

  Семестр

  Код кредитного модуля

  Всього (кред./год)

  Розподіл за видами занять

  (всього год./год.у тижні)  СРС

  Модульні контр.роб. (кількість)

  Індивід.завдання (вид)

  Семестрова атестація (вид)

  Лекції

  Практичні/

  семінарські  Лабораторні/

  комп’ютерний практикум  9

  ВП-02

  4,5 /162

  36

  -

  18

  108

  1

  РР

  екз

 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Метою дисципліни є ознайомлення студентів з архітектурою та принципами побудови ПЗО для комп’ютерних систем. Як результат вивчення дисципліни студенти повинні:

- ЗНАТИ мікропроцесорні засоби побудови пристроїв зв’язку з об’єктом,

- ВМІТИ програмувати пристрої зв’язку з об’єктом.

- ВМІТИ користуватись інтегрованими середовищами моделювання пристроїв зв’язку з об’єктом
 1. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка