Імені І.І. Мечникова від " " 20 рСкачати 258.72 Kb.
Дата конвертації15.01.2018
Розмір258.72 Kb.
ТипРобоча програма


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від “___” ___________ 20 __ р. №___

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова _

_____________________________________________________________________

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра культурології______________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор
___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Історія образотворчого мистецтва _________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки______0301 – " Філософія "_____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності ________6.030101 – “ Філософія ” ___________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету ____філософського факультету____________________________

(назва інституту, факультету)
Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2012 – 2013

Історія образотворчого мистецтва. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 0301 – " Філософія ", спеціальністю 6.030101 – " Філософія " . „_31_” серпня_, 2012.- 17 с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Савченко В.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________
Протокол № _1__ від. “_31_”серпня_2012 р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)_ ____________
_______________________ (_______Ушакова К. В.______)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“__31___”_серпня______________ 2012 р

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № _1__ від. “__31__”серпня__2012 р.


“__31___”_серпня_____2012 р. Голова _______________ ( __Петриківська О.С._________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Савченко В.В., 2012

 __________, 20__
 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

6.030101 – "Філософія" _______________

(шифр і назва)


НормативнаНапрям підготовки

0301 – "Філософія"__

(шифр і назва)


Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

_ Філософія ________


Рік підготовки:

Змістових модулів –3

5-й

6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 81

9-й

11-12-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 1,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст,

магістр


36 год.

16 год.

Практичні, семінарські
год.

ЛабораторніСамостійна робота

45 год.

65 год.

ІНДЗ: год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1: 1,25

для заочної форми навчання -1: 4,1
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни:

Метою викладання теоретичного курсу „Історія образотворчого мистецтва” є вивчення однієї з базових навчальних дисциплін в освіті студентів-філософів, що є спрямованою на формування їхньої загальної художньої культури і розвитку професійної ерудиції. Знайомство з основними теоретичними поняттями мистецтвознавства, особливостями історичних етапів світової образотворчості, декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури, пам’ятками світової культури допоможе студентам оволодіти належним рівнем методичної готовності до професійної діяльності, виховати високий рівень художньо-естетичного смаку, креативний підхід у поєднанні традицій та новацій у професійній діяльності.

Завдання


 • засвоєння історії образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури від первісного до Новітнього часу;

- розуміння специфіки візуально-просторових мистецтв у системі художньої діяльності людства;

- підвищення загальноосвітнього і культурного рівня студентів; 1. - формування їхнього широкого гуманістичного світогляду.

У результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

 • основні теоретичні поняття мистецтвознавства та естетики, що стосуються специфіки візуально-просторових мистецтв;

 • основні історичні етапи розвитку образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури;

 • основні стилі, напрямки та течії у розвитку образотворчого мистецтва;

 • основні пам’ятки образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і архітектури та імена їхніх авторів.

У результаті вивчення даного курсу студент повиненвміти:

 • розуміти специфіку художнього образу;

 • пояснювати закономірності розвитку та трансформацій образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури;

 • аналізувати конкретні твори та тенденції розвитку мистецтва минулого і сучасності. 1. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Тема 1. Введення до історичного вивчення мистецтва. Види і жанри мистецтва. Первісне мистецтво. Основні етапи розвитку. Мистецтво Стародавнього Єгипту.

 • Морфологія мистецтва. Поняття синтезу мистецтв.

 • Первісне мистецтво різних періодів.

 • Мистецтво Стародавнього Єгипту. Особливості архітектури. Піраміди, сфінкс. Храми в Луксорі та Карнаку.

 • Особливості живопису та скульптури Стародавнього Єгипту. Зображення людини в образотворчому мистецтві Єгипту.

 • Мистецтво періоду правління Ехнатона (Амарнський період).Тема 2: Мистецтво Стародавньої Греції та Риму.

 • Крито-мікенське мистецтво. Архітектура Кноського палацу. Пластика. Живопис. Декоративно-прикладне мистецтво.

 • Грецька архаїка. Скульптура (кори та куроси).

 • Грецька класика. Архітектура. Ордер в архітектурі. Скульптура періодів ранньої, зрілої та пізньої класики.

 • Елліністичне мистецтво.

 • Чорнофігурний та червонофігурний вазопис.

 • Портрет в мистецтві Стародавнього Риму.

 • Мистецтво Стародавнього Риму 2 ст. н.е. Колона Траяна. Пантеон.

 • Помпейські розписи.

Тема 3: Мистецтво Візантії та Київської Русі. Мистецтво Європи середніх віків.

 • Мистецтво Візантії. Собор Св. Софії у Константинополі. Особливості архітектури. Мозаїки, фрески.

 • Собор Св. Софії у Києві. Архітектура. Символіка.

 • Мозаїки Св. Софії Київської. Система та символіка. Синтез мистецтв.

 • Мова давньої ікони. Особливості просторового, часового та кольорового рішення. Іконостас. Структура та символіка.

 • Романська архітектура. Синтез мистецтв. Особливості конструкції храму. Символіка.

 • Готична архітектура. Особливості конструкції храму. Вітражі. Готична скульптура.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Тема 4: Мистецтво Ренесансу в Італії. Маньєризм.

 • Проторенесанс. Треченто (14 ст.): Джотто.

 • Раннє Відродження. Кватроченто (15 ст.): Мазаччо, Ботичеллі, Донателло, Пьеро дела Франческо, Мантенья, Джорджоне.

 • Високий Ренесанс. Чинквеченто (16 ст.): Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело.

 • Мистецтво маньєризму. Архітектура. Живопис.

Тема 5: Північне Відродження.

 • Мистецтво Нідерландів: брати Ван Эйк, Ван дер Вейден, Босх. Творчість П. Брейгеля.

 • Мистецтво Германії: Дюрер, Грюневальд, Кранах, Гольбейн, Бальдунг Грін.

Тема 6: Мистецтво Європи 17 - 18 століть. Бароко та класицизм.

 • Бароко. Особливості архітектури. Скульптура. Живопис. Декоративно-прикладне мистецтво.

 • Класицизм. Особливості архітектури. Скульптура. Живопис.

 • Фламандське мистецтво 17 ст.: Рубенс, Йорданс. Портретна творчість Ван Дейка.

 • Мистецтво Голландії 17 ст. Франс Хальс. Своєрідність натюрморту та пейзажу як жанрів живопису. Творчість Рембрандта: біблійна та міфологічна тематика. Творчість Вермеєра Дельфтського.

 • Французьке мистецтво 17 ст.: Пуссен, Лоррен.

 • Мистецтво Італії 18 ст.: Гварді. Каналєтто, Тьєполо.

 • Мистецтво Франції 18 ст.: Ватто. Фрагонар. Шарден. Гудон.

 • Англійське мистецтво 18 ст.: Хогарт. Гейнсборо. Рейнолдс.

 • Французький класицизм останньої чверті 18 – першої третини 19 ст. Давід. Енгр.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Тема 7: Мистецтво Європи 19 – початку 20 століть.

 • Романтизм 20-30-х рр. 19 ст. Жерико. Делакруа.

 • Реалізм 19 ст. Міллє. Домьє. Курбе. Барбізонці. Коро.

 • Імпресіонізм: Моне, Мане, Дега, Ренуар, Піссарро, Сіслей.

 • Постімпресіонізм: П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген.

 • Фовізм: А. Матісс, А. Марке. Кубізм: П. Пікассо, Ж. Брак.

 • Футуризм Італії: У. Боччоне, К. Карра, Д. Балла, Д. Северині.

 • Дадаїзм, сюрреалізм: Ф.Пікабіа, М.Дюшан, С.Далі.

Тема 8: Мистецтво України та Росії кінця 19 – початку 20 ст.

 • Пейзажний живопис передвижників (О. Саврасов, І. Шишкін, А. Куїнджі, Д. Полєнов, І. Левітан, К. Костанді). Історичний живопис В. Сурікова. Творчість І. Рєпіна.

 • Стиль модерн. Архітектура. Живопис. Графіка. Декоративно-прикладне мистецтво. Синтез мистецтв. Символізм.

 • Ретроспективізм об’єднання «Мир искусства». Творчість В. Сєрова, М. Врубеля, В. Васнєцова, О. Мурашка. Візантивізм М. Бойчука. Риси модерну в живописі Ф. Кричевського.

 • Неопримітивізм: М. Шагал. Аналітичний живопис: П. Філонов. Абстракціонізм: В. Кандинський. Супрематизм: К. Малевич. Футуризм: Д. Бурлюк, О. Богомазов. Неопримітивізм та промінізм: М. Ларионов і Н. Гончарова. Контррельєфи О.Архипенка.

 • Одеса як художній центр, її історія (“Південноросійські” та “незалежні”, Товариство ім. К. К. Костанді).

 • Одеса як художній центр, її сучасність. Розмаїття напрямів і течій в Одеській школі малярства. Графіка, скульптура, новітні форми візуального мистецтва Одеси.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Введення до історичного вивчення мистецтва. Види і жанри мистецтва. Первісне мистецтво. Основні етапи розвитку. Мистецтво Стародавнього Єгипту.


11

5


6

10

2


8

Тема 2. Мистецтво Стародавньої Греції та Риму.


9

4


5

9

2


7

Тема 3. Мистецтво Візантії та Київської Русі. Мистецтво Європи середніх віків.


7

3


4

9

2


7

Разом за змістовим модулем 1

27

12


15

28

6


22

Змістовий модуль 2.

Тема 4. Мистецтво Ренесансу в Італії. Маньєризм.9

4


5

9

2


7

Тема 5. Північне Відродження.

9

4


5

9

1


8

Тема 6. Мистецтво Європи 17 - 18 століть. Бароко та класицизм.


9

4


5

9

2


7

Разом за змістовим модулем 2


27

12


15

27

5


22

Змістовий модуль 3.

Тема 7. Мистецтво Європи 19 – початку 20 століть.

14

6


8

13

2


11

Тема 8. Мистецтво України та Росії кінця 19 – початку 20 ст.

13

6


7

14

3


11

Разом за змістовим модулем 3


27

12


15

26

5


21

Усього годин


81

36


45

81

16


658. Самостійна робота
Ознайомлення студентів з видатними творами образотворчого мистецтва (із запропонованого переліку) і підготовка коротких презентацій 20 з них.
ВИДАТНІ ТВОРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

 1. Зображення бика. Печера Ляско.

 2. Зображення бізона. Печера Альтаміра.

 3. Зображення оленів. Рельєф з Лорте.

 4. Жіноча статуетка з Віллендорфу.

 5. Розпис печери Тассілі.

 6. “Венери” Трипілля.
 7. Піраміди фараонів Хеопса, Хефрена і Мікеріна у Гізі.


 8. Сфінкс фараона Хефрена в Гізі.

 9. Сфінкс Аменемхета ІІІ.

 10. Луксор. Колонада храму Амона.

 11. Карнак. Колонада гіпостильної зали храму Амона.

 12. Зодчий Хесира. Рельєф.

 13. Цариця Кавіт за туалетом. Рельєф гробниці Кавіт.

 14. Доїння корови. Рельєф гробниці Кавіт.

 15. Статуетки жерця Аменхотепа і його дружини Ранаї.

 16. Тутмес. Голова цариці Нефертіті.

 17. Жінки-музики. Фрагмент розпису гробниці Нахт у Фівах.

 18. Саркофаг Тутанхамона.

 19. Колоси Рамзеса ІІ в Абу-Сімбелі.

 20. Плакальники. Рельєф з Мемфісу.

 21. Маска з Мікен.

 22. Брама з левами у Мікенах.

 23. Цар-жрець. Фреска з палацу у Кносі.

 24. Антилопи. Фреска з острову Фера.

 25. Посудина в образі голови бика з палацу у Кносі.

 26. Амфора з Мікен. Стиль Камарес.

 27. Жіноча голова з Мікен.

 28. Курос.

 29. Кора.

 30. Діпілонська амфора.

 31. Ексекій. Амфора з зображенням Аякса та Ахілла, які грають у кості.

 32. Акрополь в Афінах. Реконструкція.

 33. Іктін і Калікрат. Парфенон.

 34. Ерехтейон. Портик кор.

 35. Фідій та учні. Мойри. Скульптура східного фронтону Парфенону.

 36. Фідій та учні. Посейдон, Аполлон і Артеміда. Рельєф Парфенону.

 37. Ніка, що розв’язує сандалію. Рельєф балюстради храму Ніки Аптерос в Афінах.

 38. Червоно-фігурний кратер.

 39. Голова Аполлона.

 40. Поліклет. Доріфор.

 41. Пракситель. Гермес.

 42. Скопас. Менада.

 43. Лісіп. Голова Олександра Македонського.

 44. Камея Гонзага.

 45. Агесандр. Афродіта Мілосська.

 46. Ніка Самофракійська.

 47. Боротьба Зевса з гігантами. Фрагмент фризу Пергамського вівтарю.

 48. Голова гіганта. Фрагмент фризу Пергамського вівтарю.

 49. Еринія. Фрагмент фризу Пергамського вівтарю.

 50. Портрет Вітелія.

 51. Портрет невідомого римлянина.

 52. Портрет Філіпа Аравітянина.

 53. Портрет сирійки.

 54. Пантеон.

 55. Колізей.

 56. Портрет імператора Костянтина.

 57. Палаццо Векьо у Флоренції.

 58. Сімоне Мартіні. Благовіщення.

 59. Джотто. Повернення Йохима до пастухів. Фреска Капели дель Арена в Падуї.

 60. Церква Сан Міньято у Флоренції.

 61. Мазаччо. Чудо зі статиром. Фреска капели Бранкачі у церкві Санта Марія дель Карміне у Флоренції.

 62. Брунелескі. Капела Пацці у Флоренції.

 63. Паоло Уччелло. Битва при Сан-Романо.

 64. Пьєро дела Франческа. Поклоніння немовляті.

 65. Пьєро дела Франческа. Мадонна Милосердя. Поліптих. Борго Сан Сеполькро. Палаццо Комунаре.

 66. Лука Синьореллі. Фреска з циклу “Страшний суд” собора в Орвьєто.

 67. Антоніо Полайоло. Св.Себастьян.

 68. Мантенья. Померлий Христос.

 69. Беноццо Гоццолі. Похід волхвів. Фреска палаццо Медичі-Рикарді у Флоренції.

 70. Філіппо Ліппі. Поклоніння немовляті.

 71. Франческо дель Коса. Благовіщення.

 72. Алессо Бальдовінетті. Мадонна з немовлям.

 73. Ботічеллі. Весна.

 74. Ботічеллі. Народження Венери.

 75. Л. да Вінчі. Портрет Мони Лізи (“Джоконда”).

 76. Л. да Вінчі. Мадонна у гроті.

 77. Л. да Вінчі. Тайна вечеря. Фреска трапезної монастиря Санта Марія делле Граціє у Мілані.

 78. Л. да Вінчі. Етюд рук.

 79. Рафаель. Мадонна Конестабіле.

 80. Рафаель. Мадонна зі щиглятком.

 81. Рафаель. Сікстинська мадонна.

 82. Рафаель. Фрески Станци делла Сеньятура. Ватиканський палац.

 83. Рафаель. Платон і Аристотель. Фрагмент фрески “Афінська школа”. Станци делла Сеньятура.

 84. Мікеланджело. Давід.

 85. Мікеланджело. Страшний суд. Фреска Сікстинської Капелли у Ватикані. Фрагмент.

 86. Мікеланджело. Сотворіння Адама. Фреска плафону Сікстинської капели у Ватикані.

 87. Мікеланджело. Закутий (закований) полонений. Статуя для гробниці папи Юлія ІІ у Римі.

 88. Мікеланджело. Ніч. Алегорична фігура на гробниці Джуліано Медичі. Капелла Медичі у церкві сан Лоренцо у Флоренції.

 89. Мікеланджело. Пьєта Ронданіні.

 90. Парміджаніно. Мадонна з трояндою.

 91. Собор Сан Марко у Венеції.

 92. Палац дожів у Венеції.

 93. Вікторе Карпаччо. Цикл “Життя св.Урсули”.

 94. Джованні Белліні. Озерна мадонна.

 95. Джованні Белліні. Мадонна.

 96. Джорджоне. Спляча Венера.

 97. Веронезе. Мадонна сімейства Куччина.

 98. Веронезе. Шлюб у Канні.

 99. Тіціан. Венера перед люстром.

 100. Тіціан. Портрет папи Павла ІІІ з Алессандро і Оттавіо Фарнезе.

 101. Тіціан. Марія Магдаліна, що кається.

 102. Тіціан. Св.Себастьян.

 103. Якопо Тінторетто. Битва архангела Михайла з сатаною.

 104. Якопо Тінторетто. Викрадення тіла Св.Марка з Александрії.

 105. Якопо Тінторетто. Тайна вечеря. м.Венеція, церква Сан Джорджо Маджоре.

 106. Джузеппе Арчимбольді Весна.

 107. Джузеппе Арчимбольді. Літо.

 108. Альбрехт Дюрер. Автопортрет.

 109. Альбрехт Дюрер. Адам і Єва.

 110. Ієронім Босх. Корабель дурнів.

 111. Пітер Брейгель Молодший. Зима. Катання на ковзанах.

 112. Пітер Брейгель. Притча про сліпих.

 113. Рогир ван дер Вейден. Жіночий портрет.

 114. Лукас Кранах Старший. Єва.

 115. Ян ван Ейк. Мадона канцлера Ніколя Ролена.

 116. Джованні Батіста Тьєполо. Тріумф Флори.

 117. Дієго Веласкес. Меніни (автопортрет з членами королівської родини).

 118. Ян Вермеєр Делфтський. Дівчина біля відчиненого вікна, що читає листа.

 119. Рембрандт. Повернення блудного сина.

 120. Рембрандт. Даная.

 121. Франс Халс. Циганка.

 122. Франсіско де Гойя-і-Лусьєнтес. Махи на балконі.

 123. Томас Гейнсборо. Блакитний хлопчик. Портрет Джонатана Баттла.

 124. Пітер Пауль Рубенс. Венера і Адоніс.

 125. Франсуа Буше. Венера, яка заспокоює Амура.

 126. Антуан Ватто. Жиль.

 127. Жан-Батіст Грьоз. Глечик, який розбито.

 128. Жан Оноре Фрагонар. Гойдалки.

 129. Жан-Батіст Симеон Шарден. Скат.

 130. Клод Лоррен. Прибуття Клеопатри в Тарс.

 131. Нікола Пуссен. Царина Флори.
 132. Крістофер Рен. Собор св. Павла. м. Лондон.

 133. Жак-Жермен Суффло. Пантеон. м. Париж.

 134. Клод-Нікола Лєду. Дім садівника та дім директора джерел. м. Шо (Франція).

 135. Василь Баженов. Пашков дім. м. Москва

 136. Іван Старов. Троїцький собор Олександро-Невської лаври. м. Санкт-Петербург.

 137. Антоніо Ринальді. Князь-Володимирський собор. м. Санкт-Петербург.

 138. Антоніо Ринальді. Вінченцо Бренна. Гатчинський палац. м. Гатчина.

 139. Вінченцо Бренна. Павільйон Орла. м. Гатчина.

 140. Чарльз Камерон. “Камеронова галерея”. м. Царське село.

 141. Чарльз Камерон. Палац і парк. м. Павловськ.

 142. Андрій Вороніхін. Казанський собор. м. С.-Петербург.

 143. Адріан Захаров. Будівля Адміралтейства. м. С.-Петербург.

 144. Жан Тома де Томон. Будівля Біржі на стрілці Васильєвського острова. м. С.-Петербург.

 145. Франц Боффо. Будівля Міської думи. м. Одеса.

 146. Франц Боффо. Колонада – частина ансамблю палацу князя М.С.Воронцова. м. Одеса.

 147. Ф.Гонсіоровський. Будівля Археологічного музею. м. Одеса.

 148. Франц Боффо (?). Будівля Художнього музею. м. Одеса.

 149. Жак Луї Давід. Смерть Марата.

 150. Жак Луї Давід. Клятва Гораціїв.

 151. Ж.-Л. Доменік Енгр. Весна.

 152. Теодор Жеріко. Плот “Медузи”.

 153. Теодор Жеріко. Скачки в Епсомі.

 154. Ежен Делакруа. Свобода, що веде народ до барикад.

 155. Ежен Делакруа. Барка Данте.

 156. Ежен Делакруа. Алжирські жінки.

 157. Ежен Делакруа. Арабські скакуни, що б’ються у конюшні.

 158. Гюстав Курбе. Похорон в Орнані.

 159. Каспар Давід Фридрих. Ранковий серпанок у горах.

 160. Філіп Отто Рунге. Автопортрет.

 161. Йоган Генріх Фюслі. Нічний жах.

 162. Гюстав Курбе. Купальниці.

 163. Гюстав Курбе. Майстерня (“Реальна алегорія, що характеризує семирічний період мого художнього життя”).

 164. Гюстав Курбе. Скелі Етрета після грози.

 165. Гюстав Курбе. Хвиля.

 166. Жан-Франсуа Міллє. Збиральниці колосків.

 167. Жан-Франсуа Міллє. Анжелюс (“Вечірня молитва”).

 168. Нарсіс Діаз де ла Пенья. Ліс Фонтенбло.

 169. Констант Труайон. Воли, що йдуть в поле. Ранок.

 170. Теодор Руссо. Дуби в Апремоні.

 171. Шарль Франсуа Добіньї. Сена в Бізоні.

 172. Фредерік Базіль. Ліс Фонтенбло.

 173. Каміль Коро. Сільський концерт.

 174. Каміль Коро. Спомин про Мортефонтен.

 175. Клод Моне. Враження.

 176. Клод Моне. Руанський собор (Портал у світлі сонця, що сходить. Гармонія у блакитному).

 177. Клод Моне. Сад з прудом у Живерні.

 178. Едуар Мане. Сніданок на траві.

 179. Едуар Мане. Олімпія.

 180. Каміль Піссарро. Червоні дахи.

 181. Анрі де Тулуз-Лотрек. В Мулен де ла Галетт.

 182. Альфред Сіслей. Перший сніг у Лувісьєні.

 183. Едгар-Жермен-Ілер Дега. Танцювальний клас.

 184. Вінсент Віллем Ван Гог. Автопортрет.

 185. Вінсент Віллем Ван Гог. Червоні виноградники.

 186. Поль Гоген. Nevermore (Ніколи більше).

 187. Поль Сезанн. Гора св. Вікторії.

 188. Жорж Сера. Цирк.

 189. Василь Суріков. Портрет генералісімуса О. В. Суворова.

 190. Ісаак Левітан. Понад вічним спокоєм.

 191. Валентин Сєров. Дівчина з персиками.

 192. Михайло Врубель. Демон.

 193. Густав Клімт. Портрет Аделі Блох-Бауер.

 194. Едвард Мунк. Крик.

 195. Пабло Пікассо. Герніка.

 196. Пабло Пікассо. Родина комедіантів.

 197. Хуан Гріс. Натюрморт з гітарою, книгою та газетою.

 198. А.Модільяні. Дама з віялом.

 199. Умберто Боччоні. Під перголою в Неаполі.

 200. Василь Кандинський. Розгойдування.

 201. Костянтин Бранкузі. Птах у повітрі.

 202. Павло Філонов. Формула весни.

 203. Сальвадор Далі. Постійність пам’яті.

 204. Тимофій Бойчук. Біля яблуні.


10. Методи навчання

У процесі навчання курсу використовуються з’ясувально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, дослідницький методи з такими формами роботи, як лекція, співбесіда, доповідь, ілюстрування візуальним матеріалом, розв’язування творчих завдань, робота з літературою в бібліотеках та Інтернеті.


11. Методи контролю

Під час викладання курсу застосовуються такі методи перевірки та оцінки знань, навичок та умінь студентів, як поточне та індивідуальне опитування, модульна контрольна робота, оцінка усних відповідей.
12. Розподіл балів, які отримують студентиПоточне тестування та самостійна робота

Модульна контр.робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


Змістовий модуль

3


20

100

100

Т1

Т2

Т 3

Т4

Т5


Т6


Т 7


Т 810

10

10

10

10

10

10

10

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. Опорні конспекти лекцій.

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД).

3. Нормативні документи.

4. Методичні розробки.

5. Ілюстративний матеріал (малюнки, ілюстрації, репродукції картин тощо).


14. Рекомендована література

Базова

 1. Алпатов М.В. Искусство. Книга для чтения. Живопись, скульптура, графика, архитектура. – М., 1969.

 2. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь. – М., 1997.

 3. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. ­– М., 1996.

 4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Т. 1-4. – М., 1991- 1993.

 5. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво. Т.1,2,3. – Львів, 2003-2008.

 6. Малая история искусств. ­– М., 1978.

 7. Популярная художественная энциклопедия. В 2т. ­– М., 1986.

 8. Словарь искусств. ­– М., 1996.

 9. Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве. ­– М., 1996.

 10. Серия журналов-альбомов «Великие художники».


Допоміжна:

 1. Андреев Л.Г. Импрессионизм. – М., 1980.

 2. Асєєва Н.А. Українське мистецтво кінця ХІХ-початку ХХ століть і західноєвропейські художні центри. – К., 1989.

 3. Багацький В.В., Кормич Л.І. Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ століття. – К., 2007. – С. 83-91, 191-212.

 4. Брунов И.И. Парфенон и Эрехтейон.

 5. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.– М., 1985.

 6. Власов В.Г. Стили в искусстве. – СПб., 1998.

 7. Всеобщая история искусств. Т.2. Искусство средних веков.

 8. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Т. 1-4. – М., 1993.

 9. Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. Античное искусство. – М., 1988.

 10. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира.– М., 1986.

 11. Имдаль М. Опыт другого видения. Статьи об искусстве Х-ХХ векав. – К., 2011.

 12. Искусство зарубежных стран. Т. 2, 3.

 13. История зарубежного искусства. Т.1.

 14. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, античность. – М., 1980.

 15. Кандинский В. О духовном в искусстве. – М., 1992.

 16. Кларк К. Пейзаж в искусстве. – СПб., 2004.

 17. Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады.

 18. Костеневич А.Г. Французское искусство ХІХ – начала ХХ века в Эрмитаже. – Ленинград: Искусство, 1984.

 19. Крючкова В. Кубизм. Орфизм. Пуризм. – М., 2000.

 20. Любимов Л. Искусство Древнего мира. ­– М., 1971.

 21. Мислер Н., Боулт Д. Филонов. Аналитическое искусство. – М.: Советский художник, 1990.

 22. Модернизм. Анализ основных направлений. – М.: Искусство, 1980.

 23. Полевой В.М. ХХ век. – М.: Советский художник, 1989.

 24. Ревалд Д. История импрессионизма. ­– М., 1997.

 25. Савченко В.В. Археологія кольору //Артанія. – 2007. – Книга 8. – С.70 – 73.

 26. Савченко В.В. Дерево життя Клима Степанова //Артанія. – 2006. – Книга 7. – С.87 – 89.

 27. Савченко В.В. Дотик нескінченності: Море у малярстві Юрія Єгорова //Образотворче мистецтво. – 2005. – № 2. – С.40 – 47.

 28. Савченко В.В. Живопись Ю.Егорова: // Вступ. статья к каталогу «Юрий Егоров. Живопись».– Галерея современного искусства NT–Art. – Одесса. – 2008.  – С.3 – 5.

 29. Савченко В.В. Світло зсередини полотна //Артанія. – 2007. – Книга 9. – С.6 – 9.

 30. Савченко В.В. Товариство ім. К.К.Костанді, або Ті, хто не вписався у “Велике Сьогодні” // Образотворче мистецтво. – 2009. – №1. – С. 14-15.

 31. Савченко В.В. Експресія кольору у просторі //Артанія. – 2009. – Книга 16. – № 3. – С. 70 – 75.

 32. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца ХІХ – начала ХХ века. – М.: Издательство Московского университета, 1993.

 33. Сарабьянов Д.В. Казимир Малевич. – М.: Искусство, 1993.

 34. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М.: Искусство, 1989.

 35. Сауленко Л.Л. Вступ до культури ХХ століття. – Одеса, 2002.

 36. Сезанн П. Переписка. Воспоминания современников. – М.: Искусство, 1972.

 37. Тарасенко О.А. Мистерии модернизма. – Одесса, 2004.

 38. Флоренский П. Иконостас. – М., 1994.

 39. Хилл Я.Б. Импрессионизм. Новые пути в искусстве. ­– М., 1995.

 40. Якимович А.К. ХХ век. Искусство. Культура. Картина мира. – М.: Искусство, 2003.15. Інформаційні ресурси


 1. Нормативна база.

 2. Джерела Інтернет.

 3. Матеріали на сайті факультету.

 4. Література.

Скачати 258.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка