Харківська державна академія залізничного транспортуСторінка1/3
Дата конвертації22.12.2017
Розмір0.59 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУМЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИКПО ВИКОНАННЮ І ОФОРМЛЕННЮ

КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Для студентів за фахом

«Автоматика і автоматизація на транспорті»

Донецьк 2002

Методичний посібник по виконанню і оформленню пояснювальних записок курсових та дипломних проектів розглянутий і затверджений до друку на засіданні кафедри «Автоматика, телемеханіка, зв'язок і обчислювальна техніка» від 5 лютого 2002 р., протокол № 5.


Методичний посібник, складений для фаху 7.092507 «Автоматика і автоматизація на транспорті», відповідає ГОСТ 2.105-95 і рекомендується для використання у навчальному процесі.

Склали:

к.т.н.,доцент В.П. Мороз (ХарДАЗТ)

к.т.н., доцент С.В. Константинов (ДонНТУ)

ст. викладач Т.І. Семикова (ДонІЗТ).

Рецензенти

к.т.н., доцент В.М. Люленко (ДонІЗТ)

к.т.н., доцент Г.Г. Корецький (ДонНТУ)


Зміст


Перелік скорочень ………………………………………………

5

Вступ...…………………………………………………………...

6

1 Загальні вимоги...……………………………………….…….

4

2 Вимоги до порядку викладу матеріалу.……………………..

9

3 Вимоги до структурних елементів...………………………...

10

3.1 Титульний лист...……………………………………………

10

3.2 Завдання...……………………………………………………

10

3.3 Реферат.…………………………………………………...….

10

3.4 Зміст..………………………………………………….……..

11

3.5 Вступ...………………......……………………………...…....

11

3.6 Суть роботи...………………………………………………..

11

3.7 Формули і рівняння...……………………………………….

12

3.8 Ілюстрації...……………………………......………………...

13

3.9 Таблиці...………… ………………………………………….

14

3.10 Найменування використаних джерел.....…………….…...

15

3.11 Додатки...……………………………………………….…..

16

3.12 Перелічення………………………………………………...

17

3.13 Основні написи…………………………......……………...

17

4 Порядок збору підписів………………………………….……

19

5 Умовні позначення…………...………………………………

20

5.1 Умовні літерні позначення…………………………………

20

5.2 Умовні графічні позначення…………...…………….…….

21

Таблиця 5.2 - Позначення символів…………………………

22

Таблиця 5.3 – Позначення електричних елементів…….…..

27

Таблиця 5.4 – Позначення електровимірювальних приладів і джерел світла ……………………………..

32


Таблиця 5.5 – Позначення електростанцій і підстанцій…...

32

Таблиця 5.6 – Позначення комутаційних пристроїв………..

33

Таблиця 5.7 – Позначення реле, блоків, контактів, кнопко-вих вимакачів ………………….……………..

34


Таблиця 5.8 – Позначення стрілок з обладнанням на схема-тичному плані………………………………...

35


Таблиця 5.9 – Позначення обладнання на двонитковому плані…………………………………………...

37


Таблиця 5.10 – Позначення світлофорів, покажчиків, шлаг-бауму………………………………………….

38


Таблиця 5.11 – Позначення службово - технічних будин-ків і ліній електропостачання ……………….

45


Таблиця 5.12 – Позначення провідних засобів зв’язку…….

51

Таблиця 5.13 – Позначення зображення й індикації у ком- п’ютерних системах оперативного управ-ління прямуванням поїздів…………………

52


Список використаних джерел.......…….…......…………………

59

Додаток А Приклад оформлення текстового документу…

60

Додаток Б Приклад оформлення титульного листа.………

61

Додаток В Приклад оформлення реферату……………….…

62

Додаток Г Приклад оформлення змісту……………………

63

Додаток Д Приклад оформлення вступу……………….……

64

Перелік скорочень
А і А - автоматика і автоматизація;

АСДК – автоматична система диспетчерського контролю;

АКСУ – автоматика і комп`ютерні системи управління;

ГАЦ – гіркова автоматична централізація;

ДЕК – державна екзаменаційна комісія;

ДонІЗТ – Донецький інститут залізничного транспорту;

ДонНТУ – Донецький національний технічний університет;

ДП – дипломний проект;

ЕРЕ – електричні радіоелементи;

ЕЦ – електрична централізація;

Е3 – схема електрична принципова;

ЗП – запам`ятовуючий пристрій;

ЗЗП – загально запам`ятовуючий пристрій;

ІМС – інтегральна мікросхема;

К.т.н. – кандидат технічний наук;

КТП – комплектна трансформаторна підстанція;

ЛЕП – лінія електропостачання;

НВЧ – надвисокі частоти;

ПЗ – пояснювальна записка;

ПП – покажчик підвіски;

САУУ – система автоматичного управління уповільненням;

СБ1 – стрілочний блок перший;

СДУ – система диспетчерського контролю;

СЦБ – сигналізація, централізація, блокування;

ХарДАЗТ – Харківська державна академія залізничного транспорту;

ЄСКД - Єдина система конструкторської документації.Вступ

У методичному посібнику наведені рекомендації і правила виконання пояснювальних записок відповідно до вимог Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) - міждержавного стандарту ГОСТ 2.105 - 95.

У роботі викладені загальні вимоги до оформлення тексту, формул, ілюстрацій, додатків, побудови таблиць, титульного листа, посилань і розрахунково-графічних робот.

Зазначено порядок збору підписів у дипломних роботах; наведено перелік літерних і умовно графічних позначень, що використовуються в електричних схемах систем управління залізничним транспортом.

У додатках наведені приклади оформлення титульного листа, реферату, змісту, вступу; написання розділів, підрозділів, абзацних відступів.

1 Загальні вимоги
Матеріал викладається у вигляді тексту, ілюстрацій і таблиць на листах формату А4 (210х297 мм). Для ілюстрацій і таблиць можна використовувати листи формату А3 (297х420 мм).

Документи виконуються рукописним (чорного кольору), машинописним або машинним засобом на одній стороні листа білого паперу з розрахунку від 30 до 35 рядків на сторінці в рукописі (трафарет № 2) і не більш 40 рядків при машинному засобі (при машинописному - друк через 1.5 інтервалу).

Висота букв не менше 2,5 мм. Шрифт машинки чіткий, стрічка тільки чорного кольору (напівжирна).

Міжрядковий інтервал приймається рівним 1,5.

При рукописному засобі на листі викреслюється рамка, що відступає від краю листа зліва на 20 мм, справа, зверху і знизу - на 5 мм.

Від рамки зверху і знизу необхідно відступити на 15...20 мм (не менше 10 мм), справа - на 5 мм і зліва - 3 мм).

При машинному виконанні рамки необов'язкові. Поля: ліве – 25 мм, верхнє – 15 мм, нижнє – 20 мм і праве – 8 мм.

Помилки виправляються підчисткою або закрашуванням білою фарбою.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Розділ починається з нової сторінки. Підрозділи пишуть підряд, якщо після назви підрозділу в нижній частині сторінки міститься не менше двох рядків тексту.

Заголовки розділів варто розташовувати з лінії абзацу, не центрувати. Писати або друкувати малими літера з першої прописної, без крапки наприкінці, не підкреслювати. Нумеруються розділи арабськими цифрами без крапки, наприклад 1,2,3 тощо.

Переноси і скорочення слів у заголовках не припускаються. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Розділи можуть містити підрозділи, пункти і підпункти, їхні заголовки варто починати з абзацного відступу. Писати (друкувати) малими літера, крім номера і першої прописної, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

Нумерувати підрозділи один по одному, у межах кожного розділу (1.1, 1.2 тощо).

Відповідно нумеруються пункти, наприклад, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 тощо і підпункти, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 тощо

Абзацний відступ дорівнює 5 знакам при машинному виконанні і 15 – 17 мм при рукописному від лінії тексту. Приклад наведено у додатку А.

Відстань між заголовками і попереднім текстом повинно бути не менше двох рядків, між заголовком і наступним текстом – не менше одного рядка. Між назвами розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів – не менше одного рядка. Приклад наведено у додатку А.

Нумерація сторінок проставляється арабськими цифрами без крапки наприкінці в правом нижньому куту. Нумерація наскрізна по всьому тексту, рахуючи ілюстрації, таблиці і додатки.

Всі листи, починаючи з титульного листа включають у загальну нумерацію, але на титульному листі, завданні і рефераті номер сторінки не проставляється.
2 Вимоги до порядку викладу матеріалу
Пояснювальна записка містить такі структурні елементи:

- титульний лист;

- завдання;

- додаток до завдання (якщо є);

- реферат;

- зміст;


- вступ;

- суть роботи (поділяється на розділи);

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки.

Усі перераховані елементи (в тому числі розділи) починаються з нової сторінки. Нумерують тільки розділи, що складають суть роботи.

Структурні елементи: титульний лист, реферат, вступ, суть роботи, висновки і список використаних джерел є обов'язковими для всіх документів.

3 Вимоги до структурних елементів

3.1 Титульний лист
Титульний лист виконується встановленим порядком на стандартному бланку. Зразок виконання надано у додатку Б.

3.2 Завдання

Складання завдання полягає у заповненні стандартного бланка.3.3 Реферат
Повинний бути стислим, інформативним, достатнім для ухвалення рішення про доцільність прочитання всього документу.

Вимоги до складання реферату.

Реферат у пояснювальній записці розташовується після завдання перед змістом.

Реферат повинний містити:

- відомості про обсяг (кількість сторінок, включаючи додатки), кількість ілюстрацій, таблиць, кількість використаних джерела і кількість додатків;

- текст реферату.

Текст реферату складається у такій послідовності:

- об'єкт дослідження;

- мета роботи;

- результати проведених досліджень і їхня цінність;

- рекомендації по використанню;

- надійність;

- техніко-економічна ефективність.

Реферат повинний розміщуватися на одній сторінці формату А4. Перелік ключових слів повинен містити до 10 слів (словосполучень), написаних малими літерами в називному відмінку (дивись додаток В).

Текст повинен займати не більш 2/3 сторінки (загальний обсяг 150 слів).

3.4 Зміст
Зміст включає всі розділи і підрозділи, розташовані після нього.

В тексті «Змісту» у заголовках розділів і підрозділів не припускається вживання скорочень.

На першому листі змісту міститься основний напис. Зразок змісту показано у додатку Г.

3.5 Вступ
У вступі коротко викладають:

- оцінку стана питання,

- тенденції рішення поставлених завдань,

- актуальність даної роботи,

- мета роботи, галузь застосування,

- зв'язок з іншими роботами.

Вступ розташовується на окремій сторінці. Приклад вступу наведено у додатку Д.

3.6 Суть роботи
Суть роботи викладають, розподіляючи матеріал по розділах. Розділи можуть ділитися на підрозділи.

У першому розділі дипломного проекту описується процес, що підлягає автоматизації й аналізуються відомі варіанти рішення. У результаті формулюється завдання проекту.

У другому і третьому розділах наводиться технічне рішення, складене відповідно до завдання, описуються результати розробок схеми (структурні, функціональні, принципові). Наводяться дані з конструювання і розміщення обладнання. Наводяться електротехнічні розрахунки, розрахунок надійності: оцінюється безпека, безвідмовність і ремонтопридатність розробленого пристрою або системи і програмних засобів.

У четвертому розділі описуються заходи з техніки безпеки, охорони праці і навколишнього середовища.

У п’ятому розділі виконуються економічні розрахунки, що підтверджують доцільність виконаного технічного рішення.

Наприкінці кожного розділу наводяться висновки. У висновках аналізуються отримані результати, оцінюється повнота виконання технічного завдання.3.7 Формули і рівняння
Формули в пояснювальній записці записуються в буквеному вигляді. За символи варто застосовувати позначення, які встановлені відповідними стандартами.

Формули і рівняння розташовуються усередині сторінки, безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються.

Нумеруються в межах розділу. Номер формули ставиться у круглих дужках на рівні формули в крайньому правому положенні в рядку. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, у розділі розділених крапкою.

При написанні формули вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка від “тіла” тексту. Пишуться креслярським шрифтом.

Пояснення значень символів, що входять у формулу, наводяться безпосередньо під формулою в тій послідовності, що й у формулі. Пояснення кожного символу починається з нового рядка.

Переносити формулу на наступний рядок можна тільки на знаках операцій, які повторюються на початку нового рядка. При переносі на знаку множення застосовують знак «х».

Формули, що слідують одна за іншою, і не розділені текстом, відокремлюють комою, з вказівкою номера для кожної.

Посилання в тексті на номер формули дають у дужках, наприклад, у формулі (1.5).
приклад написання формул.

час відновлення системи Тв, що відмовила, хвил,
Тв = tо + tпр + tп + tу, (3.1)
де tо - час оповіщення обслуговуючого персоналу (електромеханіка) про відмову, tо= 4 ;

tпр - час прибуття до об'єкта, котрий відмовив, tпр = 22 хвил;

tп - час пошуку несправності, tп = 23 хвил;

tу - час усунення відмови, tу = 55 хвил.

У результаті, час відновлення системи Тв, складе 104 хвил.

3.8 Ілюстрації
Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотографії варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше, якщо для цього достатньо місця, або на наступній сторінці.

Оформлюються ілюстрації відповідно до діючих стандартів, нумеруються в межах розділу. Перша цифра вказує на номер розділу, друга на номер ілюстрації у даному розділі.

При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснюючи дані.

Ілюстрації можуть мати назви, що розміщують під ілюстрацією і пояснюючими даними. Приклад оформлення показано на рисунку 3.1.СБ2 і СБ3 - блоки управління стрілками 1,2 і 3 відповідно;

1сп, 2сп і 3сп - блоки стрілочних колійних дільниць;

1-2п, 2-3п - блоки безстрілочних дільниць.


рисунок 3.1 - Структурна схема гіркової автоматичної централізації блокового виконання

3.9 Таблиці
Таблиці, як і ілюстрації, розташовують безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше або на наступній сторінці. Нумеруються в межах розділу. Наприклад, таблиця 1.1, 1.2, 1.3 тощо Назва повинна бути стислою і міститься над таблицею з лівої сторони, пишеться малими літерами (крім першої прописної).

При діленні таблиці на частини, в її продовженні “шапку” та боковик можна заміняти номерами граф або рядків, що проставляються в першій частині таблиці.

Заголовки і підзаголовки граф вказуються в однині. Крапки наприкінці не ставлять.

Якщо зміст таблиці не розміщується на полі одного листа, то його розташовують на двох і більш листах. Такі таблиці бажано виносити в додатки. При цьому в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю не проводять, на другому і наступних листах перед таблицею зліва пишеться: «Продовження таблиці……....». Приклад заповнення таблиці показано у розділі 6.3.10 Найменування використаних джерел
У списку використаних джерел наводяться джерела літератури, на які посилаються в основній частині. Варто розташовувати їх по мірі використання або за абеткою.

Джерела пишуться на тій мові на якій вони написані.

Нижче наводяться приклади опису різних джерел інформації.
Правила, інструкції, цінники та тощо.

1 Правила железных дорог Украины. – К.: Транспорт Украины, 1995. – 256 с.


Стандарты

1 Межгосударственный стандарт ГОСТ 2. 105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.


Книга одного – трьох авторов записується таким чином

1 Резников Ю.М. Электроприводы железнодорожной автоматики и телемеханики. – М.: Транспорт,1985 - 288 с.

2 Перникис Б.Д., Ягудин Р.Ш. Предупреждение и устранение неисправностей в устройствах СЦБ. М.: Транспорт,1984. – 224 с.

3 Петров А.Ф., Цейко Л.П., Ивенский И.М. Схемы электрической централизации промежуточных станций. – М.: Транспорт.1987. – 287 с.

Книга чотирьох та більш авторів

1 Станционные системы автоматики и телемеханики /

Вл. В. Сапожников, Б.Н. Ёлкин, И.М. Кокурин и др. – М.: Транс-порт, 1997. – 400 с.

2 Системы железнодорожной автоматики и телемеханики / Ю.А. Кравцов, В.Л. Нестеров, Г.Ф. Лекута и др. М.: Транспорт, 1996. – 400 с.


Окремий том

1 Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики (справочник). Сорока В.И., Разумовский Б.А., Транспорт, 1976. – 704 с.


Стаття з журналу

1 Леонов А.А. Применение вычислительной техники в локомотивном хозяйстве. – М.: Транспорт. Автоматика, телемеханика и связь. 1994, №7 – с. 11-14.


Стаття з сбірника праць

1 Гриненко А.В., Нестеров В.В. Автоматизация управления в хозяйстве сигнализации и связи. М.: ЦНИИТЭИ МПС. Автоматика и связь. 1988. Выпуск 3. – c. 14-18.


Реферат з експрес – інформації

1 Серганов И.Г. Микропроцессорная система телеуправления малодеятельными станциями (ТУМС).// Ж..- д. транспорт. «Сигнализация и связь» ЭИ/ЦНИИТЭИ. – 1997.–Вып.2-3.– с.1-39.3.11 Додатки
У додатках міститься матеріал, що необхідний для повноти проекту, але небажаний в основній частині: лістинги програм, математичні докази, розрахунки і тощо.

Позначаються додатки буквами українського алфавіту (крім букв Є,З, Й, О, Ї, І, Ь). Один додаток позначається як додаток А. Зразки оформлення додатків дані наприкінці наданого посібника.


3.12 Перелічення
Перед переліченнями ставлять двокрапки. Перед кожною позицією перелічення, що пишуть з абзацним відступом, ставлять дефіс або пишуть букву алфавіту з дужкою (див. підрозділ 3.5)

3.13 Основні написи
У пояснювальній записці, кресленнях і ілюстрація листів щодо доповіді розташовують основні написи з зазначенням теми роботи, прізвища виконуючого роботу і тих що перевіряли, а також необхідних шифрів.

У


пояснювальній записці на листі зі змістом розташовують основні написи наведеним зразком (форма 2).
Наступні листи пояснювальної записки мають основну напис такого зразка (форма 2а).


На усіх кресленнях та демонстраційних листах розташовують напис за наведеним зразком (форма1).4 Порядок збору підписів

Першим проект (роботу) підписує студент. Підпис студента означає, що він вважає роботу над проектом закінченою.

Після студента проект підписують консультанти. Підпис консультанта означає, що він згодний зі змістом відповідного розділу.

Керівник підписує проект після того, як отримані підписи всіх консультантів (встановлених кафедрою і тих, кого визначив керівник). Якщо керівник вважає, що деякі розділи в даній роботі не потрібні, то він вирішує це питання у робочому порядку з відповідальним за дипломне проектування і завідувачем кафедрою. Це повинно бути зроблене при складанні завдання.

Підпис керівника означає, що в проекті технічні рішення виконані відповідно до завдання, що проект цілком готовий і може бути поданий на рецензію та до захисту в ДЕК. Якщо керівник вважає, що проект не заслуговує позитивної оцінки, а студент наполягає на захисті, то керівник підписує проект, а у відгуку ставить оцінку «незадовільно», указуючи причину.

Нормаконтролер підписує роботу після керівника. Його підпис означає, що оформлення проекту відповідає діючим стандартам і проект готовий до підпису завідуючого кафедрою.

Завідуючий кафедрою підписує проект останнім. Його підпис в основному написі означає, що проект може бути направлений на рецензію.

Підпис завідувача кафедрою на титульному листі означає, що проект рекомендовано до захисту (студент, крім проекту надає при цьому відгук керівника і рецензію).

Якщо завідуючий кафедрою вважає, що проект виконаний неякісно, він може призначити попередній захист, склад комісії визначає завідуючий кафедрою.


5 Умовні позначення
    1. Умовні літерні позначення

Позначення елементів електричних схем залізничної автоматики і електромеханіки виконуються буквено-цифровим вираженням, відповідно до ГОСТ 2.749-84. У таблиці 5.1 наведені буквені коди найбільше поширених видів елементів.


Таблиця 5.1 – Літерні позначення основних елементів


Одноліт. познач.
Група видів ЕРЕ
Приклади видів ЕРЕ

Дволіт.

познач.


1
2

3

4

А


ПристрійВ

Перетворювачі

Мікрофон

ВМ

С

КонденсаториD

Інтегральні мікросхеми (ІМС)

Аналогові

Цифрові


Пристрій збереження

ІнформаціїDA

DD

DG

E

Елементи різні

Лампи освітлювальні

EL

F

Роз’єднувач, запобіжники

Запобіжники плавкі

FU

G

H

Генератори, джерела живлення

Батарея

GB

K
Реле, контактори
Реле струмові

Реле напруги

Реле часу

Магнітний пускач


KA

KV

KT

KM

L

Котушка індуктивностіМ

ДвигуниР

Вимірювальні пристрої

Вольтметр

Амперметр

Частотомір


PV

PA

PF

Продовження таблиці 5.11
2

3

4

R
Резистор

Потенціометр

ТерморезисторRP

RK

S


Пристрій комутації

Вимикач, перемикач

Кнопковий вимикачSA

SF

T

Трансформатори

Трансформатор напруги

Трансформатор струмуTV

TA

V

Прибори вакуумні і напівпровідникові

Прибори електро-вакуумні

Діод, стабілізатор

Транзистор

Тиристор


VL
VD

VT

VS

W

Елементи НВЧ


Відгалужувач

WE
X

Контрольні з'єднання

Гніздо

Штир


XS

XP

Z

Фільтри
Фільтр кварцовий

ZQ5.2 Умовні графічні позначення

Розміри умовно графічних позначень елементів повинні відповідати встановленим стандартам. Їхні розміри припускається пропорційно змінювати.

Лінії зв'язку, що переходять з одного листа на інший, повинні обриватися за межами зображення схеми без стрілок. Поруч з обривом лінії зв'язку вказується позначення (найменування), яке надане цій лінії, і в круглих дужках номер листа схеми.

Лінії зв'язку в межах одного листа, якщо вони ускладнюють читання, можуть обриватися. Обрив ліній зв'язку закінчується стрілками. Біля стрілок указується місце позначень безперервних ліній.


Таблиця 5.2 - Позначення символів

Найменування

Позначення

1

2

Символи даних


1 Символ, який відображує дані, носій не визначений

2 Данні, що запам'ятовуються, носій даних невизначений
3 Загальний запам’ятовуючий пристрій (ЗЗП)


4 запам’ятовуючий пристрій (ЗП) з прямим доступом (магнітний диск, гнучкий магнітний диск)
5 Документ, символ відображає дані, подані в зручній формі (бланки даних, що вводяться)6 Ручне введення (клавіатура, кнопки, світлова ручка)

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка