Форма навчання: денна, заочнаСкачати 130.91 Kb.
Дата конвертації23.01.2018
Розмір130.91 Kb.

Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

«ОСНОВИ СЦЕНІЧНОГО ТА ЕКРАННОГО МИСТЕЦТВА»

Практичне заняття №1

Становлення і розвиток професійно-педагогічної майстерності вчителя.

План:


1. Що таке «здібності» та «вміння»?

2. Параметри педагогічних здібностей.

3. Головні компоненти для успішної педагогічної діяльності.

4. Гуманістична установка педагогіки?

5. Три головних типи вчителів.

6. Головні ознаки таланту згідно з Б.Г.Ананьєвим.

7. Головні педагогічні здібності вчителя.

8. Головні психологічні здібності вчителя.
Практичне заняття №2

Елементи театральної педагогіки та екранного мистецтва застосовувані у педагогічній діяльності

План:


1. Система К.С.Станіславського,принципи і складові елементи «системи».

2. Вчитель як театр одного актора.

3. Природа сценічної творчості.

4. Емоції і почуття.

5. Мистецьке перевтілення, теорія П.В.Симонова про фізіологію емоцій та акторське перевтілення.

6. Телебачення й естрада як форма мистецтва.Практичне заняття №3

Формування виконавського вміння в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя

План:


1. Елементи сценічної творчості, придатні для педагогічної праці вчителя.

2. Кінесіка та проксеміка.

3. Головні групи відчуттів.

4. Принцип засвоєння і тренування елементів уваги.

5. Психологічна готовність до творчого акту та її компоненти.


Практичне заняття №4

Формування виконавського вміння в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя

План:


1. М'язове напруження,вправи для формування психофізичної свободи вчителя.

2. Свідоме та підсвідоме на сцені та на уроці.

3. Уява та фантазія.

4. Дія і взаємодія на сцені та на уроці.

5. Логіка (схема) педагогічної дії, взаємодії та впливу.

6. Етапи процессу спілкування на сцені та на уроці.

7. Рекомендації майбутньому вчителю для професійного спіл­кування з учнями.


Практичне заняття №5

Мовна підготовка майбутнього вчителя як синтез елементів театральної педагогіки

План:


1. Мовлення вчителя як першоджерело педагогічних завдань.

2. Техніка мовлення, культура мовлення, технологія мовлення.

3. Логіка мовлення.

4. Інтонаційно-мелодійна виразність мовлення.Практичне заняття №6

Оволодіння технологією й технікою мовлення майбутнім учителем

План:


1. Навички творчого самопочуття.

2. Вправи на опанування технології й техніки публічного мов­лення.

3. Вправи для розвитку дикції та дихання.

4. Вимоги щодо захисту голосу та профілактика професійних голосових захворювань.

5. Системний характер емоційно-виразної діяльності вчителя.

6. Дисциплінарний дискурс екранних мистецтв і становлення індивідуальності

теми

Зміст самостійної роботи

Тема №1

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Оформити у вигляді схеми педагогічні здібності та психофізіологічні якості, враховуючи гуманістичну установку педагога (письмово).

Тема №2

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Охарактеризувати шість послідовних процесів сценічної творчості (письмово)

 3. Розробити рекомендації майбутньому вчителю для професійного спілкування з учнями (письмово)

Тема №3

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Охарактеризувати особливості формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя (письмово).

 3. Розробити схему виховання навичок професійної уваги педагога(письмово).

Тема №4

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Виокремити вимоги щодо захисту голосу й профілактики професійних захворювань (письмово).

Тема №5

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Розробити план розвитку педагогічного артистизму. План оформити письмово

Тема №6

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Охарактеризувати метод творчого моделювання (письмово).

Питання до заліку для студентів заочної форми навчання

 1. Характеристика понять "здібності" та "вміння"

 2. Параметри педагогічних здібностей.

 3. Головні компоненти для успішної педагогічної діяльності.

 4. Ууманістична установка педагогіки

 5. Три головних типи вчителів.

 6. Головні ознаки таланту згідно з Б.Г.Ананьєвим.

 7. Головні психологічні здібності вчителя.

 8. Система К.С.Станіславського,принципи і складові елементи "системи".

 9. Вчитель як театр одного актора.

 10. Природа сценічної творчості.

 11. Емоції і почуття.

 12. Мистецьке перевтілення, теорія П.В.Симонова про фізіологію емоцій та акторське перевтілення.

 13. Т елебачення й естрада як форма мистецтва.

 14. Елементи сценічної творчості, придатні для педагогічної праці вчителя.

 15. Кінесіка та проксеміка.

 16. Головні групи відчуттів.

 17. Принцип засвоєння і тренування елементів уваги.

 18. Психологічна готовність до творчого акту та її компоненти.

 19. М'язове напруження,вправи для формування психофізичної свободи вчителя.

 20. Свідоме та підсвідоме на сцені та на уроці.

 21. Уява та фантазія.

 22. Дія і взаємодія на сцені та на уроці.

 23. Логіка (схема) педагогічної дії, взаємодії та впливу.

 24. Етапи процесу спілкування на сцені та на уроці.

 25. Рекомендації майбутньому вчителю для професійного спіл­кування з учнями

 26. Мовлення вчителя як першоджерело педагогічних завдань.

 27. Техніка мовлення, культура мовлення, технологія мовлення.

 28. Логіка мовлення.

 29. Інтонаційно-мелодійна виразність мовлення.

 30. Навички творчого самопочуття.

 31. Вправи на опанування технології й техніки публічного мов­лення.

 32. Вправи для розвитку дикції та дихання.

 33. Вимоги щодо захисту голосу та профілактика професійних голосових захворювань.

 34. Системний характер емоційно-виразної діяльності вчителя.

 35. Дисциплінарний дискурс екранних мистецтв і становлення індивідуальності.

Список літератури з дисципліни «Основи сценічного та екранного мистецтва»

Основна література

1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. – К.: Лібра, 1996.

2. Андрианова-Голицына И.А. Я познаю мир. Театр: энциклопедия. – М.: АСТ: Астрель: Транзит-книга, 2006. – 398 с.

3. Дятчук В.В., Барабан Л.І. Український тлумачний словник театральної лексики. – К.: Видавничий центр "Просвіта" , 2002.

4. Злочевський П.О. Оформлення театральних і концертних виступів у школах та позашкільних установах. – К., 1993.

5. Книга вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу: Довідково-методичне видання / Упоряд. М.С.Демчишин; О.В.Гайдамака. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 768 с.

6. Масол Л. та ін. Методика навчання мистецтва у початковій школі. – Х.: Ранок, 2006.

Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.

7. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006. – 606 с.

8. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — 3-тє вид., допов. і переробл. — К.: СПД Богданова А. М., 2008. - 376 с.

9. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006.- 346 с.Додаткова література

 1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. — М., 1984. — 207 с.

 2. Абрамович С.Д., Чикарькова М.Ю. Риторика: Навч.посібник. – Львів: Світ, 2001. – 240 с.

 3. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. – Київ: Лібра, 1996. – 224 с.

 4. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. — М., 1980. — 335 с.

 5. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать: Книга для учителя. — М, 1985. - 449 с.

 6. Азаров Ю.П. Методика воспитательной работы. — М., 1989. - 436 с.

 7. Акимов Н.П. Театральное наследие: В 2-х ч. — Л., 1978.

 8. Алперс Б. Театральные очерки: В 2-х ч. — М., 1977.

 9. Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка. — М., 1987. - 96 с.

 10. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества: Книга для учителя. — Киев, 1991. — 111 с.

 11. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания // Избранные психологические труды: В 2-х т. — М., 1980. — Т.1. — 232 с.

 12. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. — М., 1984. — 104 с.

 13. Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения. — М., 1987. - 78 с.

 14. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: Методические основы. — М., 1982. — 192 с.

 15. Бабіч Л.В., Кондратенко Г.М. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. – Херсон: Айлант. 2002. – 81 с.

 16. Бенедр Н.А. Принципы системы Станиславского в твор­честве чтеца. — М., 1954. — 48 с.

 17. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М., 1989. - 192 с.

 18. Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диаг­ностика интеллекта и личности. — Киев, 1978. — 268 с.

 19. Блок В.Б. Диалектика театра. — М., 1983. — 207 с.

 20. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М., 1968. — 464 с.

 21. Брехт Б. Театр: В 5-ти т. — М., 1965.

 22. Бритаева Н.Х. Эмоции и чувства в сценическом творчест­ве. — Саратов, 1986. — 157 с.

 23. Брук ТТ. Пустое пространство. — М., 1976. — 240 с.

 24. Василько В. Театру віддане життя. — Київ, 1984. — 407 с

 25. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. — М., 1976. - 143 с.

 26. Выготский Л.С. Психология искусства. — М., 1968. — 379 с.

 27. Выготский Л.С. Развития высших психических функций: Из неопубликованных трудов. — М., 1960. — 500 с.

 28. Гей Н.К. Искусство слова. — М., 1967. — 364 с.

 29. Гершунский Б.С. Педагогическая прогностика. — Киев, 1986. - 200 с.

 30. Гиппиус СВ. Гимнастика чувств: Тренинг творческой психотехники. — М.; Л., 1967. — 295 с.

 31. Голубовский Б.Г. Пластика в искусстве актера. — М., 1986. - 191 с.

 32. Гоноболин Ф.Н. О некоторых психических качествах лич­ности учителя // Вопросы психологии. — 1975. — № 11.

 33. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. — М., 1980. — 375 с.

 34. Горчаков Н.Н. Режиссерские уроки К.С.Станиславско­го. - М., 1951. — 566 с.

 35. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. — М., 1966. — 157 с.

 36. Гройсман А.Л. Психогигиена творческого труда студентов театральных вузов: Учебное пособие. — М., 1982. — 287 с.

 37. Демин В.П. Формирование личности режиссера. — Сара­тов, 1983. - 203 с.

 38. Дидро Д. Театр и драматургия // Собрание сочинений. — М.; Л., 1936. - Т.5. - 657 с.

 39. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Книга для учителя и родителей. — М., 1987. — 436 с.

 40. Жинкин Н.И. Механизмы речи. — М., 1958. — 370 с.

 41. Жураковский Г.Е. Педагогический талант и педагогичес­кая техника в области педагогики общей, художественной, му­зыкальной, театральной. — М., 1958. — 131 с.

 42. Завадский Ю.А. Учителя и ученики. — М., 1975. — 327 с.

 43. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. — М., 1987. - 160 с.

 44. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник. (2 видання). – К.: Дакор, 2006. – 252 с.

 45. Зак А.З. Как определить уровень развития мышления школьников. — М., 1982. — 153 с.

 46. Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. — М., 1937. - 42 с.

 47. Затонский Д.В. Зеркала искусства. — М., 1975. — 343 с.

 48. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное по­собие. - М., 1978. - 326 с.

 49. Изард К. Эмоции человека. — М., 1980. — 428 с.

 50. Ильин Е.Н. Искусство общения. — М., 1982. — ПО с.

 51. Ильин Е.Н. Рождение урока. — М., 1986. — 142 с.

 52. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. — М., 1981. — 192 с.

 53. Калмановский Е.А. Книга о театральном актере. — Л., 1984. - 222 с.

 54. Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как твор­ческий процесс. — Грозный, 1976. — 288 с.

 55. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. — М., 1987. - 192 с.

 56. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. — М., 1992. — 224 с.

 57. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном про­цессе. — М., 1989. — 78 с.

 58. Кнебель М.О. Вся жизнь. — М, 1967. — 588 с.

 59. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. — М., 1976. — 527 с.

 60. Кондратенков А.Е. Труд и талант учителя: Встречи. Фак­ты. Мысли: Книга для учителя. — М., 1989. — 208 с.

 61. Коротяев Б.И. Педагогика как совокупность педагоги­ческих теорий. — М., 1986. — 208 с.

 62. Кох И.Э. Основы сценического движения: 38 уроков. — Л., 1962. - 231 с.

 63. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславско­го. - М., 1978. -431 с.

 64. Кропивницький М.Л. Збірник статей, спогадів і мате­ріалів. — Київ, 1955. — 391 с.

 65. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. — Л., 1967. - 183 с

 66. Куракин К.В. Основы техники речи в трудах К.С.Ста­ниславского. — М., 1959. — 103 с.

 67. Курбас Л. Статьи и воспоминания о Л.Курбасе. Литера­турное наследие. — М., 1988. — 464 с.

 68. Ланг Ф. Рассуждения о сценической игре // Старинный спектакль в России. — Л., 1928.

 69. Лобанов A.M. Документы, статьи, воспоминания. — М., 1980. - 407 с.

 70. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. — М., 1964. - 344 с.

 71. Леонарди Е.И. Дикция и орфоэпия. — М., 1967. — 238 с.

 72. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1977. - 304 с.

 73. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. — М., 1970. - 384 с.

 74. Лук А.Н. Эмоции и личность. — М., 1982. — 176 с.

 75. Лукиан. Анархасис, или Упражнения тела. — М., 1987. — 623 с.

 76. Кан-Калик В.А., Никандров А. С. Педагогическое творчество.- Москва: Педагогика, 1993.

 77. Малочевский И.Б. Выразительные средства спектакля: Учебное пособие. — Л., 1985. — 78 с.

 78. Мастерство актера в терминах и определениях К.С.Ста­ниславского. — М., 1961. — 519 с.

 79. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы: В 2-х ч. - М., 1968.

 80. Нелл В.О. Про режисуру. — Київ, 1977. — 208 с.

 81. Немеровский А.Б. Пластическая выразительность акте­ра. - М., 1976. - 144 с.

 82. Немирович-Данченко В.И. Статьи. Речи. Беседы. Пись­ма. - М., 1952. -442 с.

 83. Немирович-Данченко В.И. Избранные письма. — М., 1954. - 640 с.

 84. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. Хрес­томатия: Учебное пособие для театральных учебных заведе­ний. - М., 1984. — 623 с.

 85. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. Воспоми­нания, статьи, заметки, письма. — М., 1989. — 576 с.

 86. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подго­товки специалистов в вузе. — М., 1985. — 112 с.

 87. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. — М., 1969. — 272 с.

 88. Новицкая Л.П. Уроки вдохновения. — М., 1984. — 374 с.

 89. Петров В.А. Нулевой класс актера. — М., 1985. — 226 с.

 90. Педагогічна майстерність: Підручник /І.А. Зязюн та інші. - К.: Вища школа, 1997.

 91. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч.посіб.; За ред. Зязюна І.А.- К: Вища шк.; 2006. – 606 с.

 92. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. — М., 1976. - 280 с.

 93. Попов А.Д. Творческое наследие. — М., 1980. — 480 с.

 94. Попов А.Д. Творческое наследие. — М., 1979. — 520 с.

 95. Проблемы и перспективы театрального образования: Сборник. - Л., 1986. - 354 с.

 96. Прокофьев В.Н. В спорах о Станиславском. — М., 1962. - 272 с.

 97. Рапопорт И.М. Работа актера. — М., 1947. — 132 с.

 98. Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898 — 1930: В 6-ти т. - М., 1980.

 99. Ремез О.Я. Введение в режиссуру: Учебное пособие. — М., 1987. -212 с.

 100. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследова­ния. - М., 1968. - 147 с.

 101. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. — М., 1975. -254 с.

 102. Сибиряков Н.Н. Мировое значение Станиславского. — М., 1988. - 365 с.

 103. Симонов П.В. Теория отражения и психофизиология эмоций. — М., 1970. — 141 с.

 104. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 2006.- 346 с.

 105. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обуче­ния. - М, 1971. -206 с.

 106. Сластенин В.А. Формирование школы в процессе про­фессиональной подготовки. — М., 1976. — 60 с.

 107. Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 8-ми т. — М., 1954 - 1963.

 108. Страхов И.В. Психическое состояние и такт учителя // Вопросы психологии. — 1966. — № 3. — С.153 — 164.

 109. Стромов Ю.А. Путь актера к творческому перевопло­щению. — М., 1975. — 112 с.

 110. Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива // Из­бранные педагогические сочинения: В 3-х т. — М., 1981. — Т.З. — 640 с.

 111. Сценическая педагогика: Сборник трудов / Под ред. С.В.Гиппиус. - Л., 1973. - 320 с.

 112. Сценическая педагогика: Сборник трудов / Под ред. С.В.Гиппиус. —Л., 1976. — Вып.2.

 113. Теоретические проблемы управления познавательной де­ятельностью человека: Доклады Всесоюзной конференции. Мос­ква, 11 — 13 июня 1975 года. — М., 1975. — 214 с.

 114. Товстоногов Г.А. О критериях актерского и режиссерс­кого дарования // Художественное творчество "83". — Л., 1983.

 115. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: В 2-х кн. — Л., 1984.

 116. Турбовский Я.С. Средства и методы педагогического воздействия. — С, 1980. — 78 с.

 117. Учителю о педагогической технике / Под ред. Л.И.Рувинского. — М., 1987. — 160 с.

 118. Харченко В. Режисура як мистецтво і професія // Ре­жисер і вистава. — Київ, 1962.

 119. Черкашин P.O. Художнє слово на сцені. — Київ, 1989. — 327 є.

 120. Чернокозова В.Н., Чернокозов И.И. Этика учителя. — Киев, 1973. - 175 с.

 121. Чехов М.А. Литературное наследие: В 2-х т. — М., 1986.

 122. Шварц И.Е. Внушение в педагогическом процессе. — Пермь, 1971. — 304 с.

 123. Шингаров Г.Х. Эмоции и чувства как форма отражения действительности. — М., 1971. — 223 с.

 124. Шкалова Л.А. Средства и приемы выразительности ре­чи. - М, 1985. - 63 с.

 125. Эфрос А.В. Профессия — режиссер. — М., 1979. — 204 с.

 126. Юткевич СИ. Поэтика режиссуры. — М., 1986. — 214 с.

 127. Якобсон П.М. Чувства, их развитие и воспитание. — М., 1976. - 64 с.

 128. Яковлев Н.М. Методика и техника урока в школе. — М., 1971. - 288 с.


Скачати 130.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка