Економіка інноваційного підприємства (фахове спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності»)Скачати 86.33 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір86.33 Kb.

Військова справа доби середньовіччя

назва дисципліни


Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________ Семестр: __VIІІ_________

(вибіркова, нормативна )Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - _72_____ (кредитів ЄКТС - ___);

аудиторні години - _28____ (лекції - ___ , практичні - ___ , семінарські - __,

лабораторні - ___ )

Лектор: _доц. Овсінський Ю.В.__(ел.адреса ) ,
Результати навчання:

 • знати:

визначення і розуміти зміст понять: військова справа, армія, зброя та озброєння, способи комплектування, тактика та стратегія, спеціалізація ремесел

основні галузі військової справи, типи зброї та озброєння, їх роль у процесі військо-технічного прогресу та еволюції у окремих галузях доби середньовіччя • вміти:

визначати та аналізувати передумови, тенденції та особливості еволюції військової справи у Західній Європі в середні віки

аналізувати й оцінювати соціально-економічні та суспільно-політичні чинники такого розвитку, одночасно вміти аналізувати й ті чинники та явища, які цей розвиток гальмували

побудувати психологічний портрет військового діяча (командного та рядового складу) з урахуванням середньовічних стереотипів

Анотація навчальної дисципліни:

Курс переслідує наступну мету: Використовуючи найновіші здобутки історіографії, сформувати у майбутніх істориків-гуманітаріїв знання про еволюцію у Західній Європі V – першої половини XVІ ст. військово-технічних знань, вдосконалення різних типів холодної та метальної зброї і озброєнь, військового спорядження та оснащення, появу та застосування вогнепальної зброї напрямки розвитку таких галузей військової науки, як батальне мистецтво, фортифікація, кораблебудування тощо. Навчити аналізувати суспільно-політичне, соціально-економічне та науково-технічне підгрунтя основних військових вдосконалень та досягнень доби середньовіччя.


Кожен студент упродовж семестру повинен написати письмову роботу (есей, огляд монографії з проблем курсу) з обов’язковим викладом власної позиції з питань, що розглядаються, на основі набутих під час навчання знань, з відповідним списком використаних джерел та літератури. Обсяг – 8-10 стандартних аркушів А-4.
Рекомендована література: 


 1. Греческие полиоркетики. Вегеций. / Под ред. А.В. Мишулина, С.П. Кондратьева. С–Пб.: Алетейя, 1996. 327 с. (Серія “Античная библиотека”).

 2. Григорий Турский. История франков. М., 1987.

 3. Жан де Виллардуэн Завоевание Константинополя / Пер., ст. и коммент. М.А.Заборова; Отв. ред. Ю.Л. Бессмертный. - М.: Наука, 1993. 296 с. (Серія: “Памятники ист. мысли”).

 4. Коммин Ф. Мемуары / Пер., ст. и прим. Ю.П. Малинина. М: Наука, 1986. 456 с.

 5. Король Артур и рыцари Круглого стола: (Цикл легенд) / Авт. послесл. и коммент. Н. В. Тишунина С-Пб.: Лениздат, 1994. 246 с.

 6. Николо Макиавелли. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия; О военном искусстве: Сборник / Пер. с итал.; под ред. Н. Курочкина. – Минск: Попурри, 1998. – 672 с. ил.

 7. Bowie Т. The Sketchbook of Villard de Honnecourt. - Indiana University Press, 1959. (Зі змісту: Про "записник" французького військового інженера Віллара де Онкура (бл. 1250 р.), який зберігається у Національній бібліотеці в Парижі і є чи не єдиним збереженим документом зі справжньої "технічної документації", яка практично використовувалася при будівництві великих середньовічних метальних облогових машин (требюше). Саме його креслення є відправною точкою для всіх сучасних реконструкцій).

 8. Арциховский А.В. Русская дружина по археологическим данным. - Москва, 1964.

 9. Арциховский А.В. Русское оружие Х-ХIII вв. - Москва, 1946.

 10. Богоявленский А. Вооружение русских войск в XVI-XVII вв. – М., 1938.

 11. Викинги: набеги с севера / Пер. с англ. Л. Флорентьева. - Москва: Терра, 1996.

 12. Виргинский В.С., Хотеенков В.Ф. Очерки истории науки и техники с древнейших времен до середины XV века: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1993. 289 с.

 13. Горелик М.В. Оружие Древнего Востока. – М., 1993.

 14. Денисов М.Н., Портнов М.Е., Денисов Е.Н. Русское оружие XI-XIX веков. – М., 1953.

 15. Джелал Эссад. Константинополь от Византии до Стамбула. – М., 1919.

 16. Древняя Русь: город, замок, село, вооружение. – М., 1983.

 17. Каптерева Т.П., Виноградова Н.А. Искусство средневекового Востока. – М., 1989.

 18. Кардини Ф. Иранские народы и средневековое рыцарство: // Дарьял. – М., 1992. № 3. С. 197-210.

 19. Кирпичников А.Н. Военное дело на Руси в XIII-XV вв. – Лен., 1976. 104 с.

 20. Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. - Лен., 1971. Вып. 3.

 21. Колчин Б.А. Оружейное дело Древней Руси (техника производства) // Проблемы советской археологии. – М., 1978.

 22. Колчин Б.А. Техника обработки металла в Древней Руси. – Лен., 1963.

 23. Краснов В.Н. От лота до спутника. История мореходных приборов и инструментов. - М.: Транспорт, 1992. 176 с.

 24. Кулаков В. И. Предшественники европейских знаков отличия: Раннесредневековые истоки европейской символики (фалеристика, геральдика, эмблематика) // Гербоведъ. 1996. № 2 (10). С. 35-41.

 25. Левандовский А.П. Карл Великий. Через Империю к Европе. – М.: Соратник, 1995. 272 с. (“Серия избранных биографий”).

 26. Лэннинг М.Л. Сто великих полководцев / Пер. с англ. С.С. Луговского. - М.: Вече, 1998. 478 с. (Серія: “Сто великих”).

 27. Мельникова Е.А. Образ мира: Географические представления в Западной и Северной Европе V-XIV века. - М.: Янус-К, 1998. 255 с.: ил.

 28. Мерперт Н.Я. Из истории оружия племен Восточной Европы в раннем средневековье // Советская археология. 1955. Вып. 23.

 29. Мерперт Н.Я. Из истории оружия. - Москва, 1905.

 30. Миллард Э., Уингейт Ф. Викинги / Пер. с англ. Е.В. Комиссарова. - М.: Росмэн, 1998. 64 с. (Серія: “Иллюстр. мировая история”).

 31. О клеймах мастеров на оружии. – С-Пб., 1911. Ингстад Х. По следам Лейва Счастливого. – Лен., 1969.

 32. Пако М. Фридрих Барбаросса / Пер. с фр. Т.Н. Редичкиной. - Ростов н / Д.: Феникс, 1998. 320 с. (Серія “След в истории”).

 33. Петрушевский А. Очерки по истории средневекового общества и государства. – М., 1922.

 34. Подгаец А.М., Дубровина М.Б. Кельты: Что мы знаем о них: Учебн. пос. - Пермь, 1998. 100 с.

 35. Попенко В.Н. Древнее оружие Востока. – М.: Богучар, 1993.

 36. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. - М., 1994. 448 с.

 37. Чайлд Г. У истоков европейской цивилизации. – М., 1952.

 38. Чернов А.В. Вооруженные силы Русского государства в XV-XVII вв. – М., 1954. 222 с.

 39. Черных А.П. Оружие и закон // СВ. 1992. Вып. 55. С. 214-233.

 40. Шевеленко А.Я. Технология городских ремесел в Западной Европе VI-XV веков // ВИ. 1993. № 1. С. 140-152.

 41. Beffeyte R.. Les Machines de siege au moyen age. – Paris, 1994.

 42. Bernal J.D. Wissenschaft in der Geschichte. – Berlin, 1961.

 43. Żygulski Zd. Stara broń w polskich zbiorach. - Warszawa, 1982.

 44. Басовская Н.И. Идея войны и мира в западноевропейском средневековом обществе // СВ. 1990. Вып. 53. С.44-51.

 45. Басовская Н.И. Столетняя война. (1337-1453). М., 1985.

 46. Богданович М.И. История военного искусства и замечательнейших походов. Военная история средних веков. – С-Пб., 1854.

 47. Брандт Г. Обозрение истории военного искусства. – С-Пб., 1838. Т. 1-2.

 48. Васильев А. Византия и арабы. – С-Пб., 1902.

 49. Военное искусство в эпоху феодализма // История военного искусства. / Авт кол. М.М. Кирьян, А.И. Бабин, И.М. Кравченко и др. - М., 1986. С. 22-30.

 50. Военное искусство рабовладельческого и феодального общества: Сб. материалов для воен. училищ. / Авт. кол.: С.В. Липицкий, М.Л, Альтговзен, Е.А. Прокофьев и др. – М., 1953. Вып. 1.

 51. Военное искусство феодального общества // История военного искусства. / Авт кол. Б.В. Панов, В.Н. Киселев, И.И. Картавцев и др. М., 1984. С. 16-23.

 52. Войны феодального общества // Военная история. / Авт. кол.: И.Е. Крупченко, М.Л. Альтговзен, М.П. Дорофеев и др. М., 1984. Гл. 3. С. 28-41.

 53. Всеобщая военная история средних времен. С-Пб., 1876. Ч. 1-2.

 54. Гейсман П.А. История военного искусства в средние и новые века (VI-XVIII столетия) / Изд. 2-е.- С-Пб., 1907.

 55. Говард М. Війна в європейській історії / Пер. А.В. Яковини. – К.: Мегатайп, 2000. 166 с. (Серія: “Європ. історія”) [Зі змісту: Новий, до певної міри несподіваний, погляд на явище війни як звичай, систему, розвинуту в надрах західноєвропейського суспільства].

 56. Грюнфельде-Танненберг. 15 июля 1410 г. (Грюнвальденский бой). – Киев, 1910.

 57. Гуменюк П.В. История военного искусства. – Вып. 1. Военное искусство эпохи рабовладения и феодализма. – Орел, 1994.

 58. Дельбрюк Г. История военного искусства: В рамках политической истории: В 4 т.:

 59. Длугош Ян. Грюнвальдская битва. – М.-Лен., 1962.

 60. Дюпюи Р. Э., Дюпюи Т. Н. Всемирная история войн. В 2 кн. / Пер. С. И. Фомченко, А. Б. Гузман. – С-Пб., М.: Полигон. АСТ, 1997. Кн. 1: (3500 г. до н. э. - 1400 г. н. э.) 937 с.; Кн. 2.: (1400-1800 гг.) 895 с.

 61. Зедделер Л.И. Обозрение истории военного искусства: В 2 ч. - Ч. 2. История военного искусства средних веков. – С-Пб., 1843.

 62. Ивонина Л. И. Тридцатилетняя война и Восточная Европа // ВИ. 1996. № 11-12. С. 134-140.

 63. История военного исскуства с древнейших времен до начала девятнадцатого столетия. С-Пб., 1895. 583 с.

 64. История крестовых походов / Пер. с англ. Е. Дорман. - М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 495 с. (Серія «Экспресс»).

 65. Каплан А.Б. Столетняя война: Кризис рыцарства и усиление агрессивности в обществе // Бюллетень Всероссийской Ассоциации медиевистов и историков раннего нового времени. М.,1997. № 8. С. 18-22.

 66. Клаузевиц К. О войне: В 2 т. М., 1936. Т. 1-2. История войн: в 3 т. - Ростов н / Д: Феникс, 1997. Т. 1: (С др. времен до XVII в.) / Авт.-сост. Н. Н. Головкова. 736 с.

 67. Корнилов М.Н. Столетняя война: Кризис рыцарства и усиление агрессивности в обществе // Человек: Образ и сущность (гуманитарные аспекты): Природа насилия: Ежегодник / РАН. ИНИОН. М., 1995. С. 57-89.

 68. Креленко Н.С. Армия в европейском обществе XVII века // Военно-исторические исследования в Поволжье: Сб. науч. тр. / Акад. воен. наук Поволж. отд. Саратов, 1997. Вып. 2. С. 35-51.

 69. Крип’якевич І., Гнаткевич Е. Історія українського війська: В 2 ч. – К., 1992. Ч. 1.

 70. Меринг Ф. Очерки по истории войн и военного искусства. 6-е изд. испр. и доп. – М., 1956. 400 с.

 71. Михневич Н.П. История военного искусства с древнейших времен до начала XIX ст. С-Пб., 1895.

 72. Михневич Н.П. Основы русского военного искусства. Сравнительный очерк состояния военного искусства в России и Западной Европе в важнейшие исторические эпохи. С-Пб., 1898.

 73. Мишо Г. История крестовых походов / Пер. с фр. С. Л. Клячко. - М.: Центр творч. развития МГП ВОС, 1995. 312 с.

 74. Орешкова С.Ф. Крест против полумесяца. Схватка за Средиземноморье (Конец XV - XVI в.) // Живая история Востока: Сборник / Сост. О.Е. Непомнин. - М., 1998. С. 212-218.

 75. Орлов А.И. Вооруженные силы России в эпоху феодализма и капитализма (XI - нач. XX в.). – М., 1986. 58 с.

 76. Піддубний І. Фонди Чернівецького краєзнавчого музею як джерело для вивчення середньовічної військової історії // Середньовічна Європа: погляд з кінця ХХ ст.: Матеріали Міжнародної наукової конференції / Чернівецький держ. ун-т. ім. Ю. Федьковича; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Чернівці: Золоті Литаври, 2000. 196-200.

 77. Пузыревский А. К. История военного искусства в Средние века (V-XVI столетия) С-Пб., 1884. Ч. 1-2.

 78. Разин Е.А. История военного искусства: В 3 т. С-Пб., 1994. Т. 1-3.

 79. Резько И.В. История войн и конфликтов: В 2 т. Минск, 1997. Т. 1.

 80. Рыжов Э. Последняя победа Жанны д'Арк [Іст. нарис] // НР. М., 1994. № 3. С. 22-26.

 81. Рюстов Ф. В. История пехоты // Военная библиотека: В 15 т. С-Пб., 1876. Т. 1-2.

 82. Строков А.А. История военного исскуства: В 5 т. – М., 1955. Т. 1; 1965. Т. 2.

Т. 2. Германцы / Пер. с нем. и примеч. В. И. Авдиева. С-Пб.: Наука. Ювента, 1994. 352 с. [Друк за вид.: М., 1936-1939 рр.];

Т. 3. Средневековье. С-Пб.: Наука: Ювента, 1996. 448 с., ил., карт.;

Т. 4. Новое время. С-Пб.: Наука: Ювента, 1997. 367 с.: ил., карт. [Кінець XV - поч. XIX ст.]


 1. Тараторкин В.В. История боевого фехтования. Развитие тактики ближнего боя от древности до начала XIX века. Минск: Харвест, 1998. 384 с. (Серія: “Боевые искусства”)

 2. Торопцев А.П. Византия: книга битв VI-IX века (Византия. Авары. Тюрки. Империя Тан. Франки. Викинги). - М.: РОСМЭН, 1995. 139 с.

 3. Торопцев А.П. Книга битв: IV век до нашей эры VI век нашей эры. - М.: РОСМЭН, 1997. 144 с. (Серія: «Книга битв»).

 4. Торопцев. А.П. Завоеватели: XIII-XV века. М.: РОСМЭН, 1997. 144 с. (Серія: “Книга битв”).

 5. Урланис Б. Ц. История военных потерь: Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил европейских стран в войнах XVII-XX вв. (Историко-статистическое исследование) С-Пб.: Полигон, 1994. 558 с. (Cерія: “Воен. ист. б-ка”).

 6. Флоря Б.Н. Грюнвальдская битва. М.-Лен., 1962.

 7. Фридрих Энгельс и военная история. М., 1972.

 8. Хартбол Т. Битвы мировой истории: Словарь / Пер. с англ., ред., изм. и доп. авт. кол.; Рук. Н.Медведева. М.: Внешсигма, 1993. 576 с.

 9. Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны: из истории секретной дипломатии и разведки / 4 – е изд., доп. и перераб. М.: Международные отношения, 1985. 464 с.

 10. Энгельс Фр. // Маркс К., Енгельс Ф. Сочинения. / 2-е изд. М., 1953. Т. 11. “Армии Европы”. С. 433-507; Т. 14. “Армия”. С. 5-50; “Артиллерия”. С. 196-221; “Кавалерия”. С. 296-325; “Пехота” С. 352-379; Т. 17. “Расцвет и упадок армий”. С. 94-99; Т. 21. “Роль насилия в истории”. С. 419-479. (Зі змісту: Огляд історії збройних сил у стародавньому світі і середньовіччі).

 11. Энгельс Фр. Избранные военные произведения. М.: Воениздат, 1956.

 12. 100 великих битв / Под ред. А.Н. Мячина. М.: Вече, 2001. 640 с. (Серія: “100 великих”)

 13. Prestwich M. "Armies and Warfare in the Middle Ages". Yale University Press, 1996.

 14. Studia i materiały do historii wojskowości. Warszawa, 1958. Vol. IV.

Форми та методи навчання: __лекції, консультації, самостійна робота ___________________________________________________

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності: залік ___________________________________________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська
Спеціальність (спеціалізація): спеціалізація «історія середніх віків»  ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри «27» серпня 2014 р. Протокол №_1_____


Завідувач кафедри ________________________ проф. Л.В.Войтович

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «28» серпня 2014 р. Протокол №_1 ___


Декан ________________________ проф. Р.М.Шуст

(підпис)

Скачати 86.33 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка