Документальное оформление операций, связанных с учетом основных средств и нематериальных активовСторінка1/10
Дата конвертації10.03.2019
Розмір1.91 Mb.
ТипКодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПКУ

11. При розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 та 148 розділу III цього Кодексу у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.[Пункт 11 підрозділу 4 розділу ХХ викладено у новій редакції згідно із Законом України N 71-VІІІ від 28.12.2014 р. Зміни діють з 01.01.2015 р.]
138.1. Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

138.2. Фінансовий результат до оподаткування зменшується:на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 цієї статті;
138.3. Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування
138.3.1. Розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.
138.3.2. Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування:

вартість гудвілу;витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.

Термін "невиробничі основні засоби" означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.


138.3.3. Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів:


Групи

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

група 1 - земельні ділянки

-

група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом

15

група 3 - будівлі

20

споруди

15

передавальні пристрої

10

група 4 - машини та обладнання

5

З них:електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень

2

група 5 - транспортні засоби

5

група 6 - інструменти, прилади, інвентар, меблі

4

група 7 - тварини

6

група 8 - багаторічні насадження

10

група 9 - інші основні засоби

12

група 10 - бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України

-

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи

-

група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди

5

група 13 - природні ресурси

-

група 14 - інвентарна тара

6

група 15 - предмети прокату

5

група 16 - довгострокові біологічні активи

7

Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів використовуються з урахуванням наступного.

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів в бухгалтерському обліку менше ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки, встановлені цим підпунктом.

У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку.

138.3.4. Строки нарахування амортизації нематеріальних активів:
Групи

Строк дії права користування

група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище)

Відповідно до правовстановлюючого документа

група 2 - права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо)

Відповідно до правовстановлюючого документа

група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті

Відповідно до правовстановлюючого документа

група 4 - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті

Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років

група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (баз даних), фонограми, відеограми, передач (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті

Відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)

Відповідно до правовстановлюючого документа

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ від 25.05.2012 №8973/6/15-1415

Нарахування амортизації нематеріальних активів проводиться із застосуванням 6 методів, включаючи прямолінійний метод, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів.Нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання (п.п.145.1.9 п.145.1 ст.145 Кодексу).

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку корисного використання (права користування), який встановлюється відповідно до правовстановлюючого документу але не меншим, як 2 роки (п.п.145.1.1 п.145.1 ст.145 Кодексу).Оскільки поняття "правовстановлюючий документ" відсутнє в Кодексі, то відповідно п.5.3 ст.5 Кодексу інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Відповідно до статті 422 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором. Тобто, право інтелектуальної власності на результат творчої діяльності виникає внаслідок його створення, якщо такий об'єкт відповідає вимогам закону, а саме він має бути новим, втіленим в матеріальний об'єкт, придатним для використання, та відповідати іншим вимогам, встановленим законодавством.Разом з цим, слід зазначити, що п.п. 145.1.2 п.145.1 ст.145 Кодексу встановлено, що нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено в пункті 145.1 і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації).

Виходячи з викладеного вище та з урахуванням характеристик нематеріального активу, нарахування амортизації власником програмних комплексів та програмних продуктів відповідно до договору використання майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійного договору, тощо  здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється відповідно до такого договору, але зазначений термін повинен бути не меншим як 2 роки.Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк становить 10 років безперервної експлуатації.

 


 1. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:
 •  стоимостной предел для ОС в бухгалтерском и налоговом учете, особенности учета для «больших» и «маленьких» плательщиков налога на прибыль


ПКУ

14.1.138. основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік);[У підпункт 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 внесено зміни згідно із Законом України N 655-VIII від 17.07.2015 р. Зміни діють з 01.09.2015 р.]

Згідно з п. 6 МСБО 16 «Основні засоби» основні засоби - це матеріальні об'єкти, що їх утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.

Стаття 138 ПКУ «Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів» встановлює порядок коригування фінансового результату до оподаткування на разницы, що виникають при нарахуванні амортизації необоротных активов.

Згідно п. 3 НП(С)БУ 1, необоротні активи – всі активи, що не є оборотними, тобто не є грішми та їх еквівалентами, а також іншими активами, що призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.При зарахуванні ОЗ на баланс треба правильно сформувати первісну вартість.


Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:

 • суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

 • реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

 • суми ввізного мита;

 • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

 • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

 • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

 • інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

 • Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати".(п. 8 П(С)БУ 7)

 • финансовые расходы, включение которых в себестоимость квалификационных активов предусмотрено П(С)БУ 31

Введення ОЗ в експлуатацію як окремого об'єкта ОЗ (якщо підприємство визнає його таким) оформлюється актом за формою № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. №352), що складається приймальною комісією, призначеною керівником підприємства. Цей документ після його оформлення, із доданою технічною документацією на ОЗ, передається до бухгалтерії підприємства. (Письмо Минфина от 23.03.2007 г № 31-34000-10-25/5753)

Пример. Предприятие приобрело в кредит автомобиль BMW X5, предназначенный для использования в хоздеятельности в налогооблагаемых операциях. Цена автосалона – 1457566,00 грн. (в том числе НДС – 242927,67 грн.), доставка – 7200,00 грн. (в том числе НДС – 1200,00 грн.).Плата за услуги ГАИ (770,00 грн.), сбор в Пенсионный фонд (5 %). Начислены проценты за пользование кредитом в мае – 27600,00 грн. и комиссия банку – 1500,00 грн.

Учет приобретения автомобиля

п/п

Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция счетов

Сумма, грн.

Дт

Кт

1

Оплачена стоимость автомобиля и его доставки

371

311

1464766,00

2

Отражен налоговый кредит по НДС (при наличии зарегистрированной налоговой накладной)

641/НДС

644

244127,67

3

Получен автомобиль

152

631

1214638,33

4

Включены в первоначальную стоимость расходы по доставке

152

631

6000,00

5

Списана сумма начисленного ранее налогового кредита по НДС

644

631

244127,67

6

Отражен зачет задолженностей

631

371

1464766,00

7

Оплачены услуги ГАИ

377

311

770,00

8

Включена в первоначальную стоимость плата за услуги ГАИ

152

377

770,00

11

Уплачен сбор в Пенсионный фонд (5 %)

651

311

60731,92

12

Включен в первоначальную стоимость пенсионный сбор

152

651

60731,92

13

Введен автомобиль в эксплуатацию

105

152

1282140,25

14

Начислены проценты за кредит

951

685

27600,00

792

951

15

Начислены расходы за комиссионные услуги банка

92

685

1500,00

791

92
 • самостоятельное изготовление ОС

Сооружать ОС предприятие может как хозяйственным способом, т. е. собственными силами предприятия, так и подрядным, т. е. с привлечением услуг сторонних организаций, способом.

При создании объекта ОС хозяйственным способом его стоимость формируется из прямых материальных затрат, расходов на оплату труда, стоимости услуг сторонних организаций, амортизации ОС, используемых для строительства и других расходов, включаемых в первоначальную стоимость ОС согласно п. 8 П(С)БУ 7. Учет расходов на создание ОС подрядным способом ведется аналогично учету приобретения ОС за денежные средства.В любом случае (независимо от способа сооружения основных средств) все расходы на строительство объекта ОС признаются капитальными инвестициями и собираются на субсчете 151 «Капитальное строительство», а расходы на изготовление объекта ОС — на субсчете 152 «Приобретение (изготовление) основных средств» счета 15 «Капитальные инвестиции». При вводе сооруженного объекта ОС в эксплуатацию расходы, собранные на этих субсчетах, образующие его первоначальную стоимость, списываются на соответствующие субсчета учета ОС.

Самостоятельное изготовление ОС

Содержание операции

Бухгалтерский учет

Сумма,
грн.


дебет

кредит

подрядным способом

1. Перечислена предоплата подрядной организации за изготовление и монтаж объекта ОС

371

311

6000

2. Отражен налоговый кредит по НДС

641

644

1000

3. Оприходован объект ОС

152

631

4000

644

631

800

4. Выполнены работы по монтажу объекта ОС

152

631

1000

644

631

200

5. Отражен зачет задолженностей

631

371

6000

6. Введен объект ОС в эксплуатацию (4000 грн. + 1000 грн.)

10

152

5000

хозяйственным способом

1. Перечислена предоплата за выполнение проектных работ по строительству объекта ОС

371

311

24000

2. Отражен налоговый кредит по НДС

641

644

4000

3. Списана стоимость проектных работ

151

631

20000

644

631

4000

4. Отражен зачет задолженностей

631

371

24000

5. Переданы стройматериалы, предназначенные для строительства объекта ОС

151

205

180000

6. Начислена заработная плата работникам, занятым на строительстве объекта ОС

151

661

150000

7. Начислен ЕСВ на зарплату работников, занятых на строительстве объекта, ОС 22 %)

151

657

33000

8. Отнесена на увеличение первоначальной стоимости сооружаемого объекта ОС стоимость услуг сторонних организаций

151

631

60000

9. Отражен налоговый кредит по НДС

641

631

12000

10. Оплачены услуги сторонних организаций

631

311

72000

11. Начислена амортизация по ОС, использованным при строительстве

151

131

800

12. Объект ОС введен в эксплуатацию (20000 грн. + 180000 грн. + 150000 грн. + 33000 грн. + 60000 грн. + 800 грн.)

103

151

443800


Витрати на утримання та обслуговування будівель
Згідно з П(С)БО 16 "Витрати", затрати на утримання та обслуговування будівель слід включати до складу:

- собівартості готової продукції, робіт, послуг (рахунок 23) - якщо будівля безпосередньо використовується у виробничому процесі (наприклад, приміщення цеху, у якому виробляється продукція);

- загальновиробничих витрат (рахунок 91) - якщо це будівля загальновиробничого призначення (наприклад, будівля апарату управління цехом);

- адміністративних витрат (рахунок 92) - якщо це адміністративна будівля (наприклад, офіс);

- витрат на збут (рахунок 93) - якщо будівля пов’язана зі збутом продукції (магазин, склад);

- інших операційних витрат (рахунок 94) - якщо це об'єкт соціально-культурного призначення (наприклад, будинок культури, база відпочинку).До витрат на утримання та обслуговування будівель можна віднести витрати на проведення таких заходів, як (розд. 1 Переліку, затвердженого наказом Держкомітету з питань ЖКГ від 10.08.04 р. N 150):

- періодичні планові огляди несучих конструкцій та інженерного обладнання;

- забезпечення подачі комунальних ресурсів (електроенергія, опалення, водопостачання, каналізація, газопостачання);

- забезпечення у приміщеннях необхідної температури і вологості, освітлення приміщень і прибудинкової території;

- забезпечення заходів пожежної безпеки;

- утримання і догляд за несучими конструкціями (фундаментом, стінами, плитами перекриття, огородженням), приміщеннями, сходами, дахами, дверима, вікнами та іншими будівельними елементами будівлі;

- утримання, обслуговування і наладка механічного, електричного, санітарно-технічного, вентиляційного, газового та іншого обладнання;

- підготовка до експлуатації будівлі в осінньо-зимовий період (утеплення віконних отворів, скління (замість розбитого скла), консервація систем поливу зелених насаджень тощо);

- позапланові огляди після дій стихійного характеру і технічних аварій;

- охорона будівлі тощо.Усі вищеперелічені витрати є витратами періоду, їх відображення в бухгалтерському обліку підприємства залежить тільки від цілей (спрямованості) здійснених витрат.


Бесплатное получение ОС
П(С)БУ 7:10. Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 Положення (стандарту) 7.


М. р. з бухгалтерського обліку основних засобів, Міністерство фінансів України від 30.09.03 р. N 561:13. Первісною вартістю безоплатно отриманих основних засобів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, зазначених у пункті 11. На справедливу вартість безоплатно отриманих об'єктів основних засобів збільшується сальдо додаткового капіталу.

Фрагмент таблиці


2. Облік надходження основних засобів

Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів

10 "Основні засоби"

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"

Зарахування витрат на транспортування і монтаж до складу первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів

10 "Основні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

3. Облік амортизації основних засобів

Нарахована амортизація основних засобів:

а) об'єктів виробничого призначення, включаючи об'єкти, узяті у фінансову оренду

23 "Виробництво"

91 "Загальновиробничі витрати"131 "Знос основних засобів"

б) об'єктів, переданих в операційну оренду

949 "Інші витрати операційної діяльності"

131 "Знос основних засобів"

в) об'єктів, що забезпечують збут продукції

93 "Витрати на збут"

131 "Знос основних засобів"

г) об'єктів загальногосподарського призначення

92 "Адміністративні витрати"

131 "Знос основних засобів"

д) об'єктів житлово-комунального призначення та соціально-культурного призначення

949 "Інші витрати операційної діяльності"

131 "Знос основних засобів"

е) в сумі, пропорційній нарахованій амортизації, по об'єктах основних засобів, отриманих безоплатно, придбаних (створених) за рахунок коштів цільового фонду, визнається дохід

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"

69 "Доходи майбутніх періодів"745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"


Щодо податкового обліку безоплатно отриманих основних засобів відповідно до розділу III ПКУ "Податок на прибуток"
Лист Центрального офісу з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби України

від 15 січня 2016 р. N 1167/10-28-10-06-11Оподаткування безоплатно отриманих основних засобів
Нормами П(С)БО 7 та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 N 561, визначено відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів та нарахування амортизації на них.

У податковому обліку не передбачено обмежень щодо нарахування амортизації на основні засоби, безоплатно отримані платником податку, тому такі основні засоби, отримані після 01.01.2015, які використовуються у господарській діяльності платника податку, підлягають амортизації згідно з пунктом 138.3 статті 138 ПКУ.

Однак, як вже зазначалося, згідно з пунктом 11 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ, при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 ПКУ, балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 та 148 розділу III ПКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

При цьому відповідно до пункту 144.1 статті 144 ПКУ у редакції, що діяла до 01.01.2015, амортизації підлягали, зокрема, витрати на придбання (самостійне виготовлення) основних засобів, тобто, на вартість безоплатно отриманих основних засобів амортизація не нараховувалась.

Отже, до переліку об'єктів основних засобів, які підлягають амортизації у податковому обліку, не відносяться основні засоби, безоплатно отримані платником податку до 01.01.2015, крім:

безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вказаних мереж або об'єктів;

основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, у разі виконання зобов'язань за гарантією Кабінетом Міністрів України;

безоплатно отриманих для експлуатації підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств;

основних засобів, якщо їх вартість визначена на рівні звичайної ціни, отриманих в концесію відповідно до Закону України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" (пункт 144.1 статті 144 ПКУ у редакції, чинній до 01.01.2015).

Отже, відповідно до пунктів 138.1, 138.2, 138.3 статті 138 ПКУ, при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток фінансовий результат до оподаткування коригується на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів.

При цьому фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшується на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 ПКУ (пункти 138.1, 138.2 статті 138 ПКУ).

Аналогічні відповіді містяться у Загальнодоступному Інформаційно-довідковому ресурсі на сайті Державної фіскальної служби України в категоріях 102.06.01 та 102.06.02.


 • приобретение ОС за счет финансового кредита, кто и как должен капитализировать затраты по займам

Нормы п. 4 П(С)БУ 31 «Финансовые расходы» не допускают возможности признания в качестве расходов отчетного периода тех финансовых расходов, которые относятся к активам, требующим существенного времени для их создания, подготовки к использованию по назначению или продажетак называемым квалификационным активам. Более того, в настоящее время п. 4 П(С)БУ 31 обязывает финансовые расходы, относящиеся к квалификационному активу, капитализировать, т. е. включать в себестоимость данного актива, под которой п. 3 П(С)БУ 31 понимает расходы на приобретение, строительство, создание, изготовление, производство, выращивание и доведение квалификационного актива до состояния, пригодного для использования с запланированной целью или продажи. 

По предписаниям п. 4 п(с)бу 31 и п. 1.1 Методрекомендаций з бухгалтерського обліку фінансових витрат № 1300 от 01.11.2010 г., финансовые расходы капитализировать не должны:

 • субъекты малого предпринимательства – юридические лица;

 • представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности;

 • юридические лица, не занимающиеся предпринимательской деятельностью (т. е. неприбыльные организации).

Упомянутые субъекты всю сумму понесенных финансовых расходов признают расходами того текущего отчетного периода, за который таковые были начислены (признаны обязательствами), и не капитализируют их, а соответственно на сумму финансовых расходов не увеличивают первоначальную стоимость создаваемых квалификационных активов.

Прочие юридические лица финансовые расходы признают расходами того отчетного периода, за который они были начислены (признаны обязательствами), только в том случае, если финансовые расходы не подлежат капитализации, т. е. не связаны с созданием квалификационных активов.

 Какой актив квалификационный.

Финансовые расходы включаются в состав себестоимости не любого актива, а именно квалификационного, т. е. того, который «обязательно требует существенного времени для его создания» (п. 3 П(С)БУ 31).

В качестве квалификационных активов могут выступать: • незавершенные капитальные инвестиции в изготовление (строительство) основных средств (домов, зданий, сооружений, оборудования, других объектов);

 • незавершенные капитальные инвестиции в разработку (создание) нематериальных активов (программных продуктов и других нематериальных активов);

 • инвестиционная недвижимость, требующая реконструкции, достройки, реставрации и прочего улучшения;

 • незавершенное производство продукции с длительным (существенным) операционным циклом – запасы, требующие существенного времени для их изготовления, и т. п.

Согласно п. 1.6 Методрекомендаций № 1300, существенным временем для создания, подготовки к использованию или продаже актива считается время, составляющее более трех месяцев.

Примерами неквалификационных активов служат: финансовые инвестиции, товары, готовая продукция, незавершенное производство продукции с коротким (несущественным) операционным циклом, производственные запасы, приобретенные для использования в производстве продукции (работ, услуг) и в иной операционной деятельности и т. д. Состав капитализируемых расходов.

Под финансовыми расходами п. 3 П(С)БУ 31 рассматривает расходы на проценты и прочие расходы предприятия, связанные с заимствованиями (займами, векселями, облигациями, а также другими видами краткосрочных и долгосрочных обязательств, на которые начисляются проценты).

Поэтому капитализации подлежат не только собственно проценты, но и «другие расходы предприятия, связанные с заимствованиями». При этом согласно п. 1.3 Методрекомендаций № 1300 для целей бухгалтерского учета финансовые расходы включают в себя следующие проценты:


 • за пользование краткосрочными и долгосрочными кредитами банков, банковским овердрафтом;

 • по облигациям выпущенным, векселям выданным;

 • по финансовой аренде активов;

 • дисконт по облигациям (по указаниям п. 4.8 Методрекомендаций № 1300 амортизацию дисконта и премии по облигациям рассчитывают методом эффективной ставки процента. Пример расчета дисконта по эмитированным предприятием облигациям приведен в приложении 2 к Методрекомендациям № 1300);

 • амортизацию других скидок, связанных с займами.

Финансовые расходы, напрямую связанные с неквалификационными активами, вообще никогда не могут быть капитализированы. Их место в любом случае в составе расходов отчетного периода. Соответственно в расчет определения величины финансовых расходов, подлежащих капитализации, они не принимаются.

Между тем в соответствии с п. 1.8 Методрекомендаций № 1300 не допускается капитализация финансовых расходов на строительство и/или изготовление, производство квалификационных активов, оцененных по справедливой стоимости, в частности, биологических активов и инвестиционной недвижимости.Период капитализации

Капитализация финансовых расходов осуществляется только в течение периода создания квалификационного актива (п. 2.3 Методрекомендаций № 1300) и прекращается, когда актив готов к использованию в запланированных целях или для продажи (п. 13 П(С)БУ 31). Обычно это происходит после (п. 2.9 Методрекомендаций № 1300):

 • ввода в эксплуатацию основных средств застройщиком;

 • ввода в эксплуатацию основных средств и нематериальных активов, создававшихся предприятием;

 • завершения подрядчиком выполнения работ по строительному контракту;

 • оприходования готовой продукции с существенным по времени операционным циклом.

В п. 10 П(С)БУ 31 и п. 2.7 Методрекомендаций № 1300 определен целый ряд дополнительных условий, только при одновременном соблюдении которых финансовые расходы следует включать в себестоимость квалификационного актива, а именно когда:

 • осуществлены расходы на создание квалификационного актива;

 • понесены финансовые расходы, связанные с созданием квалификационного актива;

 • начаты работы по приобретению, сооружению и/или изготовлению квалификационного актива, включая технические и административные мероприятия, выполняемые до начала создания такого актива (к примеру, получение разрешений, необходимых для начала строительства, и т. п.).

Допустим, предприятием был взят целевой кредит для завершения строительства объекта основных средств сроком на 6 месяцев. По истечении 5 месяцев с момента получения кредита объект был введен в эксплуатацию. В рассматриваемой ситуации капитализации подлежат только те проценты, которые начислены за период ведения работ по строительству объекта, — 5 месяцев. Проценты за оставшийся месяц пользования кредитом признаются расходами текущего периода.

Капитализация финансовых расходов должна приостанавливаться, если на существенное время (т. е. на срок более трех месяцев) прерывается активная деятельность, связанная с созданием квалификационного актива, подготовкой для использования по назначению или продажи (п. 2.8 Методрекомендаций № 1300). Понесенные за это время финансовые расходы признаются расходами того отчетного периода, за который они были начислены (п. 11 П(С)БУ 31). После возобновления работ финансовые расходы вновь включаются в состав себестоимости квалификационного актива. При этом на время осуществления технической и административной работы, а также временной задержки работ по созданию квалификационного актива, являющейся необходимой составляющей процесса его создания, капитализация финансовых расходов не приостанавливается. По этому поводу в параграфе 21 МСБУ 23 дан такой пример: «капитализация продолжается в течение… продолжительного периода, когда высокий уровень воды задерживает строительство моста, если такой высокий уровень воды является обычным для данного географического региона в период, в котором проводится строительство». • расходы, связанных с приобретением технической документации, услуг по предоставлению разрешительных документов, доставка, монтаж и т.д. формируют (увеличивают) увеличивают первоначальную стоимость строящегося здания.
 • затраты на демонтаж, перевозку являются прочими расходов текущего периода в соответствии с п. 29 П(С)БУ 16 «Витрати»; монтаж оборудования в связи с переездом офиса (производства) в другое помещение идет на увеличение стоимости основных средств, требующих монтажа.
 1. АМОРТИЗАЦИЯ ОС:


П(С)БУ 7:
22. Об'єктом амортизації є вартість, яка амортизується (окрім вартості земельних ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій).
23. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
24. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати:

очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

фізичний та моральний знос, що передбачається;

правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.


25. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання.
26. Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:

1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів;

2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;

4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;

5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.


27. Амортизація об'єктів, зазначених у підпункті 5.2 пункту 5 Положення (стандарту) 7 нараховується за методами, що наведені в підпунктах 1 і 5 пункту 26 Положення (стандарту) 7. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.
28. Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

Метод амортизації об'єкта основних засобів переглядається у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.


29. Нарахування амортизації проводиться щомісячно.

Місячна сума амортизації при застосуванні прямолінійного методу визначається діленням річної суми амортизації на 12. Місячна сума амортизації при застосуванні методів зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивного визначається діленням суми амортизації за повний рік корисного використання на 12.Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою, на яку об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу амортизації припиняється з дати, що настає за датою вибуття об’єкта основних засобів.
30. Суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів.

Одночасно на суму нарахованої амортизації об'єктів зовнішнього благоустрою та житлових будинків, що перебувають на балансах житлово-комунальних організацій, які належать до сфери управління органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також автомобільних доріг загального користування збільшуються доходи цих підприємств і організацій із зменшенням додаткового капіталу (капіталу у дооцінках, у разі проведення переоцінки зазначених об’єктів), а при його недостатності - статутного капіталу.

Організації, звичайна діяльність яких не спрямована на відновлення житлових будинків та інших будівель, можуть також застосовувати норму частини другої цього пункту.

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС - ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації для студентів факультетів: «фармація» та «КЛІНІЧНА фармація»
2016 -> Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання
2016 -> Програма спецкурсу та плани семінарських занять для магістрів-філософів Львів 2016
2016 -> Міністерство охорони здоров’я україни
2016 -> Розробники програми
2016 -> Проектна діяльність при підготовці позакласного заходу з фізики. Прес-конференція про вклад українських вчених у розвиток світової космонавтики за темою: «Твої, Україно, сини!». Мета
2016 -> Н р. 5 курс магістри Навчальна дисципліна «Український авангард»
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка