Анотації дисциплінСторінка1/6
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

«КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Кількість

годин

Кількість кредитів

ECTS

Розподіл за семестрами

Заліки

Екзамени

1

Філософія

108

3
3

2

Історія української культури

72

2
2

3

Іноземна мова

216

6

1-3

4

4

Історія України

108

3
1

5

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108

3

3-4

5

Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної ) підготовки

1

Вища математика

594

17
1-5

2

Фізика

405

14

1,3,4

2

3

Інженерна і комп’ютерна графіка

108

3

4
4

Дискретна математика

162

5

1

2

5

Теорія ймовірностей і математична статистика

130

5

3

4

6

Програмування та алгоритмічні мови

342

9,5

2з, 1,3
7

Об’єктно-орієнтоване програмування

342

9,5

2,4

3

8

Системний аналіз та розробка програмного забезпечення

198

6

7

8

9

Екологія

54

2
7

Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки

1

Електротехніка та електроніка

144

4
3

2

Комп’ютерна схемотехніка

216

6
4

3

Архітектура комп’ютерів

180

5
5

4

Системне програмування і операційні системи

306

8,5

5

6

5

Технологія програмування

108

3
7

6

Організація баз даних та знань

290

8
6

7

Мови прикладного програмування

360

10

6
8

Комп’ютерні мережі

36

2

4
9

Оптоінформатика

180

5

8
10

Моделювання систем

180

5
8

11

Чисельні методи

180

5

6
12

Економіка і організація виробництва

72

2

4
13

Менеджмент

54

2

8
14

Безпека життєдіяльності та охорона праці

108

2

4
15

Фізичне виховання

378

11

2,6,7
Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

1

Обробка графічної і текстової інформації

124

3,5

1

2

2

Основи проектування інформаційних систем

108

3
5

3

Інтернет технології та розподілені обчислення

126

3,5

3
4

Математичні методи оптимізації

135

4
5

5

Математичні методи дослідження операцій

135

4
7

6

Системи автоматичного контролю і управління

162

6
6

7

Паралельні обчислювальні процеси

108

3
8

8

Комп’ютерне моделювання стохастичних процесів

216

7
7

9

Комп’ютерне моделювання динамічних систем

54

1,5

8
10

Математична статистика в автоматизованих системах

189

6
6

11

Комп'ютерна ергономіка

108

3

8
12

Виробнича практика

162

5

7
13

Переддипломна практика

216

12

8
Дисципліни вільного вибору студента

1

Військова підготовка

1044

29

5,7

8

Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки

Професійна орієнтація “Комп’ютерне управління атомно - ядерними технологіями” (КУАЯТ)

1

Автоматизація управління плазмовими технологіями

108

3

5,6
2

Ядерно-фізичні технології

108

3
7

3

Алгоритми комп'ютерної фізики

162

5
8

Професійна орієнтація “Комп’ютерне управління складними інформаційними системами” (КУСІС)

1

Моделі нейронних систем штучного інтелекту

162

5

5,5
2

Теорія експертних систем

108

3
8


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

ФІЗИКА
Викладач: професор Гірка Володимир Олександрович.
Передумови вивчення: загальноосвітній курс навчання у середніх навчальних закладах.
Мета курсу: Сформувати у студентів науковий погляд на фізичні процеси у світі, закласти у їхній свідомості теоретичні основи класичної механіки та молекулярної фізики. основні методи експериментального дослідження характеристик механічного руху. засвоїти теоретичні основи молекулярної фізики. Навчити студентів основним методам розв’язання задач з класичної механіки та молекулярної фізики з використанням основних методів диференціального та інтегрального числення, а також основним методам експериментального дослідження характеристик механічного руху та процесів у термодинамічних системах. Сформувати у студентів загальну та предметну компетентність в галузях механіки та молекулярної фізики.

.

Завдання:

1. Сформувати науковий світогляд фахівця комп’ютерних наук на базі теоретичних знань законів механіки та молекулярної фізики, практичних навичок розв’язання задач та виконання експериментальних вимірювань параметрів механічного та термодинамічного процесів;

2. Оскільки математичний апарат вищезазначених розділів механіки та молекулярної фізики є найбільш розвиненим, то їхнє вивчення є дуже важливим з точки зору закріплення знань основ математичного аналізу та векторної алгебри на практиці розв’язання конкретних задач, які описують механічний та термодинамічний процеси.

3. Продемонструвати взаємний зв'язок між законами механіки та молекулярної фізики. Це, з огляду на широке використання методу аналогій, є корисним для вивчення інших розділів класичної фізики, а також з точки зору подібності математичних методів, що описують фізичні процеси

У результаті вивчення даного курсу студент повинензнати: закони класичної механіки та молекулярної фізики, вміти використовувати їх для розв’язання теоретичних задач, вміти застосовувати ці закони для постановки процедур вимірювання фізичних параметрів, якими оперує механіка та молекулярна фізика, пояснювати експериментальні результати, що здобуті при виконанні лабораторних робіт

вміти: виконувати вимірювання основних фізичних параметрів в лабораторних роботах

 1. Опис дисципліни: Предметом дисципліни є основні закони класичної механіки та молекулярної фізики. Це пов’язано з тим, що фізика є головною природничою дисципліною в професійній освіті фахівця з комп’ютерних наук, без знання якої є неможливим свідоме, якісне використання знань з математичних та власне спеціальних комп’ютерних дисциплін, які становлять основу освіти майбутнього спеціаліста з комп’ютерних наук. Протягом перших двох семестрів вивчаються два розділи фізики: механіка та молекулярна фізика, які є базовими складовими частинами класичної фізики.
 1. Форма організації контролю: письмові контрольні роботи по завершенню тематичних модулів; поточний контроль за виконанням самостійних завдань; письмові звіти з лабораторних робіт; письмова підсумкова залікова робота у 1 семестрі та письмовий іспит у 2 семестрі.


Основна литература

 1. Савельев И.В. Куpс общей физики. - М.: Hаука, 1966. -т.1.

 2. Ландау Л.Д., Ахиезеp А.И., Лифшиц Е.М. Механика и молекуляpная физика. -М.: Hаука, 1965.

 3. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. - К.: Вища школа, 1993.- 431 с.

 4. Дутчак Я.Й. Молекулярна фізика. - Видавництво Львівського університету, 1973. С. 264.

 5. Савельев И.В. Сбоpник вопросов и задач по общей физике. -М.: Hаука, 1982.

 6. Волькенштейн В.С. Сбоpник задач по общему курсу физики. -М.: Hаука, 1985.

 7. Иpодов И.Е. Задачи по общей физике. -М.: Hаука, 1988.

 8. Гірка В.О., Гірка І.О., Кондратенко А.М., Методичні поради до розв'язання домашніх завдань з курсу “Фізика” для студентів першого курсу факультету комп'ютерних наук. – Харків.: Просвіта, 2005.

 9. Гірка В.О., Гірка І.О., Кондратенко А.М., Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Механіка” для студентів першого курсу факультету комп’ютерних наук. – Харків.: Просвіта, 2004.

 10. Гірка В.О., Гірка І.О., Кондратенко А.М., Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Молекулярна фізика” для студентів першого курсу факультету комп’ютерних наук. – Харків.: Просвіта, 2004.

 11. Гірка В.О., Гірка І.О., Кіндратенко А.М. Методичні поради до виконання фізичного практикуму студентами першого курсу Інституту високих технологій. Харків, 2005.

Додаткова література

 1. Біленко І.І. Фізичний словник.-К.: Вища школа, 1993.

 2. Телеснин Р.В. Молекуляpная физика. -М.: Высш. школа, 1973.

 3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Том 1. -К.: Техніка, 1999.

Иpодов И.Е., Савельев И.В., Замша О.И. Сборник задач по общей физике.
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Теорія ймовірностей та математична статистика
Лектор: Ніколенко Ірина Геннадіївна кандидат фіз.-мат наук, доцент

 1. Статус: нормативна.

 2. Курс, семестр: I і II курси, 2 і 3 семестри.

 3. Кількість кредитів: 5; всього 162 академічних години; лекцій 52 години, практичних занять 52 години, самостійної роботи 58 годин.

1 семестр – 2,5 кредита: розділи 1,2,3 – письмова контрольна робота + залік;

2 семестр – 2,5 кредита: розділи 4,5,6 – письмова контрольна робота + екзамен; 1. Попередні умови для вивчення: дисципліни "Дискретна математика", "Математичний аналіз".

 2. Опис дисципліни (зміст, цілі, структура): Предметом дисципліни є теоретико-ймовірнісні методи та методи математичної статистики. Докладно вивчаються методи побудови математичної моделі ймовірностного експерименту, імітації випадкових величин, методам теорії статистичного оцінювання, кореляційного та регресійного аналізу. Оглядово вивчаються асимптотичні ймовірнісні методи аналізу.

Мета курсу полягає у наданні майбутнім спеціалістам знань в галузі сучасної теорії ймовірностей і математичної статистики та використанні її методів в моделюванні і аналізі реальних об’єктів і процесів.

Програма дисципліни складається з навчального графіка, тематичного плану, що містить 6 розділів, та переліку навчально-методичних матеріалів. 1. Форми навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи навчання: елементи проблемних лекцій, індивідуальні завдання для самостійної роботи.

 1. Форма організації контролю знань: письмовий контроль за індивідуальними завданнями; письмові контрольні роботи; письмовий залік та письмовий екзамен у 2 і 3 семестрах відповідно.Критерії оцінювання:
До екзамену допускаються студенти, що за всіма формами поточного контролю набрали не менш 35% від загальної кількості балів; від екзамену звільняються студенти, що за всіма формами поточного контролю набрали не менш 91% від загальної кількості балів.

 1. Навчально-методичне забезпечення:

 • Програма.

 • Календарний план вивчення дисципліни.

 • Підручники.

 • Навчальні посібники кафедри.

 • Збірники задач.

 • Набори індивідуальних завдань для поточного контролю знань.

 • Завдання для ректорських контрольних робіт.

 • Екзаменаційні білети.

 1. Мова викладання: російська.

 2. Список рекомендованої літератури:


Основна література


 1. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика. К., Выща школа, 1979.

 2. Климов Г.П.. Теория вероятностей и математическая статистика М., Издательство Московского университета, 1983.

 3. Коваленко И.Н., Гнеденко Б.В. Теория вероятностей К., Выща школа ,1990.

 4. Розанов Ю.А. Теория вероятностей случайные процессы и математическая статистика. М., Наука, 1985.

 5. Крамер Г. Математические методы статистики. М., Мир, 1975.

 6. Шметтерер Л. Введение в математическую статистику. М., Наука, 1976.

 7. Закс Ш. Теория статистических выводов. М., Мир,1975.

 8. Кендалл М.Д., Стюарт А. Статистические выводы и связи. М., Наука, 1973.

 9. Боровков А.А. Математическая статистика. М., Наука, 1984.

 10. Леман Э. Проверка статистических гипотез. М., Наука, 1979.

 11. Бикел П., Доксам К. Математическая статистика. М., Финансы и статистика, 1983.

 12. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Курс статистического моделирования. М., Наука, 1976.

 13. Сборник задач по теории вероятностей математической статистике и теории случайных функций. Под ред. А.А. Свешникова, М., Наука,1970.


Учбові посібники і методичні вказівки.
1. Учебно-методическое пособие “Теория вероятностей и математическая статистика”. Сост. Рофе-Бекетов Ф.С., Подцыкин Н.С. – Харьков, 2001.

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Математичний аналіз та диференціальні рівняння
Лектор: Ніколенко Ірина Геннадіївна кандидат фіз.-мат наук, доцент

Статус: нормативний


Курси, семестри: 1-2 курси, 1–3 семестри
Мета курсу полягає у наданні майбутнім спеціалістам знань в галузі математичного аналізу та диференціальних рівнянь.
Попередні умови для вивчення: “Вища алгебра”, 1 семестр, “Аналітична геометрія”, 1 семестр
Завдання дисципліни: За результатами вивчання дисципліни студенти повинні:
ЗНАТИ:

 • властивості нескінченно малих послідовностей чи функцій;

 • правила диференціювання;

 • теореми Ролля, Лагранжа, Лопіталя;

 • необхідні та достатні умови екстремуму функцій;

 • властивості первісної і невизначеного інтегралу;

 • правила обчислення визначеного за Риманом інтегралу;

 • формули обчислення площини фігур, довжини ліній, об’ємів тіл;

 • формули диференціала функцій двох змінних, похідної складеної функції;

 • метод найменших квадратів;

 • лінійні операції над рядами;

 • умови збіжності чи розбіжності числових рядів;

 • теореми Лейбниця, Абеля, ряди Тейлора і Маклорена;

 • формули Ейлера, ряда Фур’є для періодичної функції і інтегралів Фур’є, Лапласа для довільних;

 • формули обчислення криволінійного, подвійного, потрійного інтеграла;

 • формули Гріна;

 • формули потоку векторного поля через поверхню;

 • ряди Тейлора;

 • методи розв’язування диференціальних рівнянь першого порядку;

 • визначення характеристичного многочлена диференціального рівняння, застосування визначника Вронського, призначення і визначення функції Коши;

 • технологію зведення системи лінійних рівнянь першого порядку до одного рівняння другого порядку;

 • теореми про існування зображення за Лапласом;

 • формули зображення похідних, інтегралу згортки оригіналів;

 • рівняння Ейлера-Пуассона, Остроградського;

 • обгруповувати еврістичні формули для функцій натуральної змінної за методом математичної індукції;

 • доведення основних теорем.


ВМІТИ:

 • обчислювати границі та похідні простих та складених функцій однієї та декількох змінних;

 • досліджувати функції, задані явно, неявно та за допомогою параметрів, будувати їх графіки;

 • знаходити невизначені та визначені за Риманом інтеграли;

 • обчислювати площини фігур, довжини ліній, об’єми тіл;

 • розв’язувати диференціальні рівняння та системи диференціальних рівнянь;

 • застосовувати диференціальне та інтегральне числення до розв’язяння фізичних задач;

 • досліджувати числові, степеневі ряди та невластиві інтеграли на збіжність;

 • розвивати функції дійсної змінної у ряди Тейлора, Маклорена та Фур’є;

 • знаходити екстремуми функцій багатьох змінних;

 • обчислювати криволінійні, подвійні, потрійні інтеграли;

 • знаходити поток векторного поля через поверхню;

 • застосовувати формули Стокса та Гауса-Остроградського;

 • обчислювати інтеграли за допомогою бета- та гама- функцій Ейлера.


Опис дисципліни: Множини та функції: операції з множинами; відображення множин; обмеженість, точні межі числової множини; принцип Кантора вкладених сегментів; еквівалентні множини; зчислені та незчисленні множини. Теорія границь: границя послідовності; границя функції; часткова, верхня та нижня границі функції. Неперервність функції: локальні властивості неперервних функцій; властивості неперервних функцій на відрізку. Диференційне числення функцій однієї змінної: похідні та диференціали довільного порядку, вла­стивості диференційовних функцій; формула Тейлора; дослідження на екстремум і побудова графіків функцій. Невизначений інтеграл: первісна і невизначений інтеграл, їх властивості; заміна змінної та інтегрування частинами; табличні інтеграли; методи інтегрування: раціональних функцій; метод Остроградського; ірраціональностей; раціональних функцій від тригонометричних; деяких трансцендентних функцій. Інтеграл Рімана: властивості інтегровних функцій; геометричні та фізичні застосування інтеграла; невласний інтеграл Рімана. Невласні інтеграли: по нескінченному проміжку і від необмеженої функції на скінченому проміжку; ознаки збіжності невласних інтегралів, абсолютна і умовна збіжність. Числові ряди: ознаки збіжності рядів, абсолютна та умовна збіжності. Простір : Метричній простір, відкриті та замкнені множини, їх властивості; компакти в метричному просторі і в; послідовності в , їх збіжність; властивість компактності. Диференційне числення функцій багатьох змінних: похідні та диференціали довільного порядку, властивості диференційовних функцій; формула Тейлора; теорема про неявну функцію; дослідження на екстремум та умовний екстремум функцій. Функціональні послідовності та ряди: ознаки рівномірної збіжності функціональних рядів; теореми про почленне диференціювання та інтегрування функціональних рядів; степеневі ряди та ряди Тейлора. Інтеграли Рімана, що залежать від параметра: ейлерові інтеграли; метод Лапласа. Кратний інтеграл Рімана: властивості інтегровних функцій на множинах, вимірних за Жорданом; теореми Фубіні та про заміну змінних; невласні інтеграли; геометричні та фізичні застосування кратних інтегралів. Криволінійні та поверхневі інтеграли: обчислення поверхневих інтегралів 1-го роду та їх властивості; обчислення поверхневих інтегралів 2-го роду; загальна теорема Стокса та її класичні окремі випадки; елементи теорії поля. Ряди Фур’є: ряди Фур’є відносно ортогональної системи векторів; тригонометричні ряди Фур’є та їх поточкова збіжність. Інтеграл Фур’є: властивості перетворення Фур’є та поточкова збіжність інтеграла Фур’є. Диференціальні рівняння n-го порядку: задача Коші диференціального рівняння (ДР); геометрична інтерпретація ДР 1-го порядку; нормальна система (НС) ДР; зведення ДР к НС; задача Коші НС; рівняння з відокремленими змінними та до них зводячиєся; диференціальні рівняння вищого порядку, які допускають зниження порядку. Лінійні диференціальні рівняння: лінійні диференціальні рівняння першого порядку, методи інтегруючого множника та варіації довільної сталої, рівняння у повних диференціалах; лінійні диференціальні рівняння вищого порядку, теореми про розв’язки лінійних ДР; лінійні диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами; рівняння Ейлера; метод варіації довільних сталих; диференціальне рівняння коливання пружини. Лінійні системи диференціальних рівнянь: лінійні системи диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами; лінійні системи диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами. Перетворення Лапласа та застосування операційного числення до диференціальних рівнянь.
Форми організації контролю: розрахункові завдання, контрольні роботи, іспит.
Навчально-методичне забезпечення: методичні посібники методичні вказівки та розрахунково-графічні (залікові) завдання
Список рекомендованої літератури:


 1. Карташев А.П., Рождественский Б.Л. Математический анализ. - М.: Наука, 1984.

 2. Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. - М.: Наука, 1989.

 3. Зорич В.А. Математический анализ. - М.: Наука, 1984 (I, II т.).

 4. Фихтенгольц Г.М. Основы математического анализа. - М.: Наука, 1964 (I, II т.).

 5. Кудрявцев Л.Д., Кутасов А.Д., Чехлов В.И., Шабунин М.И. Сборник задач по математическому анализу. - М.: Наука, 1984. - I т. (Предел, непрерывность, дифференцируемость).

 6. Кудрявцев Л.Д., Кутасов А.Д., Чехлов В.И., Шабунин М.И. Сборник задач по математическому анализу. - М.: Наука, 1984. - II т. (Интегралы, ряды).

 7. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. - М.: Наука, 1966.

 8. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. М., Изд-во Моск. Ун-та, 1984.

 9. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. - М.: Гостехиздат, 1953.

 10. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. - М.: Наука, 1974.

 11. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. - М.: Наука, 1973(1979).

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Дискретна математика


 1. Лектор: Кабалянц Петро Степанович, старший викладач кафедри математичного моделювання та забезпечення ЕОМ.

 2. Статус: нормативна.

 3. Курс, семестр: I курс, 1 і 2 семестри.

 4. Кількість кредитів: 5; всього 162 академічних години; лекцій 52 години, практичних занять 52 години, самостійної роботи 58 годин.

1 семестр – 2,5 кредита: розділи 1,2,3 – письмова контрольна робота + залік;

2 семестр – 2,5 кредита: розділи 4,5 – письмова контрольна робота + екзамен; 1. Попередні умови для вивчення: базовий шкільний курс математики.

 2. Опис дисципліни (зміст, цілі, структура): Предметом дисципліни є методи дискретної математики: методи теорії множин, теорії графів, комбінаторики, логіки, теорії чисел та теорії кодування. Докладно вивчаються методи теорії множин та теорії графів. Оглядово вивчаються методи теорії чисел та кодування. Окремий розділ присвячено комбінаторному аналізу.

Метою курсу є вивчання основних математичних методів дискретної математики: теорії графів, теорії множин, комбінаторики, логіки, теорії автоматів і граматик. Значна увага приділяється матричним, чисельним і загальним алгебраїчним методам, ефективним у комп'ютерній реалізації.

Програма дисципліни складається з навчального графіка, тематичного плану, що містить 4 розділи з 45 темами, та переліку навчально-методичних матеріалів. 1. Форми навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи навчання: елементи проблемних лекцій, індивідуальні завдання для самостійної роботи.

 1. Форма організації контролю знань: письмовий контроль за індивідуальними завданнями; письмові контрольні роботи; письмовий залік та письмовий екзамен у 1 і 2 семестрах відповідно.Критерії оцінювання:
До екзамену допускаються студенти, що за всіма формами поточного контролю набрали не менш 35% від загальної кількості балів; від екзамену звільняються студенти, що за всіма формами поточного контролю набрали не менш 91% від загальної кількості балів. 1. Навчально-методичне забезпечення:

 • Програма.

 • Календарний план вивчення дисципліни.

 • Підручники.

 • Навчальні посібники кафедри.

 • Збірники задач (до розділу "Комбінаторика" – електронні копії).

 • Електронний конспект лекцій 1 семестра.

 • Набори індивідуальних завдань для поточного контролю знань.

 • Завдання для ректорських контрольних робіт.

 • Екзаменаційні білети.

 1. Мова викладання: російська.

 2. Список рекомендованої літератури:


Основна література


 1. Берж К. Теория графов и ее применение. – М.: ИЛИ, 1962. – 320с.

 2. Оре О. Теория графов. – М.: Наука, 1968. – 352с.

 3. Сешу С., Рид М.В. Линейные графы и электрические цепи. – М.: Высшая школа,1971. – 448с.

 4. Харари Ф. Теория графов. – М.,Мир,1973. – 304с.

 5. Басакер Р.,Саати Т. Конечные графы и сети. – М.:Наука,1974. – 336с.

 6. Кристофидес Н. Теория графов (алгоритмический подход). – М.: Мир, 1978. – 432с.

 7. Майника Э. Алгоритмы оптимизации на графах и сетях. – М.: Мир, 1981. – 323с.

 8. Свами М., Тхуласираман Н. Графы, сети и алгоритмы. – М.: Мир, 1984. – 454с.

 9. Филлипс Д., Гарсиа-Диас А. Методы анализа сетей. – М.: Мир, 1984. – 496с.

 10. Кук Д., Бейз Г. Компьютерная математика. – М.: Наука,1990. – 384с.

 11. Колмогоров А.Н., Драгалин А.Г. Введение в математическую логику. Учеб. пособие для вузов. – М.: Изд.-во МГУ, 1982. – 120с.

 12. Сигорский В.П. Математический аппарат инженера. – Киев, Техника, 1977. – 766с.

 13. Кузнецов ОЛ.П., Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для инженера. – М.: Энергия, 1980. – 342с.

 14. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. – М.: изд. МГУ, 1986. – 384с.

 15. Виноградов И.М. Основы теории чисел. – М.: Наука 1965. – 172с.

 16. Гускин В.М., Цейтлин Г.Е., Ющенко Е.Л. Алгебра, язык, программирование. – К.: Наукова думка, 1978. – 318с.

Учбові посібники і методичні вказівки.


 1. Руткас А.Г. Введение в теорию графов. Учебное пособие . – Х.: ХГУ, 1993. – 63с.

 2. Дюбко Г.Ф. Введение в формальные системы. – Х.: ХИРЭ, 1992. – 170с.

 3. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Шубін І.Ю. Збірник тестових завдань з дискретної математики. – Х.: ХДТУРЕ, 2000. – 156с.

 4. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г. Комп'ютерна дискретна математика: Підручник для ВУЗів. – Х.: Компания СМІТ, 2004. – 479с.

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія
Лектор: Шедякова Тетяна Євгеніївна , доцент кафедри економічної теорії.,

Статус: нормативна.

Курс, семестр: I курс, 2 семестр.

Кількість кредитів: 3; всього 108 академічних годин; лекцій – 32 години; семінарських занять – 32 години; самостійної роботи – 44 години.

Попередні умови для вивчення: „Вища математика”, „Філософія”.

Опис дисципліни: Предметом дисципліни є вивчення економічних закономірностей розвитку суспільного виробництва, обґрунтування вибору суб’єктами господарювання засобів оптимального використання обмежених ресурсів з метою найповнішого задоволення зростаючих потреб людей.
Метою курсу є формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання економічних знань у майбутній професійній діяльності.
Знати: основні етапи розвитку економічної думки, проблеми і закономірності функціонування і розвитку суспільного виробництва, відносин власності, економічних систем, товарно-грошових відносин, основи попиту і пропозиції у ринковій економіці, раціонального споживчого вибору, функціонування фірми, ринків ресурсів і ринкових структур, закономірності функціонування національної економіки, грошово-кредитної та фінансової систем, утворення макроекономічної рівноваги та форми макроекономічної нестабільності, основи державного регулювання економіки та міжнародних економічних відносин. Теоретичний матеріал, що вивчається студентами, поділено на 16 тем.
Форми навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Форма організації контролю знань: поточний контроль у формі письмових модульних контрольних робіт, а також опитувань на практичних заняттях за пройденим теоретичним матеріалом; підсумковий контроль у формі письмового іспиту.
Критерії оцінювання:

Оцінювання знань студентів здійснюється за вимогами Болонської системи. За усіма видами робіт студент може набрати максимум 100 балів, з яких 60 припадає на поточну роботу у семестрі, а 40 – на підсумковий контроль. Курс поділено на 3 модулі, кожен з яких дозволяє набрати 1/3 загальної кількості балів, що припадають на поточну роботу. Оцінювання знань студентів здійснюється на основі розрахунку середніх рейтингів за кожним модулем та іспитом окремо з наступним перерахунком цих рейтингів у суму набраних балів за допомогою спеціальних коефіцієнтів як відношення максимально можливої кількості балів, що можуть бути набрані у межах модулю або іспиту, до максимуму шкали, у якій визначаються середні рейтинги. Визначення середніх рейтингів здійснюється за п’ятибальною шкалою. Для оцінювання роботи студентів на практичних заняттях і на іспиті використовується шкала від 0 до 5 балів з ціною поділки 0,5 бала. Для оцінювання поточних модульних контрольних робіт також використовується п’ятибальна шкала, але оцінка виставляється як частка від ділення суми балів, набраних студентом під час виконання контрольної роботи, на коефіцієнт перерахунку, що визначається як частка від ділення кількості питань, що були винесені на контрольну роботу на 5. Написання усіх контрольних робіт є обов’язковим. Якщо студентом контрольна робота не була написана, за неї виставляється 0 балів. Розрахунок середніх рейтингів за поточну роботу у семестрі здійснюється за формулою середньої арифметичної зваженої з ваговим коефіцієнтом 2 – для модульної контрольної роботи; 1 або 0,5 (у залежності від вагомості виконаної студентом роботи і його активності) – для практичного заняття. Складений студентом іспит оцінюється як середнє арифметичне оцінок за кожне питання, що входить до білету, окремо. Одержаний таким чином середній рейтинг перераховується у кількість набраних балів на іспиті за описаною процедурою. Підсумкова оцінка визначається виходячи з суми балів, набраних студентом, за такою шкалою:


Навчально-методичне забезпечення:

- програма;

- підручники та посібники з економічної теорії;

- нормативно-правові документи, що регламентують протікання економічних процесів у суспільстві;

- збірники задач з мікро- та макроекономіки;

- електронний конспект лекцій, що видається студентам на початку семестру;

- завдання для поточного модульного контролю знань;

- екзаменаційні білети.


Мови викладання: українська, російська, англійська (у межах термінології мікро-та макроекономіки, що має походження з англійської мови).
Список рекомендованої літератури:

1. Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общей ред. заслуженных деятелей науки Российской Федерации, профессоров В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000. – 529 с.

2. Курс экономической теории: учебник / Под общей редакцией проф. Чепурина М.Н., проф. Киселевой Е.А. – Киров: «АСА», 2000. – 752 с.

3. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н. Климко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 615 с.

4. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с.

5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 615 с.

6. Иохин В.Я. Экономическая теория: Учебник. – М.: Экономистъ, 2004. – 861 с.

7. Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2004. – 672 с.

8. Бутук А.И. Экономическая теория: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Вікар, 2003. – 668 с.

9. Економічна теорія. Посібник вищої школи (Воробйов Є.М., Грищенко А.А., Лісовицький В.М., Соболєв В.М.) / Під загальною редакцією Воробйова Є.М. – Харків-Київ, 2003. – 704 с.

10. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. I. Международная экономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунар. отношения, 2000. – 416 с.

11. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч. II. Открытая экономика и макроэкономическое программирование. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунар. отношения, 2000. – 488 с.АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Економіка і організація виробництва
Лектор: Куклін Володимир Михайлович доктор фіз.-мат наук, професор
1.З Н А Н Н Я

Задачі принципів організації та управління виробництвом; виробничого процесу, його організації і структури, типів виробництв; структури і особливостей виробничих фондів; механізмів ціноутворення; форм власності та їх впливу на організацію та на функціонування підприємства; механізмів та принципів організації збуду продукції та постачання матеріально-технічних ресурсів; принципів розробки фінансових планів підприємств; принципів бухгалтерського обліку на підприємстві; методів планування та аналізу господарської діяльності виробництва; законодавчого регулювання діяльності підприємства; принципів функціонування податкової системи; фінансових взаємовідношень підприємства з бюджетом; виділяти бізнес-процеси, знати принципи роз рахування трансферних цін, організовувати бюджетування.

2. У М І Н Н Я

Розраховувати вартість активів, собівартість продукції та її ціну; оцінювати якість продукції та її конкурентоспроможність; використовувати систему показників фінансової оцінки ефективності виробництва, робити кількісний та якісний аналізи ефективності функціонування підприємства; розраховувати прибуток, фонди, ефективність,

рентабельність, фондовіддачу, фондоємність, матеріалоємність; робити прогноз розвитку виробництва; визначати потребу в матеріальних, трудових ресурсах; використовувати методи обліку витрат робочого часу; використовувати методи вимірювання продуктивності праці; розробляти фінансовий план підприємства; аналізувати бухгалтерські проводки при обліку господарської діяльності; розробляти план економічного та соціального розвитку підприємства; розробляти оперативно-календарний план виробництва; вміти розраховувати податки.

3.Опис дисципліни вивчення бухгалтерського обліку на підприємстві; методів планування та аналізу господарської діяльності виробництва; законодавчого регулювання діяльності підприємства; принципів функціонування податкової системи; фінансових взаємовідношень підприємства з бюджетом; виділяти бізнес-процеси,

4.Форми навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи навчання: елементи проблемних лекцій, індивідуальні завдання для самостійної роботи.

5.Форма організації контролю знань: письмовий контроль за індивідуальними завданнями; письмові контрольні роботи; письмовий залік


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Математична статистика в автоматизованих системах
Лектор: Подцикін Микола Серафимович, доцент кафедри математичного моделювання і програмного забезпечення механіко-математичного факультету.
Попередні умови для вивчення: Знання курсів: Математичний аналіз. Теорія міри і інтеграл Лебега. Теорія імовірності.
Опис (зміст, цілі, структура): Моделювання випадкових величин. Точкові оцінки параметрів розподілів. Інтервальні оцінки параметрів. Перевірка статистичних гіпотез. Лінійна регресія. Застосування методів статистики в побудові стохастичних математичних моделей.
Форми організації контролю знань: залік.
Мета навчальної дисципліни: Мета курсу полягає у наданні майбутнім спеціалістам знань в галузі сучасної теорії ймовірностей і математичної статистики та використанні її методів в моделюванні і аналізі реальних об’єктів і процесів.
Завдання дисципліни
За результатом вивчання дисципліни студенти повинні:
ЗНАТИ:

 • Основні закони теорії ймовірностей і математичної статистики;

 • Визначення емпіричних розподілов, моментів;

 • Будувати гістограми;

 • Моделювати випадкові величини;

 • Характеристики точкових оцінок;

 • Методи одержання точкових оцінок;

 • Методи одержання інтервальних оцінок;

 • Перевіряти статистичні гіпотези;

 • Елементи регресійного аналізу.


ВМІТИ:

 • Використовувати основні закони теорії ймовірностей і математичної статистики для аналізу реальних стохастичних об’єктів і процесів;

 • Моделювати випадкові величини і реальні стохастичні об’єкти.


Опис дисципліни: Задачі математичної статистики. Статистична структура. Визначення емпіричного розподілу. Теорема Глівенко-Кантеллі. Вибіркові характеристики. Побудова гістограм. Моделювання дискретної випадкової величини. Рівномірний датчик. Моделювання безперервних випадкових величин. Метод моментів одержання оцінок. Функція вірогідності. Метод максимальної вірогідності одержання точкових оцінок. Порівняння оцінок. Несміщеність і ефективність оцінок. Нерівність Рао-Крамера. Ефективні оцінки. Необхідна і достатня умова досягнення нижньої границі в нерівності Рао-Крамера. Суперефективні оцінки. Достатні статистики. Теорема Неймана-Фишера. Визначення точного довірчого інтервалу за допомогою заданої статистики. Інтервальні оцінки параметрів нормального розподілу. Побудова інтервальних оцінок параметрів розподілів по вибірках великого обсягу. Прості і складні гіпотези. Статистичні критерії для перевірки гіпотез. Критерій згоди 2. Перевірка двох простих гіпотез. Теорема Неймана-Пирсона. Лінійна регресія. Оцінки параметрів регресії по методу найменших квадратів.
Основна література

 1. Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и математическая статистика. К., Выща школа, 1979.

 2. Климов Г.П.. Теория вероятностей и математическая статистика М., Издательство Московского университета, 1983.

 3. Коваленко И.Н., Гнеденко Б.В. Теория вероятностей К., Выща школа ,1990.

 4. Розанов Ю.А. Теория вероятностей случайные процессы и математическая статистика. М., Наука, 1985.

 5. Крамер Г. Математические методы статистики. М., Мир, 1975.

 6. Закс Ш. Теория статистических выводов. М., Мир,1975.

 7. Кендалл М.Д., Стюарт А. Статистические выводы и связи. М., Наука, 1973.

 8. Боровков А.А. Математическая статистика. М., Наука, 1984.

 9. Леман Э. Проверка статистических гипотез. М., Наука, 1979.

 10. Бикел П., Доксам К. Математическая статистика. М., Финансы и статистика, 1983.

 11. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Курс статистического моделирования. М., Наука, 1976.

 12. Сборник задач по теории вероятностей математической статистике и теории случайных функций. Под ред. А.А. Свешникова, М., Наука,1970.


Методичне забезпечення


 1. Учебно-методическое пособие “Теория вероятностей и математическая статистика”. Сост. Рофе-Бекетов Ф.С., Подцыкин Н.С. – Харьков, 2001.

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

Моделювання систем
Лектор: Подцикін Микола Серафімович доцент кафедри математичного моделювання і програмного забезпечення механіко-математичного факультету.
Курс, семестр: 4 курс, 8 семестр.
Попередні умови для вивчення: Знання курсів: Математичний аналіз. Теорія імовірності і математична статистика.
Опис дисципліни (зміст, цілі, структура): Моделювання детермінованих і стохастичних систем. Цілі і задачі моделювання. Моделювання систем масового обслуговування. Моделювання великих однорідних і неоднорідних систем. Моделювання надійності технічних систем. Імітаційне моделювання.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисциплины "Моделирование систем" состоит в изучении студентами видов математических моделей, приемов построения и исследования моделей для задач оптимизации и управления производственными и социально-экономическими процессами.


Завдання дисципліни


 • изучение основных понятий моделирования, классификации моделей, общих приемов моделирования;

 • повторение и изучение возможностей математических разделов для задач моделирования объектов;

 • изучение и приобретение практических навыков в алгоритмизации функционирования сложных систем для задач построения имитационных моделей;

 • изучение способов оценки достоверности моделирования и получение соответствующих практических навыков;

 • построение моделей с применением аппарата систем массового обслуживания;
  вычисление средних характеристик больших стохастических динамических систем.


За результатом вивчання дисципліни студенти повинні:
ЗНАТИ:

 • Существующие методы моделирования детерминированных и стохастических систем.

 • Составление уравнений Колмогорова для вероятностей состояний стохастических объектов.

 • Методы моделирования систем массового обслуживания.

 • Метод динамики средних для вычисления характеристик больших стохастических систем.


ВМИТИ:

 • Строить модели детерминированных и стохастических объектов.

 • Использовать имитационное моделирование для анализа сложных стохастических систем.

 • Применить метод динамики средних для вычисления характеристик больших стохастических систем.

Форми організації контролю знань: іспит.
Навчально-методичне забезпечення:

1. Бусленко Н.П. Моделирование систем. - М.: Наука, 1978.

2. Бусленко Н.П. Метод статистического моделирования. - М.: Статистика, 1970.

3. Полляк Ю.Г. Вероятностное моделирование на ЭВМ. - М.: Статистика, 1971.

4. Снапелев Ю.М., Старосельский В.А. Моделирование и управление в сложных системах. - М.: Советское радио, 1974.

5. Срагович В.Г. Теория адаптивных систем. - М.: Наука, 1976.

6. Варшавский В.И. Коллективное поведение автоматов. - М.: Наука, 1973.

7. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. М.: Машиностроение, 1979. 432 с.

8. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения. М.:Сов. радио, 1971. 520 с.

9. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969. 576 с.

10. Вентцель Е.С. Исследование операций. М.: Сов. радио, 1972. 552 с.

11. Смирнов Б.Я., Дунин-Барковский И.В. Краткий курс математической статистики для технических предложений. -М.,: Физматгиз, 1959.- 436 с.

12. Голенко Д.И. Моделирование и статистический анализ псевдослучайных чисел на ЭВМ. - М.: Наука, 1965. - 228 с.

13. Советов Б.Я. Моделирование систем. - М.: Высшая школа, 1985.
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ
Лектор: Сморцова Тетяна Іванівна ст.викладач
Мета курсу: полягає у навчанні майбутніх спеціалістів основам математичних методів оптимізації.
Передумови вивчення: вивчення дисципліни "Основи математичних методів оптимізації" базується на знаннях, отриманих при вивченні дисципліни «Математичний аналіз»
Завдання дисципліни:

За результатами вивчення дисципліни студенти повинніЗНАТИ: різні типи задач варіаційного числення та найпростіші чисельні методи оптимізації;

УМІТИ: застосовувати вивчені типи задач та вивчені методи до розв’язання конкретних задач.

Опис навчальної дисципліни. Предмет і задачі курсу. Приклади. Найпростіша задача варіаційного числення. Перша варіація, її обчислення та застосування. Рівняння Ейлера. Перші інтеграли рівняння Ейлера у різних випадках. Приклади. Задача про брахістохрону. Аеродинамічна задача Ньютона. Умови Вейєрштрасса-Ердмана. Регулярний функціонал. Друга варіація, її обчислення та застосування. Необхідна умова Лежандра. Необхідна умова Якобі. Задача про визначення критичної сили Ейлера. Достатня умова Якобі. Векторна найпростіша задача варіаційного числення. Задача Больца з вільними кінцями. Умови трансверсальності. Задача з похідними вищих порядків. Ізопериметрична задача. Задача про форму рівноваги каната, задача Дідони. Чисельні методи розв’язання нелінійних алгебраїчних рівнянь. Чисельні методи мінімізації функцій однієї змінної.
Форми організації контролю: на протязі семестру студенти складають наступні види контролю:

 • контроль за модулем;

 • підсумковий контроль (іспит).


Методичне забезпечення

 1. Ахиезер Н.И. Вариационное исчисление.

 2. Гельфанд, Фомин. Вариационное исчисление.

 3. Эльсгольц. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление.

 4. Гилл, Мюррей, Райт. Практическая оптимизация.

 5. Сухарев, Тимохов, Фёдоров. Курс методов оптимизации.


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Оптимальні статистичні розв’язки в задачах моделювання і керування
Лектор: Подцикін Микола Серафімович доцент кафедри математичного моделювання і програмного забезпечення механіко-математичного факультету.
Мета навчальної дисципліни: мета курсу полягає у наданні майбутнім спеціалістам знань в галузі сучасної теорії прийняття оптимальних статистичних рішень в стохастичних системах керування: економічних, технічних та інших.

Попередні умови вивчення: Знання курсів: Математичний аналіз. Теорія імовірності і математична статистика

Завдання дисципліни

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:ЗНАТИ:

 • Классический и байесовский подход к оценке параметров в статистике.

 • Построение и анализ функции полезности.

 • Определение байесовского риска и байесовского решения.

 • Правило построения байесовских решающих функций в статистических задачах решения.

 • Определение и построение сопряженных семейств распределений.

 • Сходимость апостериорных распределений.


ВМИТИ:

 • Строить и анализировать функцию полезности в случае денежных доходов.

 • Вычислять байесовскую решающую функцию в задачах с наблюдениями и известной ценой наблюдения.

 • Находить сопряженные семейства распределений параметра для различных распределений наблюдений.

 • Применять теорию статистических решений в экономике, психологии, инженерном деле.

Основна література 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка