1 Теми та погодинний розклад практичних занятьСкачати 140.38 Kb.
Дата конвертації12.10.2018
Розмір140.38 Kb.

ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………….

4

1 Теми та погодинний розклад практичних занять …………………...........

6

2 Перелік практичних занять ............................................................................

7

Практичне заняття № 1. Міжкультурна комунікація як галузь наукового знання …………………………………………………………………………..

7


Практичне заняття № 2. Картини світу та концептосфера нації …………...

8

Практичне заняття № 3. Вербальне вираження національних особливостей …………………………………………………………………..

9


Практичне заняття № 4. Невербальне вираження національних особливостей …………………………………………………………………..

10


Практичне заняття № 5. Типи культур і міжкультурні стилі комунікації ...

11

Практичне заняття № 6. Мови та культури світу в єдності відмінностей …

12

3 Критерії оцінювання знань студентів ……………………………………..

14

4 Питання до заліку ...........................................................................................

15

Список літератури………………………………………………………...........

16

ВСТУП
Навчальна дисципліна «Міжкультурна комунікація» призначена для студентів II курсу за напрямом 6.020303 «Філологія».

Курс вивчається у IV семестрі і складається з 72 годин: 12 годин лекцій, 12 годин семінарських занять; 48 годин відводиться на індивідуальну та самостійну роботу. Вивчення курсу завершується заліком.

Наше сьогодення у планетарному масштабі характеризується тим, що активізується та динамізується спілкування людей, які належать до різних нацональних і лінгвокультурних спільнот. Це потребує вміння досконало висловлюватися й уважно чути, розуміти специфічні смисли, які виражають та інтерпретують учпсники міжкультурної комунікації. Очевидно, що в таких умовах, курс «Міжкультурної комунікації» є невід’ємною складавою підготовки фахівця-перекладача.

Метою курсу є підготовка студентів до ефективних контактів на рівні повсякденного міжособистісного спілкування, міжкультурної комунікації. Він націлений на вирішення таких завдань: ознайомлення студентів із історією виникнення та теоретичними засадами міжкультурної комунікації; розвиток культурної сприйнятливості, здатності до правильної інтерпретації різноманітних видів комунікативної поведінки; формування вмінь і навичок застосування на практиці отриманих знань у конкретній ситуації міжкультурного контакту; ознайомлення з методами дослідження міжкультурної комунікації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • основні поняття й терміни;

 • типи, види, форми, моделі, структурні компоненти міжкультурної комунікації;

 • особливості субкультур та особливості культур націй і народів світу для досягнення взаєморозуміння й позитивного результату у міжкультурних контактах;

 • природу міжкультурних нерозумінь й конфліктів і засоби виходу з них;

 • методи й прийоми досягнення позитивного результату міжкультурної комунікації;

вміти:

 • застосовувати на практиці отримані знання в конкретних ситуаціях міжкультурної взаємодії;

 • дотримуватись толерантного ставлення до інших культур та їх представників;

 • володіти методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних сферах суспільного життя;

 • вміти вести науковий пошук щодо дослідження проблем міжкультурної комунікації;

 • володіти методикою та навичками попередження й усунення міжкультурних конфліктів.

До кожної теми подається список літератури, яку необхідно доопрацювати або доповнити розглянутий матеріал. Курс забезпечений конспектом лекцій викладача та методичними вказівками щодо самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни.

Матеріали навчальної дисципліни «Міжкультурна комунікація» можуть бути використані при вивченні таких дисциплін як «Порівняльна лексикологія української та англійської мов», «Лексикологія англійської мови», «Стилістика англійської мови», «Порівняльна стилістика української та англійської мов», «Теорія та практика перекладу», «Лінгвокраїнознавство», при підготовці до семінарських та практичних занять із зазначених дисциплін, при написані рефератів, курсових та дипломних робіт. Також вони зацікавити всіх, хто цікавиться сферою міжкультурних і міжнародних контактів.1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


пор.


Тема

Кільк. год.

(практ.)

1


Модуль 1

Міжкультурна комунікація як галузь наукового знання

2

2

Картини світу та концептосфера нації

2

3

Вербальне вираження національних особливостей

2

4


Модуль 2

Невербальне вираження національних особливостей

2

5

Типи культур і міжкультурні стилі комунікації

2

6

Мови та культури світу в єдності відмінностей

2
Усього за семестр

12

2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Модуль 1

Практичне заняття № 1

Тема Міжкультурна комунікація як галузь наукового знання

Мета: засвоєння основних засад міжкультурної комунікації як науки

Короткі теоретичні відомості

Сутність, об’єкт і предмет міжкультурної комунікації (далі – МК). Аспекти МК. Становлення МК як науки. МК в системі наук. Основні категорії МК. Нація, народ, етнос. Національно-етнічна свідомість. Менталітет. Етос. Конфлікт «своє» vs «чуже». Національний стереотип. Національно-культурний символ.Завдання до теми

 1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. Підготуйте відповіді на контрольні запитання.

Контрольні питання

 1. Як і коли виникла МК? Що було вирішальним у створенні цієї науки?

 2. Охарактеризуйте предмет і об’єкт МК.

 3. Сформулюйте основні завдання МК. Які завдання МК можуть постати перед людством у майбутньому?

 4. Які практичні й наукові галузі межують із проблематикою і завданнями МК?

 5. Укажіть основні аспекти МК. Які з них є універсальними, а які – актуальними для перекладознавства?

Література: [1, с. 6–11; 2; 3, с. 47–55, 178–191; 4, c. 90–140; 5, с. 6–15; 7, с. 7–62; 8, с. 14–159; 9, с. 17–72, 217–232; 10, с. 10–35; 11, с. 126–141; 12].


Практичне заняття № 2

Тема Картини світу та концептосфера нації

Мета: проаналізувати лінгвальне втілення картини світу народів, мови яких вивчаються

Короткі теоретичні відомості

Картина світу як віддзеркалення свідомості. Мовна картина світу. Концептуальна картина світу. Чинники відмінностей між мовними і концептуальними картинами світу. Ціннісна картина світу. Національні цінності. Мінливість ціннісних концептів. Часова і просторова картини світу. Розподіл часу в різних культурах. Сприйняття часу в різних культурах. Простір у різних культурах.Завдання до теми

 1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. Підготуйте відповіді на контрольні запитання.

Контрольні питання

 1. Розкрийте поняття «картина світу» у побутовому, філософському і когнітивно-психологічному тлумаченнях. Наведіть приклади «картин світу», якими оперує сучасна людина.

 2. У чому полягає суть мовної картини світу?

 3. Як концептуальна картина світу співвідноситься з мовною?

 4. На конкретних прикладах проілюструйте вплив основних чинників, які формують мовні і концептуальні картини народів світу.

 5. Розкрийте суть ціннісної картини світу. Як вона співвідноситься з концептуальною та мовною картинами світу?

 6. Укладіть списки: а) основних універсальних ціннісних концептів; б) спільних європейських цінностей; в) унікальних цінностей українців та інших (на вибір) націй.

 7. У чому виражається національна специфіка часової картини світу? Яку роль вона відіграє в міжкультурній комунікації?

 8. Наведіть приклади розбіжностей національної інтерпретації простору, наслідком чого був т. зв. культурний шок.

 9. Як у мовах відображаються національні розбіжності часової та просторової картин світу?

Література: [1, с. 11–19; 2; 6, с. 61–80; 7, с. 63–125; 10, с. 36–51].
Практичне заняття № 3

Тема Вербальне вираження національних особливостей

Мета: дослідити вербальне вираження національних особливостей народів, мови яких вивчаються

Короткі теоретичні відомості

Звуковий аспект мови. Слово як знак. Зміст і смисл. Мовне вираження національної специфіки. Лексика і фразеологія. Лексична конотація в мовних культурах. Внутрішня форма слова. Міжмовні омоніми. Безеквівалентна лексика і фонові знання. Звертання.Завдання до теми

  1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. Підготуйте відповіді на контрольні запитання.

Контрольні питання

 1. Розкрийте сутність вербальної комунікації.

 2. Чи можна за звуковим ладом мови виявити певні риси національного характеру і темпераменту? Проілюструйте власні висновки прикладами.

 3. Проаналізуйте таблицю ономатопів різних мов, наведену В.М. Манакіним [Манакін, с. 130-131] і спробуйте пояснити їх особливості.

 4. Обґрунтуйте відмінність між лексичним значенням і смислом слова.

 5. Охарактеризуйте явище лексичної інтерференції як перешкоду в міжкультурній комунікації та перекладацькій діяльності. Проаналізуйте його можливі чинники:

 • полісемію;

 • гіперо-/гіпонімію;

 • лексико-семантичну валентність;

 • міжмовну омонімію та паронімію (т.зв. «хибні друзі перекладача»).

Література: [1, с. 19–29; 2; 3, с. 128–133; 5, с. 15–20; 6, с. 312–325; 7, с. 126–204; 8, с. 319–329; 9, с. 139–150; 10, с. 52–87].
Модуль 2

Практичне заняття № 4

Тема Невербальне вираження національних особливостей

Мета: дослідити невербальне вираження національних особливостей народів, мови яких вивчаються

Короткі теоретичні відомості

Сутність, основні види і функції невербальної комунікації. Мовчання як форма комунікації. Міжкультурні відмінності невербальних кодів комунікації. Зовнішній вигляд і одяг. Мова тіла. Паралінгвальні засоби комунікації. Проксеміка.Завдання до теми

  1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. Підготуйте відповіді на контрольні запитання.

Контрольні питання

 1. Як співвідносяться вербальне й невербальне спілкування? Що з них важливіше?

 2. Охарактеризуйте основні функції невербальної комунікації.

 3. Які функції виконує мовчання? Як це виражається в різних культурах?

 4. Укажіть основні види невербальної комунікації. Чи існує між ними ієрархія?

 5. До якого виду невербаліки належить усмішка? Які основні значення може мати усмішка в комунікації?

 6. Охарактеризуйте на конкретних прикладах міжкультурні відмінності невербальних кодів комунікації.

 7. Наведіть приклади фразеологізмів, уривків із художніх творів, пісень тощо, які б розкривали особливе значення очей в ситуаціях людського спілкування.

 8. Розкрийте сутність паралінгвальних засобів комунікації. Наведіть приклади їх інформаційної цінності.

 9. Які соціально прийняті норми відстані між комунікантами виокремив Е. Холл? Наскільки його шкала норм проксеміки збігається з українськими національно-психологічними уявленнями щодо соціального простору?

 10. Опишіть невербальний портрет українця у порівнянні з пред­ставниками національностей, мови яких вивчаєте (на вибір), спираючись на основні складники невербальної інформації.

Література: [1, с. 30–45; 2; 3, с. 144–160; 6, с. 187–206; 7, с. 205–222; 9, с. 151–182].
Практичне заняття № 5

Тема Типи культур і міжкультурні стилі комунікації

Мета: дослідити типи культур і міжкультурні стилі комунікації

Короткі теоретичні відомості

Основні типи культур. Типи культур за контекстуальною спрямованістю, спрямованістю мети діяльності, дистанцією влади, ставленням до невизначеності, гендерною ознакою. Типологічні особливості української культури. Міжкультурні стилі комунікації. Міжкультурні особливості комунікативної поведінки.Завдання до теми

  1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. Підготуйте відповіді на контрольні запитання.


Контрольні питання

 1. Розкрийте сутність культурного коду. Чи є культурні коди конкретними виявами типів культур? Наведіть приклади міжкультурних кодів.

 2. Наскільки стабільною з огляду на глобалізаційні процеси можна вважати належність культур до вузькоконтекстних та ширококонтекстних? До якого з цих типів належить українська комунікативна культура?

 3. Охарактеризуйте українську культуру на фоні інших за такими критеріями: а) індивідуалізм/колективізм; б) дистанція влади; в) ставлення членів соціального колективу до невизначеності життєвих ситуацій; г) маскулінність/фемінність.

 4. Розкрийте сутність комунікативного стилю. Які існують різновиди комунікативних стилів і на чому ґрунтується їх диференціація? Охарактеризуйте кожен комунікативний стиль із наведенням прикладів.

 5. З якими основними ознаками різняться західний і східний типи комунікації? Що можна сказати про особливості українського комунікативного стилю?

 6. Дайте визначення комунікативної поведінки. Як це поняття пов’язане із типом культури та комунікативним стилем? Наведіть приклади конфліктів комунікативної поведінки в умовах міжкультурних контактів.

Література: [1, с. 45–63; 2; 3, с. 136–138; 7, с. 226–255].
Практичне заняття № 6

Тема Мови та культури світу в єдності відмінностей

Мета: дослідити мови та культури світу в єдності відмінностей.

Короткі теоретичні відомості

Єдність законів природи, мов і культур. Ноосфера – гіпотетично найвища стадія біологічної сфери планети, яка є результатом суспільного та інтелектуального розвитку людства. Ноосфера та мова.


Завдання до теми

  1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. Підготуйте відповіді на контрольні запитання.

Контрольні питання

 1. Розкрийте сутність основних аксіом, на яких ґрунтується визнання єдності мовних, культурних та інших картин світу, яке створило людство.

 2. Як перегукується вчення Платона про єдність космосу і Всесвіту з наступними та сучасними філософськими і науковими концепціями єдності світу? Обґрунтуйте гуманітарну цінність цих світоглядних позицій для сучасного етапу розвитку людства.

 3. Охарактеризуйте суть поняття «ноосфера» і поясніть актуальність учення В. Вернадського про ноосферу на початку третього тисячоліття.

 4. Як ви розумієте думку В. Вернадського про те, що мова – це енергія людської культури? Про які енергетичні властивості мови йдеться?

 5. На конкретних прикладах із різних мов доведіть співіснування універсальних та ідіоетнічних (національно-специфічних) явищ.

 6. Які перспективи розвитку мов і культур на планеті? У чому виявляються позитивні і негативні наслідки глобалізації в цьому аспекті? Що, на вашу думку, повинні робити кожна нація і народ заради збереження своїх мов і культур?

Література: [1, с. 64–76; 2; 7, с. 256–269].

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Розподіл балів, що отримують студенти


Відвідування лекцій

12

Активність на практичних заняттях

48

Контрольна робота 1

Контрольна робота 210

10


Реферат

10

Залік

10

Усього

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82 – 89

В

добре

74 – 81

С

64 – 73

D

задовільно

60 – 63

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

І модуль

 1. Сутність, об’єкт, претмет і аспекти МК.

 2. Конфлікт «свого» і «чужого» і шляхи його подолання.

 3. Національні стереотипи та архетипи як їх важливі складники.

 4. Мовні й концептуальні картини світу та чинники відмінностей між ними.

 5. Сутність вербальної комунікації. Звуковий аспект мови. Лексика.

 6. Слово як одиниця міжмовного зіставлення. Значення і смисл слова у МК.

 7. Лексичні конотацї як важливий аспект пізнання національних мовних особливостей.

 8. Перешкоди у МК та перекладацькій діяльності: міжмовні омоніми та пароніми.

 9. Роль специфічної фонової інформації у пізнанні інших культур: безеквівалентна лексика й фразеологія.

 10. Способи мовного вираження національної специфіки.


ІІ модуль

 1. Сутність, основні види і функції невербальної комунікації.

 2. Мовчання як форма комунікації.

 3. Міжкультурні відмінності невербальних кодів комунікації.

 4. Типи культур за контекстуальною спрямованістю.

 5. Типи культур за дистанцією влади.

 6. Типи культурза ставленням до невизначеності.

 7. Типи культур за гендерною ознакою.

 8. Стилі міжкультурної комунікації.

 9. Єдність законів природи, мов і культур та аксіоми, на яких вона ґрунтується.

 10. Учення про ноосферу та місце мови в ньому.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Артеменко Ю. О. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Міжкультурна комунікація» для студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом 6.020303 – «Філологія» / Ю. О. Артеменко. – Кременчук, 2016. – 77 с.

 2. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич. – К. : Вид-во «Довіра», 2007. – 205 с. – (Словники України).

 3. Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуникации : учеб. для вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин. – М. : Юнити-Дана, 2003. – 352 с.

 4. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / Д. Б. Гудков. – М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. – 288 с.

 5. Донец П. Н. Теория межкультурной коммуникации: специфика культурных смыслов и языковых форм : автореф. дис. … д.филол.н.: 10.02.19 / П. Н. Донец. – Волгоград, 2004. – 25 с.

 6. Кочетков В. В. Психология межкультурных различий / В. В. Кочетков. – М. : ПЕР СЭ, 2001. – 416 с.

 7. Манакін М. В. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / М. В. Манакін. – К. : «Академія», 2012. – 288 с.

 8. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – К. : Ваклер; М. : Рефл-бук, 2001. 656 с.

 9. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пос. / А. П. Садохин. – М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. – 288 с.

 10. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учеб. пос. / С. Г. Тер-Минасова. – М. : Слово, 2000. – 624 с.

 11. Geerz C. The Interpretation of Cultures / С. Geerz. – N. Y. : Basic Books, Inc., Publishers, 1973. – 470 p.

 12. Nationalstereotype.com. – Online resource. – Access : http://www.nationalstereotype.com/.

Скачати 140.38 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка