1. Необхідність і суть грошейСкачати 302.76 Kb.
Дата конвертації25.10.2017
Розмір302.76 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор _________С.В. Мельничук
« ___» _____________2014 р.
П Р О Г Р А М А
ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«магістр»
спеціальність – 8.03050802 «Банківська справа»
Схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № 6 від «29» січня 2014р.


Голова ради проф. Нікіфоров П.О.


Чернівці - 2014П Е Р Е Д М О В А
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю знань „Економіка та підприємництво” і спеціальністю „Фінанси”, „Фінанси і кредит” або «Банківська справа».

У відповідності до вимог, які висуваються до випускника-бакалавра зі спеціальності „Фінанси” або «Банківська справа», останній повинен мати всебічні та глибокі знання за спеціальністю, вміти оперувати фінансово-банківськими категоріями, розуміти суть грошово-банківських процесів, основ грошово-кредитної політики, тобто продемонструвати знання з основних фахових дисциплін, які у змісті програми виділені в окремі п’ять розділів:

1. Гроші та кредит

2. Банківська система

3. Банківські операції

4. Банківський нагляд

5. Страхування
РОЗДІЛ І. ГРОШІ ТА КРЕДИТ
Тема 1. Необхідність і суть грошей.

Походження і необхідність грошей. Гроші - продукт розвитку товарного виробництва. Розвиток форм вартості від простої до грошової.

Суб’єктивний характер необхідності грошей у товарному господарстві. Суперечності товару і розв'язання їх за допомогою грошей у процесі обміну.

Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент, історичний процес відбору грошового товару. Вартість грошей. Кредитна природа сучасних грошей. Поняття функцій грошей, їх єдність та відмінність. Стала вартість грошей як передумова їх нормального функціонування.

Гроші як міра вартості. Ідеальний характер та механізм виконання грошима цієї функції. Ціна як грошовий вираз вартості.

Гроші як засіб обігу. Суть, характер та сфера використання грошей у цій функції. Переваги використання грошей як засобу обігу у порівнянні з бартером.

Гроші як засіб платежу. Суть та механізм виконання цієї функції. Сфера використання грошей як засобу платежу у сучасних умовах.

Гроші як засіб нагромадження вартості. Сучасна ліквідність грошей. Сфери функціонування грошей як засобу нагромадження. Форми, види грошових нагромаджень та їх мотивація.

Світові гроші, суть та сфера їх використання. Генезис золота як міжнародного платіжного засобу, передумови впровадження в міжнародний економічний оборот національних валют. Використання колективних валют у міжнародних відносинах.

Роль грошей у функціонуванні ринку. Гроші як інструмент стимулювання та регулювання суспільного виробництва. Перетворення грошей у капітал і підвищення їх ролі у процесі відтворення. Еволюція ролі грошей в умовах переходу України до ринкової економіки.


Тема 2. Грошовий обіг.

Суть грошового обігу. Грошовий обіг як безперервний процес руху грошей. Товарне виробництво та обмін як об’єктивна основа грошового обігу.

Форми грошей, що знаходяться в обігу. Повноцінні гроші (штучні, вагові, монети). Грошові знаки вартості. Паперові гроші, їх походження і зміст. Кредитні гроші. Характеристика кредитних засобів обігу: векселі, банкноти, чеки, кредитні картки. Готівкові та депозитні гроші. Електронні гроші. Сфери використання грошей у різних формах.

Грошова база, грошова маса і швидкість обігу грошей. Процес мультиплікації грошей. Грошовий мультиплікатор. Поняття грошової маси, показники обсягу і структури грошової маси. Грошові агрегати.

Поняття швидкості обігу грошей і показники їх вимірювання. Фактори, що впливають на швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу і використання його вимог в економічній політиці держави.

Сталість грошей та механізм її забезпечення. Фінансові, кредитні та валютні фактори забезпечення сталості грошей.


Тема 3. Грошові системи.

Поняття грошової системи. Грошова система як складова частина системи функціонування і регулювання економіки країни. Вимоги, що пред'являються до грошової системи. Елементи грошової системи та їх характеристика.

Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи обігу металічних, кредитних та паперових грошей. Проблеми становлення та розвитку грошової системи України.

Методи державного регулювання грошового обігу. Пряме директивне управління грошовим обігом в умовах адміністративно-командної економіки. Методи непрямого регулювання грошового обігу в ринковій економіці.

Інфляція: суть, причини та закономірності розвитку. Типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Дестабілізація грошового обігу. Державне регулювання інфляції.

Грошові реформи як шлях оздоровлення і впорядкування грошового обігу.


Тема 4. Необхідність та суть кредиту.

Необхідність кредиту. Загальні передумови та економічні причини формування кредитних відносин. Методи мобілізації та надання грошових коштів в процесі відтворення - фінансовий та кредитний; їх суть та економічні основи розмежування.

Суть та функції кредиту. Характерні суттєві риси кредиту. Структура кредиту: суб’єкти і об’єкти кредитних відносин. Зміст позичкового фонду. Стадії руху кредиту. Економічні межі кредиту. Функції кредиту.

Форми та види кредиту. Класифікація форм і видів кредиту. Комерційний кредит. Банківський кредит. Державний кредит. Споживчий кредит. Облігаційний кредит. Кредит-оренда (лізинг). Міжнародний кредит.

Позичковий відсоток. Суть позичкового відсотку та його функції. Норма позичкового відсотку та фактори, що впливають на нього. Відсоткові ставки за вкладами в банках – депозитний відсоток та відсоток за кредитами, що надають банки. Критерії їх диференціації. Державне регулювання позичкового відсотка.

Роль кредиту у розширеному відтворенні. Кредит та інтенсифікація виробництва. Кредит і збалансованість економіки в умовах ринку. Кредит як інструмент регулювання грошового обігу. Роль кредиту у скороченні суспільних витрат обігу. Роль кредиту у розвитку міжнародних економічних відносин.


Тема 5. Грошовий ринок та ринок цінних паперів.

Поняття грошового ринку. Канали переміщення грошових коштів від власників заощаджень до позичальників: 1) канали прямого фінансування - шляхом продажу цінних паперів; 2) канали непрямого фінансування - через банки та небанківських посередників.

Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошовою ринку. Цінні папери як об’єкт операцій на ринку. Види цінних паперів. Акції. Акціонерні товариства. Облігації державні та корпоративні. Номінальна та ринкова (курсова) вартість цінних паперів. Формування курсової вартості, фактори, що впливають на курс цінних паперів.

Суть, структура та учасники ринку цінних паперів. Первинний ринок цінних паперів. Порядок розміщення цінних паперів на ринку. Вторинний ринок цінних паперів: позабіржовий та біржовий.

Фондова біржа. Функції та роль фондової біржі. Допуск цінних паперів до обігу на біржі. Операції на фондовій біржі.

Формування ринку цінних паперів в Україні. Необхідність і передумови формування ринку. Особливості та умови випуску цінних паперів в Україні. Створення інституціональної структури первинного та вторинного ринку цінних паперів.


Тема 6. Кредитні системи.

Поняття кредитної системи та її побудова. Кредитні відносини як основа кредитної системи. Банки як головна ланка кредитної системи, їх суть, походження і функції.

Центральні (емісійні) банки. Виникнення, призначення форми організації і функції центральних банків. Методи грошово-кредитної політики центрального банку. Створення і діяльність Національного Банку України.

Суть і функції банків, їх види і організаційна структура. Спеціалізовані банки. Економічні нормативи, що регламентують діяльність банків в Україні.

Спеціальні фінансово-кредитні установи, їх види та операції. Кредитно-фінансові установи небанківського типу.
Тема 7. Операції банків.

Пасивні операції банків. Власні ресурси банків. Залучення коштів. Класифікація вкладів. Вклади реальні й уявні. Вклади безстрокові, ощадні, строкові.

Активні операції банків та їх структура. Кредитні операції. Основи організації кредитних відносин банків з позичальниками. Кредитоспроможність позичальників. Класифікація кредитів згідно з умовами повернення та строками надання, характером забезпечення, методами надання, цільовим призначенням.

Інвестиційні операції банків.

Банківські послуги. Обслуговування платіжного обороту клієнтів. Розрахункові операції. Основи організації розрахунків. Способи і форми розрахунків. Факторингові операції.

Фінансування капітальних вкладень. Посередницькі, довірчі (трастові), торгівельно-комісійні, консультаційні послуги.

Банківський прибуток, його джерела та напрямки використання. Ліквідність банків.
Тема 8. Міжнародні валютні та кредитно-розрахункові відносини.

Зовнішньоекономічні відносини країн як основа їх валютних та кредитно-розрахункових відносин. Особливості зовнішньої торгівлі України та їх вплив на економіку країни. Валютні ресурси, порядок їх формування та використання.

Валютні відносини та валютні системи. Національна, міжнародна та світова валютні системи: поняття, основні елементи та еволюція. Валютний курс в умовах золотого стандарту і в умовах паперово-грошових систем. Форми валютних курсів: фіксовані та гнучкі. Методи регулювання валютних курсів. Конвертованість валют. Проблеми котирування національної валюти України та функціонування валютної біржі.

Міжнародні розрахунки та кредитні відносини. Основи організації міжнародних розрахунків: міждержавні та міжбанківські платіжні угоди, установлення між банками кореспондентських відносин. Основні форми міжнародних розрахунків. Негайні платежі та платежі в кредит. Розрахунки за допомогою інкасо, акредитивів, на відкриті рахунки, банківськими переказами. Проблеми організації розрахунків України з іншими країнами. Поняття міжнародного ринку позичкових капіталів як основи регулювання міжнародних кредитних відносин. Функції, роль і основні види міжнародного кредиту. Проблеми розвитку кредитних відносин України з іншими країнами.

Баланси міжнародних розрахунків. Поняття розрахункового та платіжного балансів, їх побудова. Вплив стану платіжного балансу на валютний курс і на валютну політику країни.

Міжнародні та регіональні валютно-фінансові організації. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Банк міжнародних розрахунків, Європейський банк реконструкції та розвитку.


РОЗДІЛ ІІ. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
Тема 1. Походження, розвиток та сучасний стан банківської діяльності.

Історія виникнення банківської справи. Визначення поняття «банк». Банки у ринковій економіці: функції та завдання. Банківська система країни: два рівні. Центральний банк: правовий статус, основні функції.

Особливості розвитку банківських систем Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Японії.

Сучасна банківська система України: етапи розвитку. Основні проблеми розвитку банківської системи України.


Тема 2. Організаційно-економічні основи діяльності банків в Україні.

Види банків в Україні. Поняття «банківська операція» та «банківська послуга». Класифікація банківських операцій.

Порядок створення банків в Україні. Організаційно-правові форми діяльності банків. Закон України та нормативні документи НБУ, які регулюють порядок відкриття реєстрації, діяльності та ліквідації банківських установ. Основні вимоги до створення нового банку, проблеми які вирішують замовники.

Порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій

Організаційна структура банку. Структура управління банком. Структура функціональних підрозділів і служб банку.

Тема 3. Управління пасивами та активами банківських установ.

Види діяльності банків та їх економічний зміст. Пасивні операції. Активні операції. Банківські послуги. Сутність і класифікація пасивів банку. Управління власним капіталом та його функції. Управління залученими (депозитними) та запозиченими (не депозитними) коштами.

Збільшення статутного фонду банку: способи та напрями. Акумуляція вільних ресурсів у комерційних банках. Емісія власних цінних паперів та їх види. Ощадні (депозитні) сертифікати. Прості та переказні векселі. Облігації.

Сутність і класифікація активів банку. Активні операції банків. Особливості управління активами. Кредитні операції як складова активів банків. Активні операції банківських установ з цінними паперами.


Тема 4. Фінансова звітність банківських установ.

Організація комерційного розрахунку в банках. Доходи банків та їх склад за статтями. Банківські витрати та їх види. Банківський прибуток. Податки та інші обов'язкові платежі.

Форми фінансової звітності банківських установ. Порядок оприлюднення банківської фінансової звітності.
Тема 5. Поняття та система управління ліквідністю банків.

Поняття ліквідності банку. Ліквідність як “запас” і як “потік”. Роль НБУ в регулюванні діяльності банків і підтримці їх ліквідності. Розподіл активів банків за групами ризику. Розрахунок нормативів ліквідності згідно вимог Національного банку України.

Управління ліквідністю банку. Управління активами та пасивами і вирішення проблеми " прибутковість - ліквідність ".

Класифікація активів та пасивів банку щодо ліквідності. Методи управління ліквідністю.Тема 6. Основи банківського маркетингу.

Об'єктивна необхідність, функції, цілі, принципи, складові елементи і потенціал сучасного маркетингу. Специфіка банківського маркетингу. Ринок банківських послуг і цілі банківського маркетингу. Завдання та прийоми банківського маркетингу.

Маркетингова політика: планування та способи просування банківських продуктів.

Стратегія банківського маркетингу.

Організаційна структура банку та маркетингова служба.
Тема 7. Державне регулювання банківської діяльності: НБУ та його функції.

НБУ: правовий статус, організаційна структура та основні завдання. Закон України "Про Національний банк України ".

Найважливіші функції НБУ. Емісійні операції НБУ. Регламентація касових операцій. Кредитні операції НБУ та політика рефінансування. Організація міжбанківських розрахунків. Нагляд за діяльністю банківських установ.
Тема 8. Фінансова стійкість банківської установи.

Фінансові звіти та оцінка діяльності банку за допомогою фінансових показників. Поняття балансу банку, балансових рахунків. Принципи бухгалтерського обліку банківської діяльності.

Кредитний ризик. Фінансовий ризик. Процентний ризик. Способи управління ліквідністю та резервами банку. Способи захисту банку від фінансових ризиків.

Розрахунок показників ліквідності та дохідності банку. Управління активами і пасивами банків. Забезпечення фінансової стійкості банківських установ: вітчизняний і зарубіжний досвід.


РОЗДІЛ IІІ. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
Тема 1. Організація обліково-операційної роботи в банку.

Зміст і вимоги до організації обліково-операційної роботи. Функції та побудова бухгалтерського апарату. Визначення документообігу за банківськими операціями. Загальна характеристика системи автоматизації внутрішньобанківської діяльності банку ”Операційний день банку“. Класифікація електронних розрахунково-платіжних документів, що використовуються в СЕП. Місце внутрішньобанківського контролю в обліково-операційній роботі. Бухгалтерський процес та його ланки. Визначення облікової системи. Визначення облікового циклу, зміст і призначення його етапів.


Тема 2. Операції банків з формування ресурсної бази.

Економічна характеристика та склад ресурсів банку. Банківський капітал та його внутрішня структура. Функції основного, додаткового та субординованого банківського капіталу. Міжнародні стандарти власного капіталу банків (Базельська угода). Аналіз достатності капіталу банку. Методи управління банківським капіталом в Україні та в міжнародній практиці. Сутність та склад пасивних операцій банку. Залучені та запозичені кошти банку. Брутто- та нетто- ресурси банку. Іммобілізація коштів банку. Прогнозування ресурсів банку.


Тема 3. Кредитні операції банків та управління кредитним портфелем.

Кредитна політика банку як складова його бізнес-плану. Організаційна структура кредитної функції банку. Класифікація банківських позичок та сучасні види кредитів. Аналіз структури кредитних вкладень. Комплексний аналіз ціноутворення за кредитними операціями. Аналіз кредитоспроможності позичальника та способи її оцінки банком. Оцінювання якості кредитного портфеля та порядок формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями. Процес банківського кредитування. Види позичкових рахунків та режим їх дії. Форми забезпечення повернення банківських позичок. Кредитний ризи банку та способи його мінімізації. Методи управління проблемними кредитами та кредитним ризиком в цілому. Банківський контроль і кредитні санкції.


Тема 4. Операції банків з організації розрахунків і обслуговування платіжного обороту.

Загальні основи організації безготівкових розрахунків і структура безготівкового грошового обігу. Ведення рахунків клієнтів. Безготівкові міжгосподарські розрахунки та основні інструменти, що їх забезпечують. Функціональні схеми здійснення окремих видів платежів. Кореспондентські відносини та міжбанківські розрахунки. Структурна побудова та принципи функціонування системи електронних платежів (СЕП). Схема документообороту в СЕП. Класифікація електронних розрахунково-платіжних документів, що використовуються в СЕП. Розрахунки з використанням банківських платіжних карток. Характеристика касових операцій банків та забезпечення їх касової діяльності.


Тема 5. Валютні операції банків.

Економічний зміст валютного курсу. Режими та методики курсоутворення. Конвертованість валюти і її види. Класифікатор іноземних валют НБУ. Пряма (європейська) та непряма (американська) система котирування валюти. Крос-курси валют та способи їх обчислення. Характеристика конверсійних (обмінних) валютних операцій. Характеристика депозитно-кредитних валютних операцій та ціноутворення за ними: зміст та призначення ставок LIBID і LIBOR, KIBID і KIBOR. Відкрита валютна позиція банку, порядок її обчислення та регулювання. Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті. Операції з міжнародних торговельних розрахунків. Операції з торгівлі іноземною валютою Операції із залучення та розміщення валютних коштів.
Тема 6. Операції банків з цінними паперами.

Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів. Перелік операцій з цінними паперами, що підлягають ліцензуванню в НБУ та порядок видачі ліцензії. Оптимальна організація окремого підрозділу банку для здійснення операцій з цінними паперами. Зміст основних етапів емісійної діяльності банків. Формулювання інвестиційних цілей банку. Форми інвестицій в цінні папери: стратегічні і портфельні інвестиції. Характеристика етапів процесу інвестування. Особливості функціонування біржового та позабіржового ринку цінних паперів в Україні. Заставні операції банків як похідні від кредитних. Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів. Ризик і ліквідність інвестиційних операцій. Регулятивні вимоги до операцій банків з цінними паперами.
Тема 7. Нетрадиційні банківські операції та послуги.

Види нетрадиційних банківських операцій та послуг: загальна характеристика. Економічні основи банківського лізингу та його форми. Лізингові операції та перспективи їх розвитку в Україні. Банківські гарантії та поручительства, як форми банківських послуг. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків. Трастові послуги. Учасники факторингових операцій та зміст договірних відносин між ними. Визначення плати за факторингове обслуговування. Характерні ознаки форфейтингу. Зміст і послідовність здійснення форфейтингової операції, визначення плати за неї.
РОЗДІЛ ІV. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

Тема 1. Організація системи банківського регулювання та нагляду.


Базельський комітет з питань банківського нагляду як координатор роботи з банківського нагляду та основні принципи ефективного банківського нагляду. Історія створення Базельського комітету. Юридичний статус Комітету. Директиви Базельського комітету. Співпраця з міжнародними організаціями.

Світовий досвід побудови служб банківського нагляду. Нагляд як структурний підрозділ центрального банку. Побудова служби банківського нагляду як самостійної структури. Змішана система нагляду.

Становлення служби банківського нагляду в Україні та сучасна структура банківського нагляду Національного банку України. Головні функції банківського нагляду. Мета, основні завдання Генерального департаменту банківського нагляду. Розроблення стратегії банківського нагляду з урахуванням міжнародних стандартів. Функції управління стратегії, планування та координації. Функції управління економічного аналізу та звітності. Функції управління методології. Функції управління менеджменту та зовнішніх зв’язків.


Тема 2. Створення і реєстрація банків в Україні.


Порядок та умови створення банків в Україні. Форми створення банків. Універсальні та спеціалізовані банки. Створення державного банку. Учасники банку та власники істотної участі. Вимоги щодо статутного капіталу. Акумуляція коштів учасників банку.

Особливості здійснення державної реєстрації банків. Документи, які подаються для державної реєстрації. Статут банку, реєстрація змін до нього. Висновок територіального управління НБУ. Розгляд документів Генеральним департаментом банківського нагляду. Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку. Випадки відмови в державній реєстрації банку. Надання дозволу на придбання або збільшення істотної участі в банку.

Порядок відкриття філій, представництв та відділень комерційних банків. Визначення філії, представництва та відділення банку. Виділення філії на окремий баланс. Внутрішні положення про філію, представництво та відділення. Операції, які мають право виконувати філії, представництва та відділення. Вимоги щодо розміру регулятивного капіталу для відкриття філії. Інші вимоги для відкриття філій та відділень банку. Особливості реєстрації представництв іноземних банків.

Особливості створення банку з іноземним капіталом. Надання попереднього дозволу на створення банку з іноземним капіталом. Додаткові документи, які подаються до територіального управління НБУ для реєстрації банку з іноземним капіталом. Надання дозволу з боку НБУ на придбання та збільшення істотної участі в банку. Контроль за змінами в складі учасників істотної участі в банку.Тема 3. Ліцензування банківської діяльності.


Основна мета та завдання ліцензування банківської діяльності. Види операцій, які можуть виконувати банки на підставі отриманої банківської ліцензії та письмового дозволу. Умови, дотримання яких надає банку право одержати банківську ліцензію. Умови отримання письмового дозволу.

Порядок ліцензування банківських операцій. Документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії. Порядок розгляду територіальним управлінням НБУ документів для видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій. Порядок розгляду Національним банком пакета документів для видачі банківської ліцензії, письмового дозволу, ліцензій на виконання окремих операцій.

Особливості ліцензування окремих операцій комерційних банків. Умови для здійснення філіями банків банківських та інших операцій.

Тема 4. Установлення Національним банком України обов’язкових економічних нормативів банкам та контроль за їх дотриманням.


Порядок розрахунку та мінімальний розмір регулятивного капіталу комерційного банку. Основний капітал та додатковий капітал. Поняття субординованого боргу. Особливості врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку.

Нормативи капіталу та ліквідності банку. Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності). П’ять груп активів, які поділяються за ступенем ризику. Норматив співвідношення регулятивного капіталу до загальних активів та зобов’язань. Групи банків за рівнем капіталу. Вимоги до ліквідності банків. Норматив миттєвої ліквідності. Норматив поточної ліквідності. Норматив короткострокової ліквідності.

Нормативи кредитного ризику. Вимоги щодо обмеження кредитного ризику банків. Інсайдери, юридичні та фізичні особи. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента. Норматив великих кредитних ризиків. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру. Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.

Нормативи інвестування та ліміти ризику загальної відкритої валютної позиції банку. Вимоги щодо прямих інвестицій, які здійснюють банки. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою. Норматив загальної суми інвестування. Обмеження ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку. Ліміт ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку.

Порядок установлення спеціальних значень економічних нормативів та контроль за дотриманням банками економічних нормативів та вимог щодо регулятивного капіталу.

Тема 5. Інспектування банків і встановлення узагальнюючої оцінки їх діяльності.


Особливості застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою CAMELS. Критерії оцінки компонентів рейтингової системи. Достатність капіталу. Якість активів. Менеджмент. Надходження. Ліквідність. Процес затвердження комплексного рейтингу. Визначення первинної рейтингової оцінки.

Мета та види інспекційних перевірок комерційних банків. Планова інспекційна перевірка. Комплексна інспекційна перевірка. Тематичні та спеціальні перевірки. Порядок складання планів інспектування. Координація планування інспекційних перевірок банків.

Порядок проведення виїзної інспекційної перевірки. Етапи виїзної інспекційної перевірки. Звіт про підготовку до інспектування. Особливості інспектування банків першого та другого рівнів. Звіт за результатами комплексного інспектування та довідка за результатами тематичного чи спеціального інспектування.

Механізм контролю за висновками зовнішніх аудиторів у процесі інспектування та зв’язок зі службою внутрішнього аудиту комерційних банків. Вимоги до структури та керівництва підрозділу внутрішнього аудиту банку. Стандарти внутрішнього аудиту: керівництво, незалежність, професійна компетентність, обсяг роботи, планування і виконання аудиторської перевірки, складання аудиторського висновку.Тема 6. Застосування заходів впливу до банків за порушення ними банківського законодавства та нормативних актів НБУ.


Заходи впливу, що застосовуються Національним банком. Застосування письмового застереження та укладання письмової угоди з комерційним банком. Зміст письмового застереження. Особливості укладання письмової угоди.

Прийняття програми фінансового оздоровлення банку. Скликання загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, правління для прийняття програми фінансового оздоровлення.

Використання Національним банком заходів впливу щодо обмеження окремих видів діяльності, підвищення нормативів, накладання штрафів та ін. Розпорядження про зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі. Установлення для банку підвищених економічних нормативів. Підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами. Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику. Заборона надання бланкових кредитів. Накладання штрафів на банки. Накладання штрафів на керівників банків. Призначення тимчасової адміністрації.

Реорганізація та реструктуризація комерційних банків. Реорганізація банку під час тимчасової адміністрації. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку. Вимоги Національного банку до ліквідатора. Особливості ліквідації банку за рішенням його власників.РОЗДІЛ V. СТРАХУВАННЯ
Тема 1. Поняття та економічна суть страхування.

Страховий ризик: види, ознаки ризиків, що підлягають страхуванню. Страховий захист суспільного виробництва та рівня життя людини. Ознаки страхового захисту.

Теорії формування страхового фонду. Організаційні форми страхового фонду. Державний страховий (резервний) фонд. Фонд ризику товаровиробника. Фонд страховика. Самострахування. Місце страхового фонду в економічній діяльності.

Суть страхування та його роль у ринковій економіці. Ознаки страхування. Єдність та розбіжність з іншими економічними категоріями. Функції страхування. Історія виникнення та розвитку страхування.


Тема 2. Форми та види страхування.

Розмаїття видів страхування. Необхідність проведення класифікації в страхуванні. Класифікація видів страхування в ЄС та інших країнах світу.

Необхідність впровадження обов'язкового страхування і його межі. Обов'язкове страхування: загальні принципи, види.

Принципи здійснення добровільного страхування.


Тема 3. Термінологія страхової справи.

Терміни, що виражають загальні умови страхування (страховик, страхувальник, застрахований, вигодонабувач, страховий поліс, страховий інтерес, страхова відповідальність).

Терміни, що визначають умови формування страхового фонду (страхова оцінка, страхова сума, страхове забезпечення: система пропорційного забезпечення, система першого ризику, система граничних величин; страховий тариф, страхова премія, страхове поле, страховий портфель та ін).

Поняття, що визначають умови використання коштів страхового фонду (ризик, страховий випадок, страховий збиток, страхове відшкодування, страховий акт, франшиза).

Міжнародна термінологія (ануїтет, актуарій, андеррайтер, аварійний комісар, диспашер, адендум, біндер, бордеро, дисклоуз, шомаж, риторно, клаузула та ін).
Тема 4. Організація страхової справи.

Страховий ринок як частина загального ринку. Функції страхового ринку. Специфічність страхового продукту. Основні учасники страхового ринку: продавці, покупці, посередники, об'єднання, державний нагляд. Основні організаційні форми страхових компаній. Правила реєстрації та ліцензування страховиків. Товариство взаємного страхування: принципи діяльності. Страховий союз. Державне страхування.

Державний нагляд за страховою діяльністю: необхідність, функції, види.

Маркетинг у страхуванні. Етапи маркетингового дослідження. Боротьба за клієнта. Реклама в страховому бізнесі.


Тема 5. Визначення страхових тарифів.

Тарифна ставка як основа розрахунку розміру страхового платежу. Суть і принципи тарифної політики.

Складові частини брутто-ставки, нетто-ставки і навантаження. Порядок розрахунку тарифної ставки.

Актуарні розрахунки: принципи і задачі. Професія актуарій. Основні показники страхової статистики.


Тема 6. Фінансові результати діяльності страхової компанії.

Доходи страховика: особливості розрахунку. Доходи від страхової діяльності, перестрахування, розміщення тимчасово вільних коштів, інші доходи

Структура витрат страхової компанії. Міжнародна класифікація витрат страхових компаній: аквізиційні, інкасові, ліквідаційні, управлінські.

Фінансова стійкість страхової компанії. Порядок визначення і забезпечення стійкості страхової компанії. Платоспроможність страховика: нормативна і фактична. Особливості формування та розміщення страхових резервів.

Інвестиційна діяльність страховика.
Тема 7. Страхування рівня життя громадян.

Соціальна роль видів страхування рівня життя громадян. Економічний механізм страхування життя, страхування від нещасних випадків, страхування дітей.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування: порядок здійснення, страхові тарифи, заходи.

Медичне страхування: принципи, особливості. Джерела формування страхового фонду з медичного страхування. Зарубіжний досвід проведення медичного страхування. Перспективи запровадження медичного страхування в Україні.

Страхування від нещасних випадків: особливості проведення та умови. Обов'язкові і добровільні види особистого страхування.

Змішане страхування життя. Практика довгострокових видів страхування життя за кордоном та в Україні.


Тема 8. Майнове страхування.

Значення страхування майна, його стан і розвиток в Україні. Принципи здійснення майнового страхування. Страхування майна юридичних осіб. Страхові події. Умови відшкодування збитків.

Страхування наземного, повітряного та водного транспорту. Специфіка страхування домашніх тварин та врожаїв с/г культур: страхові випадки, порядок розрахунку відшкодування.

Особливості страхування домашнього майна громадян. Проведення оцінки майна. Визначення території страхового покриття.


Тема 9. Страхування ризиків.

Необхідність виділення видів страхування ризиків в окрему галузь страхування. Страхування підприємницьких ризиків. Особливості страхування інвестиційних ризиків.

Страхування ризиків на ринку праці: ризики робітника і ризики роботодавця.

Страхування експортних та кредитних ризиків.


Тема 10. Страхування відповідальності.

Економічна природа та необхідність проведення видів страхування відповідальності. Особливості визначення застрахованих осіб і меж сум відшкодування при страхуванні відповідальності. Ліміт відповідальності страховика.

Страхування депозитів і відповідальності позичальника. Важливість проведення страхування професійної відповідальності. Обов'язкові види страхування відповідальності.

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: механізм дії. Страхова система "Зелена карта".

Страхування відповідальності за забруднення довкілля.
Тема 11. Перестрахування та співстрахування.

Необхідність перестрахування, його суть та функції. Основні елементи договорів перестрахування. Активне і пасивне перестрахування. Власна участь страховика у перестрахуванні. Сучасний стан перестрахування в Україні.

Методи проведення перестрахування (факультативний, облігаторний, факультативно-облігаторний).

Види договорів перестрахування (ексцедент збитку, ексцедент збитковості, квотні, ексцедент сум).

Співстрахування та механізм його застосування.


Тема 12. Страхові ринки різних країн світу.

Особливості страхування в США і Японії. Найбільші страхові компанії цих країн: умови діяльності, страхові послуги.

Специфіка проведення страхування в країнах ЄС: наглядові органи, організаційні форми, страхових компаній, види послуг. Найбільші компанії страхування і перестрахування.

Розвиток страхового бізнесу в країнах Східної Європи та країнах СНД. Страхування в Україні: умови функціонування та перспективи розвитку.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Алексєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – К.: «Знання», 2009. – 253 с.

 2. Васюренко О.В. Банкiвськi операції: Навч. посiб. для студ. екон. спец.-К.: Знання, 2000.-244 с.

 3. Гринькова В.М., Великий Ю.М., Проскура О.Ю. Гроші і кредит: Підручник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 312 с.

 4. Демківський А.В. Гроші та кредит. Навчальний посібник. – К.: Дакор, 2005. – 528 с.

 5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III.

 6. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-XIV.

 7. Закон України “Про страхування” від 07.03.96 р.//Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18.

 8. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні», затверджено постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

 9. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – 4-те вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 215 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 10. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджено постановою Правління НБУ 20.07.99 р. № 358.

 11. Методичні рекомендації про порядок реорганізації, реструктуризації комерційних банків, затверджені постановою Правління Національного банку України від 9.10.2000 р. № 395.

 12. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Підручник. – К.: Знання України, 2006. – 284 с.

 13. Положення «Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень», затверджено постановою Правління НБУ 31.08.2001 р., № 375.

 14. Положення «Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій», затверджено постановою Правління НБУ 17.07.2001 р., № 275.

 15. Положення «Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства», затверджено постановою Правління НБУ 28.08.2001 р., № 369.

 16. Положення «Про порядок визначення та застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою CAMEL», затверджено постановою Правління НБУ 25.06.1998 р. № 246.

 17. Положення «Про планування та порядок проведення інспекційних перевірок», затверджено постановою Правління НБУ 17.07.2001 р. № 276.

 18. Положення «Про Генеральний департамент банківського нагляду НБУ», затверджено постановою Правління НБУ 7.08.2001 р. № 327.

 19. Положення «Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України», затверджено постановою Правління НБУ 20.03.98 р. № 114.

 20. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об`єднань, затверджено постановою Правління Національного банку України від 31 серпня 2001 р. № 377.

 21. Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування, затверджено постановою Правління Національного банку України від 21.02.96 р. № 37.

 22. Положення про порядок формування і використання Національним банком України резерву на відшкодування можливих втрат за заборгованістю комерційних банків та Уряду України, затверджено постановою Правління Національного банку України від 1.06.2000 р. № 221.

 23. Положення про автоматизовану інформаційну систему банків-
  ського нагляду «Досьє банків», затверджено постановою Правління Національного банку України від 1.11.2000 р. № 430, реєстр. № 743.

 24. Положення «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків», затверджено постановою Правління НБУ 6.07.2000 р. № 279.

 25. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с.

 26. Примостка Л. О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.

 27. Страхування: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019 с.

 28. Швець, Н.Р. Банківська справа : навч. посібник / Н.Р. Швець. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 248 с.

 29. Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523с.ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Аверьянова Е. Пенсионное и соцыальное страхование : практ. рук. / Аверьянова Е., Артемьева Л., Бударина Л. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2008. – 175 с.

 2. Версаль Н.І., Дорошенко Т.В. Теорія кредиту: Навч. посібник. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 483 с.

 3. Внукова Н. М. Соціальне страхування : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2006. – 352 с.

 4. Гальчинський А.А. Теорія грошей: Навч. посібник. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 411 с.

 5. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-XII.

 6. Закон України «Про заставу» від 2.10.1992 № 2655-XII.

 7. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 03.06.1999 р. № 784-XIV.

 8. Михайленко В.С. Гроші та кредит: Навч. посіб. Для дистанційного навчання / За наук. Ред.. А.А. Чухна. – 2-е вид., стер. – К.: Вид-во «Університет «Україна», 2006. – 372 с.

 9. Міщенко В. І., Шаповалов А. В. та ін. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків. — К.: Знання, 2002.

 10. Міщенко, В. Удосконалення корпоративного управління в банківській сфері/ В. Міщенко // Банківська справа. – 2006. –№ 2. – C. 13–25.

 11. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук, Я.Грудзевич, М.Вознюк. – 4-те вид. – К.: Алерта, 2004. – 500с.

 12. Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посібник. – К.: Алерта, 2005. – 158 с.

 13. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — К.:КНЕУ, 2002. — 316 с.

 14. Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками : Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2007. – 600 с.

 15. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 220 с.


Критерії оцінювання

знань абітурієнтів під час проведення комплексного фахового іспиту

з банківської справи для вступу на економічний факультет

ЧНУ ім. Ю. Федьковича для здобуття ОКР «Магістр»
Абітурієнт одержує білет, у якому є три теоретичні завдання. Після підготовки відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії.

Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою.Оцінку «ВІДМІННО» (176-200 балів) абітурієнт одержує, коли дає повні відповіді на поставлені питання, демонструє розуміння змісту банківських категорій та їх функцій, впевнено демонструє ґрунтовні знання суті механізму функціонування банківської системи, обізнаний з основною та додатковою літературою з відповідної проблематики, вміє аналізувати та застосовувати на практиці методи управління банківською діяльністю, прогнозувати варіанти розвитку, аргументувати власну позицію з актуальних дискусійних проблем розвитку банківської та кредитної систем України.

Оцінку «ДОБРЕ» (150-175 балів) абітурієнт отримує за повну відповідь на поставлені питання, розуміння змісту банківських понять і категорій, загальну характеристику особливостей функціонування банківської установи, обізнаний з основною літературою з відповідної проблематики, вміє її аналізувати, проте недостатньо переконливо аргументує власну позицію з актуальних дискусійних проблем у галузі банківської справи.

Оцінку «ЗАДОВІЛЬНО» (124-149 балів) абітурієнт заслуговує за відповідь, яка свідчить, що в цілому розуміє зміст банківських понять і категорій, але не знає суті банківської справи, механізму функціонування банківської системи, недостатньо обізнаний з літературою з відповідної проблематики, не вміє аналізувати фахові теоретичні першоджерела, недостатньо переконливо аргументує власну позицію з актуальних дискусійних питань.

Оцінка «НЕЗАДОВІЛЬНО» (0-123 бали) абітурієнту виставляється за нерозуміння змісту понять і категорій банківської справи, незнання теоретичних аспектів функціонування банківської та кредитної систем, недостатню обізнаність з фаховою літературою, невміння її аналізувати, непереконливу аргументацію власної позиції з дискусійних проблем банківського характеру.

Екзаменаційний білет на комплексному фаховому іспиті з банківської справи складається з трьох теоретичних питань. Перші два оцінюються максимально в 30 балів, третє запитання – максимально в 40 балів. Максимальна загальна сума балів, яку може отримати студент на фаховому іспиті складає від 100 до 200 балів.

Схвалено на засідання кафедри фінансів і кредиту

Протокол № 6 від «28» січня 2014 р.Декан економічного факультету проф. Нікіфоров П.О.

Скачати 302.76 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка