Звіт про науково-дослідну роботу оцінка ефективності та оптимізація діяльності фінансових посередників (проміжний) Етап 1 еволюція процесу становлення та сучасні тенденції розвитку фінансового посередництва начальник ндчСторінка9/9
Дата конвертації08.07.2018
Розмір0.78 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна констатувати, що починаючи з ХVI ст. з розвитком меркантилізму з’явилися перші дослідження, присвячені діяльності фінансових посередників. Завдяки розвитку торгівлі та економіки, появам численних інновацій, у тому числі й у фінансовій сфері, протягом останнього століття виникло багато теорій фінансового посередництва, які наголошують на його значущості не тільки для фінансового ринку, але й для економічного зростання суспільства та країни в цілому.

Науковці, які досліджують проблему фінансового посередництва, пропонують різні точки зору на дану проблему. Систематизація наявних досліджень дала змогу виокремити такі концептуальні підходи до визначення сутності фінансового посередництва: функціональний, узагальнюючий, спеціалізований, інституційний, інфраструктурний, інформаційний та трансакційний.

Таким чином, можна стверджувати, що погляди на фінансове посередництво пройшли шлях від трактування даного інституту як механізму переливання капіталів від одних суб’єктів до інших, до визначення фінансового посередництва як важливого та впливового фактору ефективної діяльності фінансового ринку.

Можна констатувати, що однією з причин відсутності єдиної класифікації фінансових посередників є різниця в рівнях економічного розвитку різних країн світу. Найбільш відомими є американський та європейський підходи. Згідно з вітчизняною класифікацією виокремлюють банківські та парабанківські фінансово-кредитні установи. Крім того, відмінність між класифікаціями фінансових посередників у різних країнах пояснюється відсутністю єдиного тлумачення категорії «банківська установа», а також єдиного класифікаційного критерію суб’єктів фінансового посередництва.

Таким чином, як випливає із вищенаведеного, наразі існує велике різноманіття видів фінансових посередників. Значна кількість із них вже функціонує на вітчизняному ринку, а інші – тільки починають зароджуватися. Проте роль фінансових посередників у сучасному економічному та суспільному житті важко недооцінювати. Так, фінансові посередники позитивно впливають на кругообіг активів у процесі розширеного відтворення, підвищують темпи економічного зростання, стимулюють розвиток торгівлі, виробництва та інших сфер економічної діяльності. Особливо важливу роль фінансове посередництво має для великих суб’єктів господарювання, які в силу специфіки своєї діяльності мають ділові контакти з багатьма контрагентами, розрахунки з якими технічно неможливо реалізувати без допомоги фінансових посередників.

Проаналізувавши становище фінансового посередництва в Україні, можна зробити висновок, що розвиток даного інституту в нашій країні знаходиться все ще у зародковому стані. Це пов’язано з рядом проблем макроекономічного характеру, серед яких можна відзначити наступні:


 • нестабільність економіки та фінансового ринку, через що позичальники та кредитори зменшують свою активність та не здійснюють інвестиційну діяльність у тих обсягах, які могли б сприяти прискореному розвитку як фінансових відносин, так і фінансового посередництва;

 • високі рівні «тінізації» вітчизняної економіки та корупції у системі державних контрольно-регулюючих органів, що збільшує трансакційні витрати, асиметричність інформації та конфлікти інтересів;

 • недобросовісна (неринкова) конкуренція, в результаті якої не відбувається ані поліпшення якості фінансових послуг, ані збільшення асортименту пропонованих послуг;

 • хаотичність, відсутність системності і своєчасності реформ, що проводяться державою у фінансовому секторі економіки.

Всебічний аналіз нормативно-правової бази, вітчизняних і зарубіжних літературних джерел щодо здійснення управління якістю освіти в цілому та щодо підготовки кадрів для фінансових посередників зокрема свідчить про те, що дана проблема є однією з актуальних та найважливіших теоретичних і практичних проблем сьогодення.

Узагальнення державних програм щодо інформатизації освітньої галузі держави та результати досліджень, розробок та впровадження ІНАК і МІАКНО в системі підготовки кадрів для фінансових посередників дає смогу зробити наступні висновки. МІАКНО є динамічною й найбільш ефективною системою підготовки кадрів для фінансових посередників, яка швидко розвивається і через механізм оновлення миттєво вносить зміни та доповнення до бази навчально-методичних матеріалів для всіх користувачів. Фактично навчання кадрів для фінансових посередників відстає від реального стану інформації лише на кілька днів, на відміну від традиційного навчання, коли книги, щойно надруковані, вже містять застарілу інформацію.

Комплекси ІНАК на розроблених підходах і принципах системності, наступності, цілісності, єдності та міждисциплінарних зв’язків об’єднуються у мережу інтегрованих й автоматизованих навчально-атестаційних комплексів (МІАКНО), яка ефективно використовується в управлінні навчальними закладами й дозволяє організувати навчальний процес на європейському рівні якості освіти для всіх рівнів неперервної освіти починаючи з вищих навчальних закладів, післядипломної освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для фінансових посередників.

Таким чином, важливим напрямом як державного регулювання, так і діяльності самих фінансових посередників є вирішення окресленого кола проблем, що сприятиме пришвидшенню розвитку фінансового посередництва в Україні та підвищенню якості пропонованих послуг фінансового характеру.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Рубанов, П. М. Еволюція теоретичних поглядів на сутність фінансового посередництва / П. М. Рубанов // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2011. – №4. – С. 97-101.

 2. Бала, О. Фінансове посередництво в Україні: сутність та види / О. Бала, О. Цізда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 169-174

 3. Черкасова, С. В. Ринок фінансових послуг : навч.посібник для студентів вищих закладів освіти / С. В. Черкасова. – Львів : «Магнолія 2006», 2007. – 496 с.

 4. Корнєєв, В. В. Фінансові посередники як інститути розвитку : монографія / В. В. Корнєєв. – К. : Основа, 2007. – 192 с.

 5. Господарський кодекс України : за станом на 24 лютого 2010 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс] . – Режим доступу до сайту : www.zakon.rada.gov.ua.

 6. Гаркуша, Ю. Теоретико-методологічний розвиток фінансового посередництва / Ю. Гаркуша // Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту : тези доповіді всеукраїнської науково-практичної конференції, 8-10 листоп. 2007 р. – Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – С. 63-66.

 7. Габбард, Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка : підруч. / Р. Глен Габбард ; наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. – К. : КНЕУ, 2004. – 889 с.

 8. Johnson, Hazel. Financial institutions and markets: a global perspective / Hazel J. Johnson // New York : McGraw-Hill: University of Louisville, 1993. – 560 p.

 9. Дорош, О. Л. Небанківські фінансові інститути в економічній системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Дорош Оксана Львівна. – Львів, 2003. – 192 c.

 10. Зимовець, В.В. Фінансове посередництво : навч. посіб. / В. В. Зимовець, С. П. Зубик. – К. : КНЕУ, 2004. – 288 с.

 11. Кобушко, І. М. Фінансове посередництво : конспект лекцій для студ. спец. 7.050104 та 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / І. М. Кобушко. – Суми : СумДУ, 2010. – 194 с.

 12. Корнєєв, В. В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні / В. В. Корнєєв // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 77-85.

 13. Міщенко, С. В. Формування ефективної структури фінансового сектору України : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / С. В. Міщенко. – Київ, 2009. – 246 с.

 14. Науменкова, С. В. Сучасна модель фінансової системи: Порівняльний аналіз основних підходів / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 44–56.

 15. Rose, Peter S. Financial institutions: understanding and managing financial services / Peter S. Rose, James W. Kolari. – 5th ed. – Chicago : Irwin, 1995. – 766 p.

 16. Ходаківська, В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика : навч. посіб. / В. П. Ходаківська, В. В. Бєляєв. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 616 с.

 17. Дубина, М. В. Удосконалення класифікації фінансових посередників в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Дубина. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ Vcndtu/Ekon/2009_39/25.html.

 18. Класифікація інституційних секторів економіки України [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://www.uapravo.net/data/base20/ukr20879.htm.

 19. Рубанов, П. М. Пріоритети розвитку фінансового посередництва в Україні / П. М. Рубанов, О. С. Сургучева // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – Т.7. – С. 106-107.

 20. Рубанов, П. М. Вплив фінансових посередників на ефективність операцій злиття та поглинання / П. М. Рубанов, С. Г. Карпенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – Т.7. – С. 101-102.

 21. Рубанов, П. М. Аналіз проблем кредитування в умовах економічної кризи / П. М. Рубанов, М. М. Приходченко // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої дню науки в Україні (19-23 квітня 2010 р.) / Відп. за вип. А.Ю.Жулавський. – Суми : СумДУ, 2010. – Ч.ІV. – С. 192-193.

 22. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dfp.gov. ua/ 

 23. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/

 24. Розвиток ринків небанківських фінансових послуг [Електронний ресурс] / Цінні папери України. – 2010. – № 42 (636). – Режим доступу : http://www.securities. org.ua/securities_paper/ review.php?id=636&pub=4817

 25. Шляхи вдосконалення змісту та організації підготовки фахівців з страхування [Електронний ресурс] : – Режим доступу : //http://www.refine.org.ua/pageid-4151-1.html

 26. Фініков, Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна / Т.В. Фініков. – К. : Таксон, 2002. – 176 с – (Сер. “Вища освіта в сучасному світі”).

 27. Про вищу освіту : Закон України від 17 січ. 2002 р. № 2984-III // Вища школа. – 2002. – № 6. – С. 74-112.

 28. Про освіту : Закон України від 23 трав. 1991 р. № 1060-XII. – Офіційне видання в 16 т. – К. : АТ “Книга”. – 1997. – Т.1. – С. 414-434.

 29. Дзвінчук, Д. Центральні органи управління освітою в законодавстві України / Д. Дзвінчук // Вісн. УАДУ. – 2003. – № 1. – С. 265-276.

 30. Про професійно-технічну освіту : Закон України від 10 лют. 1998 р. № 103/98-ВР. – К. : Парламентське вид-во, 2000. – 39 с.

 31. Доповідь Міністра Івана Вакарчука на розширеній підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України : – [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2009_1/06_04/4

 32. Вікторов, В.Г. Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. філософ. наук : спец. 09.00.10 – “Філософія освіти” / Віктор Григорович Вікторов // Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України. – К., 2006. – 32 с.

 33. Булах, І. Якість освіти та управління якістю: головні показники визначення якості / І. Булах // Післядипломна освіта в Україні. – 2006. – № 1. – С. 71-74.

 34. Александров, В.Т. Базові механізми людської пам'яті як сутнісний фундамент в управлінні неперервною освітою [Електронний ресурс] / В.Т.Александров // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2009. – № 4. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=74

 35. Александров, В.Т. Концепція створення і впровадження мережі інтегрованих комплексів неперервної освіти / В.Т. Александров, Ю.В. Бицюра // Освіта і упр. – 2006. – Т. 9. – № 2. – С. 65-82.

 36. Александров, В.Т. Інтегрований навчально-атестаційний комплекс у системі професійного навчання державних службовців / В.Т. Александров, В.О. Гусєв // Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 28 трав. 2004 р. : у 2 т. ; за заг. ред. В.І Лугового, В.М. Князева. – К. : НАДУ. – 2004. – Т. 2. – С. 363-365.

 37. Страхова справа. Інтегрований навчальний комплекс : підручник : Автоматизована система навчання на СD та Інтернет портал : У 2 кн. Книга 1. Страхування. Страхові послуги / В.Т.Александров, О.М.Бандурка, О.І.Ворона та ін. – К. : НВП “АВТ лтд” ; Харків : Видавничий центр НТУ“ХПІ”, 2003. – 639 с.

 38. Страхова справа. Інтегрований навчальний комплекс : підручник : Автоматизована система навчання на СD та Інтернет портал : У 2 кн. Книга 2. Соціальне страхування. Наукові аспекти страхування / В.Т.Александров, О.М.Бандурка, О.І.Ворона та ін. – К. : НВП “АВТ лтд” ; Харків : Видавничий центр НТУ “ХПІ”, 2003. – 332 с.

 39. Банківська справа : Центральний банк і грошово-кредитна політика. Банківські операції : підручник : Інтегрований навчально-атестаційний комплекс з CD та Інтернет порталом / В.О.Сичов, В.Т.Александров, В.В.Остапенко та ін. – К. : НВП “АВТ лтд”, 2004. – 528 с.

 40. Державні фінанси : підручник : Інтегрований навчально-атестаційний комплекс з CD та Інтернет порталом : У 5 т. Т. 1. : Фінанси. Бюджетна система України / С.О.Булгакова, Л.І.Василенко, В.Т.Александров та ін. – К. : НВП “АВТ лтд”, 2004. – 400 с.

 41. Державні фінанси : підручник : Інтегрований навчально-атестаційний комплекс з CD та Інтернет порталом : У 5 т. Т. 2. : Управління державним боргом / Г.В.Кучер, С.О.Булгакова, В.Т.Александров та ін. – К. : НВП “АВТ лтд”, 2004. – 357 с.

 42. Державні фінанси : підручник : Інтегрований навчально-атестаційний комплекс з CD та Інтернет порталом : У 5 т. Т. 3. Історія казначейства. Казначейства зарубіжних країн. Казначейська система виконання бюджету / С.О.Булгакова (за редакцією), Л.В.Гізатуліна, В.Т.Александров та ін. – К. : НВП “АВТ лтд”, 2005. – 564 с.

 43. Державні фінанси : підручник : Інтегрований навчально-атестаційний комплекс з CD та Інтернет порталом : У 5 т. Т. 4. : Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Бухгалтерський облік і звітність з виконання бюджетів у системі казначейства / С.О.Булгакова, Т.В.Канєва, В.Т.Александров та ін. – К. : НВП “АВТ лтд”, 2006. – 767 с.

 44. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит : Інтегрований навчально-атестаційний комплекс з CD та Інтернет порталом / Германчук П.К., Стефаник І.Б., Рубан Н.І., Александров В.Т. та ін. – К. : НВП “АВТ лтд”, 2004. – 424 с.

 45. Казначейська справа / П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров та ін. : У 2 т. Т. 1: Глави 1-5 : Інтегрований посібник з CD та Інтернет порталом. – К. : НВП “АВТ лтд”, 2004. – 288 с.

 46. Казначейська справа / П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров та ін. : У 2 т. Т. 2 : Глави 6-8 : Інтегрований посібник з CD та Інтернет порталом. – К. : НВП “АВТ лтд”, 2004. – 496 с.

 47. Вембер В.П. Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес / В.П. Вембер [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em3/content/ 07vvppet.htm

 48. Фрумин И.Д., Васильев К.Б. Современные тенденции в политике информатизации образования // Вопросы образования. – №3. – 2005. – С. 70–83

 49. Програма економічних реформ України на 2010-2014 рр. “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” Комітет з економічних реформ при Президентові України http://www.president. gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdfПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка