Звіт про науково-дослідну роботу оцінка ефективності та оптимізація діяльності фінансових посередників (проміжний) Етап 1 еволюція процесу становлення та сучасні тенденції розвитку фінансового посередництва начальник ндчСторінка7/9
Дата конвертації08.07.2018
Розмір0.78 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.2.2 Мережа інтегрованих й автоматизованих навчально-атестаційних комплексів підготовки кадрів для фінансових посередників


З метою вирішення описаних у попередньому параграфі проблем, викладених підходів та у відповідності з сучасними програмами щодо інформатизації неперервної освіти та для ефективної підготовки кадрів для фінансових посередників нами було поставлено завдання розробити теорію, технологію, моделі, підходи та практичну реалізацію мережі інтегрованих автоматизованих комплексів неперервної освіти (МІАКНО) структура якої представлена на рисунках 4.1 і 4.6 для всіх рівнів неперервної освіти.

Робота виконувалась у чотирьох напрямках (рис. 4.2):

1) досліджено основні механізми роботи мозку та пам’яті людини в процесі навчання:

а) узагальнено та обґрунтовано: • схеми обробки повідомлень, інформації, знань, умінь, навичок, творчості, компетентності та ін.;

 • схеми роботи всіх видів пам’яті;

б) виявлено вади та розроблено методи (знайдені шляхи) їх подолання:

 • вади роботи мозку та пам’яті людини у процесі навчання;

 • організаційні вади при проведені навчального процесу в навчальних закладах освіти;

 • психофізіологічні вади особистості в процесі навчання;

 • проблеми та вади тих, хто вчить.

в) запропонована сучасна психофізіологічна модель навчання;

2) зроблено історико-логічний, системний та функціональний аналіз розвитку неперервної освіти, рівнів освіти та навчальних закладів, а саме; • виявлено та описано 338 функцій навчального процесу;

 • розроблено алгоритми автоматизації та реалізації 338 функцій навчального процесу в мережі персональних комп’ютерів;

 • розроблені моделі якості освітніх послуг;

 • досліджені сучасні форми та методи представлення та контролю знань;

Рисунок 4.2   Складові та етапи розробки МІАКНО


3) вивчено кращий зарубіжний досвіду щодо підготовки кадрів для фінансових посередників та зроблено його узагальнення. Були поставлені питання та знайдені відповіді:

 • в яких країнах світу краще всього впроваджений навчальний процес та освіта в цілому?

 • які характеристики визначають якість навчального процесу (освіти в загалі)?

 • які загальноприйняті в світі індикатори якості освіти?

 • які тенденції розвитку якості освіти?

 • чому безпека країни сьогодні залежить від якості освіти?

4) узагальнено кращий вітчизняний освітній досвід щодо інформатизації освіти:

а) виконано: анкетування, обмін досвідом, дискусія, рецензування, та розробка й формулювання пропозицій та вимог щодо МІАКНО. Для чого проведено семінари й дискусії з: • керівниками та працівниками всіх видів фінансових посередників;

 • ректорами, проректорами, деканами, завідуючими кафедрами, науково-педагогічними працівниками які готують кадри для фінансових посередників;

 • керівниками та працівниками інститутів післядипломної освіти;

 • працівниками МОНмолодьспорту;

б) розроблено, пропозиції, сформульовано вісімсот двадцять одну вимогу (821) та зроблені висновки щодо розробки та впровадження МІАКНО, наприклад:

 • розробити оптимально-якісну сучасну модель процесу навчання та впровадити її у вигляді ІНАК та ППЗ у вищих навчальних закладах та інститутах післядипломної освіти для конкретних спеціалізацій фінансових посередників;

 • розробити програмно-педагогічний комплекс нового покоління для вищих навчальних закладів та інститутів післядипломної освіти з дисциплін: “Страхова справа”, “Банківська справа”, “Фінанси”, “Казначейська справа”, “Пенсійна справа” тощо[35-46]);

 • модель навчального процесу повинна відповідати останнім міжнародним рекомендація та стандартам щодо підвищення якості неперервної освіти;

 • МІАКНО повинна реалізовувати системність, наступність; цілісність та міждисциплінарні зв’язки для всіх рівнів освіти;

 • модель навчального процесу повинна реалізувати (теоретично-обґрунтовану) схему найоптимальнішого та ефективного співвідношення тих, хто вчить та тих, хто вчиться;

 • виконати ліцензування програмно-педагогічних комплексів та отримати гриф МОНмолодьспорту;

 • МІАКНО повинна реалізовувати елементи державного управління якістю неперервної освіти.

На рисунку 4.3 представлена загальна схема МІАКНО яка відображає основні взаємозв’язки у системі державного регулювання освітою в Україні та між окремими інтегрованими навчально-атестаційними комплексами (ІНАК) системи неперервної освіти (дошкільні, середні та вищі навчальні заклади, система післядипломної освіти та система підготовки керівних кадрів), які через Інтернет портал можуть оперативно отримувати навчально-методичні матеріали, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до впровадження. Зрозуміло, що кадри для фінансових посередників у своїй підготовці проходять шлях від ІНАК-1 до ІНАК-6 (рис.4.3). Крім того, законодавство України, система фахової підготовки постійно змінюється й доповнюється, що зумовлює потребу формування нової системи взаємовідносин в країні на базі МІАКНО.

Рисунок 4.3   Структура МІАКНО


У МІАКНО зміст освіти та організація навчально-виховного процесу мають постійно оновлюватися. Прискорення процесів оновлення інформації, інтеграції і диференціації наукових знань загострює проблему збереження у фаховому змісті базового ядра – найбільш цінної для підготовки кадрів для фінансових посередників. Цьому сприятиме механізм, покладений в основу ІНАК: процедура відбору контрольних завдань за вимогами валідності та повноти.

МІАКНО дозволяє вирішити вище перелічені проблеми які відповідають завданням державних планів та програм (табл. 4.1), що свідчить про актуальність і життєву необхідність існування МІАКНО, а саме: • Розвиток системи неперервної освіти та навчання протягом життя;

 • формування у тих хто вчиться уміння вчитися, виховання потреби й здатностідонавчанняупродовжусьогожиття,виробленняуміньпрактичногоітворчогозастосуваннянабутихзнань;

 • забезпеченнянаступностінавчальногозмістуівимогщодойогозасвоєнняміжусімарівнямиосвіти;

 • становлення в тих хто вчиться цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної й соціальної компетентності, оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності;

 • застосування та розвиток освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій, інформатизація навчального процесу;

 • забезпечити інноваційний характер розвитку вищої освіти, впровадження активних інформаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, нарощування та модернізацію програмового забезпечення, підвищення ефективності їх використання в навчальному процесі;

 • формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і послуг;

 • інтеграція України у світовий інформаційний та освітній простір;

 • створення передумов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу до особистісно-орієнтованих педагогічних технологій;

 • удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

 • створення загальнодержавної мережі інформаційного забезпечення науки і освіти;

 • створення загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 • постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу.

Пріоритетом розвитку сучасної освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для дальшого вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення доступності та ефективності освіти, для підготовки молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Це може бути здійснено за поступової інформатизації системи освіти через створення та впровадження у навчальний процес інтегрованих навчально-атестаційних комплексів (ІНАК).

На рис. 4.4 представлено перелік розроблених і впроваджених ІНАК з окремих навчальних предметів та спеціалізацій для студентів, фахівців та керівних кадрів у системі підготовки кадрів для фінансових посередників.Рисунок 4.4   Сукупність розроблених і впроваджених ІНАК


В рамках створення та впровадження ІНАК на різних рівнях системи неперервної освіти, багатьма авторами та в багатьох нормативних документах висунуто низку вимог, переважна більшість яких реалізована в розроблених нами ІНАК. Детально вимоги та реалізовані функції описано, наприклад, у роботах [37-38]. Очевидно, що створення ІНАК. який би відповідав усім переліченим вище вимогам, є складним завданням. Для її вирішення потрібно застосувати науково обґрунтовані підходи до вирішення педагогічних, психологічних та технічних завдань.

Для приклада на рис. 4.5 і 4.6 представлені структура та система управління ІНАК «Страхова справа», який складається з двох АРМ – адміністратора (викладача) та фахівця (користувача). Розглянемо функціональні можливості АРМ адміністратора (викладача). У головному вікні АРМ адміністратора (викладача) (рис. 4.5) розміщено 11 кнопок, дев’ять з яких репрезентують блоки управління, а дві (“Перейти до АРМ фахівця” та “Вихід”) є самостійними функціями.Рисунок 4.5   Головне вікно АРМ адміністратора (викладача) в ІНАК «Страхова справа»


Розглянемо функціональні можливості АРМ фахівця. В його головному вікні (рис. 4.6) розміщено сім кнопок, п’ять з яких репрезентують блоки, дві інші (“Перейти до АРМ адміністратора (викладача)” та “Вихід”) є самостійними функціями.

Рисунок 4.6   Головне вікно АРМ фахівцяв ІНАК «Страхова справа»


МІАКНО та ІНАК забезпечують:

 • виконання дидактичних функцій звичайного підручника з додатковими можливостями, які надають сучасні комп’ютерні технології;

 • високу інтерактивність, що зменшує навантаження на викладача і дає змогу інтенсифікувати навчання;

 • інноваційний характер навчально-виховної діяльності;

 • моніторинг освітнього процесу, зростання якості освітніх послуг;

 • створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників та фахівців і їх керівників при підготовці кадрів для фінансових посередників.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка