Звіт про науково-дослідну роботу оцінка ефективності та оптимізація діяльності фінансових посередників (проміжний) Етап 1 еволюція процесу становлення та сучасні тенденції розвитку фінансового посередництва начальник ндчСторінка6/9
Дата конвертації08.07.2018
Розмір0.78 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.2 Особливості підготовки кадрів (фахівців) для фінансових посередників

4.2.1 Завдання та цілі інформатизації неперервної освіти в процесі підготовки кадрів для фінансових посередників


Як було доведено у попередньому розділі основною ознакою сучасної освіти для фінансових посередників найрозвиненіших країн світу й України зокрема –є процес узгодження її трансформації із динамікою розвитку суспільств. Відтак здійснюється перехід від класичної освітньої моделі – здобуття освіти у першій половині життя, до неперервної – освіта впродовж життя. Серед головних напрямів цієї трансформації – тенденція створення гнучкої, оптимальної й ефективної системи неперервної освіти для фінансових посередників, здатної до постійного самооновлення відповідно до вимог сучасності. Створити таку систему без інформатизації освітньої галузі неможливо. Це вже аксіома, це вимога часу й це вже об’єктивна реальність.

У роботі [34] ми виклали результати досліджень, зробили аналіз та розглянули й дали визначення основним категоріям і поняттям у неперервній освіті й навчанні які притаманні особистості яка вчиться й які відносяться до найпростіших, найнижчих і неподільних ступенів процесів навчання відносно тих хто вчить та вчиться, щодо мозку людини й її пам’яті, а саме: повідомлення, інформація, знання, вміння, навички, оцінка, контроль успішність навчальних досягнень, освітні послуги, компетентність, управління якістю освіти та ін. Зрозуміло, що мозок людини й її пам’ять будуть досліджувати й вивчати ще не одну сотню років в різних аспектах і на різну глибину. Але нас цікавить саме той рівень визначення категорій, законів мислення й роботи мозку який відноситься до навчання, його оптимальної й якісної організації й який дозволить взяти ці категорії й закони як неподільні цеглинки з яких можна побудувати будинок під назвою “Неперервна освіта” в якому працюють державні механізми управління якістю на всіх поверхах (рівнях освіти) й які не порушують психофізіологічні закони роботи мозку людини, а навпаки спираються на них, чим набувають ефективності, оптимальності й вищої якості.

Фактично ми розглянули фундамент (основу) та складові будинку “Неперервна освіта” в якому готують кадри для фінансових посередників. Тобто зробили погляд із середини на рівні роботи мозку й пам’яті людини, а тепер, у цьому розділі розглянемо проблему зверху як систему державних механізмів. Це означає, що з цього боку, інформатизація освіти це глобальний, державний, інноваційний, довготривалий та високо коштовний механізм переведення неперервної освіти на новий ступінь якості.


4.2.2 Неперервна освіта та підготовка кадрів для фінансових посередників


Інформатизація освіти це глобальний, державний, інноваційний, довготривалий та високо коштовний механізм переведення неперервної освіти на новий ступінь якості. При цьому необхідно враховувати, що як любий державний механізм управління він потребує:

 • розробки доктрини, концепції, планування, механізмів впровадження та контролю;

 • розробки й впровадження відповідної нормативно-правової бази;

 • синхронізації інформатизації держави з інформатизацією освіти;

 • необхідного постійного фінансування для підтримки процесів інформатизації освітньої галузі;

 • підготовки та перепідготовки відповідних науково-педагогічних та інженерно-технічних кадрів;

 • розробки та впровадження гнучкої, платформо-незалежної, швидко поновлюваної й сучасної системи програмного-технічного забезпечення у відповідності до міжнародних стандартів якості й до Національної рамки кваліфікацій для всіх рівнів неперервної освіти яка повинна в себе включать наступні складові (рис. 4.1):

 • інформаційно-навчальні об’єкти з їх характеристиками й функціями – найменші неподільні елементи навчального процесу;

 • інформаційно-навчальні блоки – логічно-цільні блоки баз знань які включають модулі – навчальні компоненти освітньої /навчальної програми, у якій кожний такий компонент містить кратну кількість кредитів ЄКТС [35];

Рисунок 4.1   Ієрархія складових МІАКНО • автоматизовані інформаційно-довідкові системи (ІДС) – програмно-технічний комплекси які містить додаткову й супутню інформацію, яка необхідна для вивчення конкретної дисципліни відповідно освітньої /навчальної програми;

 • автоматизовані навчально-атестаційні системи (АНАС) –об’єднання модулів які разом представляють конкретну дисципліну й розміщується в програмно-технічні педагогічні комплекси які автоматизують процес вивчення конкретної дисципліни згідно освітньої /навчальної програми;

 • автоматизовані робочі місця вчителя/викладача – програмно-технічні педагогічні комплекси які дозволяють автоматизовано вести управління навчальним процесом у комп’ютерних класах, мережі та ін.;

 • автоматизовані робочі місця (АРМи) для фахівців фінансових посередників – сукупність автоматизованих інформаційно-довідкових та навчально-атестаційних систем які дозволяють успішно вивчати конкретні дисципліни згідно навчальних програм;

 • педагогічні програмні засоби (ППЗ) для фахівців фінансових посередників – програмно-технічні педагогічні комплекси які включають в себе автоматизовані робочі місця вчителя/викладача та фахівця фінансиста й призначені для автоматизованого групового чи індивідуального вивчення однієї конкретної дисципліни згідно освітньої /навчальної програми;

 • інтегровані навчально-атестаційні комплекси (ІНАК) для фахівців фінансових посередників – універсальні програмно-технічні педагогічні комплекси які включають в себе педагогічні програмні засоби які дозволяють вивчати групу взаємопов’язаний дисциплін для конкретного року навчання у ВНЗ, або конкретної спеціальності чи спеціалізації;

 • мережа інтегрованих автоматизованих комплексів неперервної освіти (МІАКНО)для фахівців фінансових посередників – це сукупність системно взаємопов’язаних інтегрованих навчально-атестаційних комплексів побудованих згідно принципів наступності, цілісності, ієрархічності з можливостями автоматичного обновлювання через Інтернет, і яка призначена для вивчення груп дисциплін для різних рівнів неперервної освіти.

Такий підхід був нами використаний при розробці та впровадженні в експлуатацію 26 типів проектів МІАКНО для всіх рівнів неперервної освіти, детальний опис яких представлено у роботах [35-46].

Об’єктивно перед державою при розробці та впровадженні державних механізмів управління якістю неперервної освіти, на сучасному етапі розвитку освіти, необхідно виконати декілька основних завдань – з однієї сторони – оптимально й правильно об’єднати й врахувати закони й механізми бази та фундаменту (тобто механізми розуму, роботи мозку й пам’яті людини), з другої сторони – врахувати закони й механізмами інформатики та процеси інформатизації, аз третьої – іще не порушуючи закони філософії, педагогіки, та управління.

На сьогодні Україна активно долучилася до світових тенденцій інформатизації освіти. З однієї сторони інформатизація – це, без перебільшення, справжня революція в освіті, оскільки вона спрямована на формування творчої особистості, яка вміє застосовувати набуті знання й вміння, працювати з інформацією, комп’ютерами, мережами й Інтернет для успішної діяльності в будь-якій сфері суспільного життя, власне – для інноваційного розвитку суспільства. А з іншої інформатизація – це інформаційні й автоматизовані технології в навчанні які є важливим інструментом поліпшення якості освіти, оскільки дають змогу необмежено розширити й підвищувати ефективність навчального процесу завдяки новим формам представлення й закріплення інформації й знань, новим технологіям контролю навчальних досягнень та новітнім методам самоосвіти. При цьому сама система освіти є прискорювачем процесу інформатизації суспільства, інструментом формування нової інформаційної культури особистості, підготовки професіоналів нової генерації.

Застосування інформаційних технологій докорінно змінює роль і місце тих хто вчить і тих хто вчиться на всіх рівнях неперервної освіти. Система “вчитель/викладач → інформаційна система → учень/студент/фахівець” стає новою прогресивною парадигмою освітньої галузі. Автоматизовані навчальні технології дають змогу реалізувати індивідуальний підхід в навчанні.

До недавнього часу інформатизація освіти розглядалася управлінськими структурами й професійним співтовариством переважно як суто технічне завдання. Під нею розумілися, в першу чергу, постачання комп’ютерів, підключення до Інтернету, викладання курсу інформатики тощо. Інформатизація не пов’язувалася безпосередньо з оновленням змісту, методів і організаційних форм навчання, досягненням нових навчальних результатів, модернізацією всіх сторін життя навчальних закладів, використанням комп’ютера у викладанні навчальних предметів.

За останні роки країнами ЄС досягнуті певні результати в комп’ютеризації освітніх закладів та їх підключення до мережі Інтернет. Однак однією з причин слабкого розвитку комп’ютерних технологій навчання експерти ЄС вважають неефективний зміст освітніх електронних засобів [47]. За результатами аналізу пройденого шляху Європейський союз оголосив “новий виток” інформатизації освіти. Основні зусилля будуть приділятися створенню інтернаціональних сховищ уніфікованих мережевих продуктів для всіх спеціальностей.

Активна роль інформаційних технологій в освіті обумовлена тим, що порівняно з традиційними навчально-методичними засобами комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання забезпечують нові можливості, а також дозволяють реалізувати сучасні педагогічні технології навчання на більш високому рівні, стимулюють розвиток дидактики та методики підготовки кадрів для фінансових посередників.

За останні роки за кордоном створено безліч різноманітних навчальних комп’ютерних програм. В різних країнах за підтримки держави створюються загальнодоступні національні колекції (бібліотеки) електронних ресурсів. Вони зібрані та діють в скандинавських країнах, Великобританії, Франції, Польщі, країнах Південно-Східної Азії, США. Такі колекції створюються за державні кошти, на гранти некомерційних гуманітарних фондів. Головна їх особливість – це безкоштовне використання та гарантована якість. В деяких країнах (Норвегія, Естонія, Голландія, Франція, США, Ірландія) державні органи замовляють розробку принципово нових електронних ресурсів, які потім централізовано розповсюджуються в закладах освіти.

В останні роки цілою низкою організацій України були розроблені програмні педагогічні засоби з різних предметів, однак їх кількість є недостатньою, вони надходять не до всіх навчальних закладах або вчителі й викладачі не знають про їх наявність.

Результати досліджень як в Україні, так і в інших країнах свідчать, що педагогічні програмні засоби, які централізовано розроблені та надіслані до навчальних закладів, використовуються лише невеликою групою викладачів-ентузіастів [47]. Головними причинами такого стану є недостатня підготовка викладачів до використання електронних ресурсів, відсутність в навчальних закладах умов для використання сучасних педагогічних програмних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій, відсутність методик використання електронних засобів при навчанні, технічна недосконалість електронних засобів навчального призначення, їх низька змістова якість, недостатня педагогічна цінність.

Для подолання даної проблеми в різних країнах світу було реалізовано масштабні проекти по масовому навчанню викладачів застосуванню інформаційних технологій, зокрема, в Бельгії, Німеччині, Данії, Туреччині, Росії, Україні [48].Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка