Зоя РоманухаСкачати 122.78 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір122.78 Kb.

УДК [016:929] : 027.7(477.81)

Зоя Романуха,

аспірант Рівненського держ. гуманіт. ун-ту


біобібліографічні видання провідних університетських бібліотек м. рівного (на прикладі Наукової бібліотеки рівненського державного гуманітарного університету та наукової бібліотеки національного університету водного господарства та природокористування)
Проаналізовано науково-видавничу діяльність провідних університетських бібліотек м. Рівного – центрів біобібліографічних досліджень наукового та творчого доробку викладачів вишів.

Ключові слова: біобібліографічні покажчики, персональні покажчики, біобібліографічні посібники, університетська бібліотека.
Нині одне з пріоритетних завдань наукових бібліотек університетів – всебічно розкривати, упорядковувати та систематизувати науковий доробок професорсько-викладацького складу університету.

Зростання інтересу до розробки біобібліографії видатних діячів України спостерігається із зростанням кількості теоретичних публікацій [1, 2, 3], рецензій на нові біобібліографічні видання [4]. Зокрема, в структурі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського створено Інститут біографічних досліджень. Співробітники інституту оприлюднюють свої дослідження на сторінках фахової періодики [5, 6].

Серед найбільших університетських бібліотек західного регіону України практичну видавничо-бібліографічну діяльність, пов’язану зі створенням біобібліографічних покажчиків, активно здійснює Наукова бібліотека «Львівської політехніки». З 1996 року сформувалася серія «Біобібліографія вчених Львівської політехніки». На сьогодні вийшло 46 випусків, триває робота над 47 і 48 випусками [7]. Серед бібліографічної продукції Наукової бібліотеки Прикарпатського університету також представлені біобібліографічні покажчики серії «Вчені Прикарпатського університету» [8].

Актуальність нашого дослідження пов’язана також із відсутністю ґрунтовного аналізу біобібліографічних видань провідних університетських бібліотек м. Рівного: Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету (РДГУ) та Наукової бібліотеки національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП). Тому мета нашого дослідження – проаналізувати структуру, науково-довідковий апарат, виявити позитивні риси та основні недоліки видрукуваних біобібліографічних покажчиків цих бібліотек.

Науковою бібліотекою РДГУ здійснюються біобібліографічнї дослідження творчого доробку викладачів вишу. Уже традиційним стало укладання та випуск персональних біобібліографічних покажчиків серій «Академіки, доктори наук, професори РДГУ» та «Діячі культури і мистецтва РДГУ». Про результати цієї роботи свідчить метабібліографічний покажчик «Бібліографічні посібники наукової бібліотеки РДГУ 2001 – 2011 роки». Зокрема, у ІІ розділі «Біобібліографічні покажчики» відображено 15 покажчиків, що видрукувані в вищезазначених серіях.

З 2006 року у бібліотеці РДГУ розпочато укладання та випуск персональних біобібліографічних покажчиків. У серії «Академіки, доктори наук, професори РДГУ» видрукувано 13 покажчиків, серед них: «А. М. Воробйов» (до 65-річчя з дня народження), «Р. В. Павелків» (до 50-річчя з дня народження), «А. О. Сяський» (до 60-річчя з дня народження) у 2006 році; «Д. В. Лико» (до 60-річчя з дня народження), «Б. С. Колупаєв» (до 70-річчя з дня народження) у 2007 р.; «Дем’янюк Тамара Дмитрівна», «Поніманська Тамара Іллівна», «Постоловський Руслан Михайлович» у 2009 р.; «Постоловський Р. М.», «Шульжук К. Ф.», «Малафіїк І. В.» у 2010 р.; «Швецова-Водка Галина Миколаївна», «Петрівський Ярослав Борисович» у 2012 р. У серії «Діячі культури та мистецтв РДГУ» видрукувано 2 покажчики: «Димченко Станіслав Сергійович» у 2010 р., «Супрун-Яремко Надія Онисимівна» у 2012 р.

Покажчики серії «Академіки, доктори наук, професори РДГУ» добре структуровані. Структура посібників допомагає користувачу послідовно знайомитися з діяльністю науковців, простежити їхній життєвий та науковий шлях, оскільки матеріали в розділах і підрозділах подано за хронологією, а в межах року – за алфавітом назв.

Всі покажчики у серії «Академіки, доктори наук, професори РДГУ» мають схожу структуру. І розділ «Друковані праці» допомагає прослідкувати публікаторську активність науковця. Він поділяється на підрозділи: навчальні посібники, монографії; програми; наукова школа вченого; наукові статті, рецензії, тези доповідей. ІІ розділ «Література про наукову та громадську діяльність» складається з підрозділів: член редколегії наукових, науково-методичних збірників та ін. В підрозділах бібліографічні записи групуються за хронологічним принципом, а в межах року – за алфавітом назв. Цікавим є підрозділ «Цитування та посилання на наукові праці», наприклад, у біобібліографічному покажчику «Павелків Роман Володимирович» [9]. Такий підрозділ досить корисний у структурі покажчика, він знайомить з відгуками на наукову діяльність викладача, показує його вплив на розвиток відповідної галузі наукового знання.

В цій серії біобібліографічні покажчики мають сталий науково-довідковий апарат: передмову, вступну статтю, алфавітний покажчик друкованих праць науковця з посиланням до відповідних бібліографічних записів в основному тексті посібника. Додаткові матеріали – автобіографічні фотографії персонажа посібника, його нагород та відзнак – викликають жвавий інтерес користувачів.

Аналогічну структуру мають біобібліографічні покажчики серії «Діячі культури та мистецтва РДГУ». Розділ «Наукові праці та публікації» поділяється на такі підрозділи: підручники, навчальні посібники, дисертаційні роботи; програми, методичні рекомендації та вказівки; наукові статті, рецензії, тези та ін. Такий детальний поділ допомагає користувачам швидко відшукати потрібну інформацію. Науково-довідковий апарат складається з передмови, алфавітного покажчика назв друкованих праць. Також вміщуються фотографії діяча, його нагород та відзнак.

Рівненський державний гуманітарний університет має потужний науковий потенціал, який забезпечують вчені-педагоги, доктори наук, професори, академіки. Тому університетська бібліотека не зупинилася лише на випуску окремих серійних біобібліографічних покажчиків, а започаткувала випуск «наукового літопису» РДГУ. Його мета – упорядкувати, систематизувати, всебічно розкрити науковий та творчий доробок науковців університету.

Біобібліографічний посібник «РДГУ в персоналіях. Науковий літопис» [11] – перший том своєрідного літопису наукових досягнень університету. Він складається з 10 розділів, кожен із яких присвячений діяльності того чи іншого науковця. В межах кожного розділу подані описи їх друкованих праць, представлені наукові школи, література про наукову та громадську діяльність ученого, його відкриття, авторські свідоцтва, патенти та ін.

Кожен з десяти персональних розділів цього бібліографічного посібника складається з двох однакових підрозділів. Перший підрозділ «Бібліографія праць професора …» поділяється на рубрики: підручники, навчальні посібники, монографії, дисертаційні дослідження; програми, методичні рекомендації та вказівки; наукові статті, рецензії, тези; відкриття, авторські свідоцтва, патенти. Другий підрозділ «Наукова школа вченого» поділяється на рубрики: кандидатські дисертації, виконані та захищені під керівництвом вченого …; література про наукову та громадську діяльність ученого і фотоматеріали. Усередині рубрик бібліографічні записи в посібнику групуються за хронологічним принципом та загалом нараховують 1885 назв різноманітних друкованих публікацій (підручників, монографій, навчально-методичних посібників, статей, що вміщені в наукових збірниках і періодичних виданнях та ін.). Допоміжний апарат містить зведений іменний покажчик, який включає прізвища співавторів, редакторів та ін. Важливо, що видання переглядалися укладачами de visu, тому бібліографічні описи є достовірними.

Біобібліографічні покажчики Наукової бібліотеки РДГУ, які об’єднані в серії, мають єдине цільове призначення (науково-допоміжні), однакове художнє оформлення, виконані на високому поліграфічному рівні. Науково-довідковий апарат у покажчиках постійний і складається з передмови та іменного покажчика, який містить посилання до відповідних бібліографічних записів в основному тексті посібника.

Біобібліографічні посібники набувають пріоритетності серед інших видів бібліографічних посібників, які готує бібліотека, про що свідчить кількість видрукуваних посібників. Така бібліографічна продукція допомагає розкрити науковий потенціал учених університету і сприяє позитивному іміджу бібліотеки. Біобібліографічний посібник «РДГУ в персоналіях. Науковий літопис» засвідчує прагнення бібліотеки до впорядкування, систематизації творчого доробку науковців університету.

Науково-бібліографічна та видавнича робота Наукової бібліотеки, пов’язана з випуском біобібліографічних покажчиків, допомагає користувачам бібліотеки у пошуку потрібної інформації. Варто вітати також подання електронних версій складених бібліотекою біобібліографічних посібників на її сайті (nlibrary-rdgu.rv.ua). Відомості про багаторічну наукову діяльність вченого-педагога, зібрані в одному покажчику з детально розробленою структурою, є зручними для користування.

Наукова бібліотека Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) серед інших бібліографічних посібників також здійснює випуск біобібліографічних видань та персональних покажчиків. Біобібліографічні видання об’єднані в серії. Зокрема, серія «Науково-методичні праці ректорів Національного університету водного господарства та природокористування рівненського періоду» започаткована у 2007 р. В цій серії видрукувано два покажчики: «Вознюк Степан Тихонович» (2007 р.) [12] та «Кравець Святослав Володимирович» [13] (2012 р.) [12].

Бібліографічні описи праць науковців згруповано хронологічно за роками видання. У розділі «Бібліографічний список головних науково-методичних праць С. Т. Вознюка» у покажчику «Вознюк Степан Тихонович», на нашу думку, потрібно було б виділити підрозділ «Науково-методичні праці С. Т. Вознюка, підготовлені зі співавторами» та окремий підрозділ «Програми, методичні рекомендації, наукові статті». Цей покажчик можна було б віднести до різновиду персонального покажчика – покажчика творів певного автора, тому що відображаються в ньому лише твори одного автора (охоплюючи також його твори, що написані у співавторстві).

З 2008 р. започатковано серію «Відомі вчені університету». У цій серії видрукувано два біобібліографічні покажчики: «Огієвський Анатолій Володимирович» (2011 р.) [14] та «Гуменюк Віталій Якович» (2012 р.) [15]. Список праць видатного вченого та педагога А. В. Огієвського згруповано у розділі «Основні праці А. В. Огієвського». Записи в розділі розташовано за хронологічним принципом. Праці, які наявні в бібліотечному фонді НУВГП, позначені астериском (*). Цікаво, що під час підготовки біобібліографічного покажчика використано матеріали, віднайдені в Державному архіві Рівненської області. Довідковий апарат посібника складається з передмови. Є фотоілюстрації, але відсутній допоміжний покажчик. З нашого погляду, тут потрібний «іменний покажчик» (перелік авторів та осіб, що згадуються в книгах та статтях, укладачів та ін.).

У покажчику «Гуменюк Віталій Якович» друковані праці В. Я. Гуменюка впорядковано в зворотній хронології, в межах років – за алфавітним принципом. В основному розділі «Бібліографічний список науково-методичних праць» біобібліографічного покажчика «Гуменюк Віталій Якович» можна було б окремо виділити підрозділи «наукові статті», «програми», «методичні рекомендації та вказівки». Довідковий апарат посібника складається з передмови, зауважень від укладача до розділів, списку скорочень. Допоміжний покажчик відсутній.

Отже, у цій серії в обох посібниках потрібно було б підготувати допоміжні «ключі», зокрема іменні покажчики, адже багато персоналій залишилися поза увагою.

Крім серійних видань науковою бібліотекою НУВГП окремо видрукувані біобібліографічні покажчики: «Володимир Павлов» (2008 р.) [16] і «Професор Дворкін Леонід Йосипович» (2010 р.) [17].

Покажчик «Професор Дворкін Леонід Йосипович» добре структурований. Перший розділ «Монографії» містить бібліографічні описи праць разом із зображеннями книг та розгорнутими анотаціями. Інші підрозділи: підручники, навчальні посібники, наукові брошури. Перелік журналів та інших періодичних видань, у яких були опубліковані статті, оформлений у вигляді таблиць (видання, рік опублікування, видавництво). Так само оформлені матеріали конференцій (назва збірника, конференція, місце видання, рік видання). Довідковий список «Основні співавтори публікацій Л. Й. Дворкіна», на жаль, не містить відсилань до відповідних бібліографічних записів основного покажчика. Отже, цей довідковий матеріал не є допоміжним покажчиком, оскільки його не можна використовувати для пошуку відповідних бібліографічних записів.

На жаль, упорядникам згаданих вище біобібліографічних посібників не вдалося уникнути певних недоліків. Негативною стороною покажчиків є не досить розгалужена система науково-допоміжного апарата до видання. Найчастіше упорядниками (зокрема, Науковою бібліотекою РДГУ) використовуються іменні покажчики. Неприпустимим недоліком вважаємо відсутність «ключів» (допоміжних покажчиків), а в наявних довідкових матеріалах – відсутність відсилань до відповідних бібліографічних записів в основній частині посібника (в деяких згаданих вище біобібліографічних покажчиках Наукової бібліотеки НУВГП). У покажчиках відсутні окремі підрозділи, які б містили бібліографічні описи електронних підручників науковців або інших публікацій в електронному варіанті. Науковим бібліотекам провідних рівненських університетів слід врахувати збільшення потоку електронних документів та відображати такі публікації у біобібліографічних покажчиках.

Отже, університетські наукові бібліотеки м. Рівного є центрами біобібліографічних досліджень наукового і творчого доробку своїх викладачів. Загалом біобібліографічні посібники активно використовуються користувачами бібліотек і бібліографами при тематичному та уточнювальному пошуках, а також дозволяють виконання ще одного виду бібліографічних довідок – бібліометричних [10].

Оперативно інформувати користувачів про наукову діяльність всього професорсько-викладацького складу університету, в тому числі викладачів, твори яких не увійшли до бібліографічних покажчиків, у наукових бібліотеках НУВГП та РДГУ допомагають картотеки наукових праць викладачів. В картотеках представлені лише джерела, які наявні у фонді цих наукових бібліотек. Електронний варіант — база даних (БД) наукових праць викладачів у науковій бібліотеці РДГУ ведеться з 2006 року. Кількість записів станом на 29.08.13 – 13984. Пошук можливий за параметрами: видом документа, роком, місцем видання, назвою та ін. Доступ користувачів до БД можливий лише в локальній мережі.

Наукова бібліотека НУВГП не веде спеціалізованої БД наукових праць викладачів. Пошук потрібної інформації можливий в електронному каталозі, де крім опису друкованих джерел містяться гіперпосилання на електронні варіанти книг, монографій та ін. Слід зазначити, що пошук цих праць можливий в глобальній мережі з персональних комп’ютерів користувачів.

Отже, використання різних електронних засобів інформування про праці викладачів має в кожному випадку свої переваги. Вочевидь, варто цим бібліотекам обмінятися досвідом і запозичити кращі рішення.


Список використаних джерел


 1. Швецова-Водка Г. М. Персональна та біобібліографія: термінологічні замітки / Г. М. Швецова-Водка // Вісн. Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2013. – Вип. 39. – С. 117–123.

 2. Фокеев В. А. Библиографическая наука и практика : терминол. слов. / В. А. Фокеев. – СПб. : Профессия, 2008. – 270 с.

 3. Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие по спец. 05.27.00 – библ.-информ. деятельность / И. Г. Моргенштерн ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – СПб. : Профессия, 2005. – 208 с.: ил. – (Серия «Библиотека»).

 4. Добко Т. Нове видання з бібліографічної сухомлиністики / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2009. – № 1. – С. 28–30.

 5. Любовець Н. Українська біографістика у сучасному науково-дослідному та інформаційному вимірі / Н. Любовець, В. Попик// Бібл. вісн. – 2009. – № 6. – С. 19–21.

 6. Попик В. Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку : [за матеріалами міжнар. наук. конф. 11–12 жовт. 2006 р., м. Київ] / В. Попик, Н. Любовець // Бібл. вісн. – 2006. – № 6. – С. 34– 36.

 7. Видавнича діяльність [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://library.lp.edu.ua/ (дата звернення 28.08.13). ― Назва з екрана.

 8. Наші видання [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/our-druk.php (дата звернення 28.08.13). ― Назва з екрана.

 9. Павелків Роман Володимирович : біобібліогр. покажч. / уклад. : С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова, Н. В. Марчук. – Рівне : РДГУ, 2010. – 108 с.

 10. Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – С. 64. 

 11. РДГУ в персоналіях : біобібліогр. посіб. / уклад. : С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова, Н. В. Марчук. – Рівне : РДГУ, 2010. – 384 с. – (Науковий літопис ; Т. 1).

 12. Вознюк Степан Тихонович : біобібліогр. покажч. / уклад. : О. С. Дерлюк ; редкол. А. В. Крива (голова), С. В. Веремеєнко, І. Б. Кондратюк, Л. М. Міненко, В. Є. Перелигіна. – Рівне : Вид. від. НУВГП, 2007. – (Науково-методичні праці ректорів НУВГП рівненського періоду). – 67 с.

 13. Кравець Святослав Володимирович : біобібліогр. покажч. / уклад. : О. С. Дерлюк ; редкол. А. В. Крива (голова), С. Й. Гипчинська, В. Є. Перелигіна. – Рівне : НУВГП, 2012. – (Науково-методичні праці ректорів НУВГП рівненського періоду). – 57 с.

 14. Огієвський Анатолій Володимирович : біобібліогр. покажч. / уклад. : Є. О. Філіпович ; редкол. А. В. Крива (голова), Є. О. Філіпович, О. С. Дерлюк, В. Є. Перелигіна. – Рівне : НУВГП, 2011. – (Відомі вчені університету). – 150 с.

 15. Гуменюк Віталій Якович : біобібліогр. покажч. / уклад. : О. С. Дерлюк ; редкол. А. В. Крива (голова), С. Й. Гипчинська, В. Є. Перелигіна. – Рівне : НУВГП, 2012. – (Відомі вчені університету). – 40 с.

 16. Павлов В. І. : біобібліогр. покажч. – Рівне : НУВГП, 2008. – 181 с.

 17. Дворкін Л. Й. : біобібліогр. покажч. – Рівне : НУВГП, 2010. – 67 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка