Зміст вступ розділ економічні основи функціонування підприємства в системі ринкових відносинСторінка1/31
Дата конвертації28.02.2019
Розмір7.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра економіки підприємства

Методичне забезпечення з дисципліни «Економіка підприємства» для самостійного вивчення студентів денної та заочної форми навчання

Дніпропетровськ

2014
Методичне забезпечення складено відповідно до програми курсу «Економіка підприємства» і підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних факультетів вищих закладів освіти у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок виконання економічних розрахунків.

Виходячи зі змісту навчальної дисципліни «Економіка підприємства», данне методичне забезпечення покликано допомогти студентам поєднати теоретичні знання і практичні навички в опануванні основних тем курсу. Методичне забезпечення спрямовано на формування у студентів здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань. Поєднання в методичному забезпеченні теоретичних положень, практичних задач та тестових завдань надає студентам можливість заздалегідь готуватися до семінарських та практичних занять, виконувати завдання з проведення розрахунків згідно з поданими до них рекомендаціями та здійснювати самоконтроль своїх знань.

Методичне забезпечення пропонується студентам вищих навчальних закладів, які вивчають економіку підприємства.

Дані методичні рекомендації базуються на роботах наступних авторів: В.А. Сідун, Ю.В. Пономаренко, О.І Волков, В.К. Скляренко, І.М. Бойчик, П.С. Харів.


Укладачі: Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян.


ЗМІСТ


ВСТУП………..………………………………………………………….…..…...4
Розділ 1. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН………...…...…5

Тема 1. Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин…………………………………………………..……..5

Тема 2. Економічне обґрунтування виробничої програми підприємства…………………………………………………....24

Розділ 2. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА……...……....67

Тема 3. Основні фонди підприємства та підвищення ефективності їх використання………………………………...67

Тема 4. Нематеріальні ресурси та активи підприємства…...115

Тема 5. Інвестиції на підприємстві: формування, використання, ефективність..………………………………...122

Тема 6. Оборотні кошти підприємства……………...………142

Тема 7. Персонал підприємства……..……………………….174

Тема 8. Оплата праці на підприємстві……………………………………………….…..219

Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ВИРОБНИЦТВА……………………………………………………………….263

Тема 9. Витрати виробництва та собівартість продукції .... 263

Тема 10. Доход, прибуток та рентабельність підприємства 305

Тема 11. Ефективність та конкурентоспроможність підприємства….……………………………………….. 328Завдання для самостійної роботи студентів…………………… 335

Термінологічний словник..……………………………………….345

Список використаної літератури………………………………...354

ВСТУП

Навчально-методичне забезпечення підготовлено з метою надання студентам ґрунтовних знань з основних розділів економіки підприємства, зокрема, з аналізу, планування та забезпечення ефективності господарювання, а також формування у студентів комплексного розуміння проблем управління господарсько-фі-нансовою діяльністю підприємства та опанування навичками їх практичного розв’язання.

Данне методичне забезпечення покликано допомогти студентам поєднати теоретичні знання та практичні навички в засвоєнні основних тем курсу. Методичне забезпечення спрямовано на формування у студентів здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу та засвоєння теоретичних знань.

Навчально-методичне забезпечення складено відповідно до типової навчальної програми курсу «Економіка підприємства» для економічних факультетів вищих закладів освіти України.

Зміст методичного забезпечення в логічній послідовності відображає структуру курсу. Кожна тема, розглянута в методичному забезпеченні, містить перелік теоретичних питань, основних термінів та категорій, що є обов’язковими для вивчення; стислий виклад цих питань у вигляді структурно-логічних схем; рекомендовану літературу до вивчення теми. Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу в методичному забезпеченні пропонуються питання для самоконтролю та тестові завдання з кожної теми курсу, які доцільно використовувати під час проведення контролю поточних та підсумкових знань. З метою формування у студентів навичок виконання економічних розрахунків у практично-розрахунковій частині наведено основні формули та приклади розв’язання типових задач. У методичному забезпеченні наводиться велика кількість різних за складністю та змістом практичних завдань, що дасть змогу закріпити у практичних розрахунках засвоєння теоретичного матеріалу.

Навчально-методичне забезпечення призначено для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалаврів і спеціалістів відповідних фахових спрямувань.

РОЗДІЛ 1

ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИНТЕМА 1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ ТА ОБ’ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

__________________________________________

1.1. Питання для теоретичної підготовки

1.1. Підприємство, його основні ознаки та принципи функціонування.

1.2. Організаційно-економічні особливості функціонування різних видів підприємств.

1.3. Зовнішнє середовище функціонування підприємства.

1.4. Державне регулювання діяльності підприємств.

Рекомендована література для вивчення теми: [1], [4], [6], [7], [8], [9], [11], [13], [20], [22].

Мінілексікон: підприємство, види підприємств, зовнішнє середовище функціонування підприємства, регулювання діяльності підприємств, форми прямого державного регулювання діяльності підприємства, непрямі форми впливу держави на економіку підприємства.
1.2. Основні положення теми

1.1. Підприємство, його основні ознаки та принципи функціонування


ПІДПРИЄМСТВОСамостійна основна ланка народного господарства

Юридична особа, яка відповідає певним ознакам, що встановлені діючим законодавством країни, на території якої вона зареєстрованаСамостійний суб’єкт, створений відповідно до діючого законодавства, для виробництва продукції та надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку


Відокремлена спеціалізована одиниця, основою якої є професійно організований трудовий колектив, здатний за допомогою засобів виробництва, що маються в його розпорядженні, виготов-вити потрібну споживачам продукцію (виконувати роботи, надавати послуги) відповідного призначення та асортименту


Відповідно до Господарського Кодексу України Підприємство — самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом держаної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.


Підприємство являє собою виробничо-технологічну, організаційну та економічну єдність. Тому поняттю підприємство притаманні економічні, юридичні та організаційні ознаки.
d:\users\kuzya\downloads\media\image2.jpeg
d:\users\kuzya\downloads\media\image3.jpeg

організація та регулювання процесу

вироблення продукції у просторі та часіНапрями діяльності підприємства

Виробнича

діяльність

реклама, організація збуту та постачання
Комерційна

діяльність

стратегічне та поточне планування, облік

та звітність, ціноутворення, ресурсне

забезпечення, фінансова діяльність, зовнішньоекономічна діяльність
Економічна

діяльність


ринку збуту продукції, товарів, робіт, послуг; ринку факторів виробництва; інструментів державного регулювання бізнесу; конкурентів


Дослідження

зовнішнього

середовища


науково-технічні розробки, технологічна та конструкторська підготовка виробництва, впровадження НТП, формування інвестиційної політики
Інноваційна
діяльність

пусконалагоджувальні роботи, гарантійне обслуговування, ремонт тощоПісля-

продажний

сервіс товару

обслуго-

вування
кадрова політика підприємства, системи управління персоналом, ефективність використання трудового потенціалу,

системи оплати праці, мотивація трудової

діяльності, політика оплати праці тощо

Управління

персоналом

та організація

стимулювання

праці1.2 Організаційно-економічні особливості функціонування


різних видів підприємств
Економічній особливості діяльності різних видів підприємств

Джерела

формування

статутного

фонду за

рахунок:
Механізм

формування

статутного

фонду шляхом:

Відношення

робітників до

власності

підприємства

Форми

персоніфікації

права

власності

Особливості

стимулювання

робітників

Порядок

розподілу

прибутку

Коштів державного

бюджету
власних коштів єдиного замовникаоб’єднання

коштів


декількох

засновниківінвестування коштів та передання майна засновників
розповсюдження акцій
викупу підприємства його трудовим колективомкупівлі

підприємства

новим

засновникомнаймані

робітники


співвласникикредитори

акціонерний

пай
пайовий

принцип
без

персоніфікації прав власностіучасть

у капіталі

участь

у прибуткуфонд

виплати


дивідендів
Фонд

нарахувань на пайові внески

фонд участі у прибутку робітниківрезервний

фонд

    1. Зовнішнє середовище

функціонування підприємства

Зовнішнє середовище — це сукупність господарських суб’єктів; економічних, суспільних і природних умов; національних та міжнародних інституціональних структур; інших зовнішніх (відносно підприємства) умов та чинників, що діють у глобальному оточенні.


Зовнішнє середовище


середовище прямого впливу на підприємство

Мікросередовищесередовище непрямого (опосередкованого) впливу на підприємство

Макросередовище

споживачі
державні органи


постачальники


Мікросере-довище
Фінансово-кредитні

установи


посередники конкуренти


економічніприродні


екологічні
науково-технічні

Фактори непрямого впливу

(макросередовище)

міжнародне довкілля

демографічні


політичні

    1. Державне регулювання діяльності підприємств

Напрями державного регулювання

Визначення переліку податків та інших обов’язкових платежів, розмірів та порядку їх сплати
Податкове регулювання


Регулювання грошової емісії, рівня позикового банківського відсотку, надання позик, випуск цінних паперів, вплив на грошові потоки та накопичення суб’єктів господарювання
Грошово-кредитне регулювання


Пенсійне забезпечення, допомога інвалідам, дітям, страхування життя та здоров’я
Соціальний

захист

Встановлення державного граничного рівня цін або рівня прибутковості. За потребою компенсація збитків

Цінове

регулювання

Заходи щодо захисту природи у вигляді штрафів і санкцій по забрудненню, проведення природо захисних заходів
Захист

навколишнього

середовища

Встановлення додаткових платежів та відрахувань до бюджету, фінансування програм, спрямованих на підтримку соціально-значущих підприємств, державне замовлення на виробництво соціально- значущих видів продукціїБюджетне

регулюванняРозроблення державного законодавства щодо праці та зайнятості. Встановлення мінімальної заробітної плати, виплат по безробіттюРегулювання

умов та опла-

ти праці


Вплив держави на економіку

підприємстваПряме державне регулювання діяльності

Непряме (економічне) регулювання діяльнос-тіДержавна реєстрація створення підприємства
Державний контроль за розміщенням та будівництвом

Розміщення державного замовлення з гаранто-ваним матеріально-технічним забезпеченням


Державне регулювання розмірів фонду споживання


Зобов`язанність дотри-мання трудового та соціа-льного законодавства
Введення системи прогресивного оподаткування трудових доходів


Антимонопольний

контроль


Зобов`язанність дотримання державного порядку бухгалтерського обліку та звітності
Диференціація умов оподаткування за окремими видами діяльності
Регулювання експортно-імпортних та бартерних операці

Контроль за екологічною безпекою підприємства

Контроль за цінами та

порядком ціноутворення
Зобов`язанність дотри-мання державного поряд-ку бухгалтерського обліку та звітності
Стимулювання інвестиціонної та науково-дослідної діяльності
Стимулювання розвитку малих підприємств

Регулювання експортно-імпортних та бартерних операцій

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка