Збалансоване природокористування (концепція сталого розвитку)Скачати 353.28 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір353.28 Kb.
1   2   3

dccxxxiv.

dccxxxv.9. Методи контролю

dccxxxvi.Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни здійснюють згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 30 балів.

dccxxxvii.Критерiї оцiнки рiвня знань на лабораторних, семiнарських та практичних заняттях. На лабораторних заняттях кожен студент з кожної теми виконує iндивiдуальнi завдання. Рiвень знань оцiнюється: “відмінно” – студент дає вичерпнi, обгрунтованi, теоретично i практично вiрнi вiдповiдi не менш нiж на 90% запитань, рiшення задач та лабораторнi вправи вiрнi, демонструє знання пiдручникiв, посiбникiв, iнструкцiй, проводить узагальнення i висновки, акуратно оформляє завдання, був присутнiй на лекцiях, має конспект лекцiй чи реферати з основних тем курсу; “добре”– коли студент володiє знаннями матерiалу, але допускає незначнi помилки у формуваннi термiнiв, категорiй i розрахункiв, проте за допомогою викладача швидко орiєнтусться i знаходить правильнi вiдповiдi, був присутнiй на лекцiях, має конспект лекцiй чи реферати з основних тем курсу; “задовільно”– коли студент дає правильну вiдповiдь не менше нiж на 60% питань, або на всi запитання дає недостатньо обгрунтованi, невичерпнi вiдповiдi, допускає грубi помилки, якi виправляє за допомогою викладача. При цьому враховується наявнiсть конспекту за темою завдань та самостiйнiсть; “незадовiльно з можливiстю повторного складання” – коли студент дає правильну вiдповiдь не менше нiж на 35% питань, або на всi запитання дає необгрунтованi, невичерпнi вiдповiдi, допускає грубi помилки. Має неповний конспект лекцiй.

dccxxxviii.Пiдсумкова (загальна оцiнка) курсу навчальної дисципліни. Є сумою рейтингових оцiнок (балiв), одержаних за окремi оцiнюванi форми навчальної дiяльностi: поточне та пiдсумкове тестування рiвня засвоєностi теоретичного матерiалу пiд час аудиторних занять та самостiйної роботи (модульний контроль); оцiнка (бали) за виконання лабораторних дослiджень. Пiдсумкова оцiнка виставляється пiсля повного вивчення навчальної дисциплiни, яка виводиться як сума промiжних оцiнок за змiстовнi модулi. Остаточна оцiнка рiвня знань складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 30 балів

dccxxxix.

dccxl.10. Розподіл балів, які отримують студенти

dccxli.Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р. протокол № 6 з табл. 1.


dccxlii.Оцінка

dccxliii.національнаdccxliv.Оцінка ЄКTС

dccxlv.Визначення оцінки ЄКTС

dccxlvi.Рейтинг студента,

dccxlvii. балиdccxlviii.Відмінно

dccxlix.А

dccl.ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

dccli.90  100

dcclii.Добре

dccliii.В

dccliv.ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

dcclv.82  89

dcclvii.С

dcclviii.ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

dcclix.74 – 81

dcclx.Задовільно

dcclxi.D

dcclxii.ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

dcclxiii.64  73

dcclxv.Е

dcclxvi.ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

dcclxvii.60 – 63

dcclxviii.Незадовільно

dcclxix.FX

dcclxx.НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

dcclxxi.35  59

dcclxxiii.F

dcclxxiv.НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

dcclxxv.01  34

dcclxxvi.Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС = R НР + R АТ .

dcclxxvii.

dcclxxviii.11. Методичне забезпечення

dcclxxix.Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: державні стандарти освіти, навчальні плани, навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; програми навчальної, виробничої та інших видів практик; підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні навчально-дослідні завдання; контрольні роботи; текстові та електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового контролю, методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів, виконання індивідуальних завдань, курсових і дипломних робіт.dcclxxx.

dcclxxxi.12. Рекомендована літератураdcclxxxii.Основна література

 1. Білявський Г.О., Бутченко. Основи екології: теорія і практикум: Навч.посібник. – К.: Либідь, 2004. – 368 с.

 2. Білявський Г.О., Падун М., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань. Навч.посібник. – К.: Либідь, 2001. – 368 с.

 3. Бурдіян Б.Г. та ін. Навколишнє природне середовище та його охорона: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993.

 4. Білявський Г.О., Пазун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: „Либідь”, 2005. – 368 с.

 5. Белявский Г.О., Варламов Г.Б., Гетьман В.В. и др. Оценка воздействия объектов энергетики на окружающую среду / Учебное пособие. – Харьков, 2002. – 359 с.

 6. Боголюбов В.М., Прилипко В.А. Стратегія сталого розвитку / Навч. посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 322 с.

 7. Боголюбов В.М., Соломенко Л.І. Основи екології та збалансованого природокористування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: ДІА, 2009. – 158 с.

 8. Боголюбов В.М., Соломенко Л.І., Предместніков О.Г., Пилипенко Ю.В. Екологія з основами збалансованого природокористування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Херсон: Айлант, 2009. – 216 с.

 9. Вернадський В.И. Биосфера. – М.: Мысль, 1967, 376 с.

 10. Гирусов Э.В., Бобылев С.Н., Новоселов А.Л., Чепурных Н.В. Экология и экономика природопользования. - Москва: ЮНИТИ-ДИАНА, Единство, 2003. – 519 с.

 11. Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Hекрасова Т.В. Основы экономической экологии. - Снт-Пб.: Специальная литература, 1996. – 370 с.

 12. Дейлі Герман. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку /Переклад з англ.: Інститут сталого розвитку. – К.: Інтелсфера, 2002. – 312 с.

 13. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч посіб. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Т-во „Знання”, КОО, 2006. – 319 с.

 14. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М.Ситника. – К. Вища шк.., 2003. – 358с.

 15. Злобін Ю.А. Основи екології: Підручник. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.

 16. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2003. – 416 с.

 17. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001. – 386 с.

 18. Мельник Л.Г. Екологічна економіка. – Суми: “Університетська книга”, 2003. – 359 с.

 19. Мельник Л.Г., Білявський Г.О., Боголюбов В.М. та ін. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника та проф.. М.К.Шапочки. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 759 с.

 20. Потіш А.Ф., Медвідь В.Г., Гвоздецький О.Г., Козак З.Я. Екологія: Основи теорії і практикум, Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: „Новий світ - 2000”, „Магнолія плюс”, 2003. – 296 с.

 21. Реймерс H.Ф. Природопользование. - М.: 1990, 638 с.

 22. Реймерс H.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). - М.: Россия Молодая, 1994. – 367 с.

 23. Сухарев С.М.,Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 394 с.

 24. Устойчивое развитие: теория, методология, практика: учебник / под ред. проф. Л.Г. Мельника. – Суми: Университетская книга, 2009. – 1216 с.

 25. Сухарев С.М.,Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони довкілля. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с.

dcclxxxiii.

dcclxxxiv.Допоміжна література

dcclxxxv.


 1. Allaby M. Ecology. London-New York-Sidnay-Toronto. 1975, 128 p.

 2. Hебел Б. Hаука об окружающей среде (Как устроен мир)/Перевод з англ. Т. 1,2. – М.: Мир, 1993. Т.1. – 420 с. Т2. – 328 с.

 3. Matthey W., Della Santa E, C.Wannenmacher. Manuel praсtique d'Ecologie.- Edition Payot, Payot Lausanne, 1984.

 4. Miller G.T. Living in the Environment. An introduction to Environmental Science. 5th ed., Wadsworth Publ. Belmont, 1998.

 5. Агроэкология / В.А.Черников, Р.М. Алексахин, А.В. Голубев и др.; Под ред. В.А.Черникова, А.И. Чекереса. – М.: Колос, 2000. – 536 с.

 6. Баб΄як О.С., Біленчук П.Д.. Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000.

 7. Горелов А.А. Екологія. Учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2002. – 312 с.

 8. Городній М.М. та ін. Агроекологія. – К.: Вища школа, 1993. - 416 с.

 9. Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія. – К.: Фітосоціоцентр, 1998.

 10. Крисаченко В.С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології / Підручник. – К.: Заповіт, 1998. – 688 с.

 11. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999. – 360 с.

 12. М’якушко В.К., Мельничук Д.О., Вольвач Ф.В. та ін. Сільськогосподарська екологія. – Київ: Урожай, 1992. – 264 с. – (сер. “Природа і ми”).

 13. Милер Г.Т. Жизнь в окружающей бреде. Ч.1-3: Пер. з англ. – М.: Прогресс-Пангея, 1994. – 256, 336, 400 с.

 14. Одум Ю. Экология, в 2-х т. - М.: Мир, 1986.

 15. Ревель П., Ревель Ч. Среда нашого обитания: В 4-х книгах. Пер. с англ. – М.: Мир, 1994.

 16. Сытник К.М., Чередниченко Л.С., Сахаев В.Г. и др. Жизнь и окружающая среда / Справочное пособие. – К.: Наукова думка, ЮНЕСКО/ЮНЕП, 1986. – 248 с.

 17. Шикула М.К., Антонець С.С., Балаєв А.Д. та ін. Грунтозахисна система землеробства в Україні. – К.: НАУ, 2000. – 388 с.

 18. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение (дарвинизм). Учебник. – М.: Высшая школа, 1989. – 335 с.

 19. Яцик А.В. Екологічна безпека України. – К.: Генеза, 2001. – 216.

 20. Примак А.В. Экологическая ситуация в Украине и её мониторинг: анализ и перспективы. – К.: 1990. – 44 с.

dcclxxxvi.

dcclxxxvii.13. Інформаційні ресурси

dcclxxxviii.http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/econom_pk.pdf

dcclxxxix.http://www.rvps.kiev.ua/PUBLIK/Mono66.html

dccxc.http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=116&lang=book

dccxci.http://textbooks.net.ua/content/view/4939/43/dccxcii.

dccxciii.

dccxciv.

dccxcv.

dccxcvi.

dccxcvii.

dccxcviii.

dccxcix.


dccc.

dccci.


dcccii.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка