Завдання для самостійного опрацювання вчителями, котрі будуть проходити курси підвищення кваліфікаціїСкачати 162.9 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір162.9 Kb.
ТипПрограма

Завдання для самостійного опрацювання вчителями,

які будуть проходити курси підвищення кваліфікації

учителів географії, природознавства,

керівників гуртків з предметів

Спецкурс:

«Методика вивчення географії і природознавства за новими програмами і підручниками» (30.01-17.02. 2012р.)

Теми для самостійного опрацювання

Приклади питань

для самостійної роботи

Моделі освіти другої половини XX ст.

американська;

радянська;

європейська.

 1. Сучасні тенденцій розвитку суспільства.

 2. Поняття про інноваційний характер сучасної освіти.

 3. Освіта в умовах інформаційного суспільства.

 4. Ціннісні орієнтації сучасної парадигми освіти.

 5. Історичні етапи розвитку взаємодії філософії та освіти.

 6. Основні світоглядні цінності української освіти і виховання.

 7. Роль національної культури у формуванні духовності сучасної людини.

 8. Ідеї національного виховання в педагогічній спадщині К.Ушинського, С.Русової, Г.Ващенка.

 9. Криза освіти кінця XX ст., її причини та прояви.

 10. Сучасне розуміння поняття «освітня парадигма».

 11. Розвиток синергетичної методології у вітчизняній науці.

 12. Сутність сучасної парадигми освіти:

 13. Тенденції створення єдиного освітнього простору та Болонський процес.

 14. Методологічні засади стандартизації у сфері освіти.

 15. Проблеми формування нової філософської парадигми вітчизняної освіти, її концептуалізація.
Педагогічна матриця як базовий пласт педагогічної думки і досвіду

Проблема збереження національної самобутності освіти в умовах багатоманітності підходів та технологій.

Програми розвитку освіти регіонального рівня.

Вимоги до презентації матеріалів з досвіду роботи в рамках атестації педагогічних працівників.

Історія розвитку єдиного простору європейської освіти. Загрози та переваги глобалізацій них процесів в освітньому просторі

Міжнародна співпраця для збереження і сталого розвитку Карпат.

Екологічні проблеми Карпатського Євро регіону;- Основні міжнародні екологічні програми розвитку Карпат

Методологічні та організаційні основи екологічної освіти і виховання.

Створення єдиної безперервної системи екологічної освіти

Гуманітарний принцип, або принцип екологічної культури,

Науково-теоретичний принцип, або принцип екологічного мислення.


Джерела екологічного права.

Законодавчі акти, що регулюють природоресурсні відносини.

Законодавчі акти, що регулюють природоохоронні відносини.

Законодавчі акти, що регулюють екологічні відносини.


система розвитку здоров’я;

система збереження здоров’я;особливості формування ЗСЖ дітей і дорослих;

Порівняльний аналіз підходів до визначення рівнів оволодіння мовою

в загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти та в Українських освітніх державних стандартах.

Алгоритми композиційно-змістового аналізу науково-методичної літератури.

Вимоги до оформлення докурсових творчих робіт, рефератів, звітів за результатами дослідження.

Соціальна самоіндетифікація особистості.

Шляхи соціалізації(імітація, копіювання, рольова гра та ін.)

Форми та механізми соціалізації особистості учня під час навчання;

готовність учня-випускника до самореалізації.

Національна державність 1917–1920 рр. Уроки і висновки.

Розходження житейського і наукового розуміння людьми термінів «компетентність» та «компетенція».

 1. Розкрийте зміст поняття “інновація”.

 2. Чим відрізняється інноваційний освітній процес від стабільного, традиційного?

 3. Що досліджує педагогічна праксеологія як галузь наукового знання?

 4. Розкрийте сутність закону стереотипізації педагогічних інновацій.

 5. Назвіть етапи життєвого циклу нововведення, що забезпечують реалізацію інноваційного процесу.

 6. Охарактеризуйте можливі причини опору розгортання інноваційної діяльності.

 7. Які нормативно-правові документи регламентують інноваційну діяльність в школі?

 8. Виписати загальну характеристику тих дидактичних (виховних) систем, технологій, методик та моделей, що апробуються, адаптуються та впроваджуються в закладах освіти Івано-Франківської області, які можуть бути використані вами у професійній роботі.

 9. З’ясувати умови ефективності інноваційного педагогічного процесу в школі.

 10. Зробити опис концепту нововведення, вибраного вами для апробації, апробації та впровадження у міжкурсовий період.

 11. Обґрунтувати актуальність реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі.

 12. Зробити аналіз публікацій і досліджень з проблеми реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі С. Бондара, І. Єрмакова, Є. Іванової, В. Кременя, С. Подмазіна, І. Родигіної, Г. Селевка, А. Хуторського, А. Маркової та інших.

 13. З’ясувати інноваційний потенціал педагогічних технологій як засіб формування компетенцій школяра, зокрема методу проектів, технологій інтерактивного, інтегрованого, проблемного навчання, розвитку критичного мислення тощо.

 14. Дайте визначення поняття “компетенція”.

 15. Розкрийте можливості технологій щодо формуванню предметних компетенцій школяра.

 16. Назвіть педагогічну технологію, яка забезпечує розвиток суб’єктності школяра.

 17. Які компетенції формуються з допомогою методу проектів?

 18. Як впливає емоційно-ціннісна складова змісту на формування компетенцій учнів?

 19. Готовність до професійної діяльності як об’єкт психолого-педагогічних досліджень.

 20. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності у працях І. Дичківської.

 21. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності у працях О. Пєхоти.

 22. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності у працях І. Підласого.

 23. Аналіз нормативно-правової бази про порядок розгортання інноваційної діяльності.

 24. Перелік ППЗ з предмета, методика використання в навчально-виховному процесі з географії.

 25. Мати елементарні навички роботи з Microsoft Power Point, Publisher, Word, Excel

 26. Види навчальної діяльності учнів на уроках географії і природознавства

 27. Використання основного навчального обладнання на уроках географії і природознавства

 28. Вимоги до сучасного уроку географії і природознавства

 29. Скласти порівняльну характеристику традиційного і сучасного уроку географії

 30. Визначити загально методологічні засади географічного краєзнавства

 31. Вказати напрями науково-методичної роботи вчителя з розвитку географічного краєзнавства

 32. Розробити фрагмент одного з типів уроку (за вибором) відповідно до його сучасних вимог

 33. Сформувати перелік змістового забезпечення курсу природознавства
Аналіз уроку з позицій особистісно орієнтованого підходу

Загальна характеристика дидактичних (виховних) систем, технологій, методик та моделей, які апробуються, адаптуються та впроваджуються в закладах освіти Івано-Франківської області.

Умови ефективності інноваційного педагогічного процесу.

Актуальність технологічного підходу в умовах модернізації освітньої галузі.

Аналіз публікацій і досліджень, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, зокрема В. Беспалько, С. Бондара, Л. Буркової, В. Гузєєва, Т. Гришиної, Т. Назарової, В. Паламарчук, О. Пометун, С. Подмазіна, І. Підласого, Г. Селевка, М. Чошанова та інших.

Поглиблення процесів технологізації педагогіки: трансформація традиційного частково-методичного підходу в технологічний.

Актуальність реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі.

Аналіз публікацій і досліджень С. Бондара, І. Єрмакова, Є. Іванової, В. Кременя, С. Подмазіна, І. Родигіної, Г. Селевка, А. Хуторського, А. Маркової та інших з даної проблеми.

Інноваційний потенціал педагогічних технологій як засіб формування компетенцій школяра.

Концепція спрямованої самоорганізації професійної діяльності педагога.

Різні типи та види професійного портфоліо вчителя, зокрема технологічне.

Технологія векторного самоаналізу готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності як управлінський інструментарій самоменеджменту інновацій.

Зміст і форма позакласної роботи

Заходи змагального характеру.

Засоби масової інформації.

Заходи культурно - масового характеру.Психологічний портрет сучасного підлітка

Моделювання як метод пізнання дійсності за допомогою моделей.

Поняття про модель.

Застосування на уроці матеріальних (глобус, телурій, макети тощо) та уявних (схема, малюнок, план, карта, креслення, казка, оповідання, загадка, гіпотеза тощо) моделей.

Методика проведення спостережень..

Методика проведення дослідів.

Методика проведення практичних робіт.

Особливості підручників і навчальних посібників з географії і природознавства в умовах розробки стандартів освіти та диференціації навчання

Принципи, закладені в основу побудови змісту географічної освіти.

Реалізація наступності змісту географічної освіти національної школи.

Європейські тенденції шкільної географії

Перспективні структурні зрушення національного багатства України. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентноспроможності економіки. Економічний розвиток свого регіону (району, міста, села)

Формування поняття про єдність живої природи, виходячи з рівнів організації живого.

Забезпечення між предметних зв’язків географії з іншими природничими науками (хімія, фізика, біологія, астрономія).

Використання ІКТ на уроках географії

Використання методу проектів в навчально-виховному процесі

Створення учнівської та вчительської мультимедійних презентацій

Створення учнівської публікації в MS Publisher

Створення дидактичних матеріалів для учнів за допомогою Microsoft Word та Microsoft Excel

Створення дидактичних матеріалів для вчителів за допомогою Microsoft Excel

Курси за вибором, факультативи та інші види роботи з учнями (складання програм курсів за вибором, факультативів, програм роботи гуртків з географії за паралелями)

Олімпіадні задачі з курсів «Фізична географія географія», «Соціально-економічна географія географія України» і «Соціально-економічна географія географія світу»

- Форми активізації пізнавальної діяльності учнів учнів : ігри, географічні задачі, семінари.

- Рівні пізнавальної активності учнів.

- Методика активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення деяких тем соціально-економічної географії.

Складання плану сучасного уроку географії географії. Вимоги до самоаналізу та ананалізу аналізу сучасного уроку географії

Загально методологічні засади

географічного краєзнавства

З Змістове забезпечення курсу природознавства


Рекомендована література
(список літератури генерований з електронної бази бібліотеки ОІППО, включає статті в фахових виданнях, книжкові додатки до фахових газет, підручники, посібники)

Природознавство

 1. Батліна Л. Безпека життєдіяльності людини: сучасне природознавство про єдність людини із навколишнім світом. / Л. Батліна // Безпека життєдіяльності. .- 2004 .- № 9 .- С. 23

 2. Бєскова Н. Природознавство. : Підручник. 4 кл. .- Київ : Богдана , 2004 .- 176с. : 26.19 [4391,4392]

 3. Гурина А. Природознавство рослини. : Підручник. 7 кл. .- Київ. : Богдана. , 2003 .- 368с. : 23.22 [4399,4400]

 4. Гурина А. Природознавство рослини. 7 кл. : Підручник. .- Київ : Богдана. , 2003 .- 368 : 23.22 [4725,4726]

 5. Єресько О. Вивчення курсу "Природознавство" в 5-6кл. : Методичні рекомендації. / О. Єресько // Географія та основи економіки в школі. .- 2005 .- № 2 .- С. 4

 6. Єресько О. Вивчення предмета "Природознавство". : Методичні рекомендації. / О. Єресько // Хімія. Біологія. .- 2005 .- № 20 .- С. 3

 7. Єресько О. Природознавство.Методичні рекомендації до вивчення предмета. / О. Єресько // Краєзнавство, географія, туризм. .- 2005 .- № 12 .- С. 2

 8. Зоря Л. Математика і природознавство. : Методика. / Л. Зоря // Математика в школах України. .- 2005 .- № 36 .- С. 2

 9. Ільченко В. Природознавство. : Підручник. 6 кл. .- Полтава : Довкілля-К , 2006 .- 160 : 5.51 [4759,4760]

 10. Македонова Л. та ін. Природознавство у схемах і таблицях : Дидактичні матеріали з курсу "Я і Україна" 304 класи / Л. Македонова // Початкова освіта .- 2010 .- № 25-27 .- С. 1

 11. Природознавство. : Навчальна програма для ЗНЗ. // Географія. .- 2005 .- № 10 .- С. 2

 12. Природознавство. : Програма для ЗНЗ. 5-6 кл. .- Київ : Ірпінь. , 2005 .- 22с.

 13. Сак Т. Природознавство. : Підручник для 5 кл ЗНЗ. .- Київ : Навчальна книга. , 2005 .- 176 : 5.64 [4688,4689]

 14. Трофімова Є. Природознавство. Людина. : Підручник для 9 кл допоміжної школи. .- Київ : Богдана , 2005 .- 184 : 22.78 [4658,4659]

 15. Ярошенко О. Природознавство . 6 кл. : Підручник. .- Київ : Генеза. , 2006 .- 160 : 5.52 [4713,4714]

 16. Ярошенко О. Природознавство. : Підручник для 5кл. ЗНЗ. .- Київ : Генеза , 2005 .- 128с. : 4.40 [4444]

 17. Ярошенко О. Природознавство. : Підручник для 5кл. ЗНЗ. .- Київ : Генеза , 2005 .- 128с. : 4.40 [4445]

 18. Ятвецька Л. Особливості викладання пропедевтичного інтегрованого курсу "Природознавство" : Методичні рекомендації. / Л. Ятвецька // Фізика в школах України. .- 2005 .- № 13-14 .- С. 2


Географія

1. Стадник О.Г. Відкриття і дослідження океанів : матеріали до уроків .- Х. : Основа , 2011 .- 96с. .-(Б-ка журналу "Географія") .- 978-617-00-0777-3 : бк [1313бк] 


У книзі детально викладено історію відкриття й досліджень океанів, розповідається про подорожі учених-мандрівників епохи великих географічних відкриттів та нового часу. Розраховано на вчителів, студентів природничого профілю ВНЗ

2.Петринка Л.В. Географія туризму. Ч.1, 2 .- Харків : Основа , 2011 .-(Б-ка журналу "Геогрфія"; Вип.5(89)) .- 978-617-00-0920-3 : б.к [1414 бк, 1422 бк] 


У посібнику характеризуються туристичні ресурси України та світу, сучасний стан туристичної сфери. Матеріали можуть бути використані під час уроків географії, на факультативах, у позакласних заходах

3.Стадник О.Г. Пам'ятники природи всесвітнього спадку ЮНЕСКО .- Харків : Основа , 2011 .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.4(88)) .- 978-617-00-0878-7 : 95с. [1381 бк] 


У посібнику детально описані унікальні світові природні та культурні об'єкти, що входять до переліку Всесвітнього спадку ЮНЕСКО. Для вчителів географії, студентів природознавчого профілю ВНЗ та учнів шкіл

4.Курси за вибором з географії : зміст і методичні рекомендації / уклад. Т.Г. Назаренко .- Х. : Основа , 2011 .- 112с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.8(92)) .- 978-617-00-1053-7 : бк [1442бк] 


Навчальний посібник містить інформацію про організацію профільного навчання географії в школі та пропонує різноманітні програми курсів за вибором, а також методичні рекомендації до викладання географії. Для вчителів географії, викладачів, методистів, студентів, абітурієнтів і всіх, хто цікавиться географією. 11.08.2011

5.Сучасні підходи до викладання географії. Досвід учасників конкурсу "Учитель року" .- Х. : Основа , 2011 .- 96с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип. 7(91)) .- 978-617-00-1029-2 : бк [1441бк] 


У посібнику представлені матеріали учасників конкурсу "Учитель року" щодо сучасних підходів до викладання географії. Для вчителів географії, студентів,методистів. 11.08.2011

6.Інтелектуальні ігри на уроках географії / уклад. В.О.Ніколаєнко .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Географія". Вип.10(94)) .- 978-617-00-1142-8 : бк [1491бк] 


У роботі розкрито ігрову модель навчання на прикладі використання інтелектуальних ігор на уроках географії. Робота містить стислі відомості про головні інтелектуальні ігри, їхню історію, особливості, правила. Наведено зразки запитань для проведення ігор на уроках географії з учнями 6-10 класів. Збірник призначений для вчителів географії, студентів ВНЗ та всіх, хто цікавиться географією. 03.11.2011

7.Стадник О.Г. Захоплююча географія. 6 клас / О.Г. Стадник .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.11(95)) .- 978-617-00-1175-6 : бк [1509бк] 


У посібнику зібрано додатковий матеріал до курсу "Загальна географія. 6 клас", який допоможе вчителеві зробити його викладання цікавим, різноманітним та пізнавальним. Збірник призначений для вчителів географі, студентів ВНЗ та всіх, хто цікавиться географією. 01.12.2011

8.Інноваційні технології в роботі вчителя географії .- Х. : Основа , 2011 .- 127с. .-(Б-ка журналу "Географія"; Вип.9(93)) .- 978-617-00-1130-5 : б.к. [1475бк] 


У посібнику представлені матеріали учасників конкурсу "Учитель року" щодо застосування інноваційних технологій в роботі вчителя географії. Для вчителів географії, студентів природознавчого профілю ВНЗ. 14.10.2011

9.Соловйов В.О. Геотектоніка : відомості до шкільного курсу географії .- Х. : Основа , 2011 .- 111с. .-(Б-ка журналу"Географія"; Вип.12(96)) .- 978-617-00-1186-2 : бк [1522бк] 


У роботі наведено комплексну характеристику тектонічних рухів:історію їх вивчення, основні типи прояву (коливальні, деформаційні, рухи літосферних плит, землетруси), умови розвитку в часі (тектонічні фази, епохи, цикли). Порушено головні проблеми: геологічну природу тектонічних рухів,ритмічність прояву, прогнозування катастрофічних природних явищ. Книгу призначено для вчителів, фахівців і студентів природознавчого профілю, а також для допитливого читача. 03.01.2012р.
10.Костецька В. Форми й методи роботи з обдарованими дітьми на уроках географії / В. Костецька // Школа .- 2010 .- № 9 .- С. 54

11.Колесник Т. До високої екологічної культури на уроках географії / Т. Колесник // Краєзнавство. Географія. Туризм .- 2011 .- № 3 .- С. 11-14

12.Покась Л., Мотовиляк О. Методика форимування комунікативної компетентності у старшокласників на уроках географії / Л. Покась, О. Мотовиляк // Географія та основи економіка .- 2011 .- № 2 .- С. 2-6

13.Даценко Л., Остроух В. Програма курсу "Основи геоінформаційних систем і технологій" ( Для організації профільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів) / Л. Даценко, В. Остроух // Географія та основи економіка .- 2011 .- № 2 .- С. 14-19

14.Соблик Т. Інтерактивні технології на уроках географії / Т. Соблик // Географія та основи економіка .- 2011 .- № 2 .- С. 20-25

15.Тімкова О.П. та ін. Дослідницький учнівський проект : Екологічна культура - невід'ємна якість свідомого, високовихованого громадянина / О.П. Тімкова // Географія .- 2011 .- № 5 .- С. 2-4

16.Анфімова І.В. Шляхи формування мобільності вчителя та розвитку ключових компетенцій учнів / І.В. Анфімова // Географія .- 2011 .- № 6 .- С. 5-8

17.Яценко В. Географія культури Європи. Програма факультативного курсу : (6-7 класи, напрям - природничо-математичний, профіль - географічний) / В. Яценко // Географія та основи економіка .- 2011 .- № 3 .- С. 4-12

18.Чернова І. Формування навчально-пізнавальної компетентності на уроках географії / І. Чернова // Географія .- 2011 .- № 7 .- С. 4-6

19.Дишкант Н.В. Кабінет географії як творча лабораторія вчителя і учня / Н.В. Дишкант // Географія .- 2011 .- № 7 .- С. 6-10

20.Круглик Л. Соціально-економічна географія України. Навчальна програма курсу за вибором для учнів 10-11 класів ( 34 год., 1 год. на тиждень протягом року, 2 год. у межах одного семестру) / Л. Круглик // Географія та основи економіки в школі .- 2011 .- № 5 .- С. 15-20

21.Топузов О. Сучасні методичні прийоми навчання географії / О. Топузов // Географія та основи економіки в школі .- 2011 .- № 6 .- С. 35-41

22.Топузов О., Сосса Р. Комплексний навчально-методичний комплекс як визначальна компонента стандарту шкільної географічної освіти / О. Топузов, Р. Сосса // Географія та основи економіки в школі .- 2011 .- № 9 .- С. 3-7

23.Кобернік С. Особливості змісту та структури навчальних посібників з географії для учнів основної школи / С. Кобернік // Географія та основи економіки в школі .- 2011 .- № 9 .- С. 8-11

24.Завалевська Л. Календарно-тематичний план зі спецкурсу "Ділова активність". для 8-9 класів / Л. Завалевська // Географія та основи економіки в школі .- 2011 .- № 9 .- С. 16-19

25.Шлибочук О. Вивчення теми "Сільське господарство України", 9 клас : (за програмою поглибленого вивчення географії) / О. Шлибочук // Географія та основи економіки в школі .- 2011 .- № 9 .- С. 20-32

26.Нечепоренко І. Диктант як форма контролю знань учнів з географії / І. Нечепоренко // Географія та основи економіки в школі .- 2011 .- № 9 .- С. 33-35

27.Пирогов І. Мультимедійні засоби у навчанні географії / І. Пирогов // Краєзнавство.Географія.Туризм .- 2011 .- № 38-39 .- С. 7-8

28.Гречка А. Розвиток соціальної компетентності учнів шляхом застосування технології критичного мислення під час вивчення географії / А. Гречка // Географія та основи економіки в школі .- 2011 .- № 10 .- С. 2-6

29.Коберник С., Коваленко Р. Загальна географія.Програма для профільного навчання, 11 клас(35 год, 1 год на тиждень) / С. Коберник, Р. Коваленко // Географія та основи економіки в школі .- 2011 .- № 10 .- С. 7-12

30.Топузов О. Теоретико-методологічні засади вивчення національного краєзнавства в школі / О. Топузов // Географія та основи економіки в школі .- 2011 .- № 10 .- С. 35-38

31.Шкільні екскурсії Україною // Краєзнавство. Географія. Туризм .- 2011 .- № 40 .- С. 1-126

32.Назаренко Т.Г. Мотиваційно-змістові засади вибору учнями навчального географічного профілю / Т.Г. Назаренко // Географія .- 2011 .- № 23-24 .- С. 2-6

33.Паламарчук Л.Б. Соціокультурна складова змісту в шкільних курсах географії / Л.Б. Паламарчук // Географія .- 2011 .- № 23-24 .- С. 6-11

34.Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Економічна і соціальна географія світу : Дидактичний комплекс до вивчення шкільного курсу в 10 класі (ч.2) / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Краєзнавство. Географія. Туризм .- 2011 .- № 45-47 .- С. 1-199
35.Скиба М. Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (5 клас) / М. Скиба // Рідна школа .- 2011 .- № 7 .- С. 43-47
36.Соловйов В.О. Історія розвитку природознавства в Україні / В.О. Соловйов // Географія .- 2010 .- № 7 .- С. 13

37.Туркіна Р.М. Організація навчальних екскурсій з природознавства / Р.М. Туркіна // Географія .- 2007 .- № 15-16 .- С. 73

38.Границя Т.А. Предметний тиждень із природознавства у початковій школі / Т.А. Границя // Початкове навчання та виховання .- 2011 .- № 16-18 .- С. 66-81
39.Паламарчук Л.Б. та ін. Географія : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень / Л.Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг, В.В. Безуглий .- К. : Генеза , 2010 .- 304с.:іл. .- 978-966-11-0025-0 : 26 грн [5379, 5380] 

40.Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія : соціально-економічна географія світу. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень .- Харків : Оберіг , 2010 .- 303с. .- 978-966-8689-15-4 : 16 грн [5377, 5378] 

41.Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень .- Київ : Генеза , 2010 .- 303 с. .- 978-966-11-0017-5 : 18 грн [5375, 5376] 

42.Паламарчук Л.Б. та ін. Географія : підручник для 11 класу загальноосв.навч.закл. Профільний рівень .- К. : Генеза , 2011 .- 304с.:іл. .- 978-966-11-0075-5 : 26 грн 69 к [5463, 5464] Бібліотека ІППО м.Івано-Франківськ www.ippo.if.ua/biblioteka

Корисні Інтернет-посилання

Освітні порталиwww.ostriv.in.ua

www.iteach.com.ua

www.testportal.gov.ua

www.ccf.kiev.ua

http://school.kiev.ua

www.student.ck.ua

http://osvita.pedagog.org.ua/

http://www.idn.npu.edu.ua

www.osvita.org.ua

www.uroki.net

http://www.ukrreferat.com/chapters/63/
Електронні бібліотеки

http://ihtika.net

ttp://readbookz.comhttp://lib.misto.kiev.ua/

http://www.nbuv.gov.ua/

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка