"затверджую" Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології М. Доля " " 2015 р. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Екологія людини»Скачати 475.47 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.10.2017
Розмір475.47 Kb.
  1   2   3


Національний університет біоресурсів

і природокористування україни

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ


"затверджую"

Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології

______________М. Доля

"___" ____________ 2015 р.


Навчально-методичний комплекс
дисципліни «Екологія людини»

для студентів освітньої програми ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»


Київ — 2015
АНОТАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»
Нормативна навчальна дисципліна «Екологія людини» вивчає закономірності взаємодії людини з довкіллям, вплив останнього на збереження здоровя, пристосування людського організму до техногенних змін навколишнього середовища, визначає індивідуальні особливості людини та вишукує принципи й методи морального і духовного її виховання на шляху перебудови мислення для усвідомлення своєї ролі в природі.

Навчальний курс обсягом трьох кредитів поділено на 3 змістовні модулі (модуль І. Теоретико-методологічні аспекти екології людини; модуль II. Екологія людських популяцій; модуль ІІІ. Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини), які включають 7 теоретичних тем (16 год.), 8 практичних занять (16 год.) та самостійну роботу студентів (76 год) – всього 108 годин. Кінцева форма контролю – залік.Методичні завдання курсу: сформувати у молоді необхідність осмислення природності людини як видової істоти, котра має певний набір ознак та взаємодій і вступає у речовинно – енергетичні й інформаційні взаємини з довкіллям.

Пізнавальні завдання курсу: дати студентам загальне уявлення про структуру завдань та методів дослідження екології людини, сучасні напрямки досліджень в області екології людини та міжнародне співробітництво, систему понять в екології людини: якість умов життя, здоров’я, хвороба і т. ін.; біологічні та соціальні потреби людини; вплив екологічних факторів на організм людини; залежність стану здоров'я від факторів навколишнього середовища: стрес та інші психологічні проблеми (куріння, алкоголізм, наркоманія); фактори ризику та організація охорони здоров’я населення; загальні закономірності адаптивного процесу людини; культурно – географічні аспекти відпочинку.

Практичні завдання курсу: застосовувати картографічні, математико-статистичні, соціально-гігієнічні методи контролю і управління в області екології людини; визначати типи адаптацій та їх механізми; складати екологічні прогнози впливу факторів зовнішнього середовища на реалізацію генотипу; застосовувати методики визначення екологічних аспектів хронобіології для вивчення біологічних ритмів та їх адаптивної ролі в екосистемах антропогенного походження.
ABSTRACT

DISCIPLINE «HUMAN ECOLOGY»
Legislation training course "Human Ecology" studying patterns of human interaction with the environment, the impact of the latter on the preservation of health  I adapt the human body to technological changes in the environment, determines the individual characteristics of the person and seek out the principles and methods of moral and spiritual education of its restructuring in the way of thinking for awareness of their role in nature.

The course is divided up three credits for 3 Modules (Module I. Theoretical and Methodological Aspects of Human Ecology, module II. Ecology of human populations; Module III. Influence of the environment on human health), including 7 of theoretical subjects (16 hrs. ), 8 workshops (16 hrs.) and independent work of students (76 hours) - only 108 hours. The ultimate form of control - offset.Teaching objectives of the course: to form young people need to understand natural human beings as a species that has a specific set of characteristics and interactions and enters the material - energy and information relationship with the environment.

Educational objectives of the course: to give students an overview of the structure of tasks and methods of human ecology, current research areas in the field of human ecology and international cooperation, the system of concepts in human ecology: quality of life, health, disease, and so on.; Biological and social needs of people, the impact of environmental factors on the human body and the dependence of health from environmental factors: stress and other psychological problems (smoking, alcoholism, drug abuse), risk factors and organization of public health, general patterns of human adaptive process, cultural - aspects of geographic area.

The practical objectives of the course: use mapping, mathematical and statistical, social and hygienic methods of monitoring and control in the field of human ecology, to determine the types of adaptations and mechanisms, make predictions environmental impact of environmental factors on the implementation of the genotype, use methods for determining environmental aspects Chronobiology for studying biological cycles and their adaptive role in anthropogenic ecosystems.

  НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-04

Структурно-логічна схема викладання дисципліни

Екологія Людини

Номер змістового модуля

Розділ

дисципліни


Тема лекціїТема

практичного (лабораторного) заняттяФорма контролю знань


І


Теоретико-методологічні аспекти екології людини


 1. Методологічні основи екології людини.

 2. Місце екології людини в системі наук

 1. Вивчення фізіологічних механізмів адаптації організму до низьких температур.

 2. Ознайомлення з фітонцидними рослинами і виявлення можливості використання їх в інтер’єрі приміщення.

Захист лабораторних робіт.ІІ


Екологія людських популяцій

 1. Екологія людських популяцій.

 2. Взаємозв’язок здоров’я і чинників навколишнього середовища


 1. Екологічні аспекти хронобіології: визначення хронобіотипа. Визначення тривалості індивідуальної хвилини.

 2. Визначення частоти дії стресора.

Захист практичних робіт.

Тестова контрольна робота до модулю 1.ІІІ


Вплив навколишнього середовища на здоров'я людини

 1. Вплив природного середовища на людину.

 2. Антропогенний вплив на природу і стан здоров’я людини.

 3. Адаптація людини до умов навколишнього середовища

 1. Методи самооцінки деяких фізичних станів людини.

 2. Визначення адаптаційного потенціалу організму.

 3. Поживні речовини, які необхідні організму людини: визначення забезпеченості людського організму вітамінами та мікроелементами
Захист лабораторних і практичних робіт.

Тестова контрольна робота до модулю 2.
  НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-03

Протокол

погодження навчальної дисципліни Екологія людини

з іншими дисциплінами напряму 6.040106.

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Дисципліна та її розділи, що передують вивченню дисципліни

Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис


Дисципліна та її розділи, в яких використовуються матеріали дисципліни

Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис


Фізика з основами біофізики:

закони термодинаміки; біоенергетика; фотоелектричний ефект; фізичні методи та приладиГодлевська О.О.,

к.п.н., доцент

Соціальна екологія :

здоров’я людини;

взаємозв’язки людських поселень з навколишнім природним середовищем
Соломенко Л.І.,

к. б. н., доцент
Загальна екологія:

екологічні закони та фактори, структура і динаміка популяцій, екологічні угруповання та їх структура, еволюція та стійкість екосистем

Гайченко В.А.,

д. б. н., професор


Безпека життєдіяльності:

людина як об’єкт середовища, який потребує захистуБондарь В.І.,

к.с.-г.н.


Радіобіологія:

чутливість та стійкість живих організмівГудков І.М.,

д. б. н., професор


Охорона праці:

Виробнича санітаріяЦапко В.Г.

д.м.н., проф.


Форма № Н - 3.04

Національний університет біоресурсів і природокористування україни

ФАКУЛЬТЕТ ЗАХИСТУ РОСЛИН, БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОЛОГІЇ


"затверджую"

Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології

______________М. Доля

"___" ____________ 2015 р.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка