«Запобігання зіткнень безпілотних літальних апаратів»Скачати 143.19 Kb.
Дата конвертації26.10.2017
Розмір143.19 Kb.
ТипДиплом
  Навігація по даній сторінці:
 • References


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра аеронавігаційних систем

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

____________ Харченко В.П.

«___» лютого 2013 р.
ДИПЛОМНА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня

“МАГІСТР”
Тема: «Запобігання зіткнень безпілотних літальних апаратів»
Виконавець: Н.С. Кузьменко

Керівник: В.П. Харченко

Консультанти з окремих розділів пояснювальної записки:Консультант з розділу «Управління безпекою польотів» Ю.В. Чинченко

Консультант з розділу «Охорона праці» В.В. Коваленко

Консультант з розділу «Охорона навколишнього середовища» О.О. Маріц
Нормоконтролер: В.Ю. Ларін

Київ 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Інститут аеронавігації

Кафедра аеронавігаційних систем

Спеціальність: 8.07010203 «Системи аеронавігаційного обслуговування»

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

____________ Харченко В.П.

«___» лютого 2013 р.ЗАВДАННЯ

на виконання дипломної роботи

_____Кузьменко Наталії Сергіївни_______


1. Тема дипломної роботи: «Запобігання зіткнень безпілотних літальних апаратів»

затверджена наказом ректора від «30» cерпня 2012. № 1625/ст.

2. Термін виконання роботи: 30.10.2012 – 6.02.2013.

3. Вихідні дані до роботи: дані NASA про цифрову модель земної місцевості, документи NASA наукова та технічна інформація.

4. Зміст пояснювальної записки: Аналіз існуючих методів усунення зіткнень БПЛА та джерел інформації про місцевість, розробка та моделювання геометричного методу усуненню зіткнень БПЛА з цифровою моделлю місцевості.

5. Перелік обов'язкового графічного (ілюстративного) матеріалу: графіки, таблиці, формули.

6. Календарний план-графік


п/п


Завдання

Термін

виконанняВідмітка про виконанняПідготовка та написання 1 розділу «Загальний аналіз методів попередження зіткнень БПЛА»

31.10.12-10.11.12

виконаноПідготовка та написання 2 розділу «Технічне завдання на наукову роботу»

10.11.12-12.11.12

виконаноПідготовка та написання 3 розділу «Загальний метод попередження зіткнень БПЛА»

13.11.12-3.12.12

виконаноПідготовка та написання 4 розділу «Розробка алгоритму та програмного забезпечення загального методу попередження зіткнень БПЛА»

4.12.12-18.12.12

виконаноПідготовка та написання 5 розділу «Моделювання загального методу попередження зіткнень БПЛА»

19.12.12-28.12.12

виконаноПідготовка презентації та доповіді

14.01.13-25.01.13

виконано

7. Консультанти з окремих розділів

Розділ

Консультант

(посада, П.І.Б.)Дата, підпис

Завдання
видав

Завдання

прийняв


Управління безпекою польотів

доц.,

Чинченко Юрій Володимирович


Охорона праці

доц.,

Коваленко Вікторія Володимирівна


Охорона навколишнього середовища

доц.,

Маріц Олександр Олександрович

8. Дата видачі завдання: 30.10. 2012 р.

Керівник дипломної роботи_____________________________ Харченко В.П.

(підпис керівника) (П.І.Б.)

Завдання прийняв до виконання ___________________________Кузьменко Н.С.

(підпис випускника) (П.І.Б.)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломної роботи «Запобігання зіткнень безпілотних літальних апаратів»: 107 сторінок, 28 рисунків, 7 таблиць, 52 використаних джерел.Об’єкт дослідження – безпілотний літальний апарат.

Предмет дослідження – метод запобігання зіткнень БПЛА.

Мета роботи – аналіз існуючих методів запобігання зіткнень БПЛА, розробка загального методу запобігання зіткнень БПЛА, його алгоритмічна та програмна реалізація .

Метод дослідження – імітаційне моделювання з використанням комп’ютерної техніки.

Однією з найбільш важливих проблем безпеки польотів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), є запобігання їх зіткнення з перешкодами. Встановлена важлива роль цифрових моделей місцевості (ЦММ) при усуненні зіткнень БПЛА та плануванні польоту. Розглянуті існуючі інтернет-ресурси ЦММ, їх опис та процедуру підготовки даних до використання.Запропоновано геометричний метод усунення зіткнень БПЛА у вертикальній площині з використанням ЦММ. В основу методу покладено виявлення конфлікту та обліт перешкоди використовуючи розширений план польоту. Мінімальні та максимальні допустимі значення швидкості та кута зміни курсу БПЛА були враховані під час розробки методу. Комп’ютерне моделювання виконане за допомогою програмного забезпечення Matlab з використанням реальних даних ЦММ. Наведені результати моделювання з траєкторією руху БПЛА для певної місцевості.
БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ, ЗАПОБІГАННЯ ЗІТКНЕНЬ, ЦИФРОВА МОДЕЛЬ МІСЦЕВОСТІ, ЛІДАР, ПЕРЕШКОДА, ПЛАНУВАННЯ ПОЛЬОТУ

Аркуш зауважень

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, YOUTH AND SPORT OF UKRAINE

NATIONAL AVIATION UNIVERSITY


Institute of air navigation

Air Navigation System Department

Permission to defend

Head of the Department

___________ V.P. Kharchenko

«____» February 2013MASTER’S DEGREE THESIS

(EXPLANATIONARY NOTES)

GRADUATE OF EDUCATIONAL QUALIFICATION LEVEL


"MASTER"
Theme: Unmanned aerial vehicles conflict avoidance during the mission


Completed by: N.S. Kuzmenko

Supervisor: V.P. Kharchenko

Safety management consultant: Yu.V. Chynchenko

Labour precaution consultant: V.V.Kovalenko

Enviromental protection consultant: О.О.Maritz

Standards Inspector: V.Yu. Larin
Kyiv 2013

NATIONAL AVIATION UNIVERSITY
Institute of air navigation

Air Navigation Systems Department

Specialty: 8.07010203 «Systems of Air navigation Service»

Permission to defend

Head of the Department

___________ V.P. Kharchenko

«____» February 2013Graduate Student’s Degree Thesis Assignment

Kuzmenko Nataliia Serhiivna
1. The thesis topic: «Unmanned aerial vehicles conflict avoidance during the mission» approved by the Rector’s order of "30" August 2012. № 1625/ar.

2. The thesis to be completed between 30.10.2012 –06.02.2013.

3. Initial data to the thesis: NASA documents about the digital elevation model, scientific and technical information.

4. The content of the explanatory note (the list of problems to be considered): Analysis of UAV conflict avoidance methods and digital elevation model internet-resources, the common method of UAV conflict avoidance development, its algorithmic and program realization.

5. The list of mandatory graphic (illustrated) materials: graphs, tables, formulas.

6. Calendar timetable

Completion stages of Degree Thesis

Stage completion dates

Remarks

1

Preparation of chapter 1: «Common analysis of UAV conflict avoidance methods»

31.10.12-10.11.12

completed

2

Preparation of chapter 2: «Technical task to the scientific research»

10.11.12 - 12.11.12

completed

3

Preparation of chapter 3: «The common UAV conflict avoidance method»

13.11.12-3.12.12

completed

4

Preparation of chapter 4:«Algorithms development of the common UAV conflict avoidance method»

4.12.12-18.12.12

completed

5

Preparation of chapter 5: «Modeling of the common UAV conflict avoidance method»

19.12.12-28.12.12

completed

6

Preparation of report and graphic materials.

14.01.13-25.01.13

completed

 1. Advisers on individual sections of the thesis

  Section

  Adviser

  Date, signature

  Assignment Delivered

  Assignment Accepted

  Safety management

  Chynchenko Yuriy Volodymyrovych  Labour precaution

  Kovalenko ViktoriiaVolodymyrivna  Enviromental protection

  Maritz Оleksandr Оleksandrovych 2. Assignment accepted for completion 30.10. 2012

Supervisor V.P. Kharchenko
Assignment accepted for completion N.S. Kuzmenko

ABSTRACT
Explanatory note to the master’s thesis, “Unmanned aerial vehicles conflict avoidance during the mission”: 107 pages, 28 figures, 7 tables, 52 references.

Investigation object – unmanned aerial vehicle .

Investigation subject – UAV conflict avoidance method.

Purpose of the work – analysis of UAV conflict avoidance methods , the common method of UAV conflict avoidance development, its algorithmic and program realization.

Investigation method – computer based imitation simulation method.

One of the most important problems of flight safety of unmanned aerial vehicles (UAV) is to prevent their collision with obstacles. The important role of DEMs for UAV collision avoidance and flight planning have been discussed. The web sources of DEMs with their descriptions were represented. The principle of the collision avoidance using DEM has been represented.

Collision avoidance is based on the conflict detection and obstacle overfly using extended flight plan. UAV velocity and heading with their minimum and maximum values were taken into account. An obstacle overfly in the vertical plane was shown. Modeling was performed in Matlab software. As an example modeling results for defined region were represented.

UNMANNED AERIAL VEHICLE, CONFLICT AVOIDANCE, DIGITAL ELEVATION MODEL, LIDAR, OBSTACLE, FLIGHT PLANNING

Page of remarks

CONTENT


list of abbreviations and explanation of terms 13

introduction 15

References 19

Appendix A. Table…………………………………………………………………..108

Appendix B. Listing of program in MATLAB software………………………………...109

list of abbreviations and explanation of terms


ACARS – Aircraft Communications Addressing and Reporting System

ADS-B – Automatic Dependence Surveillance Broadcast

AIM – Aeronautical Information Manual

ATC – Air Traffic Control

COA – Certificate of Authorization

CPU Central Processing Unit

CRM – Cockpit Resource Management

DEM – Digital Elevation Model

DSM – Digital Surface Models

DTM – Digital Terrain Models

DW – Dynamic Window

EMR – Electromagnetic Radiation

EUROCONTROL – European Organization for the Safety of Air Navigation

FAA – Federal Aviation Administration

FL – Flight Level

GDEM – Global Digital Elevation Model

GIS – Geographic Information Systems

GNSS – Global Navigation Satellite System

GPS – Global Positioning System

HALE – High Altitude Long Endurance

HFDL – High Frequency Data Link

HLDPs – Higher Level Data Products

LIDAR – Light Detection And Ranging

MALE – Medium Altitude Long Endurance

MATLAB – Matrix Laboratory

MDP – Markov Decision Process

MILP – The Mixed Integer Linear Programming

MPC – Model Predictive Control

NAALSED – North American ASTER Land Surface Emissivity Database

NAS – National Airspace System

PC – Personal Computer

PCA – Point of Closest Approach

RRT – Rapidly-Exploring Random Tree

TCAS – Traffic Collision Avoidance System

UAV – Unmanned Aerial Vehicle

USICO – UAV Safety Issues for Civil Operations

VFF – Virtual Force Field

VFH – Vector Field Histogram

VFR – Visual Flight Rules

VDL – Very High Frequency Data Link

VDT – Video Terminal


introduction


Thesis actuality. The usage of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) has been increasing rapidly. Their usage has been characterized as the next great step forward in the evolution of civil aviation. Compared with their manned counterparts, the UAVs have the advantages of small weight and space-occupancy, low cost, good concealment, excellent robustness and flexibility thus are excellent in executing the dull, dirty or danger tasks.

Such aircraft are capable to plan their own trajectory in the transition between desired locations and it can also avoid any obstacles in their path.

A lot of scientific researches were devoted to the development of the reliable UAV’s collision avoidance method. But all of these methods have the lack of information about obstacle and represent it as a geometrical shape. None of these methods can provide the precise form and position of an obstacle that is not convenient for use in real life.

Thus, it is obvious that it is necessary to develop more reliable UAV collision avoidance method that will include exact data of the surrounding environment.

The usage of digital elevation models (DEM), digital terrain models (DTM) and digital surface models (DSM) is one of the possible ways to provide information awareness that is a key element in the safety of aviation.

Thesis relation with scientific research programs, schedules and themes. Scientific research was done in the framework of fundamental researches: code 729-ДБ11 - topic "Розроблення автоматизованої системи мінімізації негативного впливу людського фактору з англомовною складовою на безпеку аеронавігаційного обслуговування", code №493-ДБ08 – topic “Теоретичні засади багатоальтернативного ситуаційного моделювання та оцінки ризиків в соціотехнічних системах”.

Goal of the work – analysis of UAV conflict avoidance methods , the common method of UAV conflict avoidance development, its algorithmic and program realization.

For the achieving of the thesis purpose the following tasks have been set: • analysis of UAV conflict avoidance problem by UAV classification, analysis of the dangerous factors that have influence on UAV and UAV conflict avoidance methods classification

 • development of the common UAV conflict avoidance method, that will improve an existing conflict avoidance methods;

 • algorithm development of the common UAV conflict avoidance method;

 • conflict avoidance guidance modeling and results aproovment ;

 • estimation of conflict probability;

 • the list of dangerous and harmful factors with the technical operation of the designed system, technical measures to avoid or limit the impact on the technical staff of dangerous and harmful factors, providing of fire and explosion safety of the designed object and develop instruction on technical, fire and explosion safety;

 • ecological influence of air transport system and total climate effects.

Investigation object – unmanned aerial vehicle .

Investigation subject – UAV conflict avoidance method.

Investigation method – computer based imitation simulation method.

Science research novelty

- development of the UAV conflict avoidance method common classification taking into account the scale of conflict observation;

- the common method of UAV conflict avoidance development, its algorithmic and program realization;

- at first the usage of DEM (LIDAR) data for UAV conflict avoidance was proposed.Practical results of scientific research. The usage of common method of UAV conflict avoidance in the practice allows to overfly the obstacles of complicated form and perform maneuvering between them at the small altitude.

Approbation of scientific research results. Results have been represented on

International Scientific-Practical Conferences of Researches and Students «Problems of navigation and Air traffic management» (Kyiv, NAU, 2010, 2011, 2012); International Scientific-Practical Conferences of Researches and Students « Polit-2010», « Polit-2011», « Polit-2012» (Kyiv, NAU 2010, 2011, 2012); The Fourth and Fifth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” - "Safety in Aviation and Space Technologies" (Kyiv, NAU, 2010, 2012); International Scientific-Technical Conference «Аvia-2011» (Kyiv, NAU, 2011); Summer school of researchers and students «Aerospace technologies and systems» (Zhytomyr, 2011); Ukrainian students’ competition of scientific researches «Aviation and airspace techniques. Airnavigation» (Kyiv, NAU, 2012).

The main results of thesis were printed in 15 printed issues: 3 articles in pear reviews of scientific journals [17, 18, 36] and 12 conferences’ materials [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 42, 43].

Thesis structure. Master degree thesis consists of introduction, eight parts,conclusions, references and two appendixes. The total amount of work comprises 107 pages, 28 figures, 7 tables, 52 references.

In the first part the prominent role of UAV in aviation was regarded. UAV classification with their mass spectrum, maximum altitude, endurance, speed vs. altitude were represented. Analysis of the dangerous factors that have influence on UAV was performed. UAV conflict avoidance methods classification with their descriptions was represented.

In the second part the technical task to the scientific research was set.

In the third part the common uav conflict avoidance method was described. The peculiarities of collision avoidance with static, movable obstacles and other aircraft were represented.

In the fourth part the algorithm of the common UAV conflict avoidance method was developed. UAV sensors were investigated. Digital elevation models with their descriptions and web sources were represented.

In the fifth part the modeling of the common UAV conflict avoidance method was performed.

In the sixth part UAV’s safety analysis and estimation of conflict probability were performed.

In the seventh part the list of dangerous and harmful factors with the technical operation of the designed system was described, technical measures to avoid or limit the impact on the technical staff of dangerous and harmful factors were given, providing of fire and explosion safety of the designed object was described, instruction on technical, fire and explosion safety was provided.

In the eighth part the impact of air transport system on environment was regarded.

In the conclusions the main results of work are represented.

In the appendix A UAV Performance Capabilities are represented.In the appendix B the listings of programs in MATLAB software are represented.


References
 1. Air quality guidelines for Europe, 2nd edition / World Health Organization.– Copenhagen, 2000. – 288p.

 2. Arkin, R.C. 1989. Motor schema-based mobile robot navigation [Текст]. − The International Journal of Robotics Research. Vol 8: 92−112.

 3. Aviation and climate change. Aircraft emissions expected to grow, but technological and operational improvements and government policies can help control emissions [Текст] / report to congressional committees. – United States Government Accountability Office, 2009. – 100 p.

 4. Avionics Supporting Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B) [Текст]. Aircraft Surveillance Applications (ASA). Technical Standard Order. − Department of Transportation Federal Aviation Administration Aircraft Certification Service, Washington, D.C., 2010. 65 p

 5. Barraci, N; Klingauf, U. Effect of Protection Zone Geometry on Traffic Conflict Resolution based on Artificial Force Fields. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tubiblio.ulb.tu-darmstadt.de/38719.

 6. Bennett M. Development of Technologies for Low-cost Oceanographic Unmanned Aeronautical Vehicles [Текст]: Doct. of Engineer. thesis / M. Bennett. – University of Southampton, USA, 2009. – 218 p.

 7. Bluesky. Official web page [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bluesky-world.com

 8. Coopmans C. Design and implementation of sensing and estimation software in AGIENAV, a small UAV navigation platform [Текст]/ C. Coopmans, H. Chao, Y. Chen // Proceedings of the ASME IDETC/CIE 2009. – 2009. – P. 2– 8.

 9. Earth Remote Sensing Data Analysis Center. Official web page [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ims.aster.ersdac.jspacesystems.or.jp/ims/html/MainMenu/MainMenu.htmlEarthExplorer. U.S. Geological Survey. Official web page [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://earthexplorer.usgs.gov/

 10. Environmental protection /Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation/Fifth Edition. – Canada: ICAO, 2008. – 207 p

 11. Evaluation of Air Pollutant Emissions from Subsonic Commercial Jet Aircraft [Текст]/Final report. – United States Environmental Protection Agency, 1999.– 77 p.

 12. Global data explorer. U.S. Geological Survey. Official web page [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/

 13. Grewall M.S. Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration [Текст] / M.S. Grewall, L.P. Weill, A.P. Andrews. – A John Wiley & Sons, Inc. Publ., New York, Chichester, Brisbane, Singapore, Toronto, 2001. – 392 p.

 14. Howard, A. Mobile sensor network deployment using potential fields: a distributed, scalable solution to the area coverage [Текст] / A. Howard, M.J. Mataric, G.S. Sukhatme − Proceedings of the 6th International Symposium on Distributed Autonomous Robotics Systems (DARS02), Fukuoka, Japan, 2002 - 27 p.

 15. James, K.. The Traffic Alert and Collision Avoidance System [Текст] / K.James, A.Kuchar, C.Drumm – Lincoln Laboratory Journal. 2007, Vol. 16, N 2: 277−296.

 16. Kelly, W.E.. Conflict Detection and Alerting for Separation Assurance Systems. − DRAFT for 18th Digital Avionics Systems Conference, St. Louis, Missouri, 1999 – 1–8p.

 17. Kharchenko V.P. Minimization of UAV trajectory deviation during the complicated obstacles overfly [Текст]/ V. Kharchenko, N. Kuzmenko // Proceeding of the NAU. – 2012. – № 2. – 18–22 p.

 18. Kharchenko V.P. Unmanned aerial vehicle collision avoidance using digital elevation model [Текст]/ V. Kharchenko, N. Kuzmenko // Proceeding of the NAU. – 2013. – № 3. – 18–22 p.

 19. Khatib, O.. Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots [Текст] − IEEE International Conference Robotics and Automation: 1985 – 500−505p.

 20. Krozel, J.. Free Flight research isssues and literature search [Текст]. − Seagull Technology, inc., Los Gatos, CA. 2000 – 96 p.

 21. Kuzmenko N.S. Actuality and necessarily of UAV’s collision avoidance [Текст] / N.S. Kuzmenko, I.V. Ostroumov // Problems of navigation and Air traffic management. International Scientific-Practical Conference of Researches and Students, November 21 – 22, 2011 : theses. – К., 2011. – 36p.

 22. Kuzmenko N.S. Equipment for satellite communication [Текст] / N.S. Kuzmenko // Polit-2010. modern problems of science: Х International Scientific-Practical Conference of Researches and Students, April 7–9, 2010 : theses. – К., 2010. – 44p.

 23. Kuzmenko N.S. Information management in air traffic [Текст] / N.S. Kuzmenko, I.V. Ostroumov // Problems of navigation and Air traffic management. International Scientific-Practical Conference of Researches and Students, November 23 – 24, 2010 : theses. – К., 2010. – 33p.

 24. Kuzmenko N.S. Software for strategic planning and performance assessment in Ukraine [Текст] / N.S. Kuzmenko // The Fifth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” - "Safety in Aviation and Space Technologies". Volume 1. – Kiev: NAU, 2012. – 329-338 pp.

 25. Kuzmenko N.S. The prominent role and usage of digital elevation models in aviation [Текст] / N.S. Kuzmenko // І Scientific-Practical Conference of Researches and Students. Problems and perspectives of of aviation and cosmonautics development. October 24, 2012: theses. – К., 2012. – 16p.

 26. Kuzmenko N.S. Tracking with ACARS reports [Текст] / N.S. Kuzmenko // Polit-2011. modern problems of science: ХI International Scientific-Practical Conference of Researches and Students, April 7–9, 2011 : theses. – К., 2011. – 53p.

 27. Kuzmenko N.S. UAV collision avoidance during the mission [Текст] // N. Kuzmenko // Problems of CNS/ATM development. International Scientific-Metodical Conference of Researches, November 28 – 30, 2012 : theses. – К., 2012. – 73p.

 28. Kuzmenko N.S. UAV conflict detection during the mission [Текст] / N.S. Kuzmenko // Polit-2012. modern problems of science: Х International Scientific-Practical Conference of Researches and Students, April, 2012 : theses. – К., 2012. – 4p.

 29. Kuzmenko N.S. Weather Web Service [Текст] / N.S. Kuzmenko, I.V. Ostroumov // The Fourth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY” - "Safety in Aviation and Space Technologies". Volume 1. – Kiev: NAU, 2010. – 329-338pp.

 30. Land processes distributed active arhive center. Official web page [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lpdaac.usgs.gov/get_data/data_pool

 31. Luis J. Impact of aircraft emissions on Atmospheric ozone [Текст]: dissertation PhD : 01.08.08 / Jorge de Luis. – G., 2008. – 254 p.

 32. Morris J. Standards Committee Releases UAV Sense-and-Avoid Standard [Текст]/ J. Morris // Aerospace Daily and Defense Report. – 2004. – Vol. 211, No. 3. – P.3.

 33. NASA’s Earth Observing System Data and Information System. Official web page [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reverb.echo.nasa.gov/reverb

 34. Newcome L.R. Unmanned Aviation: A Brief History of Unmanned Aerial Vehicles. American Institute of Aeronautics and Astronautics [Текст] / L.R. Newcome. – Reston, VA, 2004. –324p.

 35. Ostroumov I. ADS-B tracking in Ukrainian airspace [Текст] // I. Ostroumov, N. Kuzmenko // Problems of CNS/ATM development. International Scientific-Metodical Conference of Researches, November 21 – 23, 2011 : theses. – К., 2011. – 70p.

 36. Ostroumov I.V. Application for aircraft tracking [Текст] / I. Ostroumov, N. Kuzmenko // Proceeding of the NAU. – 2011. – № 3. – 43–48 p.

 37. Siouris George M. Aerospace Avionics Systems: a modern synthesis [Текст]/ George M. Siouris. – Academic Press, Inc., 2007. – 466 p.

 38. U.S. Geological Survey. Official web page [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/

 39. USGS Global Visualization Viewer . Official web page [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://glovis.usgs.gov/

 40. Визначення категорій приміщень і будівель по вибухопожежній і пожежній небезпеці: ГОСТ 03.002-2007. — [Чинний від 03.12.2007]. — К. : Держнаглядохоронпраці України, 2007. — 15 с.

 41. Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів : ДСН 3.3.6.096-2002. — [Чинний від 18.12.2002]. — К. : Держспоживстандарт України, 2002. — 51 с. — (Національні стандарти України).

 42. Кузьменко Н.С. Всесвітня база даних відомостей про аеропорти [Текст]/ Н.С. Кузьменко, І.В. Остроумов – Літня школа молодих учених та студентів «Авіакосмічні технології та системи», 23–27 травня 2011р.: матеріали конференції. – К., 2011. – С.17.

 43. Остроумов І. В. Моніторинг повітряного руху за повідомленнями ACARS [Текст] / І. В. Остроумов, Н.С. Кузьменко // Авіа-2011 : міжнародна науково-технічна конференція, 19–21 квітня 2011 р. : матеріали конференції. – Т.2. – К., 2011. – С. 7.44–7.47.

 44. Платонов, А.К.; Кирильченко, А.А.; Колганов, М.А. Метод потенциалов в задаче выбора пути: история и перспективы. – Москва: ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, 2001 [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.keldysh.ru/papers/2001/prep40/prep2001_40.html.[Platonov, А.К.; Kirilchenko, А.А.; Kolganov, М.А. 2001. Method of potentials in a problem of a way choice: history and prospects. – Moscow. IPM RАN. Available from Internet: ] (in Russian).

 45. Правила захисту від статичної електрики : НПАОП 0.00-1.29-97. – [Чинний від 22.04.1997]. – К. : Держнаглядохоронпраці України, 2002. – 72 с.

 46. Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ: ГОСТ 0.00-1.28-10. – [Чинний від 26.03.2010 ]. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 13 с. – (Національні стандарти України).

 47. Правила пожежної безпеки в Україні: НАПБ А.01.001-2004. – [Чинний від 19.10.2004]. – К. : МНС України, 2004. – 32 с.

 48. Природне і штучне освітлення. Державні будівельні норми України : ГОСТ В.2.5-28-2006. – [Чинний від 01.10.2008]. – К.: Мінбуд України, 2002. – 11 с.

 49. Распопов В.Я. Микросистемная авионика: учеб. пособие / В.Я. Распопов. – Тула: Гриф и К, 2010. – 248 с.

 50. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот: ГОСТ 12.1.006-84. – [Действителен от 01.01.1986]. – М. : государственный комитет СССР по стандартам, 1986. – 121 с.

 51. Строительные нормы и правила. Нормы проектирования Часть ІІ. Глава 4 Естественное и искусственное освещение: СНиП 11-4-79 . – [Действителен от 01.01.1980]. – М.: Стройиздат, 1980. – 48 с.

 52. Харченко В.П. Авіоніка безпілотних літальних апаратів [Текст] / В.П. Харченко, В.І. Чепіженко, А.А. Тунік, С.В. Павлова; за ред. В.П. Харченка. – К.:ТОВ «Абрис-принт», 2012. – 464с.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка