Заплановані результати навчанняСкачати 249.56 Kb.
Дата конвертації08.07.2018
Розмір249.56 Kb.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА
Академічна характеристика дисципліни

Рік вивчення (курс)

Семестр

Кількість кредитів

ECTS


Кількість годин

Кількість годин на тиждень

Форма підсумкового контролю

Система оцінювання

Всього

Лекції

Лабораторні

Практичні

Семінарські

Самостійна робота

1

І

3

90

1212

66
іспит

100-бальна, ECTS,

національна (4-бальна)Тип дисципліни – нормативна.

Викладач – Іващенко Віктор Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент.

Мова вивчення – українська.

Форми організації освітнього процесу – лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати).

Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни (з огляду на її хронологічні межі) студент повинен:

чинне авторське законодавство; • поняття, суб’єкти та об’єкти авторського права і суміжних прав;

 • правові норми інституту авторського права та суміжних прав;

 • історію розвитку авторського права;

 • міжнародні стандарти в галузі авторського права та суміжних прав;

- норми законодавства щодо відповідальності за правопорушення у сфері авторського права і суміжних прав;

- економічні аспекти, зокрема методи оцінки, способи комерціалізації об’єктів авторського права і суміжних прав;

- порядок захисту прав інтелектуальної власності на твір, виконання, фонограму, відеограму, програму організації мовлення

Компетентності студента:

При проведенні контрольних заходів студенти повинні уміти тлумачити чинне законодавство з авторського права і суміжних прав; вірно застосовувати норми авторського права та суміжних прав; показувати глибокі знання фундаментальних категорій цього інституту, які є базою пізнання та застосування діючого законодавства, вміння самостійно вирішувати складні практичні завдання, вміння аналізувати конкретні обставини з урахуванням економічних та правових реалій; розробляти конкретні пропозиції, щодо вдосконалення законодавства з авторського права і суміжних прав; складати тексти документів, необхідних для набуття та реєстрації прав на об’єкти авторського права; здійснювати оцінку прав на об’єкти авторського права і суміжних прав; розпоряджатися майновими правами, зокрема, складати проекти відповідних договорів; ефективно використовувати передбачені законом засоби захисту прав інтелектуальної власності.


Змістові модулі (перелік тем):

Тема 1. Поняття, загальна характеристика та джерела авторського права і суміжних прав. Історія розвитку авторського права і суміжних прав. Міжнародна охорона авторського права і суміжних прав.

Авторське право в об'єктивному розумінні. Авторське право у суб'єктивному розумінні. Авторське право в системі права України. Завдання, які ставляться перед авторським правом. Ідеї охорони авторського права у Середньовічній Англії. Система привілеїв як засіб захисту авторського права. Поняття та загальна характеристика Статуту Анни. Вплив філософських концепцій у Німеччині на розвиток охорони авторського права. Міжнародний період охорони авторських прав. Конституція України як джерело авторського права і суміжних прав. Регулювання нормами Цивільного кодексу відносин, пов'язаних із створенням і використанням творів науки, літератури та мистецтва. Загальна характеристика підзаконних нормативно-правових актів як джерел авторського права і суміжних прав. Суміжні права в об'єктивному розумінні. Суміжні права суб'єктивному розумінні. Суміжні права в системі права України. Завдання, які ставляться до суміжних прав. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Всесвітня конвенція про авторське право. Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій ефірного мовлення ("Римська конвенція"). Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм. Договір ВОІВ про виконання і фонограми. Договір ВОІВ про авторське право. Брюссельська конвенція про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутники. Угода про співробітництво в сфері авторського права і суміжних прав.


Тема 2. Об’єкти та суб’єкти авторського права
Поняття та загальна характеристика об'єктів авторського права. Вимоги до творів як об'єктів авторського права. Самостійні та несамостійні (похідні і складені) твори як об'єкти авторського права. Поняття суб'єктів авторського права. Загальна характеристика суб'єктів авторського права. Характеристика співвідношення понять автор та суб'єкт авторського права. Здійснення авторських прав неповнолітніх та недієздатних громадян. Спадкоємці та інші правонаступники як суб'єкти авторського права. Поняття та загальна характеристика співавторства. Види співавторства. Умови, які ставляться для настання співавторства. Вітчизяні й іноземні громадяни як суб’єкти авторського права.

Тема 3. Особисті немайнові та майнові права авторів творів науки, літератури і мистецтва. Виникнення, здійснення та межі авторських прав.
Поняття особистих немайнових прав автора. Загальна характеристика особистих немайнових прав автора. Природа особистих немайнових прав. Право авторства. Право на авторське ім’я. Право на оприлюднення твору та на його відкликання. Право захисту честі і репутації автора.

Поняття та загальна характеристика майнових прав автора. Класифікація майнових авторських прав. Поняття та види винагороди за використання творів автора. Загальна характеристика права слідування. Випадки вільного використання творів. Строк охорони майнових прав автора.

Поняття та ознаки автора. Первісне авторське право. Похідне авторське право. Умови що ставляться до твору науки, літератури та мистецтва. Здійснення автором комплексу своїх прав самостійно. Здійснення авторських прав з допомогою представників. Правонаступники як суб'єкти здійснення авторських прав. Причини переходу твору до суспільного надбання. Права та обов'язки членів суспільства по відношенню до твору, який перейшов до суспільного надбання.

Поняття авторського договору. Зміст та сторони авторського договору. Права та обов'язки сторін в авторському договорі. Припинення та розірвання авторського договору.


Змістовний модуль 2 Суміжні права

Тема 4. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав

Умови, що ставляться до об'єктів суміжних прав. Умови, що ставляться до виконання як до об'єкту суміжних прав. Умови, що ставляться до фонограми (відеограми) як до об'єкту суміжних прав. Умови, що ставляться до програм організацій мовлення як до об'єкту суміжних прав.

Поняття суб'єктів суміжних прав. Види суб'єктів суміжних прав. Поняття та види співавторства у суміжних правах.
Тема 5. Права виконавців виробників фонограмм, виробників відеограм. Права організацій мовлення. Управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав

Поняття та зміст прав виконавців. Майнові права виконавців. Особисті немайнові права виконавців. Строк охорони прав виконавців.

Поняття та зміст прав виробників фонограм. Майнові права виробників фонограм. Особисті немайнові права виробників фонограм. Строк охорони прав виробників фонограм.

Поняття та зміст прав організацій мовлення. Майнові права організацій мовлення. Особисті немайнові права організацій мовлення. Строк охорони прав організацій мовлення.

Цілі управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. Організації, що здійснюють управління майновими правами інтелектуальної власності на колективній основі. Поняття колективного управління та його роль у здійсненні авторського права і суміжних прав. Види організацій колективного управління.
Тема 6. Захист авторських прав. Відповідальність за порушення авторського прва та суміжних прав Поняття та порядок захисту авторського права та суміжних прав. Види порушення авторського права та суміжних прав. Цивільно-правовий порядок захисту авторського права

Адміністративна відповідальність з порушення авторського права та суміжних прав. Кримінальна відповідальність за порушення авторського

права та суміжних прав. Норми щодо державного контролю за виготовленням та розповсюдженням товарів, які містять об’єкти авторськогоправа та суміжних прав Проблема захисту авторських прав в мережі Інтернет. Порушення авторських прав електронними сайтами. Засоби та способи захисту авторського права в мережі Інтернет. Визначення основного поняття плагіат.. Різниця плагіату і піратства..Шляхи виявлення плагіату. Інтернет - сервіси для пошуку плагіату
Рекомендована література

Базова

1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. (Зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV) // Відомості Верховної Ради України. - 2005.- №2. – Ст. 44

2. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р.) // Закони України / Інститут законодавства при Верховній Раді України. - К., 1998.- Т.14.- С.468-492.

3. Всесвітня конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 р. // Интеллектуальная собственность: нормативно - правовые акти // Под общ. ред. А.Д. Святоцкого, В.П. Петрова. - Т. 2. - К.: Ин Юре, 1999.

4. Конвенція про утворення Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14 липня 1967 р. // Интеллектуальная собственность: нормативно - правовне акти / Под общ. Ред. А.Д. Святоцкого, В.П. Петрова. - Т. 2. - К.: Ин Юре, 1999.

5. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=998_012

6. Кодекс законів про працю України, затверджений Законом Української РСР від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1971. - № 50. - Ст.375 (з наступ. змінами).

7. Кримінальний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26. – Ст.1311

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийнятий Верховною Радою України 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122

9. Митний Кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38-39. - Ст. 288

10. Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_045&print=1

11. Цивільний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003.- №40-44. - Ст. 356

12. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №14.- Ст. 64.

13. Закон України “Про архітектуру і архітектурну діяльність” від 20 травня 1999 р. // Юридичний вісник України.- 1999.- №26.- С.4.

14. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 року №2627-ІІІ // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 43. – Ст. 214

15. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності" від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001.- № 23.- Ст.117.

16. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- №49.- Ст.682.

17. Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10 грудня 1991 року // ВВР. - 1992. - №10. - Ст.137.

18. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», прийнятий Верховною Радою України 18 березня 2004 року № 1629-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004.- № 29. – Ст. 367

19. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- №36.- Ст.64.

20. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” від 5 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №31.- Ст. 286.

21.Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11січня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 7. – Ст. 260.

22. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- №10.- Ст.138.

23.Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 48.- Ст.650.

24. Закон України “Про кінематографію” від 13 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1998.- №22.- Ст.114.

25. Закону України "Про міжнародні договори України" від 22 грудня 1993 року. // ВВР. -1994. - № 10. - Ст.45.

26. Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу” від 10 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- №9.- Ст.56.

27. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування», прийнятий Верховною Радою України 17 січня 2002 року № 2953-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- № 17. – Ст. 121

28. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 8 червня 2000 р. // Урядовий кур’єр.- 2000.- 12 липня.

29. Закон України “Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 р., зміненого 2 жовтня 1979 р.)” від 31 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- №21.- Ст.155.

30. Закон України «Про ратифікацію Угоди про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав», прийнятий Верховною Радою України 27 січня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995.- №5. - Ст. 32

31. Закон України «Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами», прийнятий Верховною Радою України 10 листопада 1994 року № 237/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 46. – Ст. 415

32. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», прийнятий Верховною Радою України 23 березня 2000 року № 1587-III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 24. - Ст.183

33. Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №10.- Ст.43.

34. Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 5-6.- Ст.46.

35. Постанова Кабінету Міністрів України ,Дро державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір" від 27 грудня 2001 р. // Офіційний вісник. - 2001. - №52. - Ст. 2369.

36. Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. №545 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. № 938) // Офіційний вісник України. – 1997. - № 35. – Ст.95; 2001. - № 33. – Ст.1536.

37. Постанова Кабінету Міністрів України “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 52.- Ст. 2369.

38. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання обєктів авторського права і суміжних прав” від 18 січня 2003 р. № 72 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 5. – Ст. 129.

39. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності” від 17 травня 2002 р. № 674 // http://www.rada.gov.ua

40. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" від 28 квітня 2001 р. № 412 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 18.- Ст. 790.

41. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати” від 18 січня 2003 р. № 71 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 5. – Ст. 128.

42. Постанова Кабінету Міністрів України "Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів науки і мистецтва" від 18 листопада 1994 р. №784 // Збірник постанов Уряду України. - 1995.- №2.- Ст. 33.

43. Указ Президента України “Про Всеукраїнське агентство авторів” від 5 жовтня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № . – Ст. 375.

44. Указ Президента України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” від 27 квітня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – Ст.783.

45. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування” від 30 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 9. – Ст. 459.

46. Про виплати авторської винагороди. Роз’яснення Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 28 грудня 1998 р. № 18-6443 // Правове регулювання видавничої справи в Україні. Бюлетень законодавства і юридичної практики в Україні. – 2000. – № 12. – С.169-170.

47. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України вiд 10.06.2004 N 04-5/1107.

48. Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 N 311 (з наступними змінами).

49. Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 08.10.2003 № 01-8/1199.

50. Щодо виплат за використання авторських та суміжних прав. Лист Національного банку України від 4 березня 1998 р. № 13-135/413-1626 // Правове регулювання видавничої справи в Україні. Бюлетень законодавства і юридичної практики в Україні. – 2000. – № 12. – С.169-170.

51. Щодо деяких питань про застосування господарськими судами законодавства про інтелектуальну власність. Лист Вищого господарського суду вiд 14.01.2004  № 05-3/31.


Допоміжна

Спеціальна література


 1. Google получила патент на простейший поисковый інтерфейс [Електронний ресурс]: http://lenta.ru/news/2009/09/03/google/

 2. The Cambridge Dictionary [Electronic resource] — Access mode : http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/blog_1.

 3. The Macmillan Dictionary [Electronic resource] — Access mode : http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/blog.

 4. The Merriam Webster Dictionary [Electronic resource] — Access mode : http://www.merriam-webster.com/dictionary/blog?show=0&t=1309510077.

 5. Авторское право и смежные права. Закон, конвенции, договоры и соглашения / Сост. С.А.Судариков.- Минск, 1998.

 6. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / За ред. А.С.Довгерта. – Книга 1: Нормативно-правові акти і документи. Європейська інтеграція України. – К., 2001. – 520 c.

 7. Амангельди А. Авторський договор как основаниє возникновения обязательств //Теорія і практика інтелектуальної власності. – №4 – 2009. – С. 18 – 31

 8. Андрощук Г. Приєднання України до міжнародних договорів з інтелектуальної власності стане кроком на шляху до СОТ: комент. фахівця // Світ. - 2001. - Жовт.- С. 37-40.

 9. Андрощук Г. Проблеми правової охорони неоригінальних баз данних //Теорія і практика інтелектуальної власності. – №1 – 2009. – С. 14 – 28.

 10. Афанасьєва К. Авторське право: практичний посібник / К. Афанасьєва. – К.: Атіка, 2006. – 224 с.

 11. Базилевич В. Інтелектуальна власність / В. Базилевич. – К.: Знання, 2008. – 431 с.

 12. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. - 535 с.

 13. Бершадський О. Поняття та ознаки твору в авторському праві // Право України.- 2000.- №4.

 14. Близнец И., Леонтьев К. Всемирная конвенция об авторском праве: основные принципи и положення. // Интеллектуальная собственность. - 2004.- №3.- С. 4-8.

 15. Бондаренко С, Коротаєва Ю. Досвід Угорщини у галузі дотримання і захисту авторських прав //Інтелектуальна власність. - 2003. - № 1. - С. 3.

 16. Бондаренко С. Авторське право і суміжні права / С. Бондаренко. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 288 с.

 17. Бондаренко С. Захист авторського права і суміжних прав у національному законодавстві. // Інтелектуальна власність. - 2001. - № 9- 10. -С.15-18.

 18. Бондаренко С. Колективне управління правами суб’єктів авторського права і суміжних прав - невід’ємнй елемент сучасної системи охорони прав інтелектуальної власності // Матеріали щорічної конференції Асоціації правників України.- К. : Видавництво «Еліт Прінт». – 2004. – С. 75-88.

 19. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 288 с.

 20. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: навч. посібник. К.: ІІВП, 2004. - 258 с.

 21. Бочарова Н. Права інтелектуальної власності ЄС. Гармонізація з національним законодавством // Віче. – 2006. - № 13. – С. 16-22

 22. Бочарова Н. Угода ВОІВ-СОТ - важливий документ у сфері міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності //Інтелектуальна власність. - 2005. - № 5. - Ст. 13-18.

 23. Брижко В.М. До питання охорони об’єктів і захисту прав у сфері інтелектуальної власності // Вісник Академії управління МВС. -2009. -№3. –С.35-48;

 24. Ващинець І. І. Деякі питання визначення правового статусу творів мультимедіа / І. І. Ващинець // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 4. — С. 98-105.

 25. Ващинець І. Проблеми реалізації права слідування на Україні //Інтелектуальна власність. - 2003. - № 3. — С. 23-28.

 26. Власність інтелекту (збірник статей) / Л.Й. Глухівський. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності, 2002. – 140 с.

 27. Власюк Н. Трансформація законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність. – 2003. - № 11. – С. 3-6

 28. Галянтич М. Оцінка нематеріальних активів об’єктів приватизації // Право України.- 1999.- № 4.

 29. Герасименко В., Луб’яна Е., Солощук М., Федченко Л. Договірні правовідносини при створенні та використанні об’єктів інтелектуальної власності // Право України.- 1999.- №7.

 30. Германова О. Охорона авторських прав в контексті міжнародних договорів //Інтелектуальна власність. - 2005. - № 6. - Ст. 17-19.

 31. Глоссарий терминов по авторському праву и смежным правам. Публикация ВОИС № 827 (EFR). Женева, 1981. – 213 с.

 32. Глухівський Л. Деякі новації в авторському праві і суміжних правах // Інтелектуальна власність. – 2001. - № 12. – С. 13-16

 33. Гончарова И. Защита авторского права в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998.- № 10.

 34. Гордієнко С. Пізнання сфери захисту інтелектуальної власності в Україні: методологічні проблеми. – К., 2008. – 140с.

 35. Григорян С.А. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) // Государство и право.- 2000.- № 4.

 36. Даневич Б. Распределение прав на авторство. Проблемные аспекты распределения прав интеллектуальной собственности между работником и работодателем / Б. Даневич, С. Крахмалева. // Юридическая практика. – 2009. – № 39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yurpractika.com/ article.php?id=100097993.

 37. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сб. статей / Исслед. центр частного права. М.: «Статут», 2003. - 416 с.

 38. Дроб’язко В. Міжнародна охорона авторського права і суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. - № 6. – С. 3-11

 39. Дроб’язко В. Правове регулювання авторських прав в Європейському Союзі //Теорія і практика інтелектуальної власності. – №1 – 2009. – С. 3 – 14.

 40. Дроб’язко В. Становлення системи правової охорони авторського права і суміжних прав в Україні // Інтелектуальна власність. – 2008.- № 8. – С. 4-9

 41. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. К.: Юрінком Інтер, 2004. - 512 с.

 42. Дроб’язко Р. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності і законодавство України про авторське право і суміжні права // Право України.- 1999.- № 8.

 43. Дроб'язко В. Національні та міжнародні стандарти охорони авторського права та суміжних прав // Інтелектуальна власність. - 2002. - № 5. - С. 14-20.

 44. Дроб'язко В. Супутникове мовлення та авторське право //Інтелектуальна власність. - 2001. - № 8. - Ст. 24-28.

 45. Дроб'язко В.П. Європейський досвід колективного управління правом слідування. // Інтелектуальний капітал. -2002. - №2. - С.20-29.

 46. Дроб'язко Р. Інтеграція України до Європейського Союзу в галузі авторського права і суміжних прав. // Інтелектуальна власність. - 2000. - №6-7. - С.22- 26.

 47. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред. д.ю.н., проф. Л.М. Энтин. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2007. – 960 с.

 48. Еннан Р. Авторське право та суміжні права в Європейському Союзі // Юридический вестник. – 2006. - № 4. – С. 152-157

 49. Еннан Р. Інтелектуальна власність у праві Європейського Союзу // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2006. - № 2. – С. 78-83

 50. Еннан Р. Формування європейських стандартів охорони авторських і суміжних прав // Україна – ЄС – Європа: нові виклики та модернізація відносин. Збірник матеріалів VІI міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів УАЗТ. ­- К.: УАЗТ, 2007 – С. 181-183

 51. Ефективність застосування законодавства в сфері авторського права і суміжних прав (Інформація з матеріалів ДДІВ до вересневих слухань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти) // Інтелектуальна власність. – 2008. - № 8. – С. 10-19

 52. Єременко А. В. Інтернаціональний характер інтелектуальної власності // Економіка та підприємництво: 36. наук. пр. - К., 2005. - Вип.8. -С. 65-71.

 53. Жаров В. Адміністративний порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні // Право України.- 1999.- № 5.

 54. Жаров В. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: удосконалення правового регулювання // Право України.- 1999.- №3.

 55. Жаров В., Шевелева Т. Дев'ятий раунд переговорів Україна - СОТ: досягнення у сфері інтелектуальної власності: [Шлях України до Світової організації торгівлі (СОТ) ] // Інтелект, власність. - 2002. - № 7 - 8. - С. 3 - 6.

 56. Жаров В., Шевелёва Т. Путь к цивилизованному рынку интелектуальной собственности начинается с таможенной границы // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1997.- №4.

 57. Жаров В., Шевелева Т. Шлях до світової організації торгівлі: чи готова Україна виконувати зобов'язання у сфері охорони інтелектуальної власності. // Інтелектуальна власність. - 2001. - № 8. - С.21-25.

 58. Жаров, В. О. Право інтелектуальної власності в системі права України : навчальний посібник [Текст]: / В. О. Жаров ; навчально - науковий виробничий комплекс «Академія інтелектуальної власності», Український інститут інтелектуальної власності і права К ., 2008. — 108 с.

 59. Завальная Ж. Авторський договір та його види: окремі питання // Право України.- 2000.- №8.

 60. Завальная Ж. До питання про відповідальність автора за видавничим договором // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 4.

 61. Завальная Ж. Издательский договор: предмет, права автора и издателя // Предпринимательство, хозяйство и право.- 2000.- №1.

 62. Зотін С. Міжнародні стандарти у галузі захисту прав інтелектуальної власності //Інтелектуальна власність. - 2000. - № 8-9. - С. 15.

 63. Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: сб. научных трудов. Т.1/ под ред. В.Н. Лопатина. – М.: «Издательство Юрайт», 2008

 64. Интернет-СМИ: Теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. М. М. Лукиной.— М.: Аспект Пресс, 2010. — 348 с.

 65. Ільков В. В. Особливості законодавчого забезпечення процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері авторського права // Наше право. – 2008. - № 2. – С. 75-78

 66. Інтелектуальна власність в Україні. Нормат. база / Упорядкув. О.М. Роїна. – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2005. – 398 с.

 67. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. Вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – Т. 2: Авторське право і суміжні права / С.О. Довгий, В.С. Дроб’язко, В.О. Жаров та ін.; За заг. ред. Г.І. Миронюка, В.С. Дроб’язка. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 460 с.

 68. Інтелектуальна власність. Закони України. Упоряд. В.О. Жаров, А.М. Горнісевич, М.О. Василенко. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності. Державне підприємство «Український інститут промислової власності», 2007. – 410 с.

 69. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник / За ред. д.т.н. Цибульова П.М. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 276 с.

 70. Інтелектуальна власність: Словник-довідник. – К.: Ін юре, 2000.

 71. Калениченко П.. Колективне управління майновими авторськими і суміжними правами у музичному шоу-бізнесі України // Часопис Київського університету права. – 2007. - № 1. – С.119-123.

 72. Калениченко П.А. Охорона авторського і суміжних прав у музичному шоу-бізнесі України: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право // Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2008. – 204 с.

 73. Каміл Ідріс Інтелектуальна власність – потужний інструмент економічного зростання. – К.: Укрпатент, 2006. – 372 с.

 74. Капіца Ю. Напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Право України. - 2005. - №1. - С. 66-70

 75. Кольридж С. Актуальні проблеми захисту авторського права в мережі Інтернет // Юридичний журнал. - 2005. - № 5. - С. 113-114.

 76. Комзюк Л.Т. Адаптація законодавства України про охорону «нових» суміжних прав до законодавства ЄС // Право України. – 2007. - № 5. – С. 82-85

 77. Комзюк Л.Т. Деякі проблеми гармонізації авторського права ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. - № 5. – С. 59-64

 78. Кузнєцов М. Патентознавство та авторське право. – К.: Кондор, 2009. – 446 с.

 79. Левчун О. Колективне управління інтелектуальною власністю // Юр.Газета. – 2008. - № 21 (156).

 80. Липцик Делия. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисл. М.Федотова. М.: «Ладомир»; Изд-во ЮНЕСКО, 2002. - 788 с.

 81. Лукомський В. Правовий захист виробників комп’ютерних програм // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1999.- №8.

 82. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. осібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів .- К.: Юрінком-Інтер, 2008. – 285 с.

 83. Мазуренко С.В., Еннан Р.Є. Генеза права інтелектуальної власності Європейського Союзу // Держава і право. – 2007. – Вип. 32. – С. 263-268

 84. Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав (издание второе, переработаное и дополненое). - М.: Русский Двор, 2000. - 240с.

 85. Мельник О. Особисті немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності: деякі питання // Право України.- 2001.- №7. – С. 83-85.

 86. Мельник О. Управління майновими правами суб'єктів авторських і суміжних прав: проблемні питання //Право України. - 2002. - № 6. - С. 90-93.

 87. Мельник О.М. проблеми охорони прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні: Монографія. - X., 2002.

 88. Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав: погляд на проблему // Право України. – 2003. - № 4. – С. 72-75

 89. Минков А. Международная охрана интеллектуальной собственности. - СПб.: Питер, 2001. - С. 260

 90. Мікульонок І. Основи інтелектуальної власності. – К., 2008. – 232 с.

 91. Нагорнюк М. В. Удосконалення національного законодавства України в сфері захисту прав інтелектуальної власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - К., 2001. - Вип.29, ч.1. - С.219-222.

 92. Насадюк А. Сельпом по музыке / Насадюк А. // Юридическая практика. – 2009. - № 31.

 93. Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України: У 2 т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т. 1. – 832 с.

 94. Негрескул В. Природа права інтелектуальної власності. //Інтелектуальна власність. - 2003. - № 3. - С. 3-7.

 95. Новолаева Е. Права на служебные произведения / Е. Новолаева // Юридическая практика. – 2004. – № 46 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yurpractika.com/ article.php?id=10004047.

 96. Основы интеллектуальной собственности. – К.: Ін юре, 1999. – 600 с.

 97. Охорона інтелектуальної власності в Україні: монографія / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та інші. – К.: Форум, 2002. – 319 с.

 98. Петренко І. Питання виявлення плагіату в літературних творах //Теорія і практика інтелектуальної власності. – №4 – 2009. – С. 11–18

 99. Підопригора О. Авторське право і суміжні права в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальна власність. - 2004. – № 2. – С. 16-19

 100. Підопригора О. Кодифікація законодавства України про авторське право і суміжні права (проблемні моменти) // Право України. - 1999.- №3.

 101. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів. – К.: Юрінком – Інтер, 1998. – 336 с.

 102. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / За ред. Ю.М.Капіци: кол. Авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 1104 с.

 103. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: підручн. для студ. ВНЗ/ МОН України; За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 2-ге переробл. та доповн.- К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

 104. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 696 с.

 105. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. — К.: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.

 106. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. — К.: «Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.

 107. Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: галузеві аспекти / Кол. авторів: О.П. Орлюк, О.Д. Святоцький, Т.С. Демченко, В.М. Крижна, О.О. Стефан та інші. – К., 2006. – 416 с.

 108. Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти авторського права і суміжних прав: оглядовий лист Вищого господарського суду України від 06.05.2005 N 01-8/784 // www.arbitr.gov.ua

 109. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну власність // Право України.- 2000.- № 3.

 110. Пятницький В.Т. Медведєв В. Вступ до світової організації торгівлі як вирішальний крок на шляху інтеграції України до ЄС. - Тернопіль: Лілея, 2000.-311с.

 111. Святоцький О., Федченко Л. Нематеріальні активи як складова майна підприємств, установ та організацій // Право України.- 1998.- № 6.

 112. Семилетов С.И. Информация как особый нематериальный объект права // Государство и право.- 2000.- № 5.

 113. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации / А. П. Сергеев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 752 с.

 114. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.- М., 2008. – 397 с.

 115. СМИ в пространстве Интернета : учебное пособие / Лукина М. М., Фомичева И. Д. — М.: Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2005. – 87 с.

 116. Степанов О. Международные меры защиты интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2003. - №1. - С. 37-42

 117. Структура проекту Закону України “Про професійне представництво у сфері інтелектуальної власності” // Право України.- 2000.- №4.

 118. Ступка О. «Правовласнику», ти - хто? або «американці» та «індіанці» музичної індустрії // Інтелектуальна власність. – 2007. - № 1. – С. 46-48

 119. Судариков С. Гармонизация нацио­нального законодательства в области авторского права и смежных прав с но­выми международными нормами // Ин­теллектуальная собственность. Автор­ское право и смежные права. - 2001 - № 9. - С. 41-45

 120. Судариков С.А. Основы авторского права. Минск: Амалфея, 2000. - 512 с. Судариков С.А. Интеллектуальная собственность. - М, 2008. – 465 с.

 121. Тверезенко О. Договір про розподіл виключних майнових авторських прав на твори, створені у зв’язку з виконанням службових обов’язків / О. Тверезенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць Приазовського державного технічного університету. – Том 1. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv. gov.ua/ portal/Soc_Gum/Tpaeiv/2010_1/14.pdf.

 122. Терещенко О. Проблеми захисту службових творів (креслень та технічної документації) / О. Терещенко // Право України. –2003. – № 9. – С. 104-109.

 123. Фичор М. Интернет-договоры ВОИС: основные вопросы охраны авторского прав и смежных прав в цифровой бреде // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2001. - №6. – С. 46-49

 124. Цибульов П.М. Введення до інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: Держ. інст. інтел. власн., 2008. – 124 с.

 125. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2004. – 56 с.

 126. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – Т. 1. Загальна частина – 696 с.

 127. Цивільне право України: Підручник: у 2-х книгах / Дзера О.В. (керівник авт. кол.), Боброва Д.В., Довгерт А.С. та ін.; За ред. Дзери О.В., Кузнєцової Н.С. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Книга 1. – 720 с.

 128. Чеботарьов В. Становлення в Україні національної системи охорони авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність. - 2001. - № 1-2. - С. 28.

 129. Черевко Г. Інтелектуальна власність. – К.: Знання, 2008. – 412 с.

 130. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. Харків: Вид-во НУВС, 2002. - 368 с.

 131. Штефан А. Циввільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав //Теорія і практика інтелектуальної власності. – №2 – 2009. – С. 41–52

 132. Штефан О. Рекламаяк самостійний об’єкт авторського права //Теорія і практика інтелектуальної власності. – №5(43) – 2008. – С. 3–11.

 133. Энтин В. Авторское право и смежные права в европейском праве // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2004. - № 9-11. - С. 40-48, 20-31, 53-61

 134. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: „Укр. енцикл., 1998. – т. 5: П – С., 2003. – 736 с.

 135. Юскович-Жуковська В.І. Вальковець А.С. Отримання авторської винагороди в мережі інтернет // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Випуск 3 (47). – Рівне: НУВГП. -2009. -С 237-244;

 136. Ярошевська Т. Кому повинні належати права на службові винаходи? /Т. Ярошевська // Право України. – 2008. – № 4. – С. 41–44.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка