Закон України про мови. Конфесійний стиль. Мовні норми сучасної української літературної мови. Труднощі української словозміни та словотворення. Роль Галичини у формування української літературної мовиСкачати 256.08 Kb.
Дата конвертації04.01.2018
Розмір256.08 Kb.
ТипЗакон
Навчальна дисципліна

УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”
САМОСТІЙНА РОБОТА

3-й семестр

Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування
Теми для самостійного опрацювання

  1. Статус української мови як державної. Закон України про мови.

  2. Конфесійний стиль.

  3. Мовні норми сучасної української літературної мови.

  4. Труднощі української словозміни та словотворення.

  5. Роль Галичини у формування української літературної мови.

  6. Українська мова у ХІХ-ХХ століттях: особливості лінгвоциту.

  7. Внесок Т. Шевченка та І. Котляревського у формування сучасної української літературної мови.

  8. Засоби забезпечення статусу престижу української мови: історичний досвід.

  9. Історія становлення та особливості офіційно-ділового стилю.

  10. Мовна культура людини ‒ дзеркало її духовної культури.Завдання для самостійного виконання

1. Законспектувати з Конституції України статті, що стосуються української мови.

2. Дібрати із різних джерел 5 висловлювань видатних письменників, учених, відомих суспільних діячів про українську мову, вивчити напам’ять.

3. Встановити і записати риси, які вирізняють українську мову з-поміж інших слов’янських мов.

4. Здійснити порівняльну характеристику усної і писемної форм сучасної української літературної мови.

5. Написати твір-мініатюру на тему „Рушієм національного є дух, а екзистенцією духу є мова” (Вільгельм Гумбольдт).

6. Скласти таблицю ознак культури мовлення. Навести приклади до кожної ознаки.

7. Продемонструвати образність та виразність мовлення, зачитавши зразок прозового художнього тексту чи продекламувавши улюблений або власний вірш.

8. Скласти таблицю мовних норм. Навести приклади до кожної норми.

9. З’ясувати, чим викликана змістова недосконалість речень. Відредагувати їх

1. Після того, як діти закінчують малювати, збираю їх і вивішую на дошку, приготовлену заздалегідь (із конспекту виховательки). 2. жаби допомагають людям з’їдати їх шкідників (із шкільного твору). 3. Довідка видана Черенку А. Г. в тім, що він дійсно здав свою шкуру на вичинку (з довідки ательє). 4. З нового року у нас для кожної доярки підключена гаряча вода, і вона тепер дає чисте молоко ( з газети). 5. Направляю шофера Бірюкова і прошу ще сьогодні заправте його бензином, бо він допізна возив телят по фермі (із супровідного листа).10. Визначити, до якого стилю належать наведені тексти

А. Учасники пленуму правління Київської письменницької організації закликають усіх літераторів, незалежно від їхніх політичних поглядів і естетичних переконань, до єдності та взаєморозуміння в ім’я розвитку українського письменства, подальшого поступу національно-культурного відродження.

Б. Якось раз над містечком стояла тиха місячна, літня ніч. Високо, трохи не серед неба, стояв місяць, ясний, блискучий, повний. Синє небо аж лисніло, а ясний місяць неначе одлип од неба, висів, як блискуча куля, над самісіньким містом, заглядаючи в Рось. Надворі ясно, хоч голки визбирай! (І. Нечуй-Левицький).

В. Стаття 8. Захист мов

Будь-які привілеї чи обмеження прав особи за мовною ознакою, мовна дискримінація неприпустимі.

Публічне приниження чи зневаження, навмисне спотворення української або інших мов в офіційних документах і текстах, створення перешкод і обмежень у користуванні ними, проповідь ворожнечі на мовному ґрунті тягнуть відповідальність, встановлену законом.

Г. Панас Михайлович поправив радюгу на драбиняку:

– То сідайте, сідайте, коли до нас на вчителювання збираєтесь.

– А звідки ви знаєте, що на вчителювання? – знову дивується Богдан.

– По ваших статках, що вмістилися в один чемодан, – глипнув веселим оком на Богданову ношу. – Можу навіть сказати, що там маєте. (М. Стельмах).

Ґ. Синоніми – це слова, які відрізняються звуковим складом, але означають назву одного поняття з різними відтінками в його значенні або з різним стилістичним забарвленням.

11. Пояснити призначення таких словників. Навести приклад з кожного

а) діалектний словник; б) етимологічний словник; в) зворотний словник; г) ономастичний словник; ґ) перекладний словник; д) словник епітетів; е) словник мови письменника; є) термінологічний словник.12. Описати (самостійно або з допомогою джерел) один і той самий предмет або поняття в різних стилях (письмово).

13. Записати слова у три колонки: у першу – з м’яким знаком, у другу – з апострофом, у третю – слова, у яких ні м’який знак, ні апостроф не пишуться

Розм…якнути, пір…їна, т…м…яний, моркв…яний, Св…ятослав, д…огот…, під…язичний, ручен…ка, сузір…я, пісен…ці, бан…щик, бал…ці, міс…кий, черв…як, Захар…їн, компан…йон, лял…ці, смієш…ся, Натал…чин, арф…яр, рум…яний, дзв…якнути, міл…йон, лікар…, об…єм, мен…шіс…т…, кін…чик, цв…яшок, стіл…ці, міжбрів…я, краков…як, черешен…ці, різдв…яний, пам…ятка.14. Поставити на місці крапок потрібні літери. Пояснити правопис

Шел…ст., стр…міти, брат…к, бл…щати, закр…вати, пал…во, справ…дливий, тр…вога, вул….чка, тигр…ня, бер…зень, зав…вати, прапорщ…к, бр…ніти, гл…бокий, вовч…ня, б…нтежний, слов…чко, ш…птатися, пряд…во, хв…лястий, зуп…нитися, м…даль.15. Від поданих слів утворити прикметники за допомогою суфікса –ськ-

Чорнухи, Прага, Бахмач, Овруч, Золотоноша, Кременчук, Закарпаття, Прилуки, Запоріжжя, Кавказ, киргиз, казах, товариш, матрос, білорус, молодець, чех, Одеса, Донецьк.16. Переписати текст, поставити пропущені розділові знаки. Пояснити пунктограми

Українські прізвища

Вуличні прізвиська значна частина яких побутує сьогодні у поважній ролі офіційних прізвищ належать до найколоритнішої групи особових найменувань. Вони є своєрідною енциклопедією народного побуту духовної культури. В них яскраво відбився національний характер українця його схильність до жарту дотепу веселого влучного слова.

Значеннєвий діапазон прізвищ які походять від вуличних прізвиськ є надзвичайно широким. Вони могли вказувати на якусь рису зовнішності або вдачі першого носія прізвиська як наприклад Безбородько Білоус Голобородько Безух Безпалько Бородай Довгань Мовчан Стогній Шумило Червонописький Кривобок Довгошия Тонконіг Криворучко Худаш.

Причини значно широкого порівняно з іншими народами побутування серед українців колоритних прізвищ з виразним гумористичним відтінком у значенні слід шукати в нашій історії. Адже величезна кількість учасних українських прізвищ кувалась у горнилі Запорізької Січі. Саме тут вперше виникла потреба офіційної реєстрації великого числа козаків. За звичаями Запорізької Січі новоприбулий до війська повинен був прибрати нове прізвисько під яким його записували до козацьких реєстрів. Під час процедури вибору нового наймення січове товариство мало слушну нагоду повною мірою виявити свою схильність до жарту й дотепу. Породженням відчайдушного й розкутого духу запорізького січового товариства є очевидно така своєрідна не лише за значенням сполучуваних основ а за самим способом творенням група прізвищ що не має аналогій в антропонімії інших слов’янських мов як Затуливітер Неїжборщ Недайкаша Непийвода Непийпиво Задерихвіст Нагнибіда Убийвовк Паливода Перебийніс Покиньчереда Куйбіда та ін. (Л. Масенко).

17. Законспектувати з навчального посібника Н. Д. Бабич про особливості наголошування прізвищ (Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. ‒ Львів : Світ, 1990. ‒ С. 41-43).

18. Переписати, прочитати вголос, правильно наголошуючи наведені слова; проставити наголоси (у тому числі й дублетні), перевірити їх за словником і з’ясувати причини допущених помилок.

Адже, алфавіт, аналог, антипатія, апостроф, байдуже, видання, виразний, вразити, вчення, громадський, громадянин, гуртожиток, директори, дочка, дояр, екскурс, експерт, епілог, жадоба, жалоба, жевріти, живопис, завдання, завжди, знахідка, зокрема, каталог, кулінарія, літопис, мабуть, милостивий, навшпиньки, насамперед, ненависть, новий, одинадцять, подруга, порядковий, приятель, разом, спина, скарби, убрання, урочистий, усмішка, фаховий, феномен, черговий, шкереберть.19. Прочитати вголос слова, звертаючи увагу на вимову звуків, що передаються на письмі виділеними літерами

Голубка, важкий, народжується, берег, віз, обмазка, скубти, їжте, розцілуватися, екзальтований, мороз, казка, хліб, загородив, просьба, здібності, зубець, бац, щедрувати, подружжя, сніг, рано-вранці, защебетав, перелаз, перелазь, ґудзик, смачний, шістсот, швидший, вартість, блюдце, винуватця, хвощ.20. Відредагувати твір Костя Гордієнка, у якому зібрано кілька типових помилок у вживанні лексичних засобів

Галина


Галина перебувала в колгоспі на гарному рахунку. Вона домоглася успіху шляхом сумлінної праці. Хоч напочатку з нею не хотіли рахуватися. Це їй коштувало чималих зусиль. Трудова наполегливість викликається заінтересованістю дівчини в збільшенні виходу продукції. І цього аж ніяк не можна скинути з рахівниці. Збоку вона виглядала цілком щасливою. Спочатку вона лише намацувала новий стиль в роботі, та згодом розгорнула свою діяльність. В кінцевому рахунку вона перемогла.

21. Відредагувати текст

Вимоги до керівника

Керівник постійно повинен пам’ятати, що його особовий приклад являється самим найважливішим засобом впливу на підлеглих. Перш за все керівник не повинен допускати розходження слів і справ. Якщо ж не вдалось здержати дану обіцянку, то слід, вибачаючись, свою недоробку визнати, а не перекладати відповідальність за невиконання зобов’язання на других.

Перед тим як закликати і змушувати других працівників добре і якісно працювати, керівник повинен сам добросовісно виконувати свої службові обов’язки і вимоги морального кодексу фірми.

Менеджер має бути об’єктивним у спілкуванні з людьми і справедливим. Керівник не має права бути злопам’ятним. Керівник має бути терпимим до звичок і слабостей підлеглих, не заважаючи роботі. Перед тим як наказувати працівників, слід розібратися у причинах їхнього поганого відношення до своїх службових обов’язків.

Працівникам приходиться часто звертатися до керівництва з різними проханнями. Менеджеру не можна індиферентно відноситись до них. Якщо відсутня можливість допомогти, доцільно пояснити причини відмови.

Менеджеру корисно володіти знаннями по психології. Використовуючи їх, будуються взаємовідношення з оточуючими людьми. Аби не доводити себе до стресових станів, менеджер повинен правильно влаштовувати його робочий день, раціонально й ефективно використовувати вільний час, не переключатися на другі види діяльності.

22. Пояснити значення паронімів, 10 з них увести в речення

Авторитарний ‒ авторитетний, адрес ‒ адреса, адресат ‒ адресант, афект ‒ ефект, відносини ‒ відношення, виборний ‒ виборчий, громадський ‒ громадянський, декваліфікація ‒ дискваліфікація, дисциплінарний ‒ дисциплінований, дружний ‒ дружній, засуджувати ‒ осуджувати, мотив ‒ мотивація, талан ‒ талант.23. Зредагувати словосполучення

Заключати договір, повітка денна, я рахую, воєнна доктрина, військові дії, дякую Вас, виписка із протоколу, розмістити убитки, діюче законодавство, займати посаду, юридичне лице, слідуючий рік, приймати міри, від нічого робити, підводити підсумки, із сказаного слідує, крупним планом, глузувати над студентом, дякувати Василя, зраджувати друга, сміятися над товаришем, хворіти грипом, розглядати слідуючі питання.

4-й семестр

Професійна комунікація
Теми для самостійного опрацювання

1. Національні особливості ділового спілкування.

2. Ескіз власної візитної картки.

3. Вітальна промова з нагоди дня народження близької людини.

4. Сучасні технології паблік рілейшн.

5. Антиетикет сучасного студента.


Завдання для самостійного виконання

1. Підготувати прилюдний виступ, пов’язаний з майбутнім фахом.

2. Переписати текст, розставити розділові знаки. Виписати синоніми до слова ввічливість, за поданим взірцем пояснити їх значення

Ввічливість ‒ основа фахового спілкування

В Україні завжди високо цінувалася ввічливість у ставленні до людей. Про це зокрема свідчить чимало слів на позначення цієї якості ввічливий вихований ґречний запобігливий люб’язний обхідливий поштивий привітний уважний чемний шанобливий… Цю низку синонімів суттєво доповнюють слова запозичені з інших мов галантний делікатний коректний куртуазний тактовний тощо. Головним у цій низці є слово ввічливий. Інші синоніми називають різні відтінки ввічливості.

Ввічливість це чемність дотримання правил пристойності у вчинках і мовленні вияв вихованості. Це основа етикетної поведінки невід’ємна ознака нормальних взаємин між людьми.

Ще великий князь Володимир Мономах у славетному „Поученні” звертаючись до своїх дітей та всіх хто слухатиме цю його „грамотицю” радив при старших годиться мовчати премудрих слухати не лютувати словом не ганьбити нікого в розмові брехні остерігатись не проминути ніколи людину не привітавши її і добре слово їй мовити. Подібно міркували люди в інші часи та в інших краях. Іспанський філософ ХVІІ ст. Бальтасар Грасіан писав „Грубість шкодить у всьому навіть справедливому і розумному люб’язність усе скрашує позолотить „ні” підсолодить істину підрум’янить навіть старість. У всіх правилах важливо „як”…”.

Оце „як” ‒ як сказано написано поглянуто відреаговано як сидимо вітаємось їмо жестикулюємо тощо ‒ для культури спілкування має першорядне значення. Дуже часто саме від нього залежить успіх чи неуспіх контактів між людьми (Я. Радевич-Винницький).Взірець. Ввічливий ‒ який дотримується правил пристойності, виявляє уважність, чемний.

3. Написати твір-мініатюру на тему „Заговори, щоб я тебе побачив”.

4. Знайти помилки у поданих мовних формулах, записати правильні варіанти. З’ясувати, у яких етикетних ситуаціях ними послуговуються

1. Я вибачаюсь. 2. Моя фамілія Кривенко. 3. Даруйте, але Ви не відповіли на питання. 4. Я до Вас по такому ділу. 5. До зустрічі через пару днів. 6. Скажіть, будь ласка, скільки годин. 7. Ви вірно вчинили. 8. Ви, безперечно, праві. 9. Я розділяю Вашу стурбованість. 10. Вибачаюсь, але тут Ви не праві. 11. Усього Вам самого кращого. 12. Чи можна Вас поспитати?5. Знайти і записати 5 прислів’їв, приказок мовленнєво-етикетного змісту (наприклад, “будь ласка” не кланяється, а “спасибі” спини не гне).

6. Виписати з текстів художньої літератури звертання до коханої людини, до матері, порівняти з тими, якими послуговується сучасна молодь.

7. Записати у колонки вирази вітання, подяки, вибачення, прощання, співчуття: з Новим роком, на все добре, усе перемелеться, даруйте, спасибі, не можу, я вас розумію, вітаю, дякую, перепрошую, прощавайте, здрастуйте, не слід так перейматися, щиро вдячний, до зустрічі, салют, красно дякую, пробачте мені, щиро сумуємо, дозвольте відкланятися.

8. Прочитати текст, виписати у два стовпчики ґендерні особливості спілкування, доповнити їх не названими у тексті

Характер мовленнєвого спілкування, його стратегія, стиль, тональність великою мірою залежить від ґендерних і комунікативних статусів учасників спілкування.

Як засвідчує спостереження за живою мовною практикою, комунікативна поведінка жінок часто експресивна, надто емоційна, не завжди послідовна. Українські жінки значно краще аналізують емоції, настрій людини за мімікою і виразом обличчя, ніж чоловіки. Вони здатні розрізняти не менше десяти емоційних станів співрозмовника: сором, страх, відразу тощо. Чоловіки ж переважно зауважують один стан ‒ антипатію. Жінки здебільшого починають і підтримують розмову, а чоловіки контролюють і спрямовують її, виявляючи зацікавленість (тоді підтакують) або ж бажаючи змінити тему (тоді просто мовчать). Жінки вдвічі частіше вживають умовну форму, а в п’ять разів ‒ слова, що виражають оцінку повідомлюваного (напевно, очевидно, можливо, сподіваюся, слід гадати, безперечно тощо). Мовленню жінок властиві часті застереження, докладні пояснення, вибачення, незавершеність початих думок. У зорових контактах теж спостерігається певна відмінність між статями: жінки зазвичай відверто дивляться у вічі співрозмовника, чоловіки прямого погляду уникають (М. Стахів).

9. Підготувати повідомлення про національні особливості ділового спілкування представників зарубіжних країн (обрати країну).

10. Записати текст відповідно до правописних норм сучасної української літературної мови. Пояснити орфограми та пунктограми

Давно помічено що в ділових взаєминах вирішал..ну роль відіграють увага до спів/розмовника тактовніс..т.. та вмін..я не лише говорити а й т..рпляче й уважно слухати. За підрахунками науковців саме процес слухан..я істотний складник трудової діял..нос..ті загально/статистичного працівника не/виробничої сфери становить 45 % робочого часу тоді як говорін..я ‒ 30 % а 16 % і 9 % відповідно читан..я й писан..я.

Ділова бесіда буде мати поз..тивний резул..тат лише за умов уважного сприйнят..я спів/розмовниками точки зору й доказів свого партнера висловлених по суті із відповідною тактовною реакцією щодо отриманої інформації.

Ефект ділової бесіди залежить від того як учас..ники готуют..ся до неї чи знают.. якими принц..пами слід керуватися на окремих її стадіях и вміют.. контролювати свою поведінку під час розмови чи вміють перетворити розмову на плідний діалог чи враховують особливос..ті психології партнера (З підручника).11. Записати у вигляді правил, чого не можна ні в якому разі робити, щоб ділова бесіда була ефективною.

12. Зробити ескіз власної візитної картки певного виду (із сучасними чи майбутніми даними).

13. Підготуватися до участі у дискусії на тему „Інтелігентність ‒ це успадкована чи сформована риса людини?”. Дібрати матеріал за темою дискусії; визначити переконливі аргументи як на захист, так і проти кожної з альтернативних тез; продумати способи розгортання тієї чи іншої тези; сформулювати різні типи запитань до захисту тієї чи іншої тези; обміркувати відповіді на можливі запитання і заперечення.

14. Записати словосполучення правильно

Попадати в скрутне становище, згідно розпорядження, відповідно з постановою, виключення з правил, прийняти участь, повістка денна, дякую Вас, вести себе, прийняти заходи, особовий приклад, любе питання, здійснити вплив, проводити боротьбу, у самий найближчий час, думаючий студент, діюче законодавство, здавати екзамен, квартира з усіма зручностями, заключити договір, забезпечувати безпеку, передплата на газети і журнали, налисники з клюквою, таможний контроль, розбивати намет.15. Поставити наголос у поданих словах

Спина, дочка, каталог, кропива, листопад, новий, одинадцять, ознака, олень, подруга, напій, фаховий, шолом, завжди, випадок, черговий, діжа, до смаку, килим, фарби, бюлетень, вимова, беремо, вчення, документ, котрий, легкий, ненависть, по-новому, приятель, сантиметр, феномен, на сторінках.16. Укласти словничок (20 слів) відхилень від мовних норм на основі спостережень за мовленням політиків, дикторів українського телебачення і радіо, колег-однокурсників. До кожного слова чи виразу подати правильний відповідник.

17. Дібрати і записати 3-4 аргументи, щоб підтвердити такі думки:

1. Ставлення людей до Вас ніби віддзеркалює ваше ставлення до них (І. Томан); 2. Гарне виховання не в тому, що ти не проллєш соус на скатертину, а в тому, що ти не помітиш, якщо це зробить хто-небудь інший (А. Чехов); 3. Говорити багато й добре є дар гострого розуму, говорити мало й добре є властивість мудрого, говорити багато й погано означає дурня, говорити мало й погано є ознакою безумного (Ларошфуко); 4. Свобода ‒ це воля до особистої відповідальності (Ф. Ніцше).18. Сформулювати поради оратору-початківцю „Як подолати страх перед аудиторією”, „Критерії аналізу прилюдного виступу”.

19. Підготувати прилюдний виступ з проблем майбутнього фаху. Зробити риторичний аналіз промови за схемою:

1. Як оратор сформував тему, мету; 2. Яка композиція (вступ, основна, заключна частина) тексту і як вона спрямована на досягнення мети? 3. Логічність, послідовність і доцільність побудови промови; 4. Як сформульовано тези, наскільки вдало вибрано тип аргументації та види доказів? 5. Засоби активізації уваги слухачів; 6. Дотримання норм сучасної української літературної мови.20. Написати вітальну промову з нагоди дня народження близької людини.

21. Підготувати презентацію професії, яка опановується в університеті. Скористатися навідними питаннями: Чим приваблює обрана професія? Що Вам відомо про цей фах? (Історичний екскурс). Наскільки Ваша спеціальність важлива, актуальна сьогодні, перспективна? Які ділові, моральні якості допоможуть Вам у професійній діяльності? Ким Ви бачите себе у майбутньому?

22. Підготувати короткий репортаж з життя студентів-правників.

23. Скласти проект ток-шоу. Розподілитися на групи 7-8 осіб кожна, обравши для своєї групи тему ток-шоу аналітичного, пізнавального спрямування.

Один студент з групи виконує роль ведучого, решта ‒ учасники. Питання ведучого і відповіді учасників повинні бути яскравими і цікавими. Рекомендації ведучому: спочатку чітко сформулюйте і оголосіть проблему, яку потрібно обговорити; визначте мету; задайте раціональну структуру обговоренню; приділяйте увагу кожному учасникові ток-шоу, вислухайте думки усіх опонентів; обов’язково підбивайте підсумки після кожного пункту.

Експерти оцінюють: ступінь правильності розуміння питання; наявність власних думок і оцінок у відповідях; точність і зрозумілість відповіді; логічність вираження думки; швидкість відповіді; культуру мовлення, володіння прийомами ораторського мистецтва.

24. Прочитати, назвати особливості мовного етикету

А. Доню моя! Хай оберігає тебе Доля від хвороби і злих людей, від нещастя і злих язиків, від смутку і від нерозумних веселощів. Коли з’явилася ти на світ мені подумалося: „Ще одна страдниця прийшла до людей”. А коли підросла, заговорила, очицями-зорями в очі людські задивилася, допитуючи знань і ласки, думалось: „Таку не зможуть люди не любити”.

Дивні вони, чоловіки, ‒ синів геть усі хочуть першими з дітей своїх бачити… А коли донечка охопить рученятами шию ‒ нічого іншого вже й не бажають, хіба братика для доньчиного захисту.

Хай життя вистелить тобі стежки моріжком і барвінком, висвітить зорями ясними, виспіває солов’ями красними! Доню моя! (Н. Бабич).

Б. Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіте (Т. Шевченко); Спи, мій роменовий цвіт! (Б. Олійник); Сини! Сини! Барометри кирпаті Людського спокою і завтрашнього дня (В. Симоненко); І мати Яринку називають ‒ мій чорнобривець (М. Стельмах); Я й тепер іще не знаю, хто ти, Мій маленький, милий чоловічку (М. Рильський).

25. Зробити функціонально-комунікативний аналіз вжитих у тексті невербальних засобів спілкування

Директор якусь мить дивиться на нього з мовчазним жалем, потім, поволі рвучи записку на дрібненькі шматочки, обернувся до Кульбаки:

‒ Знаєш такого?

‒ Ще й як!

‒ Міг би ти йому ‒ ось тут прилюдно ‒ руку потиснути?

‒ За що така честь?

‒ За мужність. За правдивість. За те, що знайшов у собі духу зізнатись!

Кульбака зверхньо глянув на геть зніченого Карнавуха, свого шашкового партнера, що так невдало дебютував на ниві тайнопису, пропік його поглядом, і аж по тому через силу вичавив із себе:

‒ Хай підійде.

Директор, порухом брови підбадьоривши Карнавуха, звелів йому:

‒ Підійди до Кульбаки.

Потупцявшись, поогинавшись, перемагаючи сам себе, Карнавух ступнув нарешті до Кульбаки і сторожко, наче боячись, що його вкусять, простягнув навстріч комишанцеві свою грішну руку. Порфир, одазу звеселівши, чіпко схопив її і, на втіху публіці, смиконув те нещасне рученя так, що Карнавух мало носом не заорав.

Дружнім сміхом відповіло товариство на цю штукарську витівку комашанця. Сказано ж: артист! (Олесь Гончар).

26. Записати слова і словосполучення правильно

Читацький абонент, моя автобіографія, політична автономність, адреса місця проживання, є багато альтернатив, митися в бані, чужа біль, блінчики з сиром, інформативні бюлетені, бояришник, нові булавки, гарні буси, поїздка у Венгрію, вербовка громадян, довгоочікуване ви здоровлення, виписка з листа, завідувач відділом, святкова відкритка, по відношенню до селян, пішов у відпуск, за відсутністю доказів, жили на відшибі, втамування пристрастей, два гектара землі, головокружіння, нічого гріха таїти, дипломник конкурсу, на долонях рук, ехо пішло гаєм, жемчуг, пече жжога, закупка продуктів, знайомство з цим документом, секретарка із знаннями англійської мови, сильний зуд, дівчина з ізюминкою, рослинна їда, нова качеля, сік з клюкви, наукова командировка, дитячі коньки, нова краска, красавчик, кульчики, лакомство, у листопаді місяці у Львові, смокче під ложечкою, здавати лом, ремонт мебелі, милості прошу, ліки пити місяць, значні набутки, молодожони, нервова напруженість, ноль градусів, нужди українців, гарні обої, падіння виробництва, палатка, перехресток, грошовий перевод, покази працівників міліції, болить позвоночник, покупка товару, цінний подарок, приказ про звільнення, папугай, посвячення храму, привичка, велика прихожа, класові протиріччя, коротка ремарка, наливати у рюмку, на розвалинах імперії, розпродажа, ріст зарплати, жити під одною стелею, червоний диплом, жіноче буйне уявлення.5-й семестр

Ділові папери. Наукова комунікація
Теми для самостійного опрацювання

1. Печатки і штампи органів державної влади та організацій різних форм власності.

2. Фразеологія у правничій сфері.

3. Історія становлення та особливості офіційно-ділового стилю.

4. Переклад як вид мовленнєвої діяльності.

5. Вибір синоніма під час перекладу.

6. Сучасні технології паблік рілейшн.

7. Оголошення. Повідомлення про захід.

8. Українізація іншомовних термінів.

9. Українські електронні фахові словники.

10. Проблеми перекладу правничої термінології.

11. Науковий етикет.

12. Науковий текст і професійний виклад думки.
Завдання для самостійного виконання

1. Підготувати словник фахової лексики (20 термінів). Словникову статтю подати за принципом статті тлумачного словника: термін (із позначенням наголосу); походження (у квадратних дужках); тлумачення. Вивчити напам’ять

Взірець: ембарго [ісп. embargo ‒ накладення арешту, заборона] ‒ юр. 1) заборона ввезення або вивезення чого-небудь (яких-небудь товарів, цінностей); 2) затримання майна (переважно суден і вантажів), яке належить іноземній державі.

Матеріали оформити у друкованому вигляді.2. Оформити папку зі зразками вивчених документів.

3. Розкрити значення поданих слів за „Словником іншомовних слів”

Бланк, гриф, індекс, кліше, копія, резолюція, реквізит, рубрикація, стандарт, формуляр, штамп.4. Прочитати текст, виправити помилки у слововживанні, визначити типи помилок

Сполучуваність

В українській мові, як і в інших мовах, одні й ті самі слова можуть утворювати притаманні мовні словосполучення, а можуть являти собою сполучення слів, сумнівні й, безперечно, неприйнятні. Це пов’язано з тим, що багато слів і значень обмежені в своїх зв’язках семантичними відношеннями мовної системи, тобто властивими мові законами зв’язку лексичних значень, які можуть виявлятися тільки разом з чітко визначеним колом понять та їх словесних позначень. З цього погляду невдалими є: відбулася угода, відбулася новина, здійснення змісту, відбувся процес, висока кількість, наполеглива перешкода, непоправно чудовий, отримати насолоду, охопила думка, переробка справи, робити рішення, пройшла розмова, схвалити ухвалу, взагалі кажучи, завдати втіху, задавати (задати) запитання, здавати (здати) іспит (за С. І. Головащуком).

5. Проаналізувати наведений текст автобіографії. Записати виправлений текст документа

Автобіографія

Я, Марченко Євгеній Іванович, родився 7 квітня 1957 року в селі Мар’янівка Васильківського района Київської області в дружній селянській родині. Окрім мене, батьки мають ще двох дітей, дочку і сина.

В 1974 році я закінчив середню школу з гарними покажчиками і вирішив стати лікарем. У 1974 році я спробував поступити до Київського медичного інститута, але, на жаль, спроба була невдалою. З жовтня місяця 1975 року по травень 1976 року мені довелося працювати лаборантом агрохімічної станції у рідному селі.

На протязі 1976-1978 років служив на дійсній військовій службі в лавах Радянської армії.

У 1978 році вступаю навчатися у Київське медичне училище № 1. По закінченні училища в 1980 році здійснюю свою мрію ‒ вступаю до Чернівецького медичного інститута, котрий закінчую в 1985 році. 1985-1986 рік ‒ інтернатура на базі Васильківської районної лікарні. З березня місяця 1986 року почав роботу в Васильківській дитячій лікарні, де успішно проробив 10 років. З 1996 року по теперішній час являюсь директором фармацевтичного підприємства „Шипшина”. Захоплююся музикою і різним спортом. Із захопленням граю у шахмати. Пишу вірші. Надсилаю вірші у газети „Вечірній Київ”, „Молодь України”, але поки що вони ще не надрукували їх.

Батьки ‒ Марченко Іван Сергійович і Марченко Ганна Григорівна ‒ перебувають на заслуженому відпочинку, тобто є пенсіонерами.

Женився у 1980 році. Жінка, Марченко Світлана, 1960 року народження, працює завідуючим аптекою № 4 в м. Василькові. Маю донечку, Марченко Аллу Євгеніївну, 1987 року народження.

Домашній адрес: Васильків, вул. Симиренка, б. 9.

6.  Написати резюме Марченка Євгена Івановича, використавши його автобіографію. Мета роботи ‒ робота директором фірми.

7. Проаналізувати фрагменти заяв. Виправити помилки

1. Я звільнений з армії за станом здоров’я: виразка дванадцятипалої кишки з вислугою 29 років. 2. Прошу дать мені обов’язково от лучку, так як я хочу женитися на три дні. Робітник Піскун. 3. Прошу вас виділити мені талони дієт питання ввиду моєї хвороби язви зі скидкою. 4. В результаті побоїв у мене імєється на голові декілька шрамів і медична експертиза. 5. В мене на очах чорним по білому вона написала неправду, а я ще повинна очима світити. 6. Прошу зняти мене з гуртожитка. 7. Прошу комісію мене помилувать за мої нетрезві нарушенія. Я обіцяю взять себе в руки і вивести себе в люди. 8. Прошу вас відпустити мене в больницю з зубами. 9. Прошу правління колгоспу виділити мені путівку для оздоровлення ревматизму. 10. Громадянин П. вдарив мене палицею по потилиці, в яку був забитий цвях.

8. Оформити наказ щодо особового складу, дописати відсутню інформацію

Наказ


Від 28 серпня 2008 р. № 171-к

Хоменко Ірину Петрівну прийняти з 01. 09. 2008 р. на посаду діловода з посадовим окладом 1500 грн. на місяць.

Підстава: заява.

Директор О. І. Іванов

Ознайомлена Г. П. Петренко

29. 08. 2008 р.9. Записати словосполучення, дібравши з поданих у дужках потрібний прийменник, вжити його з відповідною формою іменника.

З’ясувалося (при, під час ‒ обговорення), екзамен (з, по ‒ мова), дбати (про, за ‒ рідні), прийшов (по, у ‒ справа), звернутися (по, за, на ‒ адреса), сказати (по, зо ‒ акт), зустрітися (в, о ‒ дванадцята година), обміняти (за, по ‒ курс банку), накреслені заходи (щодо, по, для ‒ проведення урочистостей), працювати (протягом, на протязі, упродовж ‒ рік), телефонувати (по, за, на ‒ номер), діяти (по, за, згідно з ‒ закон).

10. Проаналізувати фрагменти пояснювальних і доповідних записок. Виправити помилки

1. Я, Мартиненко Валерій, не працював тому, що моя сестра женилася, а я помагав. 2. Я запізнився на роботу, тому що на наш автобус напав контролер. 3. Звинувачення мене в тому, ніби я по злому умислу шляхом кидання брукняка в вікно Перерепенка зіпсував йому фізіономію та іншу мебель, заперечую повністю. Насправді я ціляв в квартиру своєї тещі, маючи на думці відомстити їй за моє розбите сімейне життя. 5. Я не зоотехнік, а тому й не вивчав поведінку жінок на фермі. 6. У понєдєльник я не вийшов на роботу потому, що перед цим простив і мені порадили випити чай з ромом, але рому оказалось більше, чим чаю. 7. Рівно о 12-й ночі хтось невідомий намагався покрасти дошки. Про це повідомила мене моя собака, прив’язана до лівої ноги. 8. Працюю я на заводі 4 роки. Крім подяк і почесних грамот, я ніколи нічим більше не був наказаний. 9. Я, Янкова Анастасія, запізнилася 16. 09. 2009р. у зв’язку з тим, що не дуже добре ходить транспорт і дуже багато людей, що не можна влізти. 10. Я, Арсеньєв Сергій, запізнився на урок математики через те, що мене пізно розбудили, тобто не задзвенів будильник.

11. Від поданих імен утворити демінутиви, поставити їх у формі кличного відмінка (наприклад, Марія – Марічка – Марічко)

Андрій, Віра, Ганна, Зоряна, Антон, Іра, Арсен, Богдан, Оксана, Василь, Надія, В’ячеслав, Наталя, Євген, Мар’ян, Софія, Роман, Світлана, Олена, Сергій, Любов, Марта, Анастасія, Тамара, Олег, Степан, Єва.12. Встановити, чи правильно утворено форми звертань

Пане ректор, колего Мар’яно, друже Валерій, Олександре Степанович, пані вчителько, добродійко Веселовська, декане Микола Петрович, товаришу Богдане, доцент Олексій Володимирович, подруго Насте, вельмишановний добродію, Ігоре Михайловичу, Олегу Дмитровичу, тітко Ніна, депутате Мороз.13. Подані слова поставити у кличному відмінку

Вельмишановний міністр, викладач, асистент, професор, шановний директор, завідувач, секретар, учитель, студент, староста, шановний пан суддя, високодостойний пан Амбасадор, Ваша Високодостойність Пан Президент, вельмишановний ректор, пан вчитель, шановний лікар, Христина, Христя, Наталія, Наталя, Ксеня, Ілля, Тетяна, Таня, Джек, Олесь, брат, сестра, братик, син, донечка.14. Виправте помилки у листі

Шановна Тетяна Вікторівна!

Дуже хочеться привітати Вас з святом Нового Року. Бажаємо Вам у новому році гарного настрою, великих успіхів та творчої наснаги у роботі, цікавих подорожей, приємних знайомств, вигідних та гарних контрактів, здоров’я. Нехай новий рік буде успішним не тільки для Вас, а й усіх без виключення Ваших колег по роботі. Нехай усіх Вас супроводжують у Вашому житті тільки гаразди. Сподіваємося, що й надалі, в майбутньому, ми будемо лишатись гарними партнерами у бізнесі, а наша спільна співпраця продовжуватиме бути взаємовигідною, приємною і комфортною.

Директор та колектив фірми „Валерія”.15. Дібрати 10 термінів, до складу яких входять інтернаціональні словотворчі елементи: авто-, анти-, гіпер-, інтер-, мета-, моно-, нео-, пост-, суб-, екстра-, інтра-.

16. Перекласти українською мовою терміни

Явка, являться на суд, уволить за сокращением штатов, денежный штраф, тайна следствия, убийство по неосторожности, удостоверение, умышленное убийство, причинять ущерб, вещественная улика, свидетель, предотвратить преступление, законное последствие, налагать взыскание, подлежащий ликвидации, гражданский кодекс, общественное мнение, закон входит в силу, подавать жалобу.

17. Виписати із Кримінального кодексу України 10 слів іншомовного походження і за Словником іншомовних слів чи за Юридичною енциклопедією пояснити їх значення.

18. Запишіть 10 термінів з майбутнього фаху на правила вживання м’якого знака, поясніть їх лексичне значення, скориставшись Тлумачним словником, Словником іншомовних слів.

19. Назвати вид словника, за яким можна довідатися:

1) на який склад у слові падає наголос; 2) значення запозиченого слова; 3) слова, близькі за значенням до поданого слова; 4) слова, протилежні за значенням до поданого слова; 5) усі значення багатозначного слова; 6) значення стійкої сполуки; 7) з яких морфем складається слово; 8) написання слова разом, окремо, через дефіс; 9) з якої мови запозичене слово; 10) переклад слова англійською чи французькою мовою.20. Перекласти українською мовою терміни

Отягощать вину, денежное взыскание, временное владение, бракоразводный акт, держать в аренде, соблюсти все формальности, гражданский брак, квартирный вор, причинить вред, вступать в силу, извлекать выгоду, за истекший год, принять дежурство, преступное действие, секретное дело, наказуемое деяние, подделанный документ, заключать договор, по завещанию, подвергать заключению.

21. Дібрати власне українські синоніми до іншомовних слів. Пояснити їх значення

Ігнорувати, рентабельний, саміт, фіаско, імідж, асоціація, ажіотаж, сурогат, інцидент, вето, домінувати, ліміт, нюанс, форвард, конденсувати, компенсація, акомпанемент, екземпляр, спонсор.

22. Зредагувати словосполучення

Явна помилка, це не рахується, це не має відношення до справи, у цьому відношенні, служити підставою, попереджати хворобу, вступати в силу, іншими словами, користуватися льготами, відпала необхідність, втратити свідомість, вирішувати задачу, органи самоуправління, в силу обставин, з усіх сторін, протирічить програмі, залишитися в стороні, немає смислу, включити світло, в самий раз.

23. Скласти перелік словників вашого майбутнього фаху, які вийшли друком за останні 15 років.

24. Написати тези запропонованого тексту. Визначити в тексті слова іншомовного походження, пояснити їх значення, дібрати українські відповідники, якщо це можливо

Поширення наукової інформації у всесвітній мережі Інтернет відбувається різними шляхами, зокрема, за допомоги розміщення на веб-сайтах наукових текстів ‒ статей і анотацій. Електронні статті, розташовані на персональних веб-сторінках лінгвістів, містять констатації, твердження та припущення наукових розвідок. За змістом та побудовою вони практично не відрізняються від аналогічних зразків цього жанру, репрезентованих у сучасних друкованих виданнях.

Досить часто на веб-сторінках поряд з електронними статтями представлено й електронні анотації. Анотацію визначають як форму короткого викладу змісту книжки, статей тощо, іншими словами, анотації є самостійними текстами, які утворені в результаті згортання основного тексту. Основною метою електронних анотацій є передавання адресатові попередніх уявлень про незнайому публікацію й тим самим надання допомоги в пошуку необхідної інформації. Такі тексти спрямовані на повідомлення нової наукової інформації й насичені термінологічними сполученнями.

Електронні анотації мають клішовану композиційну структуру. Вони обмежуються назвою тематики або основної проблематики тексту-першоджерела та повідомляють відомості загального характеру. Тематичний зміст анотацій визначений завданнями викладу основних аспектів вихідного наукового тексту й складається з опису проблематики тексту-першоджерела та короткої характеристики дослідженого матеріалу (За С. Данилюк).25. З наукового часопису дібрати статтю з вашого фаху. Визначити в ній такі структурні елементи: постановка проблеми, її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які опирається автор; визначення раніше не вивчених частин загальної проблеми або напрямів дослідження; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі. Випишіть мовні конструкції, властиві тому чи іншому структурному елементу.

26. Написати рецензію на опрацьовану статтю.

27. Визначити і записати актуальність, мету, об’єкт, предмет, наукову новизну, практичну цінність теми вашої курсової роботи.

28. Визначити, які варіанти словосполук нормативні. Чотири з них увести у речення наукового стилю

На сьогоднішній день ‒ на сьогодні, залежно від умов ‒ в залежності від умов, у найближчий час ‒ найближчим часом, вибачте мені ‒ вибачте мене, прийняти до уваги ‒ взяти до уваги, незважаючи на труднощі ‒ не дивлячись на труднощі, по місяцях ‒ щомісяця, вислати листа ‒ надіслати листа.

29. Виявити в тексті лексичні росіянізми, випадки невдалого вживання слів. Внести відповідні зміни

1. Він не той, за кого себе видає. 2. На наш рахунок зачисляються гроші в доларовому еквіваленті. 3. Привертають увагу наступні положення програми цього кандидата у Президента України. 4. Кожен з нас помічав: у певний період доби ми переживаємо емоційний та фізіологічний підйом чи спад. 5. Це помітно в багаточисленних розповідях про пригоди. 6. В результаті зсува ґрунту загинули люди. 7. Якась доля правди в цьому є. 8. На механіко-математичному факультеті здавна склалася традиція, що Новий рік настає після здачі останнім студентом усіх заліків, отже, у цьому році, за самим оптимістичним прогнозом, це буде за тиждень до Великодніх свят. 9. Треба працювати і працювати, щоб довести, що це не випадковість і ти завжди чогось вартуєш у цьому житті. 10. Це ‒ добрий менеджер, продюсер, який розбирається у питаннях культури, модерно мислить.

30. Перекласти текст українською мовою

Перевод ‒ деятельность, заключающаяся в передаче содержания текста на одном языке средствами другого языка, а также результат такой деятельности. Ее теоретическим осмыслением и оптимизацией занимается дисциплина, называемая наукой о переводе и включающая в себя несколько направлений, среди которых выделяются теория перевода, анализ перевода, методика обучения переводу. Особое место занимает машинный перевод ‒ научная и одновременно технологическая дисциплина, связанная и с наукой о переводе, и с компьютерной лингвистикой. Как и многие другие разделы прикладной лингвистики, перевод по существу междисциплинарен ‒ он связан не только с наукой о языке, но и с литературоведением, когнитивными науками, культурной антропологией, страноведением.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка