Загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністюСкачати 456.69 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації14.05.2019
Розмір456.69 Kb.
ТипПротокол
1   2

Учасник


Розмір вкладу

Розмір частки учасника в Статутному капіталі (%)

1.


Гальченко Роман Олександрович


50 (п’ятдесят)гривень 00 копійок

50

2.

Боєва Дар’я Іванівна

50 (п’ятдесят)гривень 00 копійок

50Всього:

100,00 (сто) гривень 00 копійок

100

7.2. Вкладами Учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

7.3. Частка статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності Товариства. Якщо учасники протягом першого року діяльності Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинне оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

7.4. Учасник Товариства може за згодою решти Учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам Товариства або третім особам. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (її частини) Учасника, який її відчужує, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі або в іншому погодженому між ними розмірі. Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником, який її відчужує, та за умови, що Товариство відмовляється від придбання частки Учасника (її частини). При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який уступив її повністю або частково. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним свого внеску може бути придбана самим Товариством згідно з чинним законодавством.

7.5. Зміна розміру Статутного капіталу проводиться за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

7.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом внесення Учасниками Товариства додаткових внесків у грошовому або майновому виразі та іншими засобами, що не заборонені чинним законодавством.

7.7. Статутний капітал Товариства може бути зменшений за рішенням Загальних зборів Учасників, у відповідності до Закону.

Зменшення Статутного капіталу Товариства при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

7.8. Оцінка майна, немайнових активів, цінних паперів та інших видів активів, що вносяться в рахунок оплати внесків у Статутний капітал, здійснюється учасниками Товариства та затверджуються рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.

7.9. Рішення Товариства про збільшення Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру. Рішення Товариства про зменшення Статутного капіталу набирає чинності через 3 місяці після державної реєстрації та публікації про це у встановленому законодавством порядку.
Стаття 8

РОЗПОДІЛ ТА ОБЛІК ПРИБУТКУ, ЗБИТКІВ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці.

8.2. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки, збори та інші обов'язкові платежі.


 1. Чистий прибуток, одержаний після внесення сплати вищезазначених обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до статутних документів визначає напрями його використання.

 2. Чистий прибуток після відрахування сум, спрямованих на створення та поповнення фондів Товариства та інші цілі, за рішенням учасників, розподіляється між ними один раз в квартал за підсумками календарного року, пропорційно їх часткам в статутному капіталі Товариства.

 3. Збитки Товариства покриваються в першу чергу за рахунок резервного фонду Товариства. За рішенням учасників на покриття збитків можуть бути направлені кошти з інших фондів Товариства.

 4. Товариство веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та подає звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 5. Товариство веде розрахунки за своїми зобов'язаннями як у безготівковому порядку, так і готівкою, відповідно до діючих правил здійснення розрахункових і касових операцій.

8.8. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком, крім першого року існування.
Стаття 9

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

 1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників.

 2. Виконавчим органом Товариства є Директор.

 3. Органом контролю є Ревізійна комісія.

Стаття 10ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників, які складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

10.2. Представники учасника діють на підставі довіреності, виданої відповідним учасником і засвідченої у встановленому законодавством порядку.


 1. Представники можуть бути постійними чи призначеними на визначений строк. Учасник вправі у будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників Товариства, повідомивши про це інших учасників.

 2. Загальні збори учасників обирають з числа учасників Товариства Голову Загальних зборів учасників. Учасник, обраний Головою Загальних зборів учасників, не може одночасно обіймати посаду Директора Товариства.

10.5. Загальні збори учасників приймають рішення на своїх засіданнях шляхом голосування та оформлюють їх протоколами.

10.6. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

Брати участь у Загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів Товариства, які не є учасниками Товариства.

10.7. Загальні збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів.

Якщо присутні на Загальних зборах учасники у сукупності складають менше 60 % голосів, то оголошуються повторні Загальні збори учасників не пізніше ніж через 30 днів після Загальних зборів, що не відбулися, незалежно від кількості голосів учасників, які беруть участь у Загальних зборах учасників.

10.8. Рішення Загальних зборів учасників можуть бути прийняті методом письмового опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою про прийняте рішення.

10.9. Загальні збори учасників можуть бути черговими і позачерговими.


 1. Звичайні Збори скликаються Директором Товариства не рідше 2 разів на рік для розгляду та затвердження річного звіту і балансу Товариства, визначення основних напрямів діяльності, розподілу прибутку та інших питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів учасників.

 2. Позачергові Загальні збори учасників скликаються Директором Товариства:

а) за пропозицією Ревізійної комісії;

б) за пропозицією учасників, що мають у сукупності більше 20% голосів.

Позачергові Загальні збори учасників скликаються у строк не пізніше 3-х днів після внесення пропозиції.


 1. Дата і місце проведення Загальних зборів учасників та порядок денний повідомляється письмово всім учасникам персонально не пізніше ніж за 30 днів до дати початку зборів.

 2. Загальні збори учасників правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

 3. До компетенції Загальних зборів учасників належать наступні питання:

а) внесення змін до статуту, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

б) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

в) утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;

г) призначення на посаду та звільнення з посади Директора Товариства;

д) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії, затвердження її звітів та висновків;

е) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;

є) затвердження порядку розподілу прибутку, строків порядку виплати частки прибутку і дивідендів, визначення порядку покриття збитків, визначення режиму створення та використання фондів Товариства;

ж) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

з) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

и) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

і) затвердження річних звітів та бухгалтерських бланків, розподіл прибутку та збитків Товариства;

ї) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;

к) виключення учасника із Товариства;

л) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, визначення складу ліквідаційної комісії, призначення та відклик її членів, затвердження заключного звіту і ліквідаційного балансу.

Повноваження, передбачені підпунктами "а", "б", "в", "и", "і", "ї", "к", "л" цього пункту, належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.


 1. Рішення прийняті з питань, зазначених в підпунктах "а", "б", "к" пункту 10.14. вважаються прийнятими, якщо за них проголосують учасники, що володіють більш як 50% загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

 2. Рішення, прийняті з порушенням чинного законодавства чи цього статуту, можуть бути оскаржені у судовому порядку.

 3. Питання, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників, вирішуються виконавчим органом Товариства.

Загальні збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції виконавчого органу Товариства.
Стаття 11

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Права учасників Товариства

Учасники Товариства мають право:

а) брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному в статутом, за винятком випадків, передбачених законодавством, вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариством;

б) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;

в) вийти в установленому порядку з Товариства;

г) одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів;

д) здійснити відчуження часток у статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законодавством;

е) інші права, передбачені статутом Товариства та чинним законодавством.

11.2. Обов'язки учасників Товариства:

Учасники Товариства зобов'язані:

а) додержуватись вимог статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів учасників та інших органів управління Товариства;

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

г) нести інші обов’язки, якщо це передбачено законодавством України та установчими документами.
Стаття 12

ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА


 1. Будь-хто з учасників має право вийти з Товариства, повідомивши про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу.

 2. При виході учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

 3. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством у даному році до моменту його виходу.

 4. Майно, передане учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

 5. На вимогу учасника та за згодою Загальних зборів учасників вклад такого учасника повністю або частково може бути повернений у натуральній формі.

Стаття 13ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (її ЧАСТИНИ)

УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ

 1. Учасник має право за згодою решти учасників Товариства поступитися своєю часткою, (або її частиною) одному чи кільком учасникам Товариства або третім особам.

 2. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника, який поступився, пропорційно їх часткам у статутному капіталі або в іншому погодженому ними розмірі.

 3. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який поступився нею повністю або частково.

 4. При реорганізації юридичної особи або у зв'язку зі смертю громадянина, учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.

Стаття 14ДИРЕКТОР

  1. Виконавчим органом Товариства є Директор.

На посаду Директора може бути обрана також особа, яка не є учасником Товариства.

14.2. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор вправі приймати рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

14.3. Директор:

14.3.1. Керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов'язаних з укладанням договорів (контрактів); 1. Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в установах, на підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном;

 2. У відповідності до чинного законодавства та цього статуту розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту.

14.3.4. Директор наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах.

14.3.5. У встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов'язкові для персоналу Товариства; видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товариства.

14.4. Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

14.5. Директор Товариства несе відповідальність за діяльність Товариства в цілому.


Стаття 15

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства, здійснює Ревізійна комісія, яка формується з учасників Товариства у складі не менше трьох чоловік.

Директор не може бути членом Ревізійної комісії.


 1. До обов'язків Ревізійної комісії входить: перевірка звітів, балансу, каси та майна, рахунків, обліку та звітності Товариства.

 2. Перевірка фінансово-господарської діяльності проводиться за дорученням Загальних зборів учасників, на вимогу учасників Товариства та з власної ініціативи.

 3. Результати перевірки та пропозиції Ревізійної комісії розглядаються Загальними зборами учасників.

 4. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори учасників не мають права затверджувати баланс Товариства.

 5. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами органів управління Товариства.

 6. У випадку необхідності учасники Товариства розробляють Положення про діяльність Ревізійної комісії та визначають коло її обов'язків.

15.8. Загальні збори учасників можуть доручити здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства спеціалізованому підприємству (аудиторській фірмі). Зазначена діяльність здійснюється на підставі договору між Товариством та підприємством, що здійснюватиме контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у відповідності з чинним законодавством.
Стаття 16

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

  1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або ліквідації.

  2. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

  3. Ліквідація та реорганізація здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників або за рішенням суду.

  4. Товариство ліквідується у випадках:

а) визнання його банкрутом;

б) якщо прийнято рішення про заборону діяльності Товариства у зв'язку з невиконанням умов, визначених законодавством, і в передбачений рішенням термін не забезпечено додержання цих умов чи не змінено вид діяльності;

в) якщо рішенням суду визнані недійсними установчі документи та рішення про створення Товариства;

г) на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.  1. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Загальними зборами учасників. За їх рішенням ліквідація може проводитись самим Товариством в особі Директора.

  2. У разі визнання Товариства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації Товариства визначаються Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

  3. Загальні збори учасників, суд або Директор Товариства, який уповноважений Загальними зборами учасників провести ліквідацію Товариства, встановлюють порядок та строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, який не може бути менше 2 місяців з моменту оголошення рішення про ліквідацію.

  4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

  5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства з урахуванням його фізичного та морального зносу, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та представляє його для затвердження Загальними зборам учасників Товариства.

  6. Наявні у Товариства грошові кошти, включаючи готівку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, оплати праці персоналу Товариства та розрахунків з іншими кредиторами розподіляються ліквідаційною комісією між учасниками Товариства пропорційно їх дольовій участі у статутному капіталі Товариства.

Майно, передане Товариству в користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

  1. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.

Стаття 17ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

17.1. Зміни та доповнення до статуту Товариства вносяться рішенням Загальних зборів учасників у порядку, визначеному чинним законодавством України.


ПІДПИС УЧАСНИКА:Гальченко Роман Олександрович
______________________________Боєва Дар’я Іванівна _____________________________Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка