Загальна інформаціяСкачати 109.61 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір109.61 Kb.
ТипКонкурс

Рецензія

на публікацію ___Юрген Габермас. До реконструкції історичного матеріалізму. – Київ: Дух і літера, 2014. – 319 с.___

що стала номінантом Конкурсу в царині філософських перекладів 2016

Загальна інформація

1. Повний бібліографічний опис публікації (із зазначенням особи, що висувала цю публікацію на Конкурс) _______________________

2. Перекладач(-і) ______В.М. Куплін_______

3. Науковий редактор ____________________

4. Рецензент ____Олександр Юдін________

Оцінювання перекладу

(Рецензент самостійно визначає обсяг своїх висновків, кількість необхідних цитувань тощо.)І. Значущість перекладу для української філософської спільноти

І.а. Чи усуває даний переклад якісь істотні лакуни в українських текстологічних ресурсах: наприклад, чи представляє він значущих автора, філософський напрям, мовну традицію, епоху, не представлені або слабко представлені в українських перекладах?Переклад праці одного з найвизначніших філософів сучасності є, безумовно, істотним надбанням. І хоч дана книжка не належить до головних праць Габермаса, проте вона писалася одночасно з його найвідомішим твором «Теорія комунікативної дії» (який досі залишається не перекладеним), пов’язана з її тематикою, а також з такими центральними для німецького філософа темами, як соціальна еволюція і проблема легітимації, тож її значення для представлення філософії Габермаса важко переоцінити.


І.б. Чи містить переклад нову українську термінологію, що дозволяє точніше формулювати класичні й/чи сучасні філософські проблеми?

Наскільки я можу судити, переклад не містить такої термінології, оскільки філософія Габермаса вже добре відома фахівцям (сама книжка вийшла в 1976 році), отримала належну увагу дослідників, тож термінологічний апарат німецького філософа вже знайшли свої відповідники в українській мові. Крім того, В.М. Купліним уже був виконаний переклад однієї з пізніших праць Габермаса.


І.в Чи містить переклад інформацію, наявність якої може істотно розвинути культуру філософування українською мовою?

Переклад праці з соціальної філософії такого визначного автора, як Юрген Габермас міг би бути корисним для української філософської культури.


І.г Якщо даний твір перекладався українською раніше, чи має рецензований переклад істотні переваги (недоліки) порівняно з попереднім(и)?

Твір раніше не перекладався.


ІІ. Ступінь складності оригінального тексту

ІІ.а Які змістовні й стилістичні складнощі містить текст оригінального твору?Твір не містить стилістичних складностей. Водночас текст Габермаса – і зазвичай, і в даному випадку – не є легким для сприйняття. Систематичність мислення, глибина (сказати б, багатоходовість) думки, схильність складних формулювань, тонкі розрізнення роблять текст Габермаса – не скрізь, але в багатьох місцях – таким, що висуває серйозні вимоги до перекладача.


ІІ.б Наскільки велику проблему для перекладів даний текст становив зазвичай?
ІІІ.в Наскільки перекладачеві вдалося подолати зазначені складнощі?

На жаль, перекладач не впорався не тільки з вказаними складнощами, але й допустив неточності й спотворення змісту оригіналу в багатьох доволі простих випадках.


ІV. Достовірність джерельної бази перекладу

ІV.а Наскільки достовірними й авторитетними вважаються ті рукописи або оригінальні видання, з яких здійснено переклад?Переклад здійснений з шостого перевидання, яке точно відтворює перше оригінальне видання твору.


ІV.а Чи врахував перекладач останні тенденції в дослідженнях текстології перекладеного твору (стосується переважно класичних творів) і переклади іншими мовами?

На мою думку, така вимога не є доречною стосовно даного тексту. Водночас, як уже було зазначено, переклад не відповідає менш серйозним і, так би мовити, елементарнішим вимогам.

V. Змістовно-філософська якість перекладу

V.а Наскільки повно перекладач розуміє перекладений текст?Перекладач не повністю розуміє текст і навіть нерідко спотворює смисл оригіналу.


V.б Наскільки точно перекладач відтворює ключові й другорядні філософські поняття тексту?

Переклад не завжди є точним у відтворенні другорядних філософських понять тексту.


V.в Як у перекладі відтворено складні випадки філософської неперекладності?

Про неперекладність стосовно даного тексту, на мій погляд, не йдеться.


V.г Наскільки точно українській переклад відтворює зміст оригіналу?

У перекладі є значна кількість неточностей і прямих помилок, що унеможливлюють розуміння оригіналу.


VI. Cтилістично-граматична якість перекладу

VІ.а Чи припустився перекладач істотних помилок суто філологічного характеру (щодо правил як мови оригіналу, так і української)?У тексті наявна значна кількість помилок суто філологічного характеру.


VІ.б Чи відтворив перекладач стилістику оригіналу, чи не містить переклад невиправданих мовних ускладнень (спрощень)?

Стилістично оригінал твору не є вимогливим до перекладача. Мовні ускладнення є типовими для даного перекладу. Крім того, мовні ускладнення інколи межують з помилками.


VІ.в Чи є текст перекладу читабельним? Чи ретельними були літ редагування й коректура?

Текст Габермаса як такий є вимогливим для читача, а даний переклад його ускладнює, а інколи робить просто незрозумілим.


VІ.г Чи уникає перекладач подвійного перекладу при цитуванні, чи звертається до оригіналів цитат, що для самого автора були іншомовними?

Випадки подвійного перекладу у тексті практично відсутні.


I. Системність і концептуальність перекладацького підходу

VІІ.а Чи системно підійшов перекладач до відтворення термінології оригіналу?Загалом, так.


VІІ.б Чи описано у виданні принципи й специфічні риси перекладу?

У виданні відсутній опис принципів перекладу, і, враховуючи рівень засвоєння філософії Габермаса українськими дослідниками сучасної філософії, можливо, такий опис у даному випадку не є необхідним.


VІІ.в Чи підготував перекладач (або інші члени видавничої команди) глосарії, термінологічні покажчики (зокрема, із наведенням еквівалентів мовою оригіналу)?

Переклад не містить термінологічного, чи предметного, покажчика, який, мабуть, не зайвий.


VІІ.г Чи супроводжується переклад паралельним текстом оригіналу (переважно для класичних творів), якщо супроводжується, то чи був оригінальний текст належним чином вичитаний?

За якісного перекладу подібне видання не потребує наведення оригіналу.


На підставі пп. V–VІІ рецензент визначає комплексну оцінку адекватності1 й точності2 перекладу за 10-бальною шкалою. Згідно з пп. 7.4. Статуту, «переклади, адекватність і точність яких складає 6 або менше балів, не можуть претендувати на перемогу в Конкурсі» (достатньо, щоб оцінку, меншу від 7, виставив хоча б один рецензент).

Адекватність і точність даного перекладу заслуговують на оцінку___5 балів


VІІІ. Новаторські риси перекладу, представлення тексту тощо

(Чи запропонував перекладач якісь істотні новації в представленні тексту, в технології роботи над перекладом, роботі з цитатами тощо?)Ні.


ІХ. Дослідницький складник перекладу

ІХ.а Чи є перекладач фахівцем з проблематики перекладеного ним твору, чи має відповідні публікації?Перекладач є кандидатом філософських наук і, можна навіть сказати, спеціалізується на перекладах Юргена Гамбермаса. Проте якість перекладу, на жаль, викликає істотні (і неприємні) запитання.


ІХ.б Чи супроводжується переклад дослідницькими статтями, коментарями, примітками (у т.ч. написаними не перекладачем, а іншими членами колективу, що готував видання)?

Переклад супроводжується передмовою і післямовою, написаною перекладачем.


ІХ.в Чи містять ці матеріали елементи наукової новизни?

Ні. Передмова ознайомлює з загальним змістом твору, а післямова намагається окреслити – теж дуже загально – історико-філософське тло і значення філософії Габермаса.


ІХ.г Чи допомагають ці матеріали читачам краще зрозуміти перекладений твір?

На мою думку, і передмова, і післямова є надто загальними і повідомляють загальновідомі речі.


ІХ.ґ Чи може даний переклад залучатися до викладання філософії студентам як філософських, так і нефілософських спеціальностей?

Цей переклад може залучатися для викладання філософії для студентів філософських спеціальностей. При наявності значної кількості недоліків, неточностей і помилок не йдеться про його цілковиту нечитабельність. Переклад дає певне уявлення про проблематику, постановку питань, хід думки, аргументацію Габермаса. Водночас у кожному конкретному випадку, особливо там, де стикаємося зі складним формулюванням, читач ніколи не може бути впевнений у тому, що має справу саме з думкою Габермаса, а не з її спотворенням. З професійної точки зору, переклад ненадійний. Викладач у цьому випадку мав би взяти на себе працю застереження проти помилок, або їх виправлення.


Х. Висновки рецензента, що виходять за межі запропонованих вище питань

(Йдеться про найрізноманітніші сюжети, не передбачені характером сформульованих вище питань. Наприклад, чи варто відзначити роботу не лише перекладача, але й іншого фахівця(-ів), що брав участь у підготовці видання – наукового редактора, автора приміток і коментарів, передмови тощо.)На мою думку, даний випадок свідчить про те, що професійний рівень перекладу має бути першим критерієм відбору перекладів для подібного конкурсу. За такого підходу цей переклад не мав потрапити до числа номінантів.
1 Під адекватністю перекладу тут розуміється його мовно-філологічна відповідність оригіналові.

2 Під точністю перекладу тут розуміється його відповідність філософському змістові оригіналу.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка