Задача 1 Потік реальних грошей (Cash Flow) Визначення одноразових витратСкачати 118.25 Kb.
Дата конвертації13.10.2018
Розмір118.25 Kb.
ТипЗадача

Методичні рекомендації до контрольних завдань

Задача 1

Потік реальних грошей (Cash Flow)

Визначення одноразових витрат

Визначається по роках, по яких передбачається витрата коштів.

Наприклад:

- на 1-й рік намічені покупка і монтаж устаткування;

- на 2-й рік передбачається інженерне облаштування, налагодження устаткування, навчання персоналу та ін.

Визначення надходжень від проекту

Залежно від освоєння капітальних витрат і згідно з заходами щодо освоєння промислового виробництва випуск нового виду продукції передбачається на наступний рік (період) після введення в реалізацію інноваційного проекту, тобто згідно з вищенаведеним прикладом перші два роки фірма не має доходу від нового виду продукції і починає його одержувати на 3-й рік.

На підставі розрахунку освоєння капітальних витрат і надходжень від реалізації інноваційного проекту складається діаграма фінансових потоків реальних грошей (Cash Flow) за роками (рис. 1).

Наприклад:


Рік

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

Потік реальних грошей

- 15,0

-3,5

10,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Рис. 1. Діаграма фінансових потоків іноваційного проекту


6.3.1. Визначення коефіцієнта дисконтування проекту
Коефіцієнт дисконтування проекту визначається за формулою :

d = а + b + с,


де d - коефіцієнт дисконтування;


а - прийнята ціна капіталу;
b - рівень ризику для даного типу проекту
с - рівень ризику роботи на валютному ринку.
Наприклад:
Валютний депозит становить 9 %, тобто а = 0,09.
Рівень ризику проекту -5%, тобто b = 0,05
Інфляція на валютному ринку - 3 %, тобто с = 0,03.
Тоді: d = 0,09 + 0,05 + 0,03 = 0,17.

6.3.2. Визначення чистого дисконтного доходу

Чистий дисконтний дохід (ЧДД) визначається за формулою:


де ЧДД; - чистий дисконтний дохід і-го року

D; - доходи і-го року;

К; - витрати і-го року;

d - коефіцієнт дисконтування; і - 1, 2, 3 і т. д. роки, по яких визначається ЧДД.

Розрахунок чистого дисконтного доходу і чистої поточної вартості (ЧПВ) рекомендується робити за табл. 2.

Таблиця 2


Розрахунок чистого дисконтного доходуПеріод

D

К


ЧДД

ЧПВ

1-й рік


2-й рік


3-й рік


І т. д.


Разом


На підставі даних розрахунку ЧДД і ЧПВ будується графік (рис. 2).
описание: c:\users\user_3\downloads\media\image2.png


ЧДД --------ЧПВ

Рис. 2. Графік чистого дисконтного доходу і чистої поточної вартості проекту

6.3.3. Визначення індексу прибутковості і середньорічної рентабельності проекту
Індекс прибутковості (ІП) - це відношення сумарного дисконтного доходу до сумарних дисконтних витрат, визначається за виразом

Сумарний дисконтний дохід і сумарні дисконтні витрати беруться з табл. 2 (рядок «Разом»),Середньорічна рентабельність проекту визначається за формулоюР - середньорічна рентабельність, %;

ІП - індекс прибутковості;

n - період часу, протягом якого експлуатується об'єкт, років.


6.3.4. Визначення внутрішньої норми прибутковості (ВНП)

Для визначення внутрішньої норми прибутковості необхідно зробити розрахунок чистого дисконтного доходу і визначити, при якому дисконті він змінює значення з позитивного на негативне.

Дані розрахунку зводяться в табл. 3.

Таблиця ЗЗначення дисконту d

0,2

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

Чистий дисконтний дохід (ЧДД)


+ 0,5

-0,04
Внутрішня норма прибутковості визначається за такою формулою:


де d - значення дисконту, при якому ЧДД приймає останнє позитивне значення;

ЧДД+ - останнє позитивне значення ЧДД;

ЧДД” - перше негативне значення ЧДД.

На підставі розрахунків виробляється графічне визначення ВНП.

Рис. 3. Графічне визначення ВНП проекту


6.3.5. Визначення строку окупності

Строк окупності визначається з рівності витрат і доходів (аналогічно ВНП), тобто
6.3.6. Визначення точки беззбитковості

Точка беззбитковості визначається за формулоюде Р - умовно-постійні витрати на річний випуск нової продукції; С - ціна одиниці нової продукції;

V - поточні витрати на річний випуск нової продукції;

N - річний випуск нової продукції в натуральному вираженні.


Визначається точка беззбитковості графічно.

млн ум. гр. од.

описание: c:\users\user_3\downloads\media\image4.png

Рис. 4. Графічне визначення точки беззбитковості проекту

Задача 2
Визначити величину комерційного ефекту у виробника і споживача нової формувальної машини, якщо витрати на її виробництво становлять Ввир (три), рентабельність виробництва Р (%), ставка податку на прибуток 30 %.

Використання машини дає можливість довести потужність цеху до Nt шт. на рік. Ціна виробу Цt три, а собівартість Сn три.

Супутні капіталовкладення дорівнюють Kt щорічно. Термін експлуатації машини згідно з технічною документацією t років.

Методичні рекомендації

Комерційний ефект у виробника нової формувальної машини можна обчислити як величину прибутку, що залишається у підприємства-виробника.

П=Q-Cn-F
де П - прибуток, що залишається в розпорядженні наукової організації, підприємства;

Q - виручка від реалізації продукції науково-технічного призначення у і- му році, три;

Сn - собівартість продукції у і-му році, три;

F - загальна сума податків і виплат з балансового прибутку наукової-організації, підприємства в і-му році, три.

Ціна машини при заданому рівні рентабельності становитиме:

ЦМ = Ввир х Р.

Комерційний ефект споживача машини можна знайти як

Ет = Рт - Вт три,

де Рт - вартісна оцінка результатів від здійснення заходів НТП за розрахунковий період, грн.;

Вт - вартісна оцінка витрат на здійснення заходів НТП за цей же період, грн..

Вартісна оцінка результатів від упровадження заходу НТП за розрахунковий період здійснюється так:

грн

Ці результати є сумою основних (Росн) і супутніх (Рсуп) результатів:Оцінка основних результатів здійснюється за формулами:

а) для нових засобів праці тривалого використання:

,грн

б) для нових предметів праці:, грн,

де Цт - ціна одиниці продукції, виробленої з використанням нових засобів або предметів праці у t-му році, грн;

Nt - обсяг використання нових засобів або предметів праці в t-му році, натур, од.;

Пt - продуктивність засобів праці у t-му році, натур, од.;

Yt - витрати предметів праці на одиницю продукції у t-му році, натур, од.

а - коефіцієнт приведення капітальних вкладень:

а = (1+Enp)t0,

де Епр - норматив приведення різночасових витрат, що дорівнює 0,1 (ставка дисконту);

t' - кількість років, що відділяють затрати і результати даного року від початку розрахункового.

Сумарні витрати на реалізацію заходу НТП за розрахунковий період включають витрати на виробництво (Ввир) і використання (Ввикор) продукції:При цьому витрати на виробництво і на використання обчислюються однаково з урахуванням фактору часу:де Ct - поточні витрати при виробництві (використанні) продукції у t-му році без амортизаційних відрахувань на реновацію, гри;

Kt - одноразові витрати при виробництві (використанні) продукції в t-му році, гри;

Лt - залишкова (ліквідаційна) вартість основних фондів, що вибувають у t-му році, гри.

До складу поточних витрат (Ct) включаються витрати, які враховуються при існуючому порядку калькулювання собівартості продукції, а на ранніх стадіях розробки нової техніки (коли відсутня конкретна інформація для розрахунку поточних витрат) використовується один із можливих методів обчислення собівартості проектованої нової техніки:


 • метод питомих ваг;

 • графоаналітичний;

 • кореляційний;

 • планової калькуляції.

До складу одноразових витрат (Kt) включаються капітальні вкладення та інші витрати одноразового характеру, які необхідні для створення і використання нової продукції, незалежно від джерел фінансування.

Якщо капітальні вкладення мають місце до розрахункового року, то вони приводяться до нього шляхом множення на а:


Якщо капіталовкладення здійснюються після розрахункового року, то вони приводяться до нього шляхом ділення на а:Кприв визначають по кожному із можливих варіантів розподілу капіталовкладень по роках, і найкращим вважається той варіант, в якому Кприв є мінімальним.


Контрольна робота включає написання реферату та розв’язання задач.

Варіант контрольної роботи визначається згідно з останньою цифрою номера залікової книжки. Контрольні роботи, які виконані не за своїм варіантом, не розглядаються та повертаються студенту. Після отримання роботи із зауваженнями викладача необхідно її виправити, виконавши всі вказівки та вимоги, і здати для другої перевірки.

Звіт про виконання індивідуальної контрольної роботи оформлюють у рукописному(розбірливим почерком) або печатному варіанті на одному боці паперу формату А4 (210 х 297 мм) з дотриманням берегів: справа 10 мм, зліва 30 мм, зверху 15 мм, знизу 20 мм. Роботу зшивають по лівому краю. Обсяг есе має становити 15-20 с.

При вивченні дисципліни студентам рекомендується виконати контрольні роботи на такі теми:   1. Ініціація - початковий стан інноваційного процесу. Методи пошуку ідей інновації.

   2. Інноваційні стратегії. Вибір стратегії планування.

   3. Особливості і завдання інноваційного процесу. Організаційні структури.

   4. Сутність змісту інновацій.

   5. 5. Класифікація і специфіка інноваційних процесів у інноваційному менеджменті.

   6. Сутність і зміст прийомів інноваційного менеджменту.

   7. Основні стани інноваційних процесів і джерела їх фінансування.

   8. Інновація, методи пошуку інноваційних ідей.

   9. Ефективність використання інновацій. Економічні показники ефективності інновацій.

   10. Експертиза інноваційних проектів.

   11. Нововведення як об’єкт інноваційного менеджменту.

   12. Методи оцінки інвестиційних проектів.

   13. Стадії інноваційного менеджменту і моделі прийняття рішень.

   14. Фінансові новації - особливий вид новацій.

   15. Способи зниження ризику інноваційного проекту.

   16. Управління інноваційним процесом.

   17. Державна підтримка інноваційної діяльності.

   18. Мотивація інновацій.

   19. Особливості організаційного забезпечення інновацій.

   20. Інноваційний менеджмент - один з напрямків стратегічного планування.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка