З досвіду роботи вчителя математики передерій тетяни іванівниСкачати 136.95 Kb.
Дата конвертації26.10.2017
Розмір136.95 Kb.

Добровеличківська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Помічнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№2

Добровеличківської райдержадміністрації

Кіровоградської області

c:\users\www\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\новое фото2( 4).jpg

З ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

ПЕРЕДЕРІЙ ТЕТЯНИ ІВАНІВНИ

2015 рік

Хто не йде вперед, іде назад:

стану нерухомості не існує.
Віссаріон БЄЛІНСЬКИЙ

На сучасному етапі розвитку суспільства забезпечення належного рівня математичної підготовки набуває особливої актуальності. Це обумовлено насамперед тим, що сьогодні все більше спеціальностей потребують високого рівня застосування математики, а звідси розширюється коло школярів, для яких математика стає професійно значущим предметом.Науково-технічна революція сприяла різкому зростанню ролі такого ресурсу сучасних компаній, як інформаційний. Інформаційна компетентність у вузькому значенні пов`язана з умінням використовувати інформаційні технології, засоби і методи. У широкому значенні – з умінням переосмислювати інформацію, розв`язувати інформаційно-пошукові задачі, використовуючи бібліотечні та електронні інформаційно-пошукові системи, тобто здійснювати інформаційну діяльність із використанням як традиційних, так і нових технологій. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, повинно не стояти осторонь нових інформаційних технологій, а навчитися грамотно застосовувати їх. Тому я не випадково обрала методичну проблему «Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні математики».

Актуальність

Найважливішою вимогою сучасного інформаційного суспільства до школи є конкурентоспроможність випускника, якого б вирізняли самостійність, критичність і творчість мислення, висока інформаційна грамотність, тобто актуалізується проблема формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, адже на сьогодні – це один із найважливіших чинників успішності молодої людини.Мета

Формувати в учнів інформаційну компетентність, а саме: уміння вчитися, знаходити інформацію, критично її оцінювати і творчо використовувати, що у майбутньому забезпечить їм можливість успішно навчатися впродовж усього життя, жити і працювати в інформаційному суспільстві, в сучасних економічних умовах.Завдання

 • досягти якісного рівня унаочнення, здійснювати демонстрацію математичних об’єктів;

 • дати можливість матеріалізувати деякі абстрактні властивості реальних об’єктів, сприяти підвищенню доступності навчального матеріалу для засвоєння учнями;

 • перевірити засвоєння математичних формул в усіх учнів одночасно;

 • стимулювати пізнавальний інтерес до вивчення математики, допомогти дитині знайти й проявити себе у колективі;

Основні напрями реалізації ідеї

 • Залучати учнів до самостійного пошуку інформації, синтезу матеріалу та виходом на самостійне узагальнення й висновки;

 • розвивати творчі здібності;

 • розвивати особистостісь учня та його адаптацію у світовому інформаційному просторі;

 • формувати інформаційну культуру учнів;

 • інтенсифікувати навчання і виховання за рахунок використання ІКТ;

 • удосконалювати науково-методичне забезпечення навчально-виховного процессу.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у НВП сприяє:

 • індивідуалізації навчального процесу;

 • високій ступені наочності під час викладання предметів;

 • пошуку необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);

 • можливості моделювання природних процесів і явищ;

 • організації групової роботи;

 • забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання;

 • ефективному контролю та перевірці засвоєння навчального матеріалу.

Перевагою застосування ІКТ на уроках є те, що завдяки фактичній достовірності та сконцентрованості викладу матеріалу учні дістають значний обсяг навчальної інформації за порівняно короткий час. Це звільняє вчителя від тривалих, часом достатньо непереконливих пояснень, що призводить до формального засвоєння навчального матеріалу.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ

Пошук нових нетрадиційних форм і методів навчання

Інтенсифікація самостійної роботи учнів, посилення компетентності

Підвищення мотивації та діяльності учнів

Зростання рейтингу вивчення предмета

Збільшення обсягу виконуваних завдань порівняно зі звичайним уроком

Можливість вибору рівня складності завдання

Можливість виявити творчі та пізнавальні здібності учнів

Забезпечення здійснення контролю, об’єктивного оцінювання результатів

Організація дослідницько-пошукової роботи учнів

Зміна ролі і функції вчителя в навчально-виховному процесі

Шляхи використання інформаційних технологій на уроках математики

Застосування комп’ютера та мережі Інтернет як фрагмента уроку дозволяє активізувати розумову діяльність учнів, віртуально здійснювати практичні роботи, об’єктивно оцінювати знання учнів, оскільки комп’ютер неупереджений, дає учневі можливість працювати в індивідуальному темпі. Крім того, я маю можливість одночасно оцінювати декількох учнів, які працюють за комп’ютером. Темп комп’ютерного уроку вищий, ніж традиційного.

У своїй діяльності використовую наступні програмні засоби для підтримки навчально-виховного процесу:


 • Advanced Graphеr;

 • Gran (Gran 1d, Gran 2d, Gran 3d);

 • ПМК «Математика» 5-6 клас;

 • ППЗ «Геометрія» 10 клас;

 • ППЗ «Геометрія» 11 клас;

 • ППЗ «Алгебра» 11 клас;

 • Електронні підручники;

 • Пакет програм «Динамічна геометрія»;

 • Microsoft Excel 2007(Microsoft Office 2007).

Вплив ІКТ на розвиток у навчально-виховному процесі

Є можливість отримати більше знань ніж передбачено шкільним курсом

Стимулювання до самостійної роботи

Наочність при навчанні

Швидкий і якісний доступ до інформації

Є можливість коригувати роботу

Учень має результат


Можливості мультімедійних засобів


 • підготовка дидактичних матеріалів для уроків;

 • використання готових програмних продуктів;

 • робота з електронними підручниками на уроці;

 • пошук необхідної інформації в Інтернеті під час підготовки до уроків або позакласних заходів;

 • робота на уроці з матеріалами Web-сайтів;

 • розробка тестів, використовуючи готові програми-оболонки;

 • створення мультимедійних фрагментів уроків;

 • використання комп’ютерних програм-тренажерів для контролю знань.

Застосування комп’ютерної техніки робить традиційні уроки математики яскравішими, насиченішими, цікавішими.

Технології реалізації

Комп’ютерні демонстрації

Основною перевагою є те, що комп’ютерні демонстрації можуть бути органічною складовою будь-якого уроку та ефективно допомогти вчителеві й учневі. Перші кроки показали, що комп'ютерна підтримка вивчення математики захоплює учнів, полегшує осмислення визначень, дає наглядне уявлення про основні поняття геометрії, сприяє розвитку образного мислення, спонукає учнів до дослідницької діяльності. Наприклад, готуючись до уроку «Римська непозиційна система числення» використовую програмно-методичний комплекс навчального призначення Математика-5. У даному випадку комп’ютерна демонстрація дозволяє «стиснути» часові й просторові рамки. Крім того, вона не вимагає великої кількості комп’ютерів: достатньо одного комп’ютера та проектора, щоб почати демонстрацію.Уроки з комп’ютерною підтримкою

Ця комп’ютерна технологія навчання є перспективним науковим напрямом, який розробляється вже десятки років. Застосування цієї технології у школі має велике майбутнє, оскільки комп’ютерне моделювання є могутнім інструментом пізнання світу. Застосовується як індивідуальна, так і групова форма створення комп’ютерних моделей. Наприклад, застосовую програмно-методичний комплекс навчального призначення Математика-5-6. ПМК призначений для вивчення математики в 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладів. ПМК розраховано на використання як для самостійної роботи учнів, так і для колективної форми навчання.

Крім того, програмний засіб містить довідникову інформацію: довідку по роботі з ПМК, словник термінів і понять, історичну довідку, додатки (таблиця простих чисел, координатна площина).

Ще одним важливим засобом є конструктор уроків, за допомогою якого вчитель може створити уроки за власною методикою, а також при потребі відредагувати запропоновані розробниками уроки.

Створення ПМК дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:

-         підтримка групових та індивідуальних форм вивчення математики в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;

-         створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання математики;

-         підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення математики;

-         забезпечення диференційованого підходу до вивчення математики;

-         формування навичок розв’язування задач практичного та дослідницького характерів;

-         структуризація змісту навчання математики та активізації опорних знань.


Тестування в навчальному процесі в тій або іншій формі я використовую давно. У традиційній формі тестування – це трудомісткий процес. Використання комп’ютерів робить його більш технологічним. Разом з традиційним контролем, що оцінює кінцеві результати навчання, комп’ютер дозволяє організувати контроль навчального процесу. Такий контроль дозволяє діагностувати рівень засвоєння матеріалу учнями та провести своєчасне його коригування. Найбільш простою й поширеною формою діагностичного контролю є тести. Комп’ютерний варіант тестів реалізується просто, немає проблем у негайному обговоренні відповідей. Анімація дозволяє подавати тести по частинах у необхідному темпі. Для проведення комп’ютерного тестування користуюсь як продуктами Microsoft Office, так і іншими тестовими оболонками, які широко представлені в Інтернеті. Також застосовую програмно-методичний комплекс навчального призначення Математика-5-6.  Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, задачі, тести для самоконтролю та контролю. Інформацію про результати роботи учнів учитель може переглядати на головному комп’ютері у зведеному вигляді та по кожному учню окремо.

Тестові завдання збережено відповідно до міжнародного освітянського стандарту IMS QTI (Instructional Management Systems Question and Tests Interoperability) версії 2.0, який підтримують більшість виробників систем тестування та навчання.

До створення тестів залучаю й учнів. Це одна із форм учнівських творчих робіт. Створюється творча група із учнів, які складають запитання та варіанти відповідей, вносять їх у пам’ять комп’ютера.


 • Комп’ютерний практикум

Комп’ютер тут розглядається як засіб для розв’язання будь-яких завдань з математики. Але, застосовуючи комп’ютерний практикум, не слід відмовлятися й від традиційної форми проведення практичної роботи. Більш доцільним вбачається їх поєднання. Наприклад, поки одна підгрупа будує перерізи за допомогою програми Grand3, інша робить такий же практикум, традиційно (уроці геометрії в 11 класі). Таку форму роботи на уроці практикую у 7 класі (Урок алгебри у 7 класі «Координатна площина»). Використовую Advanced Graphеr; Gran 1.

Створення інформаційних проектів

В основу методу створення проектів покладена ідея про спрямованість навчально-пізнавальної діяльності школярів на результат, який одержують під час вирішення тієї чи іншої проблеми. Зовнішній результат можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності. Внутрішній результат (досвід діяльності) стає безцінним надбанням учня, сполучаючи в собі знання та уміння, компетенції та цінності.

Інформаційний проект направлений на збір інформації про якийсь об’єкт, явище з метою його аналізу, узагальнення й представлення для широкої аудиторії. При вивченні теми в 11 класі «Полігон. Гістограма. Середнє значення. Мода і медіана вибірки» на домашнє завдання учням пропоную провести соціологічне (анонімне) опитування серед учнів 5-7 класів, 8-9 класів. 10-11 класів, чи палять вони цигарки?

Учні потім будують гістограму MS Excel за результатами опитування. А дехто з них на наступний урок знаходить ще й таку інформацію.


 • У всьому світі курить ≈ 1,3 млрд. осіб (30% жителів планети).З них 47% – чоловіки, 12% – жінки.

 • Україна знаходиться на 10 місці за кількістю курців.

 • Протягом 2005 року від захворювань, пов’язаних з палінням померло майже 5 млн. чоловік.

 • Кожен третій українець віком від 35до 69 років помирає від паління.

 • З 1000 людей, які смалять з юності, 250 проживуть на 10-15 років менше.

 • З 75% курців хотіли б почати нове життя – без цигарок. Але тільки

один з тисячі здатен відмовитися від цієї звички самотужки

Ось така сумна статистика. Поміркуйте над цим.

У своїй роботі використовую такі форми проведення уроку, як урок-лекція, урок-залік, урок-узагальнення, урок-дослідження, урок-ділова гра, урок-подорож, інтегрований урок, урок-семінар, урок розв’язування задач у середовищі MS Excel. Це дозволяє не лише візуалізувати математичні об’єкти, але й залучити учнів до процесу пізнання шляхом виконання інтерактивних вправ і творчих завдань, комп’ютерного моделювання.

Створюючи презентації, розв’язуючи різного роду завдання в Excel, учні усвідомлюють важливість своїх знань з інформатики не тільки на далеку перспективу, а й їхнє практичне застосування під час вивчення математики та інших шкільних предметів.

Застосування комп’ютера та мережі Інтернет

Школярам, які нічим не заявляють про свою індивідуальність і неповторність, нічим не цікавляться, пропонуються завдання, які б були для них не тільки обов'язком, але перш за все, цікавим моментом їх діяльності, щоб вони відчували гордість за виконану роботу. До таких форм відноситься випуск математичних газет, складання кросвордів, умов задач за поданим розв'язком, участь у позакласних математичних заходах. Таким чином намагаюся виховувати зацікавленість у кожного учня до вивчення математики, що в свою чергу призводить до якісних змін в навчальному процесі навіть у учнів з малорозвиненими здібностями до математики. Першою сходинкою для мене стало ознайомлення з мережею Інтернет. Потім створила електрону скриньку, за допомогою якої можу спілкуватися з різними людьми, виданнями, вчителями по обміну досвідом. Потім з’явилася ідея створити скриньку, яка б допомогла мені спілкуватися з учнями та батьками. Створивши таку скриньку, я розсилаю роботи учням, перевіряю їх реферати, розв’язки олімпіад, творчих конкурсів, казки, вірші, кросворди.Висновки та результативність

Використання комп’ютера на уроці математики – не дань моді, не засіб перекласти на плечі комп’ютера багатогранну творчу працю вчителя, а лише один із засобів, що дозволяє інтенсифікувати навчальний процес, активізувати пізнавальну діяльність, підвищити мотивацію учня до навчання, створити умови для підвищення ефективності уроку.

Учні поступово навчаються працювати в команді. Сильніші учні допомагають слабшим. Діти навчають вільно володіти комп`ютером, швидко знаходити інформацію в Інтернеті. Крім того, у них розвивається уява та просторове бачення за рахунок того, що діти працюють із інтерактивними моделями, але вони також виконують і звичайні лабораторні досліди. Досить новим і цікавим для учнів є участь в Інтернет-олімпіадах, конкурсах. Запис розв’язку задач потребує певних знань та вмінь користування комп`ютером, уважності, вміння користуватися Інтернетом. Кожного року учні беруть участь в обласних інтернет-конкурсі з інформатики «Бобер».Використовуючи комп’ютер на уроках математики, пам’ятаю, що комп’ютер лише засіб, який допомагає в навчанні і, що він не повинен звільнити учня від роздумів. Комп’ютер повинен звільнити учня тільки від механічної знайомої роботи і звільнити час для роздумів та творчого пошуку. Самостійне опрацювання літератури, добір потрібної інформації в мережі Інтернет допомагає учням під час підготовки доповідей, написані рефератів, в проектній роботі.

З кожним роком все більше дітей вибирає професії пов`язані з математикою, науками та комп`ютерними технологіями.Таким чином, використання ІКТ та мережі Інтернет на уроках математики забезпечує підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення предмету, формування навичок пошуку, аналізу і використання інформації, що веде до підвищення якості процесу навчання і, в кінцевому результаті, сприяє формуванню у випускника інформаційної компетентності.

Використані джерела:

 1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

 2. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Математика. 5 клас.  Х.: Гімназія, 2005.

 3. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Алгебра. 9 клас.  Х.: Гімназія, 2009.

 4. Нелін Є. П. Алгебра. 8 клас: Опорні таблиці, схеми, розв’язування, Тренувальні тести.  Х.: Видавництво «Ранок», 2009.1-3

 5. ПМК «Математика» 5-6 клас

 6. 4. Інтерактивні технології на уроках математики/Упорядн. І.С. маркова.– Х.: Вид. група «Основа», 2007. –128 с.

 7. Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ.  Х.: Факт, 2005.  360 с.

 8. Раков С. А. Формування математичних компетентностей випускника школи як місія математичної освіти // Математика в школі.  2005.  № 5.

 9. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. Метод проектів. Компютерні технології. Розвивальне навчання/ Уклад. І.С. Маркова.– Х.:Вид.група «Основа»: «Тріада+»,2007. 144 с. 

 10. 3D моделі-ілюстрації (каркасні), які часто зустрічаються в умовах задач.http://www.3dg.com.ua/SGSL/index.htm


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка