Ю.І. Прасул основи наукових дослідженьСторінка5/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4   5

Бібліографічний опис документів: Методичні рекомендації / Уклад. Ю.М. Зюлева. Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006. 39 с.


 • Основы научных исследований. География /Под ред. Н.Д. Пистуна и Г.И. Швебса. – К.: Выща школа Головное изд-во, 1988. – С. 116-120.

 • Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – К.: Академвидав, 2005. – С. 104-107.  Практичне заняття № 7

  Оформлення елементів рукопису
  Мета: навчити студентів оформляти рукописи науково-дослідних робіт.
  Хід практичної роботи

  1. Ознайомлення з теоретичною частиною роботи

  Усі науково-дослідні роботи без винятку супроводжуються певними таблицями та ілюстраціями. Табличний та ілюстративний матеріал доцільно компонувати на окремих аркушах, але при цьому вони мають займати більше половини сторінки. В протилежному випадку їх потрібно поєднувати з текстом, або по декілька штук на сторінці. При цьому необхідно дотримуватися правил посилання на ілюстративний матеріал. Ілюстрації та таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Їх нумерують послідовно в межах розділу.

  Ілюстрації. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. Ілюстрації розміщують відразу після згадування в тексті, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації, що використані в тексті, мають бути посилання. Під кожною ілюстрацією має бути позначення „Рис.”, номер та пояснювальний підпис, який не повинен перевищувати 2-4 рядків, крапка в кінці підпису не ставиться. Номер повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад, Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу).

  Ілюстрації виконують на комп’ютері або пастою чорного кольору на білому папері. У випадку, коли ілюстрації є запозиченими, після назви вказуються ініціали і прізвище автора, рік видання відповідного використаного джерела.

  На графіках координатні вісі викреслюються суцільними лініями однакової товщини, підписуються назви, вказуються розмірності величин. Підписи до рисунку графіка даються найбільш лаконічно, а в легенді розшифровуються більш повно. На одному графіку, як правило, не відображають більше 4-5 кривих.

  Діаграми – графічне зображення залежностей між кількома величинами. До складу діаграми входять загальна назва, графічне (лінійне, площинне, об’ємне) зображення, легенда, пояснення та коментарії.

  Схема – графічне зображення предмета, явища або процесу за допомогою умовних позначень та у вільному масштабі. Схематичне зображення містить загальну назву, графічне, логічне зображення, легенду, пояснення та коментарі. Виконання та оформлення схем на практиці узгоджується дослідником з керівником.

  Таблиці. У вигляді таблиць оформлюють, як правило, цифровий матеріал. Таблиці мають бути простими, з назвами, у разі потреби з поясненнями. У правому верхньому куті розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад, Таблиця 2.1. (перша таблиця другого розділу). На наступному рядку розміщують симетрично до тексту назву таблиці. Назву і слово „Таблиця” починають з великої літери без підкреслювання.

  Назви боковику (заголовки рядків, крайній лівий стовпчик) та головки (заголовки граф, верхній рядок) мають бути лаконічними. Повторювальні слова виносять в об’єднувальні рубрики. Під час оформлення таблиць необхідно завжди вказувати розмірність числових величин, які мають відповідати чинним стандартам. Однорідні числові дані розміщують таким чином, щоб їх класи співпали, неоднорідні – посередині графи. Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.

  Таблицю розміщують таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступний аркуш. При цьому слово „Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть слова „Продовження табл.” і вказують номер, наприклад, Продовження табл. 2.1. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку – боковик. Якщо цифрові або інші дані в окремому рядку не подають, то в ньому ставлять прочерк. Таблицю можна оформити шрифтом розміром 12 пунктів з 1,0 інтервалом.

  Формули. Громіздкі формули розміщують на окремих рядках. Для економії місця кілька коротких однотипових формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі й нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони згадані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова „де” без двокрапки. Формули нумеруються послідовно в межах кожного розділу. Номери формул позначаються в круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули до її номера. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

  Рівняння і формули рекомендується виділяти з тексту вільними рядками. Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.


  2. Умови виконання практичної роботи:

  1. У власному банку накопичених даних обрати будь-яку ілюстрацію за темою науково-дослідної роботи. Розмістити її на аркуші паперу, підписати та оформити за вимогами до наукових робіт, що викладені в теоретичній частині.

  2. У власному банку накопичених даних обрати будь-яку таблицю за темою науково-дослідної роботи. Розмістити її на аркуші паперу, підписати та оформити за вимогами до наукових робіт, що викладені в теоретичній частині.

  3. Оформити роботу в текстовому редакторі Microsoft Word.


  3. Рекомендації до виконання практичної роботи

  Під час виконання необхідно суворо дотримуватися теоретичних положень. У роботі нумерацію ілюстрацій, таблиць та формул виконують арабськими цифрами без знака «№» шрифтом Times New Roman розміром 14 pt звичайного зображення.

  Для створення чи оформлення ілюстративного матеріалу доцільно використовувати:

  - для побудови графіків, діаграм та їх комбінацій тощо – засоби графіки електронних таблиць Microsoft Excel (формат файлів Книга Microsoft Excel, інструмент Мастер диаграмм) в операційній системі Windows;

  - для виконання відносно нескладних креслень, рисунків, схем, моделей тощо – безпосередньо засоби текстового редактора Microsoft Word (інструмент Рисование); для більш складних креслень – спеціальні програмні засоби;

  - для оформлення графічних ілюстрацій будь-якого типу – засоби програмних продуктів Adobe PhotoShop, Corel, Microsoft Office (Microsoft Photo Editor тощо);

  - для створення тематичних карт чи їх фрагментів – засоби геоінформаційних систем MapInfo, ArcInfo, ArcView тощо;

  - інші комп’ютерні програми в залежності від їх наявності та типів ілюстрацій.

  У більшості випадків ілюстрації, створені або оформлені вищенаведеними способами, рекомендується транспортувати через буфер обміну до файлів Документ Word тексту робіт (вставить в текст) за допомогою інструменту Специальная вставка головного меню Правка як об’єкт типу Рисунок (без позначки Сверху текст).

  Назву розміщують через вільний рядок під ілюстрацією з великої літери.

  Таблиці слід створювати з використанням засобів інструментів головного меню Таблица редактора Microsoft Word. Таблицю у цілому розміщують посередині рядка, а в інструменті Высота и ширина ячейки виставляють: інтервал між стовпцями 0,3 мм, висота рядків – Авто без відступу зліва та без дозволу перенесення тексту рядків на наступну сторінку. Зручно послідовно формувати структуру таблиці шляхом додавання рядків до першого (початкового) і розбиття та об’єднання комірок таблиці.

  Рядки таблиць також можна створювати засобами електронних таблиць Microsoft Excel з наступною простою вставкою їх через буфер обміну в текст робіт і остаточним редагуванням засобами інструментів головного меню Таблица редактора Microsoft Word.

  Увесь текст таблиці друкується з одинарним міжрядковим інтервалом шрифтом Times New Roman розміром не більше 14 pt і не менше 10 pt, що загалом визначається детальністю і обсягом конкретних таблиць. Зображення шрифту для всіх елементів таблиці – звичайне. Для тексту кожного рядка таблиці виставляють інтервал 3 pt перед і після цього тексту без його абзацного відступу.

  У результаті виконання практичної роботи № 7 рекомендується обов’язково засвоїти 24 навчальних елемента: ілюстративний матеріал, графік, схема, діаграма (лінійна, площинна, об’ємна), координатні вісі, таблиця, боковик, головка, рядок, графа таблиці, формула, пояснювальний підпис, легенда, Microsoft Excel, Microsoft Word (інструмент Малювання), програмні продукти Adobe PhotoShop, Corel, Microsoft Photo Editor, MapInfo, ArcInfo, ArcView.


  Рекомендована література:
  1. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 190-192.


  2. Основы научных исследований. География /Под ред. Н.Д. Пистуна и Г.И. Швебса. – К.: Выща школа Головное изд-во, 1988. – С. 164-167.

  3. Рогожин М. Как написать курсовую и дипломную работы. – Спб.: Питер, 2005. – С. 141-158.  Практичне заняття № 8

  Захист наукової роботи
  Мета: навчити студентів доповідати перед аудиторією, відстоювати свою точку зору, захищати результати науково-дослідної роботи.
  Хід практичної роботи

  1. Ознайомлення з теоретичною частиною роботи

  Захист роботи – це усний публічний виступ, невеликий за тривалістю (до 10-20 хвилин) перед комісією чи аудіторією. Захист є фіналом всієї виконаної роботи. Підготовка до нього передбачає з’ясування часу і місця захисту, підготовку тексту доповіді (усного повідомлення про результати виконаної роботи), підготовку наочних матеріалів, передзахист, який є генеральною репетицією захисту письмової роботи, отримання рецензії в організації, що займається даною проблематикою та відгук керівника дипломного проекту. Оцінюючи дипломну роботу враховують не лише якість рукопису дослідження, а й демонстраційних матеріалів, доповідь, що розкриває вміння ерудовано репрезентувати опрацьований матеріал та аргументовано доводити кожне положення, що виноситься на захист, кваліфіковані відповіді на питання та зауваження. Найбільш типовими помилками на цьому етапі є:

  • тема дослідження не розкривається в положеннях, що виносяться на захист;

  • положення подаються надто коротко, схематично, не розкриваються повно, не підтверджують наукових ідей дослідника;

  • новизна та теоретична значущість дослідження або не визначені, або сформульовані неправильно, не за темою;

  • не дотримується наукова термінологія і, замість загальноприйнятих термінів, вживається побутова лексика;

  • висновки як за розділами, так і в цілому не передають змісту самих розділів, не дають можливості побачити результат;

  • список використаних джерел містить літературу, яка не є близькою за тематикою наукового дослідження;

  • наявність орфографічних, стилістичних та інших помилок тощо.

  Текст доповіді – письмовий виклад розгорнутої усної форми виступу, що відповідає тексту роботи. Доповіді не публікуються, а повідомляються. Структурними елементами доповіді є вступ (визначається актуальність запропонованої проблематики), основна частина (стисло розкривається провідна ідея, її теоретичне та практичне обґрунтування та авторська інтерпретація проблеми), висновки та рекомендації щодо подальшого вирішення проблеми.

  Бажано мати ілюстративний матеріал, у вигляді таблиць, графіків, карт, ілюстрацій іншого виду. Дуже важливо ефектно та змістовно почати виступ, а також аргументовано його закінчити. Доцільно під час підготовки до захисту передбачити питання і варіанти відповідей на них. Готуючись до доповіді варто переглянути останні випуски географічної періодики та новинки географії.  Попередній захист роботи. Попередній захист роботи проходить на засіданні кафедральної комісії з попереднього захисту дипломних робіт і відбувається в кінці квітня. На попередній захист дипломної роботи необхідно подати надрукований текстовий матеріал дослідження та ілюстративний матеріал. Після обговорення результатів попереднього захисту кафедра вирішує питання про допуск студента до захисту дипломної роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

  Захист роботи. Захист повинен мати характер наукової дискусії й проходити з дотриманням принциповості, наукової етики. Після доповіді дипломника члени комісії та всі присутні на захисті мають право ставити питання. На захисті рекомендується на всі поставлені питання давати вичерпні аргументовані відповіді у лаконічній формі, але не занадто коротко і категорично. Наступним етапом захисту роботи є виступ наукового керівника з відгуком на роботу та рецензента з наданою рецензією (або зачитування рецензії членом ДЕК), обговорення дипломної роботи.

  Слід приділити увагу і вибору одягу, продумати позу, набір жестів та інші зовнішні форми поведінки, слід дотримуватися елегантності, підтягнутості, акуратності.


  2. Умови виконання практичної роботи:

  1. За результатами всіх виконаних практичних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» складіть текст публічної доповіді.

  2. Оформіть роботу в текстовому редакторі Microsoft Word.

  3. Публічно захистить отримані результати, виголосивши доповідь безпосередньо на практичному занятті. Тривалість доповіді – 7 хвилин.

  4. Поставте конкретні, лаконічні запитання іншим доповідачам. Мінімальна кількість запитань, яка має бути поставлена кожним студентом – три.


  3. Рекомендації до виконання практичної роботи

  Доповідь має бути змістовною, послідовною, зрозумілою, стислою. Не слід наводити багато цифр, формул, цитат, які важко сприймаються на слух. При виконанні поставленого завдання доцільно використовувати матеріали всіх виконаних практичних робіт, особливо № 1 та № 5. Обов’язково доповідь має закінчуватися винайденими шляхами розв’язання поставленої проблеми та перспективами подальших наукових розробок доповідача.

  Питання слід формувати лаконічно і конкретно, так само як і давати відповіді на них. Не рекомендується вступати в дискусію з доповідачем, навіть якщо Ви не згодні з його точкою зору.

  У результаті виконання практичної роботи № 8 рекомендується обов’язково засвоїти 11 навчальних елементів: попередній захист роботи, захист роботи, рецензія, відзив керівника, текст доповіді, виступ, доповідь, ілюстративний матеріал, Державна екзаменаційна комісія (ДЕК), наукова дискусія, наукова етика.


  Рекомендована література:
  1. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 198-199.


  2. Основы научных исследований. География /Под ред. Н.Д. Пистуна и Г.И. Швебса. – К.: Выща школа Головное изд-во, 1988. – С. 167-169.

  3. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищий школі. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С. 92-94.

  4. Рогожин М. Как написать курсовую и дипломную работы. – Спб.: Питер, 2005. – С. 159-170.

  5. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – К.: Академвидав, 2005. – С. 131-137.

  ДОДАТОК А

  Оформлення титульного аркушу окремої роботи
  Міністерство освіти та науки України

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

  Геолого-географічний факультет

  Кафедра фізичної географії та картографії  Практична робота №

  НАЗВА

  Виконав


  cтудент гр. I.Б.Прізвище
  Перевірив

  I.Б.Прізвище

  Харків, рік  ДОДАТОК Б

  Оформлення титульного аркушу папки з роботами
  Міністерство освіти та науки України

  Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

  Геолого-географічний факультет

  Кафедра фізичної географії та картографії  Практичні роботи

  з курсу «Основи наукових досліджень»

  Виконав


  cтудент гр. I.Б.Прізвище
  Перевірив

  I.Б.Прізвище

  Харків, рік  ДОДАТОК В

  Приклади визначених об’єкта та предмета дослідження

  (за матеріалами захищених дисертацій)
  Об’єкт

  Предмет

  Радіоекологічна ситуація у Поліському районі

  Методологія картографічних досліджень в системі радіоекологічного моніторингу, принципи, методи та способи картографування території, яка зазнала радіаційного забруднення

  Туристично-рекреаційні системи регіонального рівня

  Науково-методичні засади створення регіональних туристичних картографічних творів у вигляді цілісної системи тематично пов’язаних та взаємо узгоджених планів, карт, серій карт та атласів

  Індустріально-урбанізовані території

  Результати трансформації природної структури корінних ландшафтів в ландшафтно-архітектурну індустріально-урбанізованих територій

  Підготовка майбутнього вчителя у системі професійної педагогічної освіти

  Науково-теоретичні та організаційно-методичні основи, зміст краєзнавчої освіти у контексті професійної підготовки вчителя географії, організатора краєзнавчо-туристичної роботи

  Міські ґрунти Харкова

  Геоекологічний стан, функції та роль міських ґрунтів як компонента урболандшафту

  Географічні умови Йорданії, особливості їх змін у регіонах країни

  Комплекс методологічних, теоретичних та методичних положень оновлення картографічних даних, проектування та реалізація туристичної ГІС Йорданії

  ЗМІСТ
  стор.

  Практичне заняття № 1.

  Понятійний апарат наукового дослідження

  4


  Практичне заняття № 2.

  Ознайомлення зі структурою та напрямками роботи бібліотеки

  9


  Практичне заняття № 3.

  Визначення індексу УДК

  12


  Практичне заняття № 4.

  Оформлення списку використаних джерел інформації

  21


  Практичне заняття № 5.

  Вивчення літератури з теми науково-дослідної роботи

  33


  Практичне заняття № 6.

  Анотування, реферування та конспектування наукової статті

  37


  Практичне заняття № 7.

  Оформлення елементів рукопису

  39


  Практичне заняття № 8.

  Захист наукової роботи

  45


  ДОДАТОК А

  Оформлення титульного аркушу окремої роботи

  49


  ДОДАТОК Б

  Оформлення титульного аркушу папки з роботами

  50


  ДОДАТОК В

  Приклади визначених об’єкта та предмета дослідження

  51


  Навчальне видання

  Прасул Юлія Іванівна  Основи наукових досліджень з географії та картографії:
  Практичні роботи  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5


  База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка