Ю.І. Прасул основи наукових дослідженьСторінка3/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4   5

Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 33-36.


 • Основы научных исследований. География / Под ред. Н.Д. Пистуна и Г.И. Швебса. – К.: Выща школа Головное изд-во, 1988. – С. 113-116.

 • П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищий школі. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С. 82-88.

 • Універсальна десяткова класифікація (УДК). 5: Математика та природничі науки: переклад з англ. / Книжкова палата України; переклад Б.С. Волох та ін.; Гол. ред. М.I. Сенченко. - К.: Книжкова палата України iм. I.Федорова, 1999. - 300 с.

 • Універсальна десяткова класифікація (УДК): У 2 кн. Кн. 1: Таблицы УДК: переклад з англ. / Книжкова палата України; Гол. ред. М.I. Сенченко. - К.: Книжкова палата України iм. I.Федорова, 2001.

 • Універсальна десяткова класифікація (УДК): У 2 кн. Кн. 2: Алфавітно-предметний покажчик: переклад з англ. / Книжкова палата України; Гол. ред. М.I. Сенченко. - К.: Книжкова палата України iм. I.Федорова, 2001. – 812 с.  Практичне заняття № 4

  Оформлення списку використаних джерел інформації
  Мета: навчити студентів добирати літературні та картографічні джерела інформації, оформлювати бібліографію згідно вимог та існуючих стандартів, бібліографічно правильно описувати картографічні твори відповідно до ГОСТ 7.1-84 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”, ДСТУ 3582-97 „Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.
  Хід практичної роботи

  1. Ознайомлення з теоретичною частиною роботи

  Фахівці використовують наявну інформацію залежно від етапу роботи, що ними виконується. На початку розробок дослідники відчувають потребу в інформації для обґрунтування доцільності виконання певної роботи з урахуванням існуючого рівня розвитку науки й техніки у визначеній галузі знань. Потім виникає необхідність в інформації для вибору раціонального напрямку в роботі з урахуванням існуючих форм розв’язання поставленої задачі. І, зрештою, виникає потреба зіставити отримані результати з аналогами для оцінки рівня виконаної роботи. Щоб забезпечити конкретне наукове дослідження інформацією, передусім, на змістовно-теоретичному рівні потрібно чітко визначити необхідний обсяг і структуру інформації, встановити її джерела, знати доступ до наявних інформаційних ресурсів.  Інформаційні ресурси – це сукупність інформаційних матеріалів: документів і масивів інформації у вигляді публікацій, наукових звітів, електронних записів. Структурною одиницею інформаційного ресурсу є науковий документ, тобто матеріальний об’єкт, який містить науково-технічну інформацію й призначений для її збереження і використання.

  Інформація – це дані про навколишній світ та ті процеси, що в ньому відбуваються. Це результат пізнання, який тим чи іншим способом зафіксований і може бути переданим.

  За ступенем аналітико-синтетичного перероблення інформації виділяють первинні та вторинні документи. Первинні (фактографічні) документи містять безпосередньо результати наукових досліджень, виробничої діяльності тощо. Це книги, періодичні друковані видання, оптичні компакт-диски, нормативні документи, а також неопубліковані матеріали: дисертації, наукові звіти, доповіді тощо. Вторинні документи інформують користувачів про наявність та зміст опублікованих та неопублікованих матеріалів. Вторинна (бібліографічна) інформація – це результат аналітико-синтетичного і логічного перероблення первинних документів. Вона надає відомості про стан, тенденції й прогнози розвитку досліджуваної проблеми, критичні оцінки, висновки, пропозиції з посиланнями на першоджерела. До джерел бібліографічної інформації можна віднести довідники, словники, енциклопедії; бібліографічні видання, списки літератури за найбільш актуальними темами; прикнижкову та пристаттеву бібліографію; реферативні журнали; алфавітні, предметні та систематичні каталоги бібліотек; огляди, звіти; бібліографії бібліографій (є оглядом джерел інформації, що з’явилися за певний проміжок часу або об’єднаних за певною ознакою).  Науковий документ – носій інформації, на якому зафіксовані наукові дані або науково-технічна інформація з обов’язковим посиланням на те, де, ким і коли він був створений. Серед наукових документів за способом публікування розрізняють документи друковані й рукописні.

  Під друкованим документом розуміють друковану продукцію, що пройшла редакційно-видавниче оброблення (табл. 1).

  Таблиця 1.

  Класифікація друкованих джерел інформації  Вид видання

  Характеристика за призначенням

  Офіційні

  Публікації законодавства, нормативно-правових актів державних і господарських органів управління

  Наукові

  Результати наукових, експериментальних та інших досліджень у різних сферах знань

  Науково-популярні

  Збірники з різних галузей науки і техніки, призначені для ознайомлення непрофесійної маси читачів

  Підручники

  Знання наукового і прикладного характеру, зведені в систему, призначені для навчальних цілей

  Виробничі

  Знання із технології, техніки, організації виробництва, менеджменту, маркетингу та інші, призначені для використання в практичній діяльності фахівцями визначеного профілю

  Довідкові

  Коротка наукова і прикладна інформація для ознайомлення фахівців у певній галузі знань, а також для наукових досліджень

  Нормативно-виробничі

  Правила, норми і нормативи, стандарти, призначені для використання у виробництві й іншій практичній діяльності

  Рекламні, проспекти

  Відомості про вироби, послуги, що рекомендуються з метою залучення покупця. Видання рекламного характеру

  Патентно-ліцензійні

  Право на використання інтелектуальної власності, трудової діяльності у визначеній сфері виробництва або бізнесу

  Каталоги

  Нормативно-виробничі довідники з різних видів знань наукового та прикладного характеру

  Інформаційні

  Систематичні зведення про видані праці з питань науки і практичної діяльності

  Картографічні

  Картографічне відображення загальногеографічної та тематичної інформації

  Рукописні документи – це носії інформації, що не проходили редакційно-видавниче оброблення і не видавалися засобами поліграфії (науково-технічні звіти, документи обліку, дисертації).

  Депонованими документами (переданими на збереження) називають наукові праці, виконані індивідуально або в співавторстві й розраховані на обмежене коло користувачів. Реферати депонованих рукописів, їхній бібліографічний опис публікуються в реферативних журналах. Якщо пізніше рукопис був опублікований, то він знімається з депонування.

  Брошура – друковане видання обсягом від 4 до 48 сторінок, яке містить оперативну інформацію.

  Книжки – це багатоаркушеві неперіодичні видання обсягом понад 48 сторінок, в яких сконцентровано величезний досвід і знання.

  У монографії повно та вичерпно висвітлюються результати всебічного вивчення однієї теми, які належать одному авторові або невеликій групі авторів (колективна монографія). Обсяг монографії від 6 друкованих аркушів (1 аркуш – 24 сторінки). Друкують монографію у вигляді книжки з твердою обкладинкою.  Навчальні видання – неперіодичні видання, що містять систематизовані відомості наукового й прикладного характеру, викладені у формі, зручній для викладання і вивчення.

  Підручник – видання, що містить систематизований виклад матеріалу з навчальної дисципліни у відповідності до державного стандарту навчальної програми, затвердженої офіційною установою з рекомендацією до використання у навчальних закладах.

  Навчальний посібник – видання, що відповідає окремим розділам програми навчальної дисципліни, може частково доповнювати підручник та рекомендується для використання офіційними установами.

  Збірники наукових праць містять наукові статті різних авторів і є одним із видів оперативної інформації про нові дослідження з конкретної тематики.

  Матеріали різноманітних конференцій, з’їздів, симпозіумів містять, як правило, тези доповідей, тобто стислий виклад основних думок, публікація яких передбачає попереднє ознайомлення учасників наукових форумів з результатами проведеного дослідження.

  Найбільш оперативним джерелом науково-технічної інформації є періодичні видання, що виходять через визначені (або невизначені) інтервали часу, з постійною для кожного року кількістю номерів, що не повторюються за змістом, з типовим оформленням, нумерованими і (або) датованими виданнями, які мають однакову назву.

  До спеціальних видів видань належить нормативно-технічна документація, що регламентує науково-технічний рівень і якість продукції. Найважливіші з них – стандарти, тобто нормативно-технічні документи, що встановлюють комплекс норм, правил, вимог до об’єкта і затверджені компетентним органом. Патентна документація – сукупність документів, які містять інформацію про відкриття, винаходи й інші види промислової власності, а також відомості про охорону прав винахідників. Патентна документація обов’язково підлягає експертизі на новизну і корисність. Рекламні буклети – це художньо оформлені й видані засобами поліграфії продукти, що пропагують кращі зразки продукції, товарів або послуг.

  Крім того, існує поняття електронне видання – це електронний документ (група електронних документів), які пройшли редакційно-видавниче опрацювання, призначені для розповсюдження у незмінному вигляді, які мають вихідні відомості. Це визначення вміщує такі типи електронних видань: текстове (символьне), зображувальне, звукове, програмний продукт та мультимедіа або їх комбінації. Редакційно-видавниче оброблення та наявність вихідних даних — це відмінна ознака електронного видання, яка відрізняє цю категорію електронних ресурсів від будь-яких інших, зокрема більшості Internet-публікацій. За нормативними документами, матеріали, що містяться в електронних ресурсах, включаючи віддалені електронні ресурси, вважаються опублікованими, навіть за відсутністю повних вихідних даних.  Інформаційна база дослідження – це набір даних, що систематизовані в певному порядку за певними ознаками. Формування інформаційної бази становить цілеспрямований добір і фіксацію відповідних інформативних показників – бібліографічного опису та основного матеріалу для теоретичних узагальнень, аналізу, планування та прийняття рішень.

  Бібліографічний опис документів – це сукупність бібліографічних відомостей про документ або його складову частину, представлених за певними правилами, необхідних та достатніх для загальної його характеристики та ідентифікації. Узагальнений перелік областей (та елементів) бібліографічного опису: Заголовок; Область назви та відомості про відповідальність (Основна назва : Відомості, які стосуються назви, Відомості про відповідальність / Перші відомості про відповідальність ; Послідуючі відомості про відповідальність) ; Область видання (Відомості про видання) Область вихідних даних (Місце видання, Перше місце видання ; Наступне місце видання : Видавництво, або видавнича організація , Дата видання) – Область кількісної характеристики (Обсяг : Ілюстрації + Супровідний матеріал); Область серії ( Назва серії : Відомості які відносяться до назви серії / Відомості про відповідальність, які відносяться до назви серії ; Номер випуску серії ).

  Бібліографічний опис наукового документу залежить від його виду. У рекомендаціях до виконання практичної роботи подаються правила опису документів, що найбільш часто зустрічаються під час проведення наукових досліджень з географії та картографії.

  Бібліографічний опис картографічних джерел складається за такою структурою: Основна назва: Відомості, що стосуються назви. – Відомості про видання. – Масштаб. – Місце видання: Видавництво, Дата видання. – Обсяг. – Примітки. – Область міжнародного стандартного номера або його еквіваленту.

  Бібліографічний опис електронних ресурсів вимагає наведення специфічних відомостей щодо загального визначення матеріалу, визначення виду ресурсу та специфічного позначення матеріалу. Для локальних ресурсів мають бути наведені дані щодо фізичного носія (диска, касети, картриджа). Віддалений доступ передбачає, що об'єкт опису міститься на жорсткому диску, або іншому пристрої, в комп'ютерній мережі. У цьому випадку потребується опис систем доступу (відомості про операційні системи, протоколи зв'язку, програмне забезпечення, сервери тощо).


  2. Умови виконання практичної роботи:

  1. Проаналізуйте за електронним каталогом Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В.Н.Каразіна забезпеченість літературними джерелами наукового дослідження за обраною тематикою.

  2. За електронним та паперовим каталогами Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В.Н.Каразіна знайдіть як мінімум десять літературних джерел. Серед них обов’язково мають бути книжки, навчальні посібники, словники, наукові статті та тези доповідей.

  3. За електронними реферативними журналами з географічної галузі знань відшукайте як мінімум 5 новітніх джерел інформації за обраною темою дослідження. Серед них обов’язково мають бути як мінімум 2 іноземних джерела.

  4. У мережі Інтернет знайдіть за допомогою пошукових систем InfoReS (http://el.visti.net), МЕТА (http://meta-ukraine.com), Ramler, Яndex, Апорт, Google, Altavista, Teoma, WiseNut, Euroseek, Ау!, Weblist.ru, Yahoo, Excite, Infoseek, Magellan, Lycos знайдіть як мінімум 5 сайтів, на яких міститься інформація за обраною тематикою науково-дослідної роботи. Інформація може бути як наукового, так і науково-популярного спрямування.

  5. Оформіть роботу в текстовому редакторі Microsoft Word.

  3. Рекомендації до виконання практичної роботи

  Список використаних джерел інформації оформляють згідно вимог та існуючих стандартів: ГОСТ 7.1-84 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”, ДСТУ 3582-97 „Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”. ГОСТ 7.83-2001 регламентує обов'язкове наведення дати видання або створення ресурсу, навіть у випадку, коли точну дату встановити не вдається, вимагається наведення приблизної дати у квадратних дужках (позначення "без року" виключається).  Приклади оформлення бібліографії основних літературних та картографічних джерел інформації наведені нижче:

  • Монографії (один, два або три автори)

  Сосса Р.І. Картографування території України: історія, перспективи, наукові основи. – К.: Наук. думка, 2005. – 292 с.

  Салищев К.А. Картоведение. – 3-е изд. – М.: МГУ, 1990. – 400 с.

  Левицький І.Ю., Афанасьєва Т.М. Інтернет: терміни і визначення та сайти з картографії і геоінформатики. – К.: Кн. палата України, 2003. – 168 с.

  Бондаренко Е.Л., Шевченко В.О., Остроух В.І. Геоінформаційні основи еколого-географічного картографування. – К.: Соціоцентр, 2005. – 116 с.

  Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. Картографічне моделювання / Під ред. А.П. Золовського. – Вінниця: Антекс-УЛТД, 1999. – 328 с.


  • Монографії (чотири та більше авторів)

  Геоинформационные технологии: принципы, международный опыт, перспективы развития / Гармиз И.В., Кошкарев А.В., Межеловский Н.В., Рамм Н.С. – М.: ВИЭМС, 1989. – 55 с.

  Картоведение / А.М. Берлянт, А.В. Востокова, В.И. Кравцова и др. / Под ред. А.М. Берлянта. – М.: Аспект-Пресс, 2003. – 477 с.


  • Багатотомні видання, їх частини

  Шевченко В., Володченко А. Доісторичні карти України // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. пр.: В 3 т. – К.; Луцьк: Вежа, 2000. – Т.2. – С. 367-368.


  • Перекладні видання

  Краак М.-Я., Ормелинг Ф. Картография: визуализация геопространственных даннях: Пер. с англ. / Под ред. В.С.Тикунова. – М.: Научный мир, 2005. – 325 с.


  • Стандарти, інструкції

  ДСТУ 2754-94. Картографія. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 95 с.

  ГКИНП-14-191-85. Инструкции по созданию туристских обзорных карт и маршрутных карт-схем. – М., 1985. – 83 с.


  • Офіційні матеріали

  Закон України „Про державний кордон України”: За станом на 1 січ. 2004 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2004. – 18 с.

  Цивільний кодекс України: За станом на 1 січ. 2004 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2004. – 352 с.


  • Збірники наукових праць

  Академік Степан Рудницький – основоположник української географічної науки: Зб. наук. пр. / Відп. ред. О.І. Шаблій. – Львів, 1994. – 136 с.


  • Словники

  Ільїна О.В. Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни. – Луцьк: Терен, 2004. – 104 с.

  Цифровая картография и геоинформатика: Краткий терминол. словарь / Сост. Жалковский Е.А., Халугин Е.И., Комаров А.И., Серпуховитин Б.И. / Под ред. Е.А. Жалковского. – М.: Картгеоцентр – Геодезиздат, 1999. – 46 с.

  Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Под ред. А.М. Берлянта, А.В. Кошкарева. – М.: ГИС-Ассоциация, 1999. – 204 с.


  • Автореферати дисертації

  Сосса Р.І. Картографування території України: історія, перспективи, наукові основи: Автореф. дис. ... д-ра геогр.наук: 11.00.12 / Інститут географії НАНУ. – К., 2004. – 32 с.

  Филиппович Л.С. Картографическое моделирование при изучении территориальных рекреационных систем: Автореф. дис. …канд. геогр. наук: 11.00.02 / ИГ АН СССР. – М., 1980. – 25 с.


  • Депоновані наукові праці

  Яковенко И.М. Методика картографического изучения территориальной организации экскурсионного обслуживания // Симфероп. ун-т. – Симферополь, 1988. – 25 с. – Рус. – Деп. в ОНИПР ЦНИИГАиК 03.08.88, №32-гд88.


  • Складові частини книги

  Дончева А.В., Жучкова В.К., Кожухов Ю.С. О методах составления рекреационных схем на ландшафтной основе (на примере Хибин) // Вопросы географии. География и туризм. – 1973. – Сб. 93. – С. 90-100.

  Ельчанинов А.И., Свешников В.В. Туристские карты // Картографическая изученность России (топографические и тематические карты) / Под ред. А.А. Лютого и Н.Н. Комедчикова. – М.: Ин-т географии РАН, 1999. – С. 243-267.

  Поспелов Е.М. Туристские карты // Итоги науки и техники. Картография. – Том 7. – М., 1976. – С. 183-191.


  • Складові частини збірника

  Петрин В.Т., Петрина Н.В. Концепція та програма атласу-путівника по південному узбережжю Криму // Картографія та вища школа: Зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 48-52.

  Ельчанинов А.И. Карты культурного и природного наследия России // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – К.: Інститут передових технологій, 2005. – Вип. 5. – С. 79-82.


  • Складові частини матеріалів конференцій, тез доповідей

  Бейдик О.О., Вортман Д.Я. Нові аспекти виявлення, систематизації та картографування архітектурно-історичних ресурсів як об’єктів пізнавального туризму // Туристично-краєзнавчі дослідження: Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Туризм в Україні: економіка та культура”. – К.: КМ-Трейдинг, 1998. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 117-124.

  Свешников В.В. Банки данных об объектах туризма и экскурсий – основа для автоматизации создания туристских карт // Тез. докл. VIII Всесоюз. конф. “Автоматизация в тематической картографии”, Москва, 23-25 янв. 1985. – М., 1984. – С. 54-56.


  • Складові частини журналу

  Прасул Ю.І. Системне туристичне картографування регіонів України: наукові засади, цілі, перспективи // Український географічний журнал. – 2002. – № 4. – С. 68-73.

  Широкова Г.В. Информационные технологии в управлении туристским бизнесом // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 5. – 1995. – № 3. – С. 124-127.


  • Складові частини іноземного журналу, матеріалів конференцій

  Morrison Claire, Forrest David. A study of point sumbol design for computer based large scale tourist mapping // Cartogr. J. – 1995. – 32, № 2. – P. 126-136.

  Mori Segura M.L. and Barreda Sandoval J. Evolution of the tourist cartography in Peru // Abstr. International Cartographic Conference. – Corunã, 2005. – P. 74.


  • Складові частини енциклопедії

  Сосса Р.І. Українські Карпати. Атлас туриста // Геогр. енцикл. України. – К.: УЕ, 1993. – Т. 3. – С. 330.

  • Картографічні твори

  Азово-Черноморское побережье СССР. Атлас туриста / Отв. ред. В.Ф.Северинов. – М-би різні. – М.: ГУГК, 1989 (ф-ка № 10). – 199 с.

  Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР / Гл. ред. А.С.Харченко. – 1:2 500 000, 1:3 000 000, 1:5 000 000, 1:8 000 000 та ін. – М.: ГУГК, 1978 (ф-ка № 2). – 183 с.

  Харківська область. Шкільно-краєзнавчий атлас – К.: ГУГКК при Кабінеті міністрів України, 1993. – 46 с.

  Атлас України [Електрон. ресурс] / Ін-т географії НАН України, Інтелектуальні системи ГЕО. – Електрон. дані. - [К.], 1999-2000. – 1 електрон. диск (СD-ROM).

  Серія атласів до кожного будинку. – М-би різні. – К.: ДНВП „Картографія”, 1998-2003.

  Ukraine: A Historical Atlas / P.R. Magocsi. – Toronto; Buffalo; London: Univ. of Toronto Press, 1985. – 27 p.
  Украинская ССР. Территории для отдыха и лечения населения / Л.Г.Руденко. – 1:750 000. – К., 1975. – 1 л.

  Винницкая область. Карта для охотников и рыболовов. – 1:400 000. – М.: ГУГК, 1989 (Винниц. картограф. ф-ка). – 1 л.

  Карта гористой части Крыма. Приложеніе къ Практическому путеводителю по Крыму Г. Москвича. – 1:210 000, в 1 дюйме 5 верст. – б/г. – 1 л.

  Харьков и окрестности. – 1:100 000, 1:30 000. – Харьков: Востокгеоинформ, б/г. – 1 л.

  Серія карт автошляхів областей України. – 1:250 000. – К.: ДНВП „Картографія”, 2002-2004.

  Україна. Природне середовище та людина: Сер. карт / Відп. ред. Л.Г.Руденко, В.М.Ліпінський, А.Л.Бондар. – 1:6 000 000/ - ГУГКК України, 1993. – 55 с.

  Alupka. Miskhor. Simeiz. – б/м. – К.: “Мапа ЛТД”, 1992. – 1 арк. (англ., нім., рос.).
  або наводять повний опис:

  Карта автошляхів. Дніпропетровська обл. /Уклад. та підгот. до друку ДНВП „Картографія” 2003 р.; Ред. В.В. Вдовенко; Фото М.М. Мілова. – 1:250 000. – К.: ДНВП „Картографія”, 2003. – 1 к.: кольор., текст, іл.; 89х121 см, склад. 23х13 см. – (Автомобільні шляхи України). – Таблиця відстаней між адмін. центрами Дніпропетров. обл. – ISBN 966-631-277-8, 4000 прим.


  • Електронні ресурси (рекомендовано)

  Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.Вернадського НАН України / http://www.nbuv.gov.ua / [дата, на яку дана інформація актуальна]

  або


  Гpaбинcький I.M. Miжнapoднi eкoнoмiчнi вiднocини: Плaни пpaктичниx зaнять для cтyдeнтiв l кypcy. – Львiв, 2000. – [Цит. 2001, 5 ciчня]. – Дocтyпний з: .

  Li S., Crane N. Electronic Sources: MLA Style of Citation. – 1996. – [Cited 2000, 12 June]. – Available from: http://www.uvm.edu/~ncrane/estyles/mla.html.

  або


  Библиографическое описание электронных ресурсов: метод. рекомендации [Электронный ресурс] – М.: РГБ, 2001. – Способ доступа: URL: http://www.rsl.ru/pub/erdes.htm. – Загол. с экрана.

  У результаті виконання практичної роботи № 4 рекомендується обов’язково засвоїти 32 навчальних елемента: інформаційні ресурси, науковий документ, інформація, первинні документи, вторинні документи, друкований документ, офіційні видання, наукові видання, науково-популярні видання, виробничі видання, довідкові видання, нормативно-виробничі видання, каталоги, інформаційні видання, картографічні видання, рукописні документи, депоновані документи, брошура, книжка, монографія, навчальні видання, підручник, навчальний посібник, збірник наукових праць, матеріали конференцій, тези доповідей, періодичні видання, стандарти, патентна документація, рекламні буклети, інформаційна база дослідження, бібліографічний опис документів.


  Рекомендована література:


  1. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5


  База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка