Всеукраїнська науково-практична конференціяСторінка51/60
Дата конвертації11.05.2018
Розмір3.74 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   60

Кривова О.А., Коваленко О.С.


МННЦ ІТІС НАНУ (УКРАЇНА)

МЕТОДИКА СТАТИСТИЧНОЇ ОЦІНКИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДЕМОГРАФІЧНИХ

ПРОЦЕСІВПропонується методика оцінки територіальної диференціації соціально-демографічних процесів, що базується на пошуку оптимальної сталої кластерної моделі за допомогою технології валідації. Наведено приклади статистичної оцінки: дії соціально-економічних чинників на особливості змін регіональної народжуваності; впливу ендогенних факторів на формування депопуляції на території України.

.

Відомо, що територіальні диспропорції у розвитку країни (соціально-економічні, демографічні) позначаються на якості життя і здоров'я населення, має місце і зворотній вплив медико-демографічних чинників на перспективи розвитку регіонів. Науковцями досліджено зрушення у процесах відтворення населення України. Виконано районування території України за основними демографічними показниками, яке відображає просторові зсуви, що відбулись під дією соціально-економічної трансформації [1]. Проаналізовано новітні тенденції народжуваності в Україні та визначено їх соціально-економічні чинники [2]. Розроблено комплексну методику вимірювання людського розвитку в адміністративно-територіальних одиницях України [3].Необхідно зазначити, що методики демографічного зонування як і оцінки розвитку регіонів не передбачають прямого урахування динамічних змін типологічних соціально-демографічних процесів. Вимірювання розвитку в регіонах виконується за даними поточної статистики щорічно, але не базуються на типологічних особливостях регіонів, порівняння проводяться за рейтингами та інтегральними показниками [3-5]. Зміни в положенні основних типологічних зон відтворення населення час від часу уточнюються, а їх порівняння ускладнюється відсутністю єдиної методики [1, 6].

Такі економетричні підходи до оцінки диференціації та розвитку соціально-демографічних систем базуються на традиційних статистичних методах [7], кластерному, факторному аналізу або спираються на експертні оцінки [3,5].

На наш погляд, в дослідженнях особливостей територіального розвитку існує необхідність розробки інформаційних технологій, які застосовують комплекс багатовимірних статистичних методів та сучасних доробок інтелектуального аналізу даних, таких як технологія обґрунтування сталого рішення кластеризації [8]. Окремим завданням практичної реалізації такого підходу є адаптація методів до предметної області, вибір адекватних алгоритмів, керуючих параметрів, урахування динамічних змін ознак, обґрунтування моделі.

Мета роботи - розробити інформаційну технологію оцінки територіальної диференціації демографічних процесів. Завдання - виділити стійкі групи подібних об'єктів (областей України) за ознаками, що характеризують демографічні процеси (народжуваності, смертності) та фактори впливу (соціально-економічні та ендогенні чинники).

Основні результати. Була розроблена обчислювальна процедура пошуку стійких структур у багатовимірному просторі динамічних ознак, яка складалася з наступних етапів.

1) Визначення класифікаційних ознак. Формування матриці «об'єкт-ознака»:

а) масив спостережень; а) вибірка в часовому розрізі (за кожним роком); б) вибірка сформована за динамікою ознак.

2) Нормалізація.(стандартизація ознак різними способами залежно від їх специфіки даних).

3) Кластернй аналіз.

Застосування алгоритмів кластеризації до сформованих матриць (Ward; SOM, PAM, К-means для k = 2,..,10). Оцінка якості кластерів (компактності та віддаленості) за розрахунками внутрішніх індексів (RMSSTD, SPR, RS – для методу Ward; для інших – індекси Дана, «ширина силуету», Девіса-Болдуіна, Калинскі-Гарабач, Крзановски-Лаі [8].

4) Прийняття рішення про оптимальне розбиття на кластери. Порівняння рішень, отриманих різними методами за розрахунками зовнішніх індексів (Ренда, Жаккарда, Fowlkes-Mallows index).

5) Побудова регресійних моделей залежностей цільових та факторних ознак (на всьому масиві, або ж в кожному кластері).

Розрахункова процедура включає як проміжний етап застосування методів факторного аналізу з метою зниження розмірності факторних ознак та виділення інформативних показників. Розрахунки виконувалися із використанням пакетів STATISTICA, MATLAB.

За допомогою розробленої обчислювальної процедури були визначені стійкі типологічні зони на території України: за комплексом показників народжуваності та соціально-економічними факторами впливу (1999-2006 рр.); за змінами природного приросту населення (1989-2012) та ендогенними факторами депопуляції (1999-2008), дана статистична оцінка взаємозв'язків типологічних ознак і чинників.

Це дозволило виявити усталену кластерну структуру регіональної народжуваності населення України. Виділено комплексні фактори: матеріальне становище населення, особливості його розміщення, бідність, економічна активність жінок, від змін яких залежить диференціація репродуктивної активності населення України. Дана порівняльна статистична оцінка впливу цих факторів в типологічних регіонах.

Застосування розробленої методики статистичної оцінки територіальної диференціації дозволило виділити зони стійкої депопуляції на території України, а також визначити типові співвідношення ендогенних факторів у цих зонах.Висновки. Розроблена модифікована схема кластерного аналізу, яка складається з кількох способів формування ознак, набору методів кластеризації, розрахунків внутрішніх і зовнішніх індексів. Розроблено комплекс програм для оцінки диференціації територіальних демографічних процесів, що дає можливість відслідковувати динамічні зміни показників соціально-демографічної статистики в типологічних регіонах, а також розробляти прогнозні сценарії за регресійними моделями.

Методика оцінки диференціації демографічних процесів може найти застосування для комплексної оцінки регіонального розвитку.


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. Населення України - 2004. Регіональні аспекти демографічного розвитку. - К.: ІДСД НАНУ, Держкомстат України - 2004. – 342 с.

2. Населення України: Народжуваність в Україні у контексті суспільно-трансформаційних процесів. - К.: ІДСД НАНУ, АДЕФ-Україна. - 2008. – 288 с.

3. Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан / Е.М. Лібанова, Н.С. Власенко, О.С. Власюк та ін.; ПРООН. - К.: 2002. - 123 с.

4. Регіональний людський розвиток. Статистичний бюлетень. – К. - 2011:

Державний комітет статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://govuadocs.com.ua/tw_files2/urls_2/627/d-626859/7z-docs/1.pdf

5. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз (колективна монографія) / за ред. Е.М. Лібанової. - К.: ІДСД НАН України. - 2007. - 328 с.

6. Шевчук П.Є. Сучасні зрушення у регіональній диференціації смертності та тривалості життя в Україні // Демографія та соціальна економіка. - 2007. - №2. - С. 24-37.

7. Пальян З.О. Статистичний аналіз чинників та передумов народжуваності в Україні / Статистика України. - 2009. - N 2. - С. 48-54.

8. Wang K. CVAP: Validation for cluster analyses / K. Wang, B. Wang, L. Peng // Data Science Journal. – 2009. – № 8. – P. 88–93.
УДК 004.312.24Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   60


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка