Всеукраїнська науково-практична конференціяСторінка42/60
Дата конвертації11.05.2018
Розмір3.74 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   60

Карпенко М.Ю., Уфимцева В.Б., Волков Д.О.


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (УКРАЇНА)

Модель управління ієрархічною системою обмежених ресурсівУ доповіді розглядається модель для опису ієрархічної системи об'ємнодинамічного розподілу ресурсів. Запропоновано формалізація ієрархічного сімейства моделей, які описують процеси споживання ресурсів у багаторівневих системах управління. Цей підхід дозволяє розглядати управління системою з єдиних позицій, чітко відобразити взаємозв'язок рішень, сформованих на різних рівнях ієрархії.
Питання оптимального розподілу ресурсів є одним з ключових моментів при вирішенні завдань управління в складних багаторівневих системах. Тому не дивно, що цій проблемі присвячені численні публікації, де запропоновані різні підходи до вирішення даного класу задач [1-4]. Незважаючи на велику кількість результатів в даній області, більшість формальних постановок не може використовуватися при побудові реальної системи управління ресурсами без істотних доробок і адаптації до специфіки конкретного бізнес-процесу. Метою цієї роботи є розробка математичного опису системи розподілу ресурсів на базі ієрархічного сімейства моделей бізнес–процесів, спрямована на вирішення широкого класу оптимізаційних об'ємно–динамічних задач в багаторівневих системах.

Систему споживання ресурсів можна представити безліччю із n процесів з встановленим відношенням часткового порядку, які характеризується взаємодією трьох атрибутів: процесів (Р), ресурсів (R) і часу (Т). Система R представлена ​​безліччю елементарних ресурсів R0={r0} нескладованого типу, в якості яких можуть виступати центри обробки (обслуговування), людські ресурси і т. п. Окремі елементи множини R0 можуть об'єднуватися за певною ознакою і виступати як єдиний укрупнений ресурс з внутрішньою структурою S(R). Взаємодія між елементами різних рівнів здійснюється наступним чином. Нехай R=R0={r0} – безліч ресурсів нижнього рівня ієрархії, якому відповідає індекс =1,2,…,NR. Індекс визначає рівень розгляду R, причому ресурси відповідного рівня утворюють множину, де , i(r) – функція розбиття, яка ставить у відповідність ресурсам –го рівня ресурси (–1)–го рівня ієрархії.

Для елементів R нижнього рівня (ν=0) введемо об'ємну характеристику B(r0), яка відображає потужність за ресурсом r0. Очевидно, що для рівня ν=1 ця характеристика дорівнює:

.

При переході від (ν–1)–го до ν–му рівню отримаємо:.

Система процесів Р складається з елементарних процесів P0={p0}, кожен з яких виконується певний час і споживає ресурс типу i(P)=rμ. Для системи P структура S(P) являє собою відношення часткового по порядку, заданий у вигляді мережі G=<P,Q>. Систему процесів представимо у вигляді ієрархічної мережі з індексом ν, виділивши відмінність рівні розгляду, наприклад: ν = 4 – виробнича програма, ν = 3–замовлення виробничої програми і т.д. Рівень ν = 0 відповідає опису системи P в термінах технологічних операцій. Для системи Р виділення ієрархічних підмножини для різних рівнів розгляду нетривіально, тому що пов'язано з декомпозицією мережі G і подальшим агрегуванням отриманих фрагментів. Система T утворена безліччю моментів часу T0={t0} з встановленим відношенням часткового порядку S(T). Ієрархія в системі T визначається рівнями квантування . В якості рівнів агрегування системи можуть виступати, наприклад, такі: =1 – місяць, =2 – квартал, =3 – рік, =0 – безперервний час. Особливістю системи T є те, що S(T) визначає лінійний порядок.

У доповіді запропонована формалізація ієрархічного сімейства моделей, які описують процеси споживання ресурсів у багаторівневих системах управління. Цей підхід дозволяє розглядати управління системою з єдиних позицій, чітко відобразити взаємозв'язок рішень, формованих на різних рівнях ієрархії.
Перелік літератури

1. Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении. М.: Издательство «Дело и сервис», 1998. – 176с.

2. Карданская Н. JI. Принятие управленческого решения: Учебник для вузов. М.: Юнити. - 1999. – 407с.

3. Пархоменко А.В., Пархоменко JI.B., Герасимов Б.И. Экономико - математические модели контроллинга на промышленном предприятии. – Тамбов; Издательство ТГТУ, 2005, – 66с.

4. Гангори В.В. Декомпозиция, агрегирование и приближенная оптимизация. Бином, 2005, – 344 с.
УДК 519.24:316.452

МОРОЗ И.П.


РДГУ (УКРАИНА)

ПРОБЛЕМА ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВАПоказано, что оптимальная общественная структура формируется под действием естественных процессов взаимодействия. Социальные процессы рассматриваются как случайные процессы с дискретными состояниями и непрерывным временем. Установлено, что распределение индивидуумов за социальными состояниями в обществе подчиняется закону Пуассона.
Поиск путей построения оптимального социального устройства является одной из наиболее важных проблем современности. Особенно остро она стоит в странах с переходной экономикой. Устройство социальной структуры определяется совокупностью факторов. Например, уровнем экономического, культурного развития, законодательной, образовательной системой и т.п. Социальное устройство, в свою очередь, определяет уровень жизни. Следовательно, теоретические и практические аспекты решения проблемы обустройства социальной структуры касается каждого человека.

Анализ существующих моделей социальных систем разных типов [1-3] подводит к выводу о том, что их общими недостатками являются сложность и недостаточная информативность. В сложившейся ситуации постановка и решение классической задачи оптимизации [4] социальной структуры не принесет быстрого желаемого результата. Следовательно, исследования должны нацеливаться на поиск объективных законов формирования социальных структур, которые можно представить в виде количественных соотношений.

Цель работы – поиск эффективных средств формализованного описания социальных систем; разработка математической модели описания структуры социальных систем; определение оптимального социального устройства.

(Ч)


(О+С)

Взаимодейсвие

Рис.1. Приведенный граф.

Каждый гражданин может рассматриваться как элемент сложной системы [5], а его взаимоотношениями с другими членами общества – как совокупность связей. Существование связей – это необходимое и объективное условие существования человеческой общности. Очевидно, что связи определяют такие общественные категории, как свобода и несвобода, социальный статус и т.п.

Выделим элемент системы. Совокупность его связей с другими элементами заменим интегральной эквивалентной связью (рис.1), характеризующей все возможные взаимодействия (энергетические (имущественные) и информационные (духовные)) человека (Ч) с обществом и внешней средой (О+С).

Формализованное описание предложенного графа (рис.1) имеет следующий вид: , где V - множество элементов (Ч, О+С), E - множество связей (Ч – О+С).

Результатом акта взаимодействия является переход элемента системы в другое состояние, которое определяется определенным уровнем материально-культурного развития. Здесь возможны переходы как в “высшее” состояние, так и в “низшее” состояние по отношению к исходному. Частота пребывания элемента системы в определенном состоянии характеризуется вероятностью рi, где і – номер состояния () (номер состояния определяет уровень развития). Определение величин рi позволяет иметь информацию о свойствах системы.

Перейдем от структурного графа системы (рис. 1) к графу состояний (рис. 2). Отметим, что можно выделить совокупность физических величин, которые определяют каждое состояние системы (например, уровень дохода).

V0

Рис.2. Граф состояний системы.

V1

Vi

λ0

λi-1

λ1

λi+1

μ0

μ1

μk

μk-1

Полученный граф соответствует графу состояний системы массового обслуживания [6]. Общество и окружающая среда являются здесь обслуживающим устройством, взаимодействие – заявкой на обслуживание. Теперь становится очевидным использование математического аппарата теории систем массового обслуживания для описания процессов в социальных системах.

Вероятности рi нахождения системы в состояниях Vi определяются системой уравнений Колмогорова [6]:,

где pi(t), pi-1(t), pi+1(t) – вероятности нахождения соответственно в состояниях i, i-1, i+1 в момент времени t, скорость изменения вероятности нахождения системы в состоянии i , µi ,λi - интенсивности потоков событий, связанных с переходами из состояния i в соседние состояния (правила переходов).

Правила переходов определяются совокупностью норм поведения, законами, моральными принципами, действующими в обществе. Если общественные законы способствуют развитию личности, тогда вероятность перехода в “высшее” состояние больше вероятности перехода человека в “низшее” состояние. Соответственно µii. Проблема выбора параметров µi, λi решается эмпирическим путем. Пусть интенсивности потоков событий, связанных с переходами, µi, λi удовлетворяют условиям: λi=λ, µi=iµ (выбранное соотношение параметров моделирует определенные трудности, связанные с развитием личности). При условии, что в обществе происходят равновесные процессы, решение системы уравнений Колмогорова имеет вид:

. (1)

Соотношения (1) отображают закон распределения Пуассона [6].

Применение закона распределения (1) иллюстрирует рис.3.

Рис. 3. Ряды распределения по социальным состояниям.

Показаны гистограммы рядов распределения при разных значениях отношения λ/µ. Отметим, что с увеличением значения отношения интенсивностей потоков событий (отражает содействие переходу в “высшее” состояние) уровень общего социального развития возрастает (математическое ожидание распределения смещается в область больших значений i). Следовательно, параметры µi, λi моделируют действующую в обществе законодательную базу и могут рассматриваться как управляющие параметры социально-экономических систем.

Адекватность результатов подтверждается данными о том, что в развитых обществах основу общественной системы составляет “средний класс” (в нашем случае ~80%), отношение количества наиболее обеспеченных людей к количеству наименее обеспеченных ~10 раз (отображено на диаграммах).Выводы:

1) продемонстрировано эффективность применения системного подхода к анализу социальных структур; 2) показано, что внутренним механизмом формирования социальных групп является взаимодействие, происходящее с определенной целью, которую можно рассматривать как системообразующий фактор или основу идеологии; 3) установлено, что при действии объективных факторов распределение людей за социальными состояниями в обществе подчинено закону Пуассона; 4) конкретный вид ряда распределения зависит от интенсивностей потоков событий (действующих в обществе законов), связанных с переходами между состояниями;5) результаты моделирования могут составить основу для исследования социально-экономических систем, проблем управления социально-экономическими системами.


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Давыдов А.А. Компьютерные технологии для социологии (обзор зарубежного опыта) / Социологические исследования. – 2005. – №1. – С.131-138.

  2. Hummon N.P. The Emergence of Computational Sociology/ Fararo T.J. //The Journal of Mathematical Sociology. – 1995. – V.20. – № 2-3. – P. 79-89.

  3. Гуц А.К. Математические методы в социологии. / Фролова Ю.В. – М.: ЛКИ, 2007. – 216 с.

  4. Таха Х.А. Введение в исследование операций. – М.: Вильямс, 2001. – 912 с.

  5. Молчанов А.А. Моделирование и проектирование сложных систем. –К.: Вища школа, 1988. – 359 с.

  6. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. – М.: Мир, 1984. – т.1. – 527 с.


УДК 004.4; 656.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   60


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка