Випускна творча робота Назва проекту: «Формування екологічних цінностей, здоров’язберігаючих факторів в умовах випереджаючої освіти для сталого розвитку»Скачати 136.79 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір136.79 Kb.
ТипДиплом

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиВипускна творча робота
Назва проекту:
«Формування екологічних цінностей, здоров’язберігаючих факторів

в умовах випереджаючої освіти

для сталого розвитку»

Слухач курсів координаторів

експериментальних шкіл: Жименко Наталія Миколаївна
Місце роботи: КЗО «СЗШ № 94» ДМР

Термін проходження очної сесії: 12.03.12-16.03.12


Науковий керівник: доктор філософських наук, доцент

Висоцька О.Є.

Дніпропетровськ

2012


Проект

Тип проекту: творчий, пошуково-дослідницький.

Автор проекту: вчитель хімії, соціальний педагог комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 94» Дніпропетровської міської ради.

Тема: «Формування екологічних цінностей, здоров’язберігаючих факторів в умовах випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Мета проекту: формувати в учнів екологічні цінності, здоров’язберігаючі фактори в умовах випереджаючої освіти для сталого розвитку.

Завдання проекту:

 • Розвиток в учнів розуміння єдності людини і природи, бережного ставлення до навколишнього середовища;

 • Виховання екологічної компетентності, почуття відповідального та раціонального використання природо ресурсів;

 • Формування в підлітків орієнтації на здоровий спосіб життя, вироблення життєвих навичок, сприятливих для здоров’я;

 • Стимулювання урочної та позаурочної діяльності учнів.

Основні психолого-педагогічні та методологічні принципи проекту: усвідомлення та розуміння дитиною принципів взаємозалежності людини і природи, формування життєвих компетентностей, екологічної свідомості, орієнтації на здоровий спосіб життя.

Домінуючі навчальні принципи: здатність дитини застосовувати набуті теоретичні знання на практиці, приймати рішення і діяти у життєвих ситуаціях з меншою шкодою для природи, приймати свідомі рішення, за умови повної обізнаності.

Провідні навчальні методи: дослідницькі, практичні, розвивальні, творчі.

Наукова новизна: в результаті проведеного дослідження виявлено бажання учнів в більш раціональному підході до використання природо ресурсів, підвищення рівня зацікавленості у збереженні природного середовища, орієнтацію на здоровий спосіб життя.

Теоретична значущість: в результаті проведеної роботи учні навчились поєднувати отриманні теоретичні знання з практичною діяльністю, підвищили екологічну культуру, орієнтацію на здоровий спосіб життя.

Форма захисту: проект-презентація.

Класи: 3 – 11кл.

Оцінка результатів проектної діяльності:

 • Самооцінка учнів.

 • Аналіз виконаного проекту.

Компетентнісне спрямування: інформаційне, творче, навчально-розвивальне.
Висновки

 1. Виховання екологічно компетентної людини, формування здорового способу життя в учнів – одна з умов освіти сталого розвитку.

 2. Екологічна освіта повинна бути спрямована на формування екологічних компетентностей учнів, нерозривного зв’язку людини та природи, здоров’язберігаючих факторів.

 3. Вирішувати найближчі екологічні проблеми, раціонально та розумно використовувати природо ресурси.

 4. Необхідність формування моделі поведінки та дій в учнів, що відповідають потребам стійкого розвитку.

Опис проекту

Стратегія сталого (або стійкого) розвитку є провідною парадигмою сучасної освітньої діяльності, яка покликана стати випереджаючим чинником соціальної перебудови постіндустріального суспільства початку XXI ст.

Сталий (стійкий) розвиток – це будь-яка форма підтримуваного (самопідтримуваного) розвитку тієї чи іншої галузі суспільства, тієї чи іншої сфери життєдіяльності людини.

Стратегія сталого розвитку є стратегією загальних соціальних змін на засадах збалансованого розвитку соціально-економічної та екологічної сфер соціуму, однак, передумовою її виконання є формування моделей поведінки людини, зміни її ціннісних пріоритетів у бік соціально-відповідальних екологічно та гуманістично орієнтованих форм взаємодії із природним та соціальним оточенням.

Метою випереджаючої освіти для сталого розвитку є створення умов для виконання освітою функцій випереджаючого чинника соціальних змін, інтеграція принципів, цінностей та практик сталого розвитку у всі аспекти навчання та виховання.

Випереджаюча освіта для сталого розвитку передбачає поетапний гармонійний та збалансований розвиток особистості, яка здатна розуміти нові явища та процеси соціального життя, існуючі взаємозв’язки та взаємозалежності людини і природного оточення, а також має світогляд, сформований на основі моральних принципів та норм, що забезпечують готовність безперервної освіти.

Суть концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку у тому, щоб перебудувати навчальний процес у всіх ланках системи освіти таким чином, щоб вона стала здатною до вчасної підготовки людей до нових умов існування, дати їм такі знання й уміння, які дозволяли б не тільки успішно адаптуватися у новому соціальному та інформаційному середовищі, але й активно впливати на нього. Основні шляхи реалізації концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку:


 • Якісна освіта протягом усього життя як настанова щодо інноваційного

спрямування розвитку особистості, її прагнення самоосвіти, пошукових форм діяльності.

 • Переорієнтація наявних навчальних програм у напрями соціальних, економічних, екологічних знань та перспектив.

 • Формування досвіду і цінностей, необхідних для сталого розвитку.

 • Навчання населення з метою сприяння переходу до сталих моделей виробництва і споживання.

 • Підготовка педагогічних кадрів в інтересах сталого розвитку.

В основі теоретичних принципів та підходів випереджаючої освіти на основі сталого розвитку:

 • Діяльнісний підхід, який передбачає створення такої системи неперервної освіти для сталого розвитку, яка активізує пошук духовних зв’язків особистості та їх впливу на творчу діяльність у плані відповідального, соціально активного та стратегічного підходу до вирішення актуальних соціально-економічних та екологічних проблем.

 • Принцип гуманоцентризму освітньої діяльності, за яким забезпечення умов для духовного розвитку дітей та молоді.

 • Принципи та цінності педагогіки співробітництва, ненасильства та толерантності, що передбачають співробітництво, співтворчість педагогів та учнів.

 • Принцип соціо- та екоцентризму освіти для сталого розвитку.

 • Принцип пріоритету проблемно-розвиваючої інноваційно-спрямованої освіти, проективної педагогіки та стратегічного управління навчальним закладом, а також творчої свідомої діяльності по самовдосконаленню і саморозвитку особистості на засадах гармонізації відносин у системі Природа – Суспільство – Людина.

Таким чином, будуючи освітній процес на основі використання принципів сталого розвитку, а також розглядаючи освіту як випереджаючий чинник суспільної перебудови, можливо підготувати особистість до успішного життя у сучасному мінливому світі, сприяти її всебічному та гармонійному розвитку.

Зараз ми перебуваємо на критичному етапі, коли людство повинно обрати своє майбутнє. Світ стає все більш взаємозалежним і крихким, майбутнє обіцяє як стрімку небезпеку, так і великі можливості. Альтернативною моделлю розвитку людства, що об’єднує соціальний добробут і збереження довкілля є концепція сталого розвитку.

Випереджаюча освіта являє собою один із ключових напрямків модернізації сучасної системи освіти як освіта, спрямована на врахування сучасних потреб суспільства у сталих моделях майбутнього, підготовку та адаптацію особистості до нових умов життя, розвиток її життєвих компетентностей відповідно до вимог часу.

Перед випереджаючою освітою в інтересах сталого розвитку постає завдання забезпечити формування в молодого покоління нових форм мислення та поведінки у довкіллі, які припускають уміння прогнозувати і планувати, мислити творчо, критично, самокритично та відповідально.

При формуванні різноманітних моделей випереджаючої освіти важливе значення має процес становлення особистості та її соціалізації. У навчальні актуальним є використання дослідницьких методики та методів пошуку, проблемне викладання матеріалу. Стають необхідними уміння особистості брати участь розвитку території, здатність до відповідального, виваженого ставлення до довкілля (природного та соціального), до інших людей, до власного здоров’я.

Природа Землі під натиском людської діяльності у XXI столітті опинилася на межі екологічної катастрофи. Екологія набула особливого значення як наукова основа раціонального природокористування й охорони живого світу планети. Сучасна екологія давно перестала бути тільки біологічною дисципліною. Зараз сформульовані закони набагато більш загальні, що стосуються не тільки живої природи, але й зв’язків біологічних, фізичних, хімічних об’єктів і процесів з людиною та суспільством. Сьогодні екологія містить у собі багато самостійних розділів, напрямків, які часто належать до різних наукових дисциплін.

З початку нової ери XXI ст. людиною було знищено 35 видів великих ссавців, а за останні роки- вже 75 видів. Процес деградації біосфери набув загрозливих масштабів; і сьогодні щодня зникає по одному видові живих істот. Підраховано, що до кінця XX ст.. тропічні ліси безповоротно втратили 15-20% флори і фауни. За час існування цивілізації, тобто приблизно за останні 5 тис. років, людина знищила природні екосистеми на 63% території суходолу. Однією з глобальних проблем людства визнано опустелювання. Рішення цієї проблеми вимагає об’єднання зусиль усіх країн, тому в 1994 р. була прийнята Конвенція ООН по боротьбі з опустелюванням.

Глобальна екологічна катастрофа, спричинена аварією на ЧАЕС у 1986 р., призвела до значного радіоактивного забруднення багатьох видів природних ресурсів, й дуже негативно вплинула на стан здоров’я населення України. Хвороби, викликані накопиченням в організмі людини шкідливих речовин, одержали назву екологічних захворювань. І все це тільки частка екологічних проблем, що, на жаль, одержать у спадщину покоління, яке тільки вступає в життя. Сьогодні, як ніколи, стоїть проблема осмислення і пізнання світу, створення нової філософії. Тому, для вирішення величезних екологічних проблем необхідно змінити хід мислення сучасної людини – ідея домінування людини над природою повинна зникнути. Саме на цій основі повинна сформуватися нова педагогіка, покликана виховувати компетентну, відповідальну особистість.

Знання й практичні вміння, здобуті учнями в ході виконання досліджень, проектів, можуть згодом використовуватися в різних сферах діяльності, сприяти розвиткові інтересу до питань екології, а головне зіграють немало важливу роль у справі формування екологічної культури, настільки необхідної в сучасному світі.

Конституція України вважає життя і здоров’я людини одним з найважливіших соціальних цінностей. Держава відповідаючи, згідно з Основним Законом, перед людиною за свою діяльність, зобов’язана забезпечити якнайновішу реалізацію цих цінностей і вирішити при цьому завдання виховання здорового покоління, збереження та зміцнення здоров’я, від чого значною мірою залежить економічний, інтелектуальний, оборонний, духовний потенціал країни, процес розвитку суспільства. Визначальними факторами збереження та зміцнення здоров’я, попередження захворювань є умови та спосіб життя, питома вага яких в загальному процесі, що формує здоров’я, становить більше 50%. Серйозне занепокоєння викликає недостатня культура здоров’я підростаючого покоління, незважаючи на значну санітарно-просвітницьку роботу, надання знань з основ здоров’я, частина дітей не використовує навички здорового способу життя у практиці.

Тому вирішення поставлених завдань можна здійснювати через впровадження превентивних програм проектів валеологічного змісту, зокрема програми «Діалог», що дає можливість визначати основні, ефективні напрямки відновлення, збереження, формування здоров’я підростаючого покоління засобами освіти.

Альтернативною моделлю розвитку людства, що об’єднує соціальний добробут і збереження довкілля є концепція сталого розвитку. Тому з 01.01.2012 р. Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа

№ 94» Дніпропетровської міської ради визначена експериментальним навчальним закладом, яка працює над програмою його науково дослідницької роботи. Школа працює над темою: «Розробка системи розвитку інноваційної особистості на принципах випереджаючої освіти для сталого розвитку» згідно наказу Головного управління освіти і науки № 1096/0/212-11 від 28.12.2012р. «Про надання статусу експериментального навчального закладу обласного рівня КЗО «СЗШ № 94» ДМР.

Першим кроком школи було ознайомлення педагогічного колективу з умовами впровадження даної експериментальної теми. Був проведений установчий семінар за темою «Трансформація регіональної освіти, забезпечення її автономії на період становлення суспільства сталого розвитку» , педагогічна рада «Про організацію та заходи впровадження 1 етапу науково-дослідницької і експериментальної роботи навчального закладу». Так на педраді були розглянуті питання про організацію науково -дослідницької роботи на базі школи, про заходи щодо роботи та організації 1 етапу науково-дослідницької та експериментальної роботи школи. Визначені основні завдання 1 етапу роботи: 1. Теоретичне осмислення актуальності проблеми випереджаючої освіти, а також визначення основних напрямків науково-експериментальної роботи навчального закладу.

 2. Визначення рівня знань педагогічних кадрів з проблем сталого розвитку.

Проведено анкетування педагогічного колективу «Готовність педколективу до інноваційної діяльності», який є показником його здатності нетрадиційно розв’язувати актуальні проблеми освіти. (Додаток 1).

 1. Комплексна діагностика обізнаності дітей та молоді навчального закладу у питаннях сталого розвитку.

Проведено анкетування учнівського колективу 6-11 класів (166 учнів, 43%) «Ключові ціннісні орієнтири учнів» для формування напрямків виховної роботи. (Додаток 2).

 1. Створення «банку інформації з проблем сталого розвитку.

 2. Створення творчої групи, визначення мети та головних аспектів її діяльності, розподіл функціональних обов’язків.

 3. Планування роботи над проблемою, визначення етапів діяльності педколективу.

 4. Визначення основних умов і шляхів формування у дітей та молоді ціннісних орієнтацій.

 5. Розробка моделі нового типу навчального закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку.

Серед основних завдань організації дослідно-експериментальної роботи школи є:

 • Моніторинг якості здоров’я учнів, запровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховному процесі;

 • Запровадження принципів випереджаючої освіти для суспільства сталого розвитку;

 • Формування світогляду на основі ціннісних підходів, що забезпечують готовність до інноваційної діяльності.

Учнівська команда школи (11 клас) брала участь в екологічній бізнес-грі в рамках турніру «СТАРТ Сталий Розвиток Територій (3 місце).

Також визначені основні заходи щодо організації II етапу роботи над впровадженням освіти для сталого розвитку в навчально-виховний процес «Формування та апробація організаційно-функціональних структур навчального закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку».

Робота над цією темою здійснюється через впровадження інноваційних технологій, а саме:


 1. Захист учнівських проектів-презентацій.

Так, з хімії в проекті «Найважливіші метали та їх роль в житті людини. Алюміній, залізо, мідь» розглядалася також екологічна сторона проекту, шкідливість газів, які виділяються при добуванні металів, а також їх вплив на довкілля, на здоров’я людей.

Захист учнівських проектів з екології «Глобальні проблеми людства».

В позакласній роботі з хімії «Виготовлення індикаторів із червонокачанної капусти» (творчі завдання) розглядається виготовлення індикаторів із природних матеріалів – відходів червонокачанної капусти та можливість їх використання в домашніх умовах для визначення кислотних дощів та лужного середовища синтетичних мийних засобів.


 1. Викладаються факультативні курси сталого розвитку, згідно наказу МОН – «Моя щаслива планета» (3 класи) та «Уроки сталого розвитку» (8,9 класи).

Вивчаючи цей предмет учні дізнаються як треба діяти та дбати про нашу Землю та використовувати її багатства більш розумно. Як зберегти планету зеленою? Як вирішити проблему забруднення? Як повернути землі посмішку? Ось такі питання розглядаються і вирішуються на уроках сталого розвитку «Моя щаслива планета». Учні 3 класів із побутових відходів (пластикових пляшок, корків, коробок з під цукерок та їх обгорток, коробок з під взуття) виготовляють на уроках вази з квітами, подарунки , із природного матеріалу виготовляють подарунок планеті Земля. Учні виготовляють міні- книгу «Краєвиди моєї України»(із відходів коробки цукерок та їх обгорток).

«Уроки сталого розвитку» формують в учнів навички сталого стилю життя, зміну моделей поведінки і звичок учнів, раціонального і бережного відношення до енергоресурсів, екологічну компетентність. Учні готують презентації з тем «Чому чисте повітря стає проблемою?», «Яка роль води в житті людини» та інші, виготовляють вироби з відходів пластикових пляшок, обгорток з під цукерок, сухого гілля, захищають творчі роботи, реферати. 1. Уроки – тренінги.

Так, в позакласній роботі реалізується програма проект «Діалог» (здоров’язберігаючі фактори), який формує в підлітків орієнтацію на здоровий спосіб життя, попередження шкідливих звичок, вироблення навичок, сприятливих для здоров’я, вміння робити правильний вибір за умови повної обізнаності. Програма «Діалог» приділяє увагу питанням превентивної освіти. Проводяться уроки-тренінги за цим проектом: «Скажемо курінню - Ні!», «Бути здоровим – престижно», інші. Шкільна агітбригада неодноразово приймала участь у районному конкурсі «Молодь за здоров’я».

Учні школи співпрацюють із Станцією «Юних натуралістів» в смт Таромське Ленінського району. Гуртківці школи «Юні лісівники-дендрологи» неодноразово відвідували цю станцію, допомагали їм. Учнів вчать доглядати за рослинами, вирощувати їх, формують почуття відповідального ставлення до природи.

В школі проводяться «Дні довкілля», озеленення території школи, чисті четверги.

Одним з даних напрямків є фотогалерея учениці 9а класу Гусєвої Ілони - «Світ природи очима творчої особистості», яка помічає те, на що у звичайному житті ми не звертаємо уваги. (Додаток 3).Виховування творчої особистості, формування екологічних компетентностей учнів, нерозривного зв’язку людини та природи, здоров’язберігаючих факторів, ціннісних орієнтацій особистості - одна з умов освіти сталого розвитку.


Використана література

 1. Василенко Л.Б., «Екологія. Позакласна робота» ч I, Харків: -

«Скорпіон», 2009

 1. Василенко Л.Б., «Екологія. Позакласна робота» ч II, Харків: -

«Скорпіон», 2009

 1. «Формування здорового способу життя у дітей та підлітків», програма «Діалог», Київ, 2005.

 2. О.Є.Висоцька, «Випереджаюча освіта для сталого розвитку: методологія, методика, технології», Дніпропетровськ: - «Акцент ПП», 2012.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка