Відповідальний за випуск О. ГСкачати 281.53 Kb.
Дата конвертації21.12.2018
Розмір281.53 Kb.
ТипПрактикум

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Навчально-методичні матеріали

з “Практикуму з української мови”

для студентів І курсу


 • напряму 0302 “Журналістика”

Частина І

Суми


Видавництво СумДУ

2007


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

До друку та у світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”, п.2.6.14
Заступник першого проректора

– начальник організаційно-

методичного управління В.Б.Юскаєв

Навчально-методичні матеріали

з “Практикуму з української мови”

для студентів І курсу • напряму 0302 “Журналістика”

Частина І

Укладач А.О.Євграфова


Відповідальний за

випуск О.Г.Ткаченко


Декан

факультету Л.П.Валенкевич

Суми

Видавництво СумДУ2007

Навчальне видання


Навчально-методичні матеріали

з “Практикуму з української мови”

для студентів І курсу


 • напряму 0302 “Журналістика”

Частина І
Укладач А.О.Євграфова
Відповідальний за випуск О.Г.Ткаченко
Редактор Н.О.Кравченко
План 2007 р. под. Формат 60 х 84 / 16 Наклад

Підписано до друку Ум. друк. арк. Безкоштовно.

Собівартість видання Замовлення №

Видавництво СумДУ. Р. с. №

40007, м. Суми. вул. Римського-Корсакова, 2

Друкарня СумДУ, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Навчально-методичні матеріали

З “Практикуму з української мови”

Для студентів І курсу


 • напряму 0302 “Журналістика”

Частина І

Суми


Видавництво СумДУ

2007
Передмова


При вивченні навчальної дисципліни “Практикум з української мови” вирішується значне коло питань переважно практичного характеру, що відповідає самій назві дисципліни – практикум. У цьому напрямі передбачається формування знань на понятійно-аналітичному рівні (студент засвоює правила правопису, може дати пояснення орфограм), на продуктивно-синтетичному рівні (студент, маючи глибоке розуміння теоретичних основ українського правопису, здатен генерувати нові уявлення).

Навчальним об’єктом у нашому випадку є об’єм інформації, який міститься в нині чинному “Українському правописі”.
Вступ


Засвоєння правил орфографії і пунктуації – це лише перший крок до того, щоб вивчити і знати мову, грамотно і усвідомлено володіти українським словом.

Заняття з практикуму передбачають певні рівні сформованості умінь:стереотипне уміння, що забезпечує виконання стереотипних завдань і характеризується однозначним набором добре відомих, наперед визначених операцій. Наприклад: на місці крапок поставте пропущені літери й поясніть ваш вибір; завдання на розрізнення орфограм; завдання на логіко-вибіркове мислення; завдання на логічні паралелі;

діагностичне уміння – передбачає діяльність відповідно до заданого алгоритму із частковим конструюванням рішення на основі відомих операцій.

Наприклад:

утворіть іменники з суфіксами –чин(а), -щин(а); утворіть вищий ступінь порівняння прикметників; проаналізуйте особливості відмінювання числівників, виділивши най поширену помилку, яка зустрічається при відмінюванні складних числівників – назв десятків. Назвіть можливі причини її.

евристичне уміння, яке забезпечує виконання вправ за складним алгоритмом і містить процедуру конструювання нових рішень.
Що таке алгоритм у нашому розуміння?

Алгоритм – система операцій, що здійснюється за визначеними правилами і яка після послідовного їх виконання приводить до вирішення поставленого завдання.

Наприклад: алгоритм на правопис Е.

Е завжди пишеться:

а) у групах -ере-, -еле-.

б) у суфіксах -еня,-ен, -енк, -еньк, -ер(о), -есеньк, -ечк,

-тель.

в) коли е при зміні слова випадає.г) у складах із ненаголошеними е ти и пишеться та сама літера, що й під наголосом. Великий, бо вéлич.

Нам треба визначити, як писати слова

шелест, вітер, козеня, держу.

Алгоритм або схема для розміркування:

1) чи є це слово із повноголоссям (-ере-, -еле)?

2) чи е входить у суфікс?

3) чи е є випадним?

4) який голосний ми матимемо під наголосом?

Перевіремо:

шелест містить групу -еле-

вітер при зміні слова (вітру) е випадає

козеня – у слові суфікс –еня

держу – писати е, тому що при зміні слова е стає під наголосом: одéржати.

На наших заняттях основна увага приділятиметься писемному мовленню. Таким чином мета практикуму – навчитися писати без помилок.

Грамотність не може бути досягнута без глибоких різнобічних знань в багатьох галузях науки й життя. Тому ми пропонуватимемо перевірку лінгвістичної ерудиції (звичайно, обмежено питаннями орфографії, пунктуації), а також письмові висловлювання на певні теми.

Крім письмових вправ, завдань і т. ін. заняття студенти готують короткі повідомлення, які передбачають роботу енциклопедичними та лінгвістичними словниками.

Обов’язковим є конспектування “Українського правопису” на кожне заняття.

Основна мета цієї навчальної дисципліни – систематизувати шкільні знання з українського правопису. Систематизувати – це значить повторити правила, зрозуміти їх на новому рівні, засвоїти принципи українського правопису, з’єднати ( у своїй свідомості) окремі теми, щоб спростити процес роботи над засвоєнням цих правил.


“Практикум” вивчається у ІІ – ІІІ семестрах.

У запропонованих Вашій увазі навчально-методичних матеріалах містяться:

– передмова, де визначені мета та завдання курсу;

– навчальна література;

– регламент оцінювання знань з навчальної дисципліни;

– плани практичних занять;

– завдання для самостійної роботи студентів;

– модульний контроль №1;

– модульний контроль №2;

– модульний контроль №3;

– індивідуальна робота студентів.

І насамкінець. Сучасний український правопис є досить складним. Він потребує реформи та удосконалення. Але це сфера діяльності учених-філологів. Нам же з вами залишається сприйняти чинний “Український правопис” як догму у кращому розумінні цього слова.

Отже, розпочинаючи шлях до опанування висот українського слова, бажаємо вам, щоб навчання стало процесом творчості, пошуку істини, утвердження власної позиції.

З повагою, Євграфова

9.1. Основна навчальна література


п/п


п/п


Назва навчально-методичних матеріалів

Вид

Наявність

Навчальна література (підручники, навчальні посібники)

1

1

Дорошенко С.І., Масенко Г.Т., Садівнича Н.О. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – Суми: Собор, 2001. – 244 с.


2

Український правопис. 5-те вид., випр. Й доп. – К., 2000


3

Фурдуй М.І. Українська мова: Практикум з правопису (За ред. В.В.Різуна: Навч. посібник. – К.:“Либідь”, 2003. – 270 с.


4

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 2-ге вид., К., 2000. – 254 с.Навчально-методичні матеріали для забезпечення практичних занять

2

1

Тестові завдання з української мови для аудиторної та самостійної роботи слухачів підготовчих курсів / Укладач Л.М.Яременко – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 52 с.


2

Фурдуй М.І. Українська мова: Практикум з правопису / За ред. В.В.Різуна. – К.: “Либідь”, 2003. – 270 с.


3

Шевелєва Л.А., Дудка О.О. Український правопис. Практикум: Навчальний посібник / За ред. А.О. Свашенко. – Харків: Світ дитинства,1998. – 224 с.Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи

3

1

Морфемний словник / Укладач Л.М.Полюга. – К.: Радянська школа,1983.


2

Українська мова. Енциклопедія / Редколегія: Русанівський В.М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – 752с.


3

Український правопис. Стереотипне видання. – К.: Наукова думка, 2003. – 236 с.


4

Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – К.: А.С.К., 1998. – 272 с.


5

Ющук І.П. Практикум з правопис української мови. – К.: Освіта, 1994. – 254с.Методичні матеріали для поточного і підсумкового контролю

4

1

Вступний іспит з української мови / Укладач Т.В.Коваленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 120с.


2

Збірник тестових диктантів / Укладачі В.В.Герман, Н.В. Громова, Н.П.Дейниченко та ін. – Суми: СумДУ, 2007. –260с.
Регламент оцінювання знань з навчальної дисципліни.
На основі Тимчасового положення про модульно-рейтингову систему контролю та оцінювання успішності навчання студентів (Розроблено науково-методичним відділом університету та схвалено методичною радою університету 19.04.2006. Протокол №6) кафедрою журналістики та філології пропонується наступний регламент з навчальної дисципліни “Практикум з української мови”: загальна кількість годин на семестр 72 год., це складає два кредити та три модулі.

Модуль – це змістовно завершена частина теоретичного та практичного навчального матеріалу.

Оцінювання – визначення за певними критеріями та кількісне вираження навчальних досягнень студента.

Модульний цикл – певним чином зорганізована частина навчального часу студента, призначена для вивчення визначної групи модулів. Тривалість модульного циклу визначається графіком навчального процесу.

Рейтингова оцінка (rR – рейтинговий контроль) – це певна сума балів, яку отримує студент за результатами поточного модульного контролю (виконання індивідуальних завдань, робота на практичних заняттях, поточні і підсумкові атестаційні заходи (колоквіуми, тестування)

Рейтинг з дисципліни (RD) формується як сума всіх рейтингових оцінок ∑ rR+ rS (rS – заохочувальні бали).

Підсумковий контроль – заліково-екзаменаційний тиждень.

Отже, наша дисципліна проводиться 2 години на тиждень. 5 тижнів по 2 години. 6-ий тиждень – поточний підсумок. Вивчається 3 модулі, тобто тричі ми маємо по 5 тижнів по 2 години.

Загальна кількість балів, яку може отримати студент за цю дисципліну – 100 балів. Із них аудиторних 45 балів (по 3 бали за одне заняття).

Контрольних робіт під час аудиторних занять дві х 10. Це дорівнює 20 балам.

Самостійна робота перевіряється на 6-му тижні кожного модуля. 6 годин х 3 модулі = 18 годин.

За активність у всіх видах робіт 7 балів.

10 балів – на екзамен.

Це, так би мовити, результати роботи ідеального студента.

Більш конкретно про оцінювання за шкалою у 100 балів:

Знання теоретичного матеріалу – 5 (конспект “Українського правопису”)

Виконання домашніх завдань – 30

Самостійна робота – 15

Колоквіум (конспект 10 джерел) – 5

Вірш напам’ять – 3

Контрольний диктант – 5

Контрольні роботи (2) – 20

Активність у всіх видах занять – 7

Екзамен – 10


Для задовільної оцінки потрібно отримати 60 балів.
Для підсумкового контролю надається тиждень, форма звітності – екзамен.Кількість балів

Оцінки


Наслідки для студентів

за шкалою вітчизняною

за шкалою європейською

1 – 34
Е

залишається на повторний курс

35 – 59
Д

має можливість перескласти

60 – 65

“3”

С

допущений до складання екзамену

66 –74

3 +

С

75 – 81

4 –

В

82 – 89

“4”

В

90 – 100

“5”

А


Плани практичних занять на ІІ семестр

Практичне заняття №1


Тема: Перевірка сформованості отриманих у школі знань. Морфемний аналіз слів. Український алфавіт.

Зміст заняття:

 1. Диктант з метою оцінювання рівня орфографічної вправності.

 2. Опитування українського алфавіту.

 3. Вправи на розподіл слів на живі (сучасні) морфеми.

Питання:

1 )Що таке графіка?

2) Що Ви знаєте про історію українського алфавіту?

3) Чи знаєте Ви, як легко завчити алфавіт?

4) Навіщо знати український алфавіт?

5) Які Ви знаєте інші графічні системи?

6) Що таке морфема?

7) Як здійснюється морфемний аналіз слів?Довідкове завдання (для бажаючих):

Ознайомитися із словником в Обласній науковій бібліотеці: Морфемний словник / Укладач Л.М.Полюга. – К.: Радянська школа, 1983.Література для опрацювання

1.”Українська мова”. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О., Зяблюк М.П. та ін. – К.: “Українська енциклопедія”, 2000. – 753 с.

Із “Української мови”. Енциклопедії законспектувати с.19-21.

2.Український правопис. Стереотипне видання – К.: Наукова думка, 2003.

Конспект – с.3 (Вибірково).Обов’язково принести чистий зошит для контрольних робіт.

Практичне заняття № 2

Тема: Робота над типовими помилками із диктанту. Аналіз помилок. Літерні позначення звуків. Голосні. Ненаголошений О. Ненаголошені Е.И.

Зміст заняття:


 1. Типологія помилок. Позначки в зошитах.

 2. Характер помилок.

 3. Виконання вправ з урахуванням допущених помилок.

 4. Вправи на правила із §§ 1,2,3,4, з “Українського правопису”.

Література для опрацювання:

Український правопис §§ 1,2,3,4.

Обов’язково на наступне заняття (№ 3) принести зошити для контрольних робіт з аналізом помилок (письмово). Цей вид завдань оцінюється окремою оцінкою.


Практичне заняття № 3


Тема: Повторювальні вправи на правопис ненаголошених голосних. Апостроф.

Зміст заняття:

Закріплення теми “Правопис ненаголошених голосних”.

Для цього виконайте із збірника М.І.Фурдуй. Українська мова. Практикум з правопису. – К.: Либідь, 2003.

Проблемне завдання.

Активізуючи запитання.

Завдання на осмислене розрізнення орфограм.

Ці завдання вміщені у збірнику М.І.Фурдуй на с. 16.

Завдання запишіть собі в зошит і дайте письмово відповіді.

Там само впр. 4. Стор. 16-17.

Друга частина заняття присвячується §6 із Українського правопису. Тема – апостроф.


Література для опрацювання:

1.М.І.Фурдуй. Українська мова. Практикум з правопису. – К.: Либідь, 2003.

“Правила вживання апострофа” – с.41-42. Конспект.

2.Український правопис.§6 – с.8-9. Конспект.


Домашня вправа.

Поставте, де треба, апостроф

Повір...я, сер...йозний, міжгір...я, Лук...ярнчук, підгір...я, матір...ю, кур...йозний, забур...янений, валер...янка, Гур...ївка, між...ярусний, зв...ялити, В...яземський, Солов...йов, Св...ятослав, сім...янин, обов...язок, б...юро, полум...яніти, запам...ятати, торф...яний, медв...яний, сап...янці, моркв...яний, арф...яр, черв...як, присв...ячений, в...юнкий, верф...яний, В...язьма, В...чеслав, дріб...язковий, достопам...ятний, духм...яний, взаємозв...язаний, рутв...яний, зобов...язаний, потьм...яніти, різьб...ярство, зав...язка.
Практичне заняття № 4

Тема: Написання твору.

Теми:


1.Що для мене українська мова?

2.Чому я не розмовляю українською?

3.Для чого потрібна державна мова?

Ця робота виконується в аудиторії.

Вимоги до твору та критерії його оцінювання: обсяг – до 2 сторінок.

Наявність плану. Можливий епіграф.

Орфографічний та пунктуаційний рівень: 3/3 – це незадовільно. Додатковий матеріал Ви можете отримати в розділі “Самостійна робота”.

Практичне заняття № 5

Тема: Словниковий диктант.
Дома записати подані нижче слова у робочий зошит. З’ясувати значення слів за словником. Правопис слів запам’ятати (принаймні намагатися це зробити).


А

агентство

авторефрижератор

антагонізм

акомпанемент

абонемент

акордеоніст

акредитив

апеляція

ахіллесова п’ята

арбітражний суд

ажіотаж


амортизація

атеїзм


аритмія

Алжир


Аргентина

Г

генеалогіягенетичний

Гринвіч
Б

Бастилія

безпрецедентний

бюджет

бакалавр


балотуватися

белетристика

Бразилія

В

вінегретвелосипед

ветеринар

вентиляція

вермішель

вульгаризм

Вашингтон

Д

дезертир


дезінфекція

дефіцит


дивізія

дивіденди

декада

дилетант


директива

делікатес

демісезонний

дисидент


дифірамб

десерт


дефект

детектив


дезінформація

депонент


депресія

диригент


дискредитація

дискримінал

дирижабль

дезінтеграція

дилер

департаментдисиміляція

М

маркетингмеценат

макулатура

менеджер

мультиплікація

К

компенсаціякарикатура

комбінезон

коментувати

комерційний

компетентний

комплімент

компонент

компрометація

конвеєр

конвенціякондиціонер

конвертований

конфіденційний

конденсатор

кордебалет

кореспондент

коректувати

коригувати

корифей

кредит


кримінальний

критерій


С

сертифікат

селектор

синдром


саміт

семафор


сепаратизм

семітизм


сенцайціний

сентиментальний

синхронний

Сицилія

Підсумковий контроль (6-й тиждень)

Рейтинговий модульний контроль проводиться у формі колоквіуму.Практичне заняття № 6

Тема: Позначення м’якості приголосних.

Зміст заняття:

1.Контрольний диктант “Перевір себе”.

2.Перевірка домашнього завдання.

а) Опрацювати теоретичний матеріал. Конспект.

Фурдуй М.І Українська мова. Практикум з правопису. – С. 44-45.

Український правопис. §16, §17.

б) Письмово виконати вправи.

Шевелєва Л.А., Дудка О.О. Український правопис. Практикум. Впр. 16, с. 12 (20 речень)

Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису. Впр. 31, с. 46.


Практичне заняття № 7


Тема: Зміна приголосних при збігу їх. Спрощення груп приголосних.

Опрацювати теоретичний матеріал: Український правопис §§18,19,20.
Виконати письмово вправи:

Дорошенко С.І., Масенко Г.Т., Садівнича Н.О. Українське ділове мовлення.

Впр. 1, с.181

Впр. 2, с.181

Впр. 11, с.183

Впр. 21, с. 184

Впр. 24, с.185

Подані нижче речення перепишіть і розставте в них потрібні розділові знаки:
1.Дорога та пісня більше хвилює початок аніж кінець. 2.Де знайти таку тишу щоб почути як б’ється серце землі. 3.Боюсь прилизаної правди вона як шило у мішку ні покластися на неї ні на плечі взять. 4.Хто б ти не був чужий чужаниця я тебе поважаю коли ти поважаєш мій народ.


Практичне заняття №9


Тема: Правопис суфіксів.
Опрацювати: Український правопис §§ 22,23,24.

Конспект.


Дома письмово.

Поставте в словах наголос і поясніть їх правопис:


невблаганний, нездоланний, неоціненний, несказанний, бажаний, незлічений, неоцінений, неподоланий, вітровий, казковий, кварцовий, палацовий, святковий, службовий.

Практичне заняття № 10


Тема: Правопис складних слів.
Опрацювати теоретично: Український правопис §25.

Конспект.


Дома, скориставшись словником іншомовних слів, виписати значення перших частин складноскорочених слів:
Авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кінь-, космо-, лже-, макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгено-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото-.
6-ий тиждень – підсумковий. Завершується ІІ-ий модульно-рейтинговий контроль.


Практичне заняття № 11


Тема: Правопис складних іменників. Прикладки. Складні числівники та займенники.
Опрацювати теоретично: Український правопис. §26,27,28. Конспект.
Дома записати значення першої складової частини іменників:
віце-, екс-, лейб-, максі-, міді-, міні-, обер-.


Практичне заняття № 12


Тема: Складні прикметники.
Опрацювати теоретично: Український правопис. §29. Конспект. Пункт 2, підпункт б §29, с. 36. – запам’ятати (всього 19 слів).

Практичне заняття № 13

Тема: Правопис прислівників.
Конспект §30 Українського правопису.

Коментар. Прислівник – це самостійна частина мови, але за походженням вона не є насправді такою Прислівник утворюється сполученням прийменника з іменником (безвісті, безперестанку), прийменника з коротким прикметником (віддавна, вручну), прийменника з числівником (вдвоє, втроє), прийменника з займенником (внічию, втім, навіщо) і т. ін.

Отже прислівник сформувався за допомогою різних частин мови. Способи творення прислівника теж різні, це ускладнює норми правопису цієї частини мови. Серед прислівників є справжні прислівники, тобто окремі слова-прислівники, які пишуться разом (улітку, униз, унизу, уночі, уперед), а також слова-прислівники, які пишуться через дефіс (по-батьківському, по-друге, аби-то). Особливі ускладнення створюють не справжні прислівники, а прислівникові сполуки, які пишуться окремо: без відома, без жалю, без кінця, без ладу, до побачення і т. ін.

Таким чином не існує уніфікованих правил щодо нормалізації правопису прислівників. Відсутність таких правил і додає труднощів всім, хто пише українською мовою. Шлях до уникнення помилок один – працювати із українським правописом, довідуватися у словниках, запам’ятовувати написання слів-прислівників.

Є ще момент, на який слід звернути уваги. Мова йде, з одного боку про прислівники, які пишуться разом, а з іншого боку, про омонімічні слова, які пишуться окремо.Порівняйте:

 • Він повернув убік. Він ударив у бік.

 • Спочатку вірш напам’ять. На пам’ять він подарував книжку.


Насамкінець. Починаючи вивчати прислівник, мабуть, слід звернутися до шкільного підручника з української мови і повторити правила і настанови, які там містяться щодо правопису прислівників.
Виконайте домашні вправи. Вправи переписати у зошит.

У котрому рядку всі прислівники утворені сполученням прикметника з прийменником?
1. Безвісті, вголос, вдосвіта, вранці, догори.

2. Вперше, спершу, заодно, поодинці, вдруге.

3. Здалека, зблизька, здавна, зрідка, стиха, допізна, зліва.

4. Здалека, вперше, безвісті, спершу, вранці, зрідка, зліва, поодинці.


У котрому рядку всі прислівники утворені сполученням прислівника з прийменником?
1. Вдосвіта, завдовжки, напередодні, навпростець, навкруги, навколо.

2. Здалека, зблизька, здавна, зрідка, зокрема, стиха.

3. Віднині, забагато, задовго, надалі, надовго, назавжди, наскрізь, повсюди.

4. Вдосвіта, здалека, забагато, зблизька, надовго, зрідка.


У котрому рядку всі прислівники утворені сполученням будь-якої частини мови з кількома прийменниками?
1. Відмінно, забагато, задовго, набагато, надовго, назавжди, наскрізь, насправді.

2. Вперше, заодно, наодинці, вдруге, вдвоє, вчетверо.

3. Вдосвіта, завдовжки, напередодні, навпростець, навкруги, навколо, напоготові.

4. Віднині, вдосвіта, заодно, наодинці, навколо, набагато, вдруге.


Запишіть правильно:
1.Аби/куди, аби/як, ані/скільки, ані/як, де/далі, де/коли, чи/мало.

2.З/далека, з/близька, з/давна, з/рідка, зо/крема, с/тиха, до/пізна.

3.Від/нині, за/багато, за/довго, на/далі, на/завжди, на/скрізь, на/справді.


Практичне заняття № 14


Тема: Прийменники. Сполучники. Частки.
Опрацювати теоретично: §§31,32,33 Українського правопису. Конспект.
Письмово:
Фурдуй М.І. Впр. 63, с. 88.
Практичне заняття № 15

Тема: Найголовніші правила щодо правопису слов’янських прізвищ.

Опрацювати теоретично: §104 із Українського правопису. Конспект.
Виконати вправи:

Шевелєва Л.А., Дудка О.О. Український правопис. Практикум.

Впр. 105, 107, с. 66.

Завдання для самостійної роботи студентів.
Самостійна робота до модуля № 1.

Тема № 1.

Тема: Чергування голосних.

Законспектувати із українського правопису

§§ 8,9,10,11,12,13.

1.Поясніть правопис виділених літер:

бджола, будиночок, вечори, жонатий, іграшок, пшоно, чоловік, чомусь, чорний, чотири, шостий, щока.

2.Поясніть правопис:

Канів – Канева, Київ – Києва, Фастів – Фастова, Харків – Харкова.

3.Чому у слові погірдний пишеться і?

4.Запишіть виняток із правила правопису слів із повноголоссям –оро-, -оло-, -ере-, -еле-.

5.Поставте іменники середнього роду на –ення (значення, положення, твердження, творення) у Р. в.

6.Поставте іменники у Р. в.одн.:

Антін, гніт, колір, Прокіп, курінь, папір. Чи є ці слова питомо українські?Тема № 2

Тема: Українська мова. Державна мова. Загальнонародна мова.
Дома записати два тексти.

Текст № 1.

Під загальнонародною мовою розуміємо сукупність усіх граматичних форм, усіх слів, усіх особливостей вимови й наголосу людей, що користуються українською мовою як рідною. Загальнонародна мова охоплює діалекти, просторіччя, фольклорні елементи, жаргонізми тощо. Одним із складників загальнонародної мови є літературна мова – відшліфована форма національної мови, що має певні норми в граматиці, лексиці, вимові, наголошуванні. Літературна мова виникає на підставі писемної, художньо закріпленої форми загальнонародної мови і в своєму усному й писемному різновидах обслуговує культурне життя нації. Отже, літературна мова є основою духовної та матеріальної культури людського суспільства, без неї неможливі розвиток літератури, мистецтва, науки, техніки.

(О.Пономарів)

Текст № 2


Під державною (офіційною) мовою розуміється мова, якій державою надано правовий статус обов’язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя.

Конституцією України статус державної мови надано українській мові (частина перша статті 10). Це положення відповідає державотворчій ролі української нації, що зазначено в Преамбулі Конституції України, нації, яка історично проживає на території України, становить абсолютну більшість її населенню і дала офіційну назву державі.

Положення про українську мову як державну міститься у розділі І “Загальні засади” Конституції України, який закріплює основи конституційного ладу в Україні. Поняття державної мови є складовою більш широкого за змістом та обсягом поняття “конституційний лад” (з рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р.).
Підготуйтеся до обговорення цих текстів. Визначити для себе, чи значення всіх слів Вам зрозумілі. На практичному заняття № 4 писатимемо твір.

Тема № 3Вивчити напам’ять вірш В.Сосюри “Любіть Україну”.
Любіть Україну
Любіть Україну, як сонце любіть,

як вітер, і трави, і води,

в годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди!


Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її вічно, живу і нову,

і мову її солов’їну.


Без неї – ніщо ми, як порох і дим,

розвіяний в полі вітрами.

Любіть Україну всім серцем своїм

і всіми своїми ділами!

Для нас вона в світі єдина, одна

в просторів солодкому чарі...

Вона у зірках і вербах вона,

і в кожному серця ударі...


У квітці, в пташині, в електровогнях,

у пісні у кожній, у думі,

в дитячий усмішці, в дівочих очах

і в стягів багряному шумі...


Як та купина, що горить – не згора,

живе у стежках, у дібровах,

у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,

і в хмарах отих пурпурових.


В грому канонад, що розвіяли впрах

чужинців в земних мундирах,

в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях

до весен і світлих, і щирих...


Юначе! Хай буде для неї твій сміх

і сльози, і все до загину...

Не можна любити народів других,

коли ти не любиш Вкраїну.


Дівчино! Як небо її голубе,

люби її кожну хвилину.

Коханий любить не захоче тебе,

коли ти не любиш Вкраїну!


Любіть у коханні, в труді, у бою,

як пісню, що лине зорею...

Всім серцем любіть Україну свою,

і вічні ми будемо з нею!Бесіда за текстом вірша:
1. У якому році написаний вірш “Любіть Україну”?

2. Що Ви знаєте про творчість В.Сосюри?

3. Чи з усіма твердженнями у цьому вірші Ви згодні?

4. Що Ви не сприймаєте і чому?Самостійна робота до модуля № 2
Виконайте вправи:

1.Чому в поданих словах відбулося подвоєння букв?Осінній, ранній, щоденний, гуманний, письменний, щоденник.
2.Чому в поданих словах відбулося подвоєння букв?

Наддніпрянський, беззбройний, оббігти, ввечері.
3.Чому в першому з двох прислівників треба писати -н-, а в другому -нн-?

Багряно. Старанно.
4.У котрому рядку всі прислівники пишуться з -нн-?

1.Вчас...о, надсад...о, невимуше...о, щоде...о, недрем...о.

2.Незлам...о, сумлі...о, незворуш...о, нечем...о, недрем...о.

3.Невпи...о, спросо...я, поперемі...о, попід ти...ю, безлад...о.
5.У котрому рядку правильно написані слова?

1.Проїзд. 1.Тиждень

2.Проїзний. 2.Тиждня.

3.Проіздний. 3.Тижня.

6.У котрому рядку всі слова написані правильно?1.Студентство, контрастний, хвастливий, виїзний, туристський, чесний.

2.Кістлявий, пестливий, тижневий, аванпостний, радісний, шістнадцять.

3.Беззахисний, улесливий, агентство, серцевий, хвастнути, фашистський.
7.Вкажіть варіант правильної відповіді на питання: “Що вивчає орфографія?”

1.Знаки письма.

2.Правила вимови.

3.Алфавіт.

4.Правила написання слів та окремих назв.
8.У котрому рядку порушено алфавітний порядок слів?

1.Півмісяць, півсвіту, підбрехач, повимітати, підглянути.

2.Заборона, забовваніти, забрало, забудівля, завдання.

3.Капосний, капуста, капюшон, карниз.

4.Розбещений, розчин, розв’язок, розквітлий, розтлумачити.
9.Котре з поданих слів треба писати з префіксом з-?

1 ...куштувати.

2. ....клепати.

3. ...тесати.

4. ...жити.

5....формувати.

6. ...хопити.

7. ...пхнути.

10.Як правильно написати?Пребігти чи прибігти.

Пребудувати чи прибудувати.
11.Уважно прочитайте, перепишіть собі в зошит поданий нижче текст.

Преса – це розум і серце нації: розум, що думає за свою націю, обмірковує всі її справи, підказує ті чи інші рішення; серце, що відчуває за націю, б’ється в такт мільйонів сердець, що не вміли б – без журналістів – знайти для своїх почувань відповідних слів та висловів.

(Євген Онацький)

Завдання до тексту

1.Скориставшись енциклопедією, з’ясуйте, хто такий Євген Онацький.

2.Чи знаєте Ви в Сумах заклади, що мають ім’я Є.Онацького? Поцікавтесь цим.

3.Подготуйтесь до виступу на тему: “Що я думаю про свою майбутню професію журналіста?”Самостійна робота до модуля № 3.

Тема №1.

Тема: Вживання великої літери (букви).

Опрацювати із українського правопису §§34,35,36,37, §38.

Зверніть увагу на Примітку № 1, № 2, № 3 до § 38.


Підготуйте виступ на 5-7 хвилин про одну видатну людину, ім’я якої згадується у пункті І §38 Українського правопису (с. 48).

Випишіть із Словника іншомовних слів значення таких імен: донжуан, ловелас, ментор, меценат, робінзон.

Зверніть увагу на Примітку № 1, № 2, № 3 §38 пункту 2, с. 49.
Законспектуйте про назви посад, звань, учених ступенів тощо.
Додаткові примітки: §38 присвячений вживанню великої літери, він містить 26 пунктів, тобто це значний за обсягом матеріал. Законспектуйте всі пункти, чітко пронумерувавши їх.

Тема № 2.

Тема: Прислівник.
Сподіваємося, що Ви вже зрозуміли, що складність правопису прислівників полягає в тому, що ця частина мови ще й тепер продовжує поповнюватися новими словами. Багато їх утворюється від сполучень різних самостійних частин мови (особливо іменників) з прийменниками. Прислівники пишуться по-різному: окремо, разом, через дефіс.
Виконайте наступне завдання.

Проблемне завдання. Розробіть відповідний алгоритм (ряд послідовних дій) для ефективного засвоєння теми і практичного використання її.

Активізуюче запитання.

Якими морфологічними ознаками прислівник різниться від інших самостійних частин мови?Завдання осмислювально-вибіркового спрямування.

Виберіть правильний варіант написання прислівників, обґрунтуйте ваш вибір.

Запанібрата – за панібрата, з під-лоба – спідлоба, мимо волі – мимоволі, хіба-що – хібащо – хіба що, довподоби – до вподоби, до останку – доостанку, на добраніч – надобраніч, казнащо – казна-що – казна що, по латині – полатині, заодно – за одно, вроздріб – в роздріб, в розбивку – врозбивку, на ходу – находу.

Завдання на узагальнено-прикладну орієнтацію.

Якому правилу орфографії підпорядковується кожна група прислівникових слів? Сформулюйте його для кожної групи.

1.Сам на сам, сама самотою, рік у рік, раз у раз, день у день, кінець кінцем, честь честю.

2.Всього-на-всього, будь-що-будь, хоч-не-хоч, коли-не-коли, як-не-як, де-не-де, з давніх-давен, без кінця-краю, на вікі-вічні.

3.Натщесерце, поодинці, навиворот, внічию, безвісті, дотла, попідвіконню, щонайвище, врозсип, напідпитку, упоперек.

Творча робота.

В уривкові будь-якого тексту розміром із сторінку знайдіть прислівники й визначіть частоту їх вживання з іншими частинами мови. Зробіть узагальнюючий висновок.Опрацювати літературу:

Український правопис §30. Детальний конспект. Вивчити напам’ять по 30 слів із пункту І (б) і пункту 2(а).Модульний контроль № 1
Колоквіум [лат.collogvim – співбесіда] – метод перевірки знань студентів, який відбувається у формі бесіди викладача зі студентами. Студенти готуються до колоквіуму самостійно, при цьому можуть скористатися консультацією викладача.
Питання для обговорення.

1.Український алфавіт. Буква ґ в українській абетці.

2.Поняття про графіку.

3.Коли була реабілітована літера ґ в “Українському правописі”?

4.Про які дискусії стосовно необхідності чи шкідливості букви ґ Вам відомо?

5.Які наукові конференції присвячувалися проблемам сучасного українського правопису?

6.Які зміни існують між “Українським правописом” 1990 р .і “Українським правописом” 1999 р. відносно кількості слів із літерою ґ?

7.Як відбиваються латинські літери g і hв українській мові?

8.Випишіть іншомовні словосполуки, що транслітеруються засобами української графіки типу альтер еґо, персона нон ґрата, фата морґана, ґран-прі, ґудбай. Дайте переклад.

9.Як передається літера gу словах англійського та італійського походження?

10.Чи поділяєте Ви думку, що фонема [ґ] посідає периферійне місце і її використання є значним?

11.Чи впливає мода на активізацію вживання [ґ]. І про які наслідки цього можна говорити?

12.Які концептуальні засади наукової розвідки О.Д. Пономарева “Фонеми г та ґ”.

13.З’ясуйте коротко історію літери ґ. Хто ввів букву ґ в українську графіку?

14.Які факти свідчать про те, що літера ґ заслуговує на самостійне функціонування?

Список літератури


1.Аврахов Г. Яблуко без...соку // Україна. – 1998. – № 34. – С.18-19.

2.Антонечко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К., 1991. – С.210-212.

3.Гнатюк І.С. Про зміни в українському правописі // Українська мова і література в школі. – 1991. – №8. – С.4-9.

4.Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне “Я”. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 233 с.

5.Коваль А.П. Культура мови. – К, 1964. – С.57.

6.Бандура О. З історії української мови // Дивослово. – 1997. – № 1. – С.14-17.

7.Німчук В.В. Про графіку та правопис як елементи етнічної культури: історія ґ (До 60-річчя “Українського правопису // Мовознавство. – 1990. – № 6.

8.Огієнко І.І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. – К., 1995. – С.207.

9.Орфографічний словник української мови / Укладач С.І.Головащук, М.М.Пещак, В.М.Русанівський, О.О.Тараненко. – К., 1994. – 846 с.

10.Пономарів О.Д. Фонеми г та ґ. Словник і коментар. – К., 1997.

11.Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – С.19-20.

12.Пономарів О.Д. Українська мова в ефірі й на телеекрані // Українська мова і сучасність: Збірник наукових праць. – К., 1991. – С.52-53.

13.Про український правопис і проблеми мови: Збірник доповідей мовної секції 16-ої Річної Конференції Української Проблематики. – Нью-Йорк; Львів, 1997.

14.Славутич Яр. У яких словах писати ґ // Мовознавство. – 1996. – № 1. – С.63-69.

15.Степаненко Микола, Степаненко Ніна. Наукраїнніша чи націоналістична? // Українська мова й література в середніх школах і гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 3. – С.9-16.

16.Український правопис. – К., 2003. – С.17, С.98.

17.Чак Є. Список слів з літерою ґ // Дивослово. – 1998. – № 3. – С.11.

Модульний контроль № 2
Вид проведення: контрольний диктант.
Текст, який буде запропонований, містить усі слова із практичного заняття № 5. Дивіться список.
Контроль здійснюється у вигляді завдань
Завдання № 1.

Написати складні слова разом, окремо або через дефіс. Наприклад: чин/чином, батько/мати.


Завдання № 2.

Написати складні іменники разом або через дефіс.

Наприклад: яхт/клуб, аеро/флот.
Завдання № 3.

Написати прикладки окремо або через дефіс.

Наприклад: гора/Ведмідь, Ведмідь/гора.

Завдання № 4.


Написати прислівники і прислівникові сполуки до/вподоби, на/тщесерце, без/жалю.
Завдання № 5.

Виконайте письмово із Тестових завдань з української мови для аудиторної та самостійної роботи слухачів підготовчих курсів / Укладач Л.М.Яременко. – Суми, 2004. – 51 с. (У подальшому посилання на цю методичку будуть наступні: Яременко Л.М. Завдання)

Варіант 3, с.8.

Варіант 3, с.9

Варіант 5, с.12.

Індивідуальна робота студентів (ІРС)
ІРС передбачає роботу, яка б допомогла виявити здібності студента, нахили до наукової роботи, зацікавленість в опануванні окремих тем.
Пропонуємо теми для індивідуального опрацювання.

1.Чи є в Україні правописна проблема?

2.Роль винятків в українській мовній системі.

3.Навіщо укладати електронні словники?

4.Які державні установи опікуються власне мовними питаннями?

5.Що Ви знаєте про конкурс імені Джеймса Мейса?

6.Хто такий Петро Яцик?

7.Ознайомтесь з номерами газет “Україна молода” і випишіть незнайомі для Вас слова. Поцікавтесь із значенням у словнику. Наприклад, візьміть газету за 9 червня 2007 і опрацюйте статтю “Палаци – естетам” на с.8

8.Чи знаєте Ви певні відомості із життя Івана Огієнка (Романа Шухевича, Степана Бандери)?

9.Які Ви знаєте народні обряди?

10.Хто автор(и) українського Гімну?

11.Що Ви знаєте про українську державну символіку?

12.Чи чули Ви (чи самі вживаєте) такі іншомовні слова і вирази, уживані в латинському написанні ab absurdo, ab antiquo, ab ovo, addio! ad hoc, ad infinitum, ad libitum! clixi! docendo discimus.
На наш погляд виконання індивідуальних завдань у поза аудиторний час сприятиме напрацюванню матеріалу для подальших досліджень та пошуків.

Крім того, звичайно, індивідуальна робота – це і підготовка до кожного практичного заняття, це і конспектування “Українського правопису”, це і можливість перескласти академзаборгованості з пропущеного заняття, – тобто всі види занять, які будуть контролюватися викладачем.

Вищезазначені теми, які будуть опрацьовуватися в зв’язку з ІРС, додадуть студентам додаткові заохочувальні бали до їх основної рейтингової оцінки.
Таким чином, запропонований Вашій увазі комплекс навчально-методичних матеріалів на наш погляд, озброює Вас, накреслює перспективу для успішного навчання.

Зміст
Передмова..............................................................................

Основна навчальна література

Регламент оцінювання знань з навчальної дисципліни “Практикум з української мови”.........................................

Плани практичних занять.....................................................

Завдання для самостійної роботи студентів.......................

Модульний контроль № 1.....................................................

Модульний контроль № 2.....................................................

Модульний контроль № 3.....................................................

Індивідуальна робота студентів...........................................Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка