Вербська зош І-ІІІ ступенів Дубенського району Рівненської області Метод проектів у викладанні світової літератури Матеріали Турчик Валентини Михайлівни, вчителя світової літературиСторінка1/4
Дата конвертації10.01.2018
Розмір0.91 Mb.
  1   2   3   4


Вербська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Дубенського району Рівненської області


Метод проектів

у викладанні

світової літератури
Матеріали

Турчик Валентини Михайлівни,

вчителя світової літератури

(вчителя вищої категорії,

вчителя-методиста)


-2014 -

Турчик В.М. Метод проектів у викладанні світової літератури// Методичний посібник для вчителя світової літератури, класного керівника – Верба. – 2014.

Методичний посібник «Метод проектів у викладанні світової літератури» містить матеріали, які розкривають суть, специфіку та переваги проектних технологій, етапи створення та реалізації проектів, зразки прикладних проектів.

Запропоновані літературно-творчі, дослідницькі проекти спонукатимуть виконавців проектів до творчого пошуку.

Для вчителів світової літератури, класних керівників, вихователів.Зміст

1.Анотація досвіду………………………………………………………………… 5-6


2.Опис власного досвіду…………………………………………………………..7- 12
3. Додатки
3.1 Структура проектної діяльності………………………………………………..14
3.2 Проектні ідеї на уроках світової літератури……………………………… 15-22
3.3 Проектні ідеї у позакласній роботі з предмету……………………………..23-50
3.4 Прикладні проекти……………………………………………………………50-54
4. Використана література……………………………………………………………55


Анотація
Знання можуть бути купою каміння,

що задавило особистість.

І знання можуть бути вершиною піраміди,

на якій стоїть особистість.

В. Розов

Метод проектів набуває все більшої популярності і стає одним із найбільш ефективних засобів організації навчально – виховного процесу. У процесі роботи за проектною технологією звична для вчителів і учнів предметна форма організації знань поступається проблемній, адже саме вирішення певної проблеми розвиває інтерес учня до даного питання, вимагає залучення надбаних між предметних знань, збагачує індивідуальний досвід проектної діяльності учнів. У методичному посібнику відображено використання методу проектів на уроках світової літератури, в позакласній роботі з предмету. Адже ця педагогічна технологія зорієнтована на застосування фактичних знань і набуття нових (часто шляхом самоосвіти) і є прикладом поєднання урочної та позаурочної діяльності, передбачає розв'язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого — інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості. Автор застосовує у своїй роботі і прикладні проекти, які мають певну структуру взаємодії учасників, кожен з яких виконує визначену функцію. Такі проекти мають чітко визначений результат, який орієнтований на соціальні інтереси учнів. На думку автора, успіх застосування методу проектів залежить від того, наскільки учні захочуть самостійно чи спільними зусиллями вирішити проблему, застосувати необхідні знання, одержати реальний та відчутний результат . Працюючи над даною темою, автор визначив вимоги до використання методу проектів в процесі викладання світової літератури та його переваги. Підсумовуючи, автор зауважує, що проектування завжди сполучене зі змінами, воно перетворює, модифікує і трансформує світ, в якому ми живемо. Для його здійснення необхідні активність, творчий підхід. Ще І. Іванов зазначав, що «творчість — це не розкіш для обдарованих, а загальна біологічна потреба, інколи не усвідомлена нами». Крім того, метод проектів позитивно впливає на емоційний стан школярів. Він дає змогу використовувати ресурси проектувальників ефективніше, передбачає використання нестандартних форм занять, можливість поділитися життєвим досвідом, співпрацювати з учнями різновікових груп, самостійність у виборі теми, відсутність вимушеного керівництва з боку вчителя і діяльнісний підхід — дії, спрямовані на досягнення певного результату. Метод підпорядковується принципу гуманізації системи: дає змогу невстигаючим учням пережити успіх, відзначити особисті та колективні досягнення через само - та взаємооцінювання. Цінним є те, що школярі набувають уміння користуватися джерелами інформації: книгами, періодикою, аудіовізуальними та комп'ютерними засобами, вчаться самостійно опановувати знання, порівнюючи, зіставляючи, даючи оцінку вчинкам, стосункам людей, суспільним і культурним явищам та процесам, спостерігати і робити власні висновки. Упровадження досвіду спрямоване на стимулювання інтересу учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, демонстрацію практичного застосування надбаних знань. Від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримується відповідний їх баланс на кожному етапі навчання. Практична реалізація досвіду засвідчила, що застосування методу проектів у навчально – виховному процесі сприяє розвиткові пізнавальних навичок учнів, формує вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивати критичне мислення. Проектна технологія максимально спрямована на суб'єктне пробудження та розвиток особистості учня. Рекомендовано для використання в навчально – виховному процесі, в позаурочній та позашкільній діяльності.

Опис досвіду
Якщо учень у школі

не навчався сам нічого творити,

то і в житті він завжди буде

лише наслідувати, копіювати…

Л.Толстой

Скажи мені – я забуду, покажи мені –

я запам’ятаю, залучи мене – я навчусь.

Східна приказка

У чому сила методу проектів? У тому, що це метод поєднання теорії з практикою, що він пов’язує всю нашу навчальну та виховну роботу з життям,

надає більшої життєвості всій нашій роботі.

І.Єрмаков,кандидат історичних наук,

інституту педагогіки АПН України
На сучасному етапі розвитку освіти головне завдання школи – підготовка освіченої, творчої особистості, здатної до безперервного розвитку й самостійності. Це передбачає пошук оновлення змісту освіти, нових форм й методів навчання. Сучасні педагогічні інновації пов’язані з застосуваннями інтерактивних методів навчання, під яким розуміють методи, що спонукають учнів до діалогу з іншими суб’єктами навчання, зокрема комп’ютером. Інтерактивні методи навчання сприяють розвиткові комунікативних умінь, навичок учнів, їхньої пізнавальної діяльності, установлених емоційних контактів між учасниками навчально-виховного процесу. Крім того методично правильне використання інтерактивних методів дозволяє вчителю створити умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою інтелектуальну спроможність, що робить урок продуктивним. Вивчення передового педагогічного досвіду в нашій країні та за кордоном, вимоги сучасного суспільства до школи довели значущість впровадження в начально-виховний процес проектної технології. Метод проектів успішно і досить активно розвивається, тому що дає змогу раціонально поєднувати теоретичні знання з їх практичним застосуванням для вирішення конкретних життєвих проблем сучасності в спільній діяльності школярів. Проектну діяльність можна розглядати як засіб реалізації особистісно-орієнтованого підходу до освіти.

Саме тому автор досвіду зупинився на вирішенні такої науково – методичної проблеми: "Метод проектів у викладання світової літератури ”.Мета дослідження: довести, що використання проектного навчання формує та розвиває пізнавальну активність учнів, сприяє розвитку критичного мислення, вмінню конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, вмінню інтегрувати знання та вміння із різноманітних сфер науки, техніки, мистецтва, літератури творчих галузей; засвідчити повну узгодженість навчання та виховання із життям, із інтересами учнів.

У своїй діяльності автор досвіду апробує різноманітні способи інтеграції проектної технології у викладанні світової літератури : через урок світової літератури; через позакласну роботу з предмету; через прикладні проекти.

Застосовуючи метод проектів у трьох напрямках навчально – виховної діяльності, автор ставить перед собою такі завдання:


 • забезпечити високий рівень знань учнів, уміння самостійно здобувати знання, грамотно працювати з інформацією;

 • розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної діяльності в певній галузі;

 • залучити кожного учня до активного пізнавального процесу;

 • формувати навички пошукової та дослідницької діяльності, розвивати критичне мислення,виявляти свої здібності у груповій співпраці, набувати комунікативних умінь;

 • формувати в учнів цілісну картину світу, уявлення про діалог культур як безальтернативну філософію життя в сучасному світі.

Об’єктом дослідження є процес впровадження проектних методик та технологій.

Предметом дослідження є метод проектів у викладанні світової літератури.

Основною тезою сучасного розуміння методу проектів є вислів :«Усе, що я пізнаю, я знаю для чого мені це потрібно, та де й як я можу ці знання застосувати.»

Поки що метод проектів не став типовою складовою навчального процесу в Україні, очевидно через звичку до чітко структурованого освітнього процесу, що має точну мету і чіткий розпорядок. Але цей метод має право на життя, оскільки сприяє розвиткові пізнавальних навичок учнів, їхнього практичного мислення, самостійності, активності. Отже, ключовим стає розвиток.

Успішне використання тієї чи іншої технології навчання вимагає від педагога глибоких знань навчального предмета, педагогіки, методології, психології;

залежить від ерудованості, практичних умінь викладача, творчості, майстерності.

Проектне навчання дає можливість відійти від традицій у навчанні, для яких типовим є наявність учнів, коли учитель сам визначає, що учневі потрібно знати, а учень повинен тільки відтворити уміння. Метод проектів – сукупність прийомів, дій учнів у їх певній послідовності для досягнення поставленого завдання – вирішення певної проблеми значимої для учнів і оформленої у вигляді якось кінцевого продукту. Головне завдання методу проектів – зацікавити учнів у набутих знаннях, що можуть і повинні знадобитись у житті. Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів, формує вміння самостійно обирати різні рішення, шляхи отримання інформації, генерувати ідеї, гіпотези, прогнозувати їх розв’язання. На думку автора, успіх застосування методу проектів залежить від того, наскільки учні захочуть самостійно чи спільними зусиллями вирішити проблему, застосувати необхідні знання, одержати реальний та відчутний результат . Працюючи над даною темою, автор визначив вимоги до використання методу проектів в процесі викладання світової літератури: • формулювання значущої в дослідницькому і творчому аспекті проблеми, яка вимагає для вирішення інтегрованого знання, дослідницького пошуку ;

 • практична, теоретична , пізнавальна значущість передбачуваних результатів;

 • самостійна( індивідуальна, групова, парна) діяльність учнів;

 • структурування змістової частини проекту;

 • використання дослідницьких методів, що передбачає певну послідовність дій: обговорення методу дослідження, обговорення способів оформлення кінцевих результатів, збір, систематизація, аналіз зібраних матеріалів, підведення підсумків, оформлення та презентація результатів, висновки;

 • можливість висунення нових проблем дослідження;

Як розпочинається робота над проектом?Як і все – з організації. Педагог - керівник проекту, у вигляді реклами, заявляє «бізнес - пропозицію»: тему, мету, завдання майбутнього проекту, мотивує діяльність, визначає назви підтем тощо. Таку інформацію має кожен учень і може, обдумавши пропозицію, дібрати собі нішу у цьому проекті. Після цього керівник обговорює з учнями завдання проектних груп, дає рекомендації по виконанню завдань, пропонує різноманітні джерела інформації для виконання проекту. Далі учасники проекту обговорюють вид кінцевого продукту проекту. Роботу доводять до завершення, презентують результати і захищають проект.

Темою проекту може стати: об’єкт, дослідження, проблема, справа. Подібний підхід до вибору теми дає змогу орієнтуватись на конкретний зміст роботи,та результат. Можна проілюструвати це на прикладі роботи з об’єктом «символізм». Тема - об’єкт: «символізм»; тема-дослідження: «Порівняльна оцінка російського та французького символізму»; тема-проблема: «Як символісти вплинули на розвиток світової поезії?»; тема-справа: «Випуск літературного журналу, присвяченого символізму».Програма проектної діяльності має три зрізи: технологічний, концептуальний, організаційний. (Додаток1) Важливими етапами проектування є аналіз, синтез, оцінка. Аналіз (від грецького слова αναλυσις — розклад) — розчленування предмета пізнання, абстрагування його окремих сторін. Тут важливо правильно визначити мету дослідження, обговорити завдання проектних груп,правильно вмотивувати навчально-виховну діяльність, визначити інформаційні джерела, розподілити обов’язки між учасниками проекту. Представити проблемне питання проекту можна вербально, за допомогою відео, за допомогою мультимедійних засобів. Синтез (від грецького слова συνθεσις — поєднання, з'єднання, складання) — поєднання абстрагованих сторін предмета і відображення його як конкретної цілісності. У процесі наукових досліджень синтез пов'язаний з аналізом, оскільки дає змогу поєднати частини предмета чи явища, проблеми, розчленованих у процесі аналізу, встановити їх зв'язок і пізнати як єдине ціле. На цьому етапі кропітка робота по збиранню, уточненню, фільтруванню, узагальненню, систематизації матеріалів; виконанню дослідження та підведення підсумків проектної діяльності. Оцінка – думки , судження, які висловлені про якості когось, чогось. На оціночному етапі ми обов’язково аналізуємо роботу учнів над проектом, результати виконання проекту, а учні беруть участь в самоаналізі та самооцінці своєї діяльності у проектній групі. Обговорення виконаної роботи можна провести за питаннями: Чому навчились під час проекту? Які навички та вміння здобули?Як працювалось в групах? Що вдалось найкраще? Чому? Що можна було зробити інакше? тощо. Обов’язково організовуємо публічний захист проекту у будь-якій формі презентації та даємо можливість відчути ситуацію успіху всім учасникам проекту. Результати виконання проекту повинні бути "відчутні": якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практична — конкретний результат, готовий до впровадження.

Метод проектів на уроках світової літератури – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності.(Додаток2). На думку автора, ефективно можна застосувати метод проектів на уроці-огляді, уроці-портреті, УРЗМ, уроці-спектаклі,уроці контролю знань тощо.

Позаурочні проекти з предмету відрізняються від урочних насамперед такими якостями: розширеною тематикою, незвичайним аспектом висвітлення результатів пошуково – дослідницької діяльності, кількістю учасників(значно більша), зростанням дружніх творчих стосунків між учнями, можливістю включати в проектну роботу громадськість, батьків тощо, можливістю використовувати проекти різного типу. Позаурочні проекти сприятимуть розширенню знань, зв’язків; підвищенню інтересу до світової літератури; розвитку творчості (Додаток3).

Прикладні проекти мають певну структуру взаємодії учасників, кожен з яких виконує визначену функцію. Проект має чітко визначений результат, який орієнтований на соціальні інтереси учнів. Особливо важливою є правильна організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у практику(Додаток4).

На уроках світової літератури , у позакласній роботі з предмету проектна діяльність учить вихованців:


 • проблематизації (освоєння проблемного поля і виділення під проблем,формування провідної проблеми і постановка завдань);

 • ціле встановлення і планування змісту діяльності учня;

 • самоаналізу і рефлексії;

 • презентації у різних формах;

 • пошуку і вибору актуальної інформації;

 • практичного застосування знань у різних ситуаціях

 • проведення дослідження (аналіз, синтез, висунення гіпотез тощо)

Інформаційний світ, у якому ми сьогодні живемо, вносить свої корективи в шкільну освіту: нині школа повинна об’єднати елементи консерватизму, засновані на традиціях нашої освіти і менталітету, з тими змінами, що з’являються щоденно з розвитком навчального процесу. Основною формою організації навчальної діяльності практично у всіх країнах світу є сьогодні класно-урочна система. Будучи прогресивною протягом чотирьох століть, сьогодні вона перестала задовольняти потреби суспільства в освіті і потребує вдосконалення. Такий підхід уже вичерпаний самою практикою розвитку освіти. Адже обсяг знань не може зростати до нескінченості. Все гострішою стає проблема вдосконалення форм організації процесу навчання, знаходження відповіді на запитання “ як навчати, як створити умови для розвитку та самореалізації особистості в навчальному процесі”. Як, залишаючись в рамках класно-урочної системи, підвищити ефективність навчального процесу, досягти високого інтелектуального розвитку учнів, забезпечити оволодіння ними навичками саморозвитку особистості. Значною мірою цього можна досягти, використовуючи сучасні інноваційні технології інтерактивного навчання, в тому числі і проектні технології.

Підсумовуючи, автор зауважить, що проектування завжди сполучене зі змінами, воно перетворює, модифікує і трансформує світ, в якому ми живемо. Для його здійснення необхідні активність, творчий підхід. Ще І. Іванов зазначав, що «творчість — це не розкіш для обдарованих, а загальна біологічна потреба, інколи не усвідомлена нами». Крім того, метод проектів позитивно впливає на емоційний стан школярів. Він дає змогу використовувати ресурси проектувальників ефективніше, передбачає використання нестандартних форм занять, можливість поділитися життєвим досвідом, співпрацювати з учнями різновікових груп, самостійність у виборі теми, відсутність вимушеного керівництва з боку вчителя і діяльнісний підхід — дії, спрямовані на досягнення певного результату. Метод підпорядковується принципу гуманізації системи: дає змогу невстигаючим учням пережити успіх, відзначити особисті та колективні досягнення через само- та

взаємооцінювання. Цінним є те, що школярі набувають уміння користуватися джерелами інформації: книгами, періодикою, аудіовізуальними та комп'ютерними засобами, вчаться самостійно опановувати знання, порівнюючи, зіставляючи, даючи оцінку вчинкам, стосункам людей, суспільним і культурним явищам та процесам, спостерігати і робити власні висновки.Додатки

Додаток 1

Сходинки проектної діяльності

(структурування роботи над проектом)

Додаток 2

Проектні ідеї на уроках світової літератури
Тема: П’ятнадцятий камінь саду Рьоандзі /Своєрідність японського мистецтва та культури. Душа Японії/.

Мета: ознайомити з культурою Японії, допомогти зрозуміти світосприйняття японців, розповісти про культ краси у пошуках істини, пробудити інтерес до японської культури, її традицій, звичаїв виховувати почуття поваги до культури інших народів.

Обладнання: учні розміщуються на півколом, макет саду з каміння, виставка робіт художньої та технічної студії на японську тематику; напис на дошці; звуковий ряд Best of Japan, Масаюки Кога “Японська флейта”, запис звуків природи, географічна карта, карточки для гри “Утагаруте”.

Форма проведення: урок - проект

Словник: сакура, сосна, хризантема, гора Фудзі – символи Японії

ікебана- композиція з гілок та квітів, мета якої – символічне вираження краси природи; шинден – сад каміння;кокесі – японська матрьошка;

нецке – мініатюрна японська скульптура.

Епіграф: “Щоб зрозуміти, треба пізнати”. Японська народна мудрість

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Підготовка учнів до активного й усвідомленого засвоєння навчального матеріалу.

Сьогодні урок незвичайний: ми спробуємо відчути душею чужорідну культуру, своєрідність світосприйняття, пізнати красу. Сьогодні ми в країні, де сходить сонце, в Японії. /вчитель показує на географічній карті. Звучить японська музика/. Коли боги Ізанагі та Ізанарі веселково спустились з небес, щоб відділити земну твердь від води, Ізанарі вдарив своїм богатирським списом у морську безодню. І тоді з його списа скотилися низка крапель, утвердивши зігнутий ланцюг островів. Ця давня легенда пригадується, коли дивишся на карту Японії.

А може, це “шлях гір”? Адже так тлумачать давнє ім’я цієї країни – Ямато. Це ім’я нагадує, що створення Японії і ще незавершене. Краплі, що впали з божественного списа, ще не застигли остаточно. Вся ця молода суша час від часу коливається від землетрусів. Це країна гір, що дихають вогнем, це країна, де сходить Сонце, це країна, народ якої обожнює природу, не дивлячись на періодичні спалахи гніву її. Наш проект має назву «П’ятнадцятий камінь саду Рьоандзі» ( оголошується мета, завдання проекту, йде робота з епіграфом)

Ідея проекту: в Японії є місто-побратим нашого Києва. Це – Кіото, стародавня столиця Японії , в якій в храмі Рьоандзі розташований сад каміння, створений монахом Соамі. “Сад”, розмірами 30х 10 м, складається із 15 чорних і різних за величиною каменів, розкиданих по білому піску. Ось як описує враження від побаченого В. Цвєтов: Насправді помічаєш лиши 14. П’ятнадцятого каменя перед очима немає. Його затуляють сусідні. Ступаєш крок… і знову 14. П’ятнадцятий, той, що далі ховається, тепер з’явився серед них, але зник інший камінь. Ще крок – і геніально спланований хаос постає знову в іншій композиції, що складається з тих самих 15 каменів, один з яких – невидимий”.

ІІІ. Постановка пізнавального завдання.

Ми з вами віртуально побуваємо в цьому саду і спробуємо осягнути сутність кам’яного хаосу, перенісши його на самобутність і незвичайність культури Японії. Ми спробуємо спіймати 15 невловимий камінь, який символізуватиме для нас пізнання істини в культурі Японії, своє, особисте розуміння краси по-японськи, розуміння душі Японії.IV. Засвоєння нових знань

Проектні групи, які були створенні для підготовки уроку – проекту, мали випереджаюче завдання:групи

Учасники

Тема дослідження ( камінь саду Рьоандзі)

1.

Група може складатись з 2-3 учасників, завдання яких дати короткий опис по темі дослідження.

РефлексіяПростір. (короткий історико – географічний портрет Японії)

2

Краса природи в культурі Японії.

3

Мистецтво ікебани

4

Розуміння краси у звичаях та обрядах японців

5

Шлях краси у мистецтві Японії

6

Мистецтво бонсай

7

Театральне мистецтво. Театр Но та театр Кабукі.

8

Краса у чайній церемонії японців ” – “тяною” , або “турнір десяти чашок”


9

Мірила краси у Японії: Сабі, Вабі, Сібуй, Юген.

10

Краса художнього слова.

12

Українське хоку

13

Післявідчуття

14

Гра «Утагарута»

15

Саторі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка