Велозакарпатье – лето 2017годаСкачати 95.52 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір95.52 Kb.
ТипПрактикум

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет
Навчально-науковий інститут аеропортів
Кафедра дизайну інтер'єру

Лабораторний практикум

з дисципліни «Основи теорії та методики дизайну»


Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність: 022 «Дизайн»

Спеціалізація: «Дизайн (за видами)»


Укладач: ст. викладач

Привольнева С.О.


Загальні положення
Для виконання лабораторних завдань з дисципліни «Основи теорії та методики дизайну» студенту необхідно витратити 34 години.

Приступаючи до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії та методики дизайну» студент має усвідомити наступні завдання вивчення навчальної дисципліни:

- оволодіння умінням користуватися олівцем, пензлем та фарбами, використовувати різні прийоми зображення обєктів дизайн-діяльності;

- оволодіння методами зображення обєктів дизайн-діяльності, їх елементів з відображенням фактури оздоблювальних матеріалів, стилізованого зображення навколишнього середовища;  • оволодіння методами аналізу досвіду дизайнерської діяльності в її історичному розвитку;

  • оволодіння методами дизайнерської діяльності зарубіжних майстрів для ефективного творчого становлення майбутніх фахівців здизайну;

- оволодіння методами образного мислення, яке сприяє становленню комплексного підходу у процесі прийняття конструктивних, композиційних, образних рішень.

Під час виконання пабораторних завдань з дисципліни необхідно користуватися матеріалами НМК, що є важливою методичною базою у пізнавальному процесі та має на меті дати знання та сформувати вміння та навички. Слід детально ознайомитись із курсом лекцій та з літературними джерелами, котрі допомагають глибоко вивчити проблематику кожної теми, запропонованої в курсі вивчення дисципліни «Основи теорії та методики дизайну».

До виконання лабораторних робіт студентів при вивченні дисципліни «Основи теорії та методики дизайну» крім індивідуальних занять з опрацювання лекційного матеріалу, вивчення літератури, входить виконання графічних робіт, які виконуються на основі завдань при допомозі консультацій викладача.

Лабораторна робота має мету: освоєння, поглиблення, узагальнення та перспективне бачення напрямків дисципліни, набуття вмінь і навиків в професійній роботі. Задачі практичної роботи: розвиток у студентів вміння аналізувати дизайнерські рішення, виділяти і враховувати в роботі головне, комплексно розглядати всі питання пов’язані з дизайном, самостійно вирішувати поставлені задачі. Студент в лабораторній роботі користується особистими конспектами лекцій викладача, рекомендованою літературою, методично-учбовими матеріалами, результатами практики малювання, а також керується консультаціями викладача. Студент використовує різні графічні та живописні прийоми для подання матеріалу.

В межах лабораторної роботи студенту видається завдання, тема якого пов’язана з темою лекції згідно з навчальною програмою.

Тематика Лабораторних занять.
Модуль № 1 «Сучасне поняття дизайну, його видів та головних принципів дизайн-проектування».

Завдання № 1.1. «Місце і роль речей в соціокультурні». - Намалювати приклад дизайн-виробу, який є втіленням певної культури.

Активність впливу оточуючого штучного середовища на почуття, думки людини, на формування певним чином її світогляду. Дизайн-виріб як уособлення художньої культури певної верстви населення. Прямий та зворотний зв'язок дизайнера із соціумом. Врахування попиту на дизайн-вироби у перспективі розвитку суспільних відношень.Завдання № 1.2. «Основні версії виникнення дизайну».- Проілюструвати основні версії виникнення дизайну.

Версія так званого позаісторичного виникнення дизайну (історія дизайну вимірюється тисячоліттями) та версія історичного виникнення дизайну (з 1907р., коли відбувається зміна ремісничого типу виробництва масовим випуском стандартних виробів), а також концепція визначення дизайну з моменту, коли він став масовим явищем завдяки реальному комерційному значенню (1929-1930р.р.). Значення виставок 1950-х років "Дизайн в Скандинавії" для формування сучасного поняття "дизайнер".Завдання № 1.3. «Дизайн та маркетинг». - Намалювати та проаналізувати приклади вдалих рекламних рішень.

Соціально-економічні вимоги до дизайн-виробу. Маркетинг як система заходів, що забезпечує успішну реалізацію продукції. Зростання ролі дизайнера в цієї системі. Поняття активного та пасивного маркетингу.

Сучасний дизайн як художньо-проектна діяльність, що базується на промисловій основі з урахуванням комерційної доцільності.

Завдання № 1.4. «Види дизайну». - Намалювати приклади видів дизайну.

Поняття «дизайн» як означення загальної проектної культури та поняття дизайну стосовно окремих форм створення предметно-просторових об’єктів. Вид дизайну в залежності від напрямку дизайнерсько-проектної діяльності з відповідними об’єктами, специфічним поєднанням матеріальної і функціональної структури, сферою застосування та кінцевими результатами дизайнерської розробки. Види дизайну: графічний, інженерний, промисловий, стайлінг (комерційний дизайн), арт-дизайн, дизайн архітектурного середовища.

Дизайн інтер'єру, його особливості.

Завдання № 1.5. «Чинники, що впливають на дизайн- рішення». - На прикладах творів мистецтва визначити чинники, що вплинули на їх характер.

Об'єктивні та суб'єктивні чинники в дизайн-проектуванні. Залежність дизайн – рішення від комплексу природно-кліматичних, соціально-економічних та культурно-естетичних факторів, суспільної системи взагалі.

Обумовлення стилістичної єдності монументально-декоративного та ужиткового мистецтва з архітектурою укладом життя, рівнем розвитку виробництва та пануванням відповідних естетичних засад.

Завдання 1.6. «Параметри характеристики дизайн-виробу». -Проаналізувати дизайн-виріб згідно визначених параметрів його характеристики.

Поняття функціональності, конструктивності, технологічності, економічності, надійності та безпечності дизайн-виробу. Ергономічні вимоги до дизайн-виробу. Відповідність дизайн-виробу функціональним можливостям людини. Антропометричні, психофізіологічні, гігієнічні, соціально-психологічні чинники.

Поняття художнього образу в дизайн-проектуванні як єдності форми та змісту. Виявлення в образі дизайн-виробу його смислового значення за допомогою засобів художньої виразності.

Врахування оточуючого середовища і конкретних умов при дизайн-проектуванні. Масштаб та масштабність в архітектурі та дизайні. Використання закономірностей композиційної побудови, а також можливостей кольору та світла при створенні гармонійного предметного середовища.Завдання № 1.7. «Аналіз та синтез у роботі дизайнера над проектом». - Продовжити попереднє завдання, зробивши висновки про плюси та мінуси дизайн- рішення.

Мета і результати дизайнерського проектування. Послідовність роботи дизайнера над проектом. Головні етапи проектування. Макетний метод проектування у дизайні. Витоки цього методу та його актуальність.Модуль № 2 «Основні методики дизайн-проектування».

Завдання № 2.1. «Початок формування нової методології дизайн-проектування». - Проілюструвати різницю між прототипним та проектним методами.

Значення Всесвітньої виставки в Лондоні 1851р. для усвідомлення необхідності іншого, ніж ремісничий, підходу до створення предметного оточення в середині XIX ст. Пропозиції Уільяма Морриса.

Питання естетики виробів масового машинного виробництва в теоретичних працях Готфріда Земпера: форма як похідна від ряду об'єктивних чинників, тобто: практичний зміст (призначення); матеріал та засоби його обробки; смаки споживачів; художні традиції; релігійні та політичні установки; особистість художника-творця.

Завдання № 2.2. «Методика проектування Веркбунду.» - Намалювати приклад дизайн-виробу, виконаний за методикою Веркбунду.

Веркбунд - промисловий союз, що поєднав зусилля художників та промисловців. Відмова від прототипного методу проектування, де прототип був формою вираження мети, норм, засобів і операцій проектування. Поява нового джерела формування мети і задач проектування - аналізу сфер споживання, функціональних процесів, технічних можливостей машинного виробництва тощо. Приклад проектного методу в промисловому виробництві Петера Беренса: варіювання об'єму, геометричної форми, матеріалу та обробки поверхні виробів.

Петер Беренс - архітектор, художник, дизайнер, художній директор електротехнічного концерну, один з ініціаторів створення Веркбунду. Перша спроба створення фірмового стилю компанії (архітектура промислових будівель і торгівельних представництв фірми; обробка промислової продукції; реклама, графіка торгівельної документації тошо).

Завдання № 2.3. «Методика проектування Баухаузу». Намалювати приклад дизайн-виробу, виконаний за методикою Баухаузу.

Баухауз (Дім будівництва) - школа архітектури, дизайну, мистецтва. Головне завдання Баухаузу - об'єднання галузей творчої діяльності для створення єдиного гармонійного предметного середовища через гуманізацію та демократизацію суспільства. Основа творчого методу Баухаузу - злиття форми і функції.

Вальтер Гропіус - курс "Нова предметність": вивчення психофізичних основ сприйняття форми і простору.

Виставки як засіб ознайомлення з новими ідеями в галузі архітектури, дизайну, мистецтва.Завдання № 2.4. «Методика американської школи дизайну років економічної кризи».- Намалювати приклад дизайн-виробу, виконаний за методикою американської школи дизайну 1930-х рр.

Особливість методики американської школи дизайну - посилення уваги до збуту продукції у зв'язку з економічною кризою і як результат - поліпшення зовнішнього вигляду продукції за рахунок стилізації форми, а не за рахунок технічного вдосконалення виробу. Народження комерційного дизайну - стайлінгу.

Здійснення програми комплексного дизайну для Пенсільванської залізниці (від локомотиву до касового апарату) Раймондом Лоуі. Поява в дизайні обтічних індустріальних форм: Норман Геддес - постулат про досконалість форми сльози; Раймонд Лоуі - моделювання з глини.

Завдання № 2.5. «Методика системного проектування». - Намалювати приклад дизайн-виробу, виконаного за методикою системного проектування.

Народження цієї методики як результат суттєвого ускладненням об'єктів проектування та принципової відмови від художньо- інтуїтивних методів на користь системотехніки, кібернетики та інших науково обґрунтованих прийомів. Специфіка системного дизайну - проектування цілісно-структурних об'єктів у сукупності предметно-просторових систем і процесів діяльності, які в них відбуваються. Звертання особливої уваги на системні об'єкти та комплекси предметно-просторового середовища. Дизайн - програма як конкретна практичною формою реалізації системного дизайну. Чотири блоки дизайн - програми: проблемно-цільовий, концептуальний, організаційний та проектний.Завдання № 2.6. «Процеси глобалізації в світовій економіці та постмодернізм як результат пошуків універсального стилю в 1970-х – 1980-х роках». - Намалювати приклад дизайн-рішення в стилі постмодернізм.

Властивості художнього мислення дизайнерів стилю постмодернізм: метафоричність, іронічність, ігровий момент, елементи деконструктивізму тощо.Завдання № 2.7. «Національне та інтернаціональне в сучасному зарубіжному дизайні». - Намалювати приклад зарубіжного дизайн- рішення із поєднанням в ньому рис національного та інтернаціонального.

Поняття скандинавського дизайну як втілення характерних рис дизайну країн Скандинавського півострова, поєднаних спільністю культур, традицій, національної психології. Характерні риси методики скандинавського дизайну: уміння зосередити й організувати у невеликому просторі різноманітні функції; традиційна любов до природних матеріалів та кольорів; присутність в інтер'єрах прозорого скла і кераміки тощо.Завдання № 2.8. «Національне та інтернаціональне в сучасному українському дизайні». - Намалювати приклад українського дизайн- рішення із поєднанням в ньому рис національного та інтернаціонального.

Особливості формування українського дизайну. Проблема поєднання національних художніх традицій та новітніх технологій у сучасному українському дизайні.


Рекомендована література

Основні рекомендовані джерела
3.1. Даниленко В.Я. Дизайн: підруч. / В.Я. Даниленко.– Х.: ХДАДМ, 2003. - 320 с.

3.2. Малік Т.В. Історія дизайну архітектурного середовища / Т.В.Малік - Київ: КНУБА, 2003.- 180 с.

3.3. Михайлов С. История дизайна : учеб. для вузов. - 2-е изд. испр. и доп. / С.Михайлов.- М.: Союз дизайнеров России. 2004. - Т.1. - 280 с.

3.4. Михайлов С. История дизайна : учеб. для вузов. - 2-е изд. испр. и доп. / С.Михайлов.- М.: Союз дизайнеров России. 2004. - Т.2. - 280 с.

3.5. Олійник О.П., Чернявський В.Г., Гнатюк Л.Р. Основи дизайну інтер'єру : навч. посіб./ О.П.Олійник, В.Г.Чернявський, Л.Р.Гнатюк. - К.:НАУ, 2011.- 228 с.

3.6. Рунге. В.Ф. Основы теории и методологии дизайна: учеб.пособ. / В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: МЗ Пресс : Социально-политическая мысль, 2005. - 160 с.

3.7. Шумега С.С. Дизайн : навч. посіб. / С.С.Шумега. - К.: Центр навч. літератури, 2004. - 300 с.


Додаткові рекомендовані джерела
3..8. Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна / В.Р.Аронов. - М.: ВНИИТЭ, 1992. - 122 с., ил.

3.9. Кес Д. Стили мебели / Д.Кес. - Будапешт, 1981. - 270 с.3.10. Методика художественного конструирования. Дизайн-программа.- М.: ВНИИТЭ, 1978. - 58 с.

3.11. Шимко В.Т. Комплексное формирование архитектурной среды / В.Т. Шимко. - М.: МАРХИ, 2000. - 215 с.
Каталог: bitstream -> NAU -> 30834
NAU -> Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять з навчальної дисципліни «Проектвання»
NAU -> Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародне право» для студентів 2 курсу
NAU -> Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Міжнародно-правові норми інформаційної діяльності в галузі авіації та космонавтики»
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Навчальна програма
NAU -> Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Міжнародне право»
NAU -> Методичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів

Скачати 95.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка