Вченою радою філософського факультетуСкачати 106.85 Kb.
Дата конвертації27.10.2017
Розмір106.85 Kb.
ТипПротокол

Затверджено

Вченою радою

філософського факультету

(протокол № 9 від 27 квітня 2015 р.)

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ФІЛОСОФІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ, ЗАОЧНОЇ ТА ЕКСТЕРНАТНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

за напрямом 6.020301 “ФІЛОСОФІЯ” ОКР “БАКАЛАВР” на 2014/2015 навчальний рік
Міфологія

 1. Міф як первісна форма світогляду.

 2. Міфологія як наука про міфи, етапи її становлення і розвитку.

 3. Загальне і особливе у міфологічних системах Стародавнього Сходу (Єгипет, Месопотамія, Китай).

 4. Структурне ядро індоєвропейської міфології (індоарійська, іранська, греко-римська, германська, кельстська, балтослов'янська).

 5. Своєрідність української міфології.

 6. Міфологія і виникнення філософської думки у Стародавньому світі.

 7. Міфологія і культура.Вступ до філософії

 1. Світогляд та його структура. Історичні типи світогляду.

 2. Філософія як теоретична основа світогляду.

 3. Предмет філософії та її структура.

 4. Філософія і наука: спільні та відмінні риси.

 5. Матеріалізм, ідеалізм, дуалізм — напрями вирішення фундаментальних питань філософії.

 6. Методи та функції філософії. Світоглядна та методологічна функції філософії.

 7. Філософія і філософування. Софійний та епістемний способи філософування.

 8. Сутність світу і людини.

 9. Духовні виміри буття людини. Свідомість.

 10. Генезис філософії. Джерела та соціокультурні чинники зародження філософської думки. Концепції походження філософії.

 11. Загальнолюдське та національно-особливе у філософії.

 12. Особливості вивчення фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін з філософії.Філософія Стародавнього Сходу та Антична філософія

 1. Виникнення і основні риси філософії Стародавньої Індії. Ортодоксальні та неортодоксальні системи давньоіндійської філософії.

 2. Філософія Стародавнього Китаю. Вчення Конфуція про людину та її виховання. Даосизм про начала буття та ідеал мудрості.

 3. Антична філософія, її джерела, своєрідність та основні періоди її історії.

 4. Основні школи раннього періоду античної філософії. Космоцентризм та пошук першооснови буття. Початки діалектики та учення про пізнання.

 5. Проблема людини в античній філософії. Софісти. Сократ.

 6. Ідеалістична концепція буття, теорія пізнання, суспільно–політичні погляди Платона (Аристокла).

 7. Філософська система Аристотеля. Поняття буття, матерії і форми, субстанції. Теорія пізнання і логіка. Вчення про форми державного устрою.

 8. Філософія еллінізму: епікуреїзм, стоїцизм, скептицизм.

 9. Філософія Стародавнього Риму. Неоплатонізм.


Філософія Середніх віків, доби Відродження та Нового часу

 1. Середньовічна парадигма західноєвропейської філософії. Християнська . апологетика і патристика. Вчення Августина про природу і людину та есхатологічна концепція історичного розвитку.

 2. Середньовічна схоластика. Полеміка реалізму і номіналізму. Тома Аквінський як систематизатор середньовічної схоластики.

 3. Антропоцентризм та гуманізм філософського мислення епохи Відродження.

 4. Соціально–філософська теорія Н.Макіавеллі. Гуманістичний ідеал справедливого суспільства Т. Мора і Т. Кампанелли.

 5. Натурфілософські ідеї епохи Відродження. Пантеїстична онтологія та космологія М.Кузанського та Дж.Бруно. Природничо–наукові досягнення М.Коперніка, Й. Кеплера, Леонардо да Вінчі.

 6. Філософські аспекти європейської Реформації.

 7. Особливості розвитку філософії Нового часу (ХУП–ХУШ ст.) в Європі. Формування нової парадигми філософування.Проблема методу пізнання: емпіризм та раціоналізм.

 8. Проблема субстанції у філософії Нового часу (Р.Декарт, Б. Спіноза, Дж. Берклі, Г. Юм, Г. Ляйбніц).

 9. Особливості поглядів філософів-просвітників на історію, державу, людину і суспільство. Теорія “суспільного договору” та “природних прав” людини.


Німецька класична філософія

 1. Німецька класична філософія та її місце в історії філософської думки.

 2. Етапи розвитку філософії І Канта. “Коперніканський переворот” І. Канта в теорії пізнання (за працею “Критика чистого розуму”).

 3. Вчення І.Канта про розсудок і розум. Теоретичний і практичний розум.

 4. Етичні погляди І.Канта. Моральний імператив.

 5. Діяльно–творча основа буття у філософії Й. Ґ.Фіхте.

 6. Філософія тотожності Ф.В.Й.Шеллінга. Поняття Абсолюту. Діалектика Шеллінга та сходження природних та розумових форм.

 7. Філософська система Г.В.Ф.Гегеля. Вчення про абсолютний дух.

 8. Філософія історії Гегеля.

 9. Діалектичний метод Г.В.Ф.Гегеля та його історичне значення. Логіка і теорія пізнання.

 10. Антропологічний матеріалізм Л. Фоєрбаха.


Західноєвропейська філософія ХІХ ст.

 1. Філософія К. Маркса. Діяльнісна концепція людини та матеріалістичне розуміння історії. Суперечливий характер марксизму після Маркса.

 2. Філософські аспекти неомарксизму. Франкфуртська школа.

 3. Філософія позитивізму та його еволюція.

 4. Філософські течії неокантіанства та неогегельянства.

 5. Прагматизм як напрям західної філософії.Сучасна зарубіжна філософія

 1. Провідні тенденції, риси та напрями сучасної зарубіжної філософії. Формування нової філософської парадигми.

 2. Ірраціоналізм “філософії життя”. Людина як суб’єкт воління у філософії А.Шопенгауера та Ф. Ніцше. Людське життя як культурно–історичний процес у філософії В.Дільтея.

 3. Феноменологія: основні ідеї та представники.

 4. Психоаналітична філософія та її розвиток (З.Фройд, К. Юнг, Е. Фромм).

 5. Персоналізм — напрям у філософії ХХ ст.

 6. Філософія екзистенціалізму у ХХ ст. Філософські вчення М.Ґайдеггера, Ж.–П. Сартра, А.Камю, К.Ясперса.

 7. Філософська антропологія (М. Шелер, Г. Плеснер, А. Гелен).

 8. Еволюція релігійної філософії у ХХ ст. Неотомізм. Тейярдизм. Сучасна протестантська філософія.

 9. Філософський структуралізм та герменевтика.

 10. Філософія постмодернізму.

Слов’янська та російська філософія

 1. Особливості та основні етапи розвитку слов’янської та російської філософії.

 2. Класичний період російської філософії. Філософія всеєдності В.Соловйова.

 3. Релігійна філософія М.Лоського та Л.Карсавіна.

 4. Абсолютний реалізм С.Франка.

 5. Екзистенційний напрям російської філософії: Л.Шестов та М.Бердяєв.

Історія української філософії

 1. Українська національна ментальність та її відображення в філософській думці України. Основні особливості та джерела української філософії.

 2. Філософські ідеї в культурі Київської Русі (ХІ–ХШ ст.).

 3. Філософсько-гуманістична думка українського Ренесансу (ХV–ХVП ст.). Розвиток реформаційних та гуманістичних ідей в братських школах та Острозькому культурно–освітньому центрі.

 4. Характер філософських ідей в навчальних курсах Києво–Могилянської академії. Уявлення про людину та її моральний світ.

 5. Філософська концепція Г. Сковороди. Вчення про три світи і дві “натури”. Ідеї “сродної праці” і “нерівної рівності”. Кордоцентризм.

 6. Філософські аспекти українського романтизму. Філософські ідеї М. Гоголя. Проблема людини і нації у творчості діячів Кирило–Мефодіївського товариства (М. Костомаров, П. Куліш, Т.Шевченко).

 7. Філософія О. Потебні, М.Грушевського, В. Винниченка, В. Вернадського.

 8. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ – початку ХХ століть. “Філософія серця” П. Юркевича.

 9. Соціально-філософські ідеї М. Драгоманова.

 10. Філософія І. Франка та обґрунтування української ідеї у його творчості.

 11. Соціально-філософські погляди В. Липинського та Д. Донцова.

 12. Розвиток української філософії у діаспорі (Д. Чижевський, О.Кульчицький, І.Лисяк-Рудницький, Ю. Вассиян, М.Шлемкевич, В. Янів та ін.).

 13. Особливості розвитку філософської думки в Україні у першій половині ХХ ст.

 14. Новітня українська філософія. Становлення Київської філософської школи. П. Копнін, В. Шинкарук.


Онтологія

 1. Проблема буття у філософії. Історичний розвиток поняття буття.

 2. Онтологія як учення про буття.

 3. Основні форми буття та їх взаємозв'язок.

 4. Проблема субстанції першоначал світу (монізм, дуалізм, плюралізм).

 5. Поняття матерії. Спосіб та форми існування матеріального світу. Класифікація форм руху, простору і часу.

 6. Проблема свідомості у філософії. Поняття ідеального.

 7. Генезис свідомості та її структура.

 8. Свідомість, мислення і мова у їх співідношенні.

 9. Свідомість і творчість. Сутність творчості та її типи.

 10. Самосвідомість.

 11. Суспільна свідомість: основні форми.

 12. Психіка, свідомість, душа, дух та проблеми єдності їх у людині.


Діалектика та метафізика

 1. Діалектика як учення про розвиток та її принципи. Альтернативи діалектики.

 2. Діалектика і метафізика як вчення про розвиток і способи філософування.

 3. Співвідношення руху і розвитку. Поняття розвитку та його ознаки.

 4. Логічний апарат діалектики. Категорії діалектики.

 5. Основні закони діалектики.


Гносеологія та епістемологія

 1. Предмет гносеології та її базові категорії (пізнання, суб’єкт, об’єкт).

 2. Види, рівні та форми пізнання.

 3. Істина та її критерії. Теорії істини.

 4. Знання як предмет епістемології.

 5. Особливості наукового пізнання

Логіка

 1. Предмет, метод і специфіка логіки. Логіка і металогіка. Традиційна і сучасна логіка. Логічний синтаксис, логічна семантика і логічна прагматика.

 2. Мова як знакова система. Природа і штучна мова. Семантична замкненість. Лінгвістична база традиційної логіки. Лінгвістична база сучасної логіки. Формалізація. Числення.

 3. Логічний аналіз понять у традиційній логіці. Елементи теорії імен в логіці предикатів. Логічна теорія дефініцій та систематизації. Операційні судження. Дефініційні та дивізійні судження.

 4. Логічна теорія суджень і висловлювань у традиційній логіці, логіці висловлювань та логіці предикатів. Математична теорія множин, синтаксис природної мови і функціональний аналіз мовних виразів як концептуальна база теорії суджень і висловлювань.

 5. Модальні висловлювання в алетичній, темпоральній, епістемічній і деонтичній логіці. Семантика “можливих світів”. Реляційна семантика. Навхресна семантика.

 6. Логічний аналіз дії і взаємодії. Логічне моделювання конфлікту та дискурсу. Лінійна схема раціональності. Мережева схема раціональності. Ігрова схема раціональності.

 7. Логічний аналіз міркувань засобами традиційної логіки, логіки висловлювань, логіки предикатів та логіки дії. Теоретичні та практичні міркування.

 8. Натуральні та аксіоматичні числення. Натуральні числення логіки висловлювань і логіки предикатів. Аксіоматичні числення логіки висловлювань і логіки предикатів.

 9. Логічна і фактична істина. Відношення логічного випливання. Матеріальна і формальна імплікація. Парадокси матеріальної імплікації.

 10. Таблиці істинності та аналітичні таблиці як методи перевірки коректності побудованих міркувань та особливості їх застосування в логіці висловлювань і логіці предикатів.


Філософська антропологія

 1. Філософська антропологія як галузь філософського знання.

 2. Людина як мікрокосмос і макрокосмос у філософських системах. Буття людини.

 3. Поняття онтологічної сутності людини.

 4. Основні концепції походження людини як особливого роду сущого.

 5. Філософське осмислення життя, смерті та безсмертя людини.

 6. Практика як спосіб буття людини.


Соціальна філософія

 1. Соціальна філософія: предмет та основні категорії.

 2. Історичний розвиток соціально-філософської думки: зародження, основні періоди та сучасний стан.

 3. Суспільство і людина — ключові категорії соціальної філософії. Поняття соціального. Специфіка соціальних законів.

 4. Людина як біосоціальна та духовна істота. Співвідношення понять “людина”, “особа”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”. Проблема свободи особи та основи її розв’язання.

 5. Суспільство як стабільна функціонуюча та динамічна система. Праця та суспільне виробництво.

 6. Суспільні відносини та їх типи.

 7. Основні сфери суспільного життя. Структура суспільства.

 8. Розвиток суспільства: джерела, рушійні сили. Проблема критеріїв суспільного прогресу.

 9. Суспільство і природа. Особливості прояву природного в основних сферах суспільства.

 10. Соціально-філософський аналіз культури та цивілізації.

 11. Цивілізаційні засади суспільства. Глобальні проблеми людства та соціальне прогнозування.Етика та історія етичних вчень

 1. Етика як філософська наука про мораль. Система категорій етики.

 2. Головні етапи розвитку етичної думки.

 3. Сутність, специфіка та функції моралі.

 4. Структура моралі та моральної свідомості, характеристика основних компонентів.

 5. Походження та історичні типи моралі.

 6. Добро і зло як центральні поняття етики.

 7. Обов’язок і совість. Гідність і честь.

 8. Поняття любові, щастя і смислу життя.

 9. Справедливість. Моральний вибір та відповідальність особи.

 10. Сучасні проблеми етики. Біоетика.

Естетика

 1. Естетика як наука, її предмет, структура, методи і функції.

 2. Розвиток естетичної думки. Естетика античності, середньовіччя та епохи Відродження.

 3. Основні категорії естетики: прекрасне і потворне, піднесене і низьке, трагічне і комічне

 4. Естетична свідомість та її структура.

 5. Естетична діяльність та її форми.

 6. Мистецтво та його види. Функції мистецтва.

 7. Художній образ: естетичне втілення та сприйняття.

 8. Тенденції розвитку мистецтва ХІХ – початку ХХІ століть

Методика викладання філософських дисциплін

 1. Предмет, завдання і структура курсу “Методика викладання філософських дисциплін”.

 2. Інформаційно-бібліографічне забезпечення вивчення філософських дисциплін.

 3. Проблемно-пошукові методи викладання філософських дисциплін.

 4. Фактор особистості вчителя, викладача у процесі вивчення філософських дисциплін.

 5. Критерії методичної майстерності та ефективності викладання філософських дисциплін.

 6. Методика організації самостійної роботи та ефективного опрацювання текстів першоджерел у паперовому та електронному варіантах при вивченні філософських дисциплін.

 7. Методика проведення заняття (лекції, семінару, уроку тощо) з вивчення нової теми (на прикладі однієї із тем під час педагогічної практики).

Програмові вимоги обговорені і затверджені на засіданні кафедри філософії та соціології, протокол № 12 від 21 квітня 2015 року.Зав. кафедри філософії та соціології проф. Ларіонова В.К.


Скачати 106.85 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка