В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства І окремими особамиСторінка4/4
Дата конвертації11.05.2018
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4

2.8 Результати проведення аудиту
Аудиторський звіт (Додаток М) та аудиторський висновок (Додаток Н) складається за результатами проведення аудиту на ТзОВ «Цегельний завод «Промінь». Аудиторський звіт містить відомості про стан обліку, внутрішнього контролю, достатність і достовірність фінансової звітності. Аудиторський звіт складається тільки для замовника і може бути опублікований тільки за його дозволом. В аудиторському висновку подається оцінка помилок у системах обліку та внутрішнього контролю підприємства та їхнього впливу на фінансову звітність. Відмінність аудиторського звіту від аудиторського висновку в тому, що аудиторський звіт не є аудиторським документом та розрахований виключно на замовника. Аудиторський висновок розрахований на широке коло користувачів. Його публікація є свідоцтвом того, що річний бухгалтерський звіт підприємства як в цілому так і в деталях відповідає діючому законодавству, методологїї ведення бухгалтерського обліку.

Після проведення аудиторської перевірки складається акт приймання здачі виконаних аудиторських робіт (Додаток Л). Даний документ складається у двох примірниках, один з яких залишається у замовника, а другий – у виконавця.


3. Особливості проведення аудиту грошових коштів в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку на ТЗОВ «Цегельний завод «Промінь»
Інтенсивний розвиток комп’ютерної техніки дав відповідний поштовх започаткуванню, а відтак і удосконаленню методів аудиту в комп’ютерному середовищі. Значний вплив на аудит у розвинутих країнах світу мають електронно-обчислювальна техніка і технології, елементами яких є комп’ютери. В останні роки в аудиторській діяльності починають застосовуватися нові інформаційні технології. Комп’ютер стає інструментом аудитора, який дозволяє йому не лише скоротити час і засоби при проведенні аудиту, але і провести більш детальну перевірку і скласти якісний аудиторський висновок з рекомендаціями по стратегії, напрямкам і засобам покращення фінансово-господарського положення підприємства.

Автоматизація бухгалтерського обліку і інших управлінських функцій підприємства, з однієї сторони, і автоматизація аудиту, з іншої, докорінно міняють проведення аудиту на конкретному економічному об’єкті. Розрізняють аудит поза комп’ютерним середовищем, тобто на об’єкті з традиційною технологією ручного ведення обліку, і аудит в комп’ютерному середовищі – на об’єкті, де бухгалтерський облік виконується з використанням комп’ютерів. Сам аудит може також проводитися без використання комп’ютерів і за їх допомогою. На даний час програмне забезпечення в аудиторській діяльності представлене двома основними групами:1) Пакети прикладних програм загального і проблемно-орієнтованого призначення. Ця група включає широкий набір готових універсальних програм, з якими повинен вміти працювати аудитор. По функціональному призначенню і застосуванню їх в аудиті виділяють такі підгрупи:

 • текстові процесори використовуються на всіх стадіях аудиту, які вимагають створення і якісного оформлення аудиторських документів. Вони застосовуються при складанні аудиторських програм і планів; договорів; різних довідок і запитів; робочих документів аудиторської перевірки; при переписці з клієнтами і третіми особами; підготовці аудиторського заключення і рекомендацій керівництву економічного суб’єкта і інші. Найчастіше аудиторськими фірмами застосовуються «Word» фірми «Microsoft» і «Лексикон»;

 • табличні процесори мають потужні обчислювальні можливості, засоби ділової графіки, обробки текстів і ведення баз даних і тому отримали широке застосування при проведенні аудиторських перевірок. Вони використовуються при складанні різних аналітичних таблиць; реалізації аналітичних процедур, перш за все пов’язаних з оцінкою фактичних показників бухгалтерської звітності і аналізом фінансового стану перевіряє мого економічного суб’єкта; представленні одержаної інформації в графічному вигляді; складанні альтернативних балансів; при створенні різних робочих табличних документів, наприклад, кошторисів, фінансової звітності і т.д. Вбудовані функції, ф тому числі фінансові, статистичні функції, можливість розв’язування задач типу «що-якщо» зробили табличні процесори популярними серед аудиторів. Найбільшого розповсюдження одержали табличні процесори Excel і Lotus 1–2–3. Оскільки настройка електронних таблиць для розв’язування конкретних задач аудиту досить складна, то одержала розповсюдження практика продажу готових настройок і надання послуг в цій галузі;

 • правові бази даних і довідники забезпечують інформаційно-консультаційне обслуговування аудиторів в процесі проведення перевірок, що дозволяє їм з достатньою впевненістю зробити висновок про відповідність бухгалтерського обліку економічного суб’єкта документам і вимогам нормативних актів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності в Україні. На сьогоднішній день існує багато правових баз даних загального призначення, які мають різну степінь повноти і актуальності. Найбільш популярними є: «Консультант Плюс» фірми «Консультант»; правові системи «Гарант» і «Гарант-Практик» фірми «Гарант-Сервіс»; «1С: Кодекс», «1С: Гарант» і ін. Багато з клієнтів аудиторських фірм використовують в своїй практичній діяльності ті ж самі довідково-правові бази. Це значно спрощує проведення аудиту, так як завжди є можливість звернутися до довідково-правової бази клієнта, особливо, якщо вона інтегрована з програмою бухгалтерського обліку і забезпечує контекстне звернення до відповідної нормативної бази безпосередньо з бухгалтерської програми. В цьому випадку аудитор одержує необхідне правове обґрунтування порядку відображення того чи іншого факту господарської діяльності на рахунках бухгалтерського обліку, пояснення по розрахунку показника звітності, який нас цікавить;

 • бухгалтерські програми і їх окремі модулі. З бухгалтерськими програмами аудиторські фірми мають справу як при проведенні перевірок, так і при наданні послуг. Аудиторська фірма зобов’язана оцінити комп’ютерну систему обліку у клієнта, в тому числі оцінити його програму, правильність застосування і т.д. При цьому аудитору часто приходиться працювати безпосередньо в середовищі цієї програми на об’єкті, який перевіряється. З іншого боку, аудиторські фірми використовують програми бухгалтерського обліку для його ведення в рамках надаваємих клієнту послуг згідно договору. Бухгалтерські програми дозволяють виконати комплекс робіт, пов’язаних з аудиторськими перевірками або відновленням обліку в гранично стиснуті строки, провести аудит і відновити облік за минулі роки, деякі з програм дозволяють моделювати різні варіанти відображення господарських ситуацій і одержання фінансових результатів. Ринок програм бухгалтерського обліку дуже широкий, про що йшлося в одній з тем нашого курсу;

 • програми електронного документообігу дозволяють нагромаджувати, зберігати, здійснювати швидкий пошук і доступ до документів в електронних архівах, виконувати їх об’єднання, а також забезпечують групову роботу при створенні документа. Відомі системи «1С: Електронний документооборот», DOCS Open і інші. Часто аудиторським фірмам в ході перевірки приходиться зіштовхуватися з такими системами у клієнтів. Тоді вони дають оцінку правильності її застосування. Крім того, якщо система електронного документообігу функціонує у клієнта, то це спрощує і пришвидшує проведення аудиту на об’єкті із-за швидкого доступу і одержання потрібних документів;

 • спеціалізовані статистичні пакети загального призначення використовуються аудиторами при проведенні достатньо складних розрахунків. Вони реалізують набір різних статистичних методів, дозволяють виконувати обмін з найбільш розповсюдженими СКИД, мають можливість графічного представлення даних, зручний для користувача інтерфейс. На даний час найбільш популярні з них Mathematics, Statistics, Quick, Statgraphics;

 • програми фінансового аналізу і їх окремі модулі. Для реалізації процедур аналізу фінансово-господарської діяльності економічних суб’єктів поряд з табличними процесорами аудиторськими фірмами використовуються спеціальні програми фінансового аналізу. Ці програми появились майже одночасно із становленням аудиту, їх достатньо багато. Орієнтовані вони на аналіз фінансового стану підприємства, вироблення стратегічних і тактичних рішень управління підприємством. Аудиторські фірми застосовують в своїй роботі програми кожного з цих класів. Програми аналізу дозволяють виконати перевірку фінансової, податкової і іншої звітності завдяки закладеному в них механізму звірки взаємопов’язаних показників. Вони забезпечують безпосередньо фінансовий аналіз за різними методиками і розраховують велику кількість економічних показників, дозволяють складати і аналізувати бізнес-плани. Деякі програми приводять фінансову звітність до міжнародних стандартів GAAP і IAS. Популярністю серед аудиторів користуються програмні продукти фірм «ІНЕК» (ІНЕК-АФСП, ІНЕК-АДП, 1С:АФС, ІНЕК-Інвестор і ін.), «Pro-Invest Consultinq» (Audit Expert, Project Expert).В останній час засоби фінансового аналізу інтегровані в системи бухгалтерського обліку і управління підприємством, наприклад в розробки фірм «Галактика», «Інфософт», «Інтелект-сервіс», «R-Style SoftWare Lab» і інші;

 • програми автоматизації управлінських функцій використовуються для автоматизації управлінських процедур самих аудиторських фірм. Серед таких програм виділяється програма «Формула часу», розроблена фірмою «Русаудит». Дана програма дозволяє: в області фінансів – розрахувати собівартість виконаних робіт на основі погодинної оплати, вести облік виконаних робіт і формувати рахунки за виконані роботи, розраховувати і аналізувати дебіторську заборгованість; в області документообороту – формувати довідники і тексти договорів, акти про виконані роботи; в області управління персоналом – вести облік часових затрат працівників за видами робіт в розрізі клієнтів і інших робіт; в інформаційно-аналітичній області – вести детальні довідники клієнтів, структурних підрозділів компанії і їх працівників; видів робіт і годинних ставок; в області статистичного аналізу – вибирати дані за довільними критеріями, одержувати статистичні форми звітності.

Слід зауважити, що в зарубіжній практиці в аудиторській діяльності використовуються системи підтримки прийняття рішень при наданні послуг по бізнес-діагностиці, приватизації, дослідженні ринків, оцінці бізнесу, а також експертні системи при моніторингу клієнтів, плануванні аудиту, вибірці, підготовці фінансової звітності.

2) Спеціальні інформаційні системами аудиту. На даний час деякими аудиторськими фірмами розробляються спеціальні інформаційні системи, орієнтовані на внутрішню регламентацію аудиторської діяльності із застосуванням внутрішньофірмових стандартів. Можливості таких систем можна розглянути на прикладі системи «Асистент аудитора», розробленої фірмою «Сервіс-Аудит», яка є професійною інформаційно-довідковою системою, інтегровану в інформаційно-пошукову систему (ІПС) «Кодекс». Система складається з чотирьох умовно незалежних тематичних розділів: • розділ І «Плани і програми аудиту» містить бланки документів, які слід формувати до того, як підписаний договір на проведення аудиту, зразки договорів на різні види аудиторських послуг, методичні матеріали, які можуть використовуватися для розробки внутрішньофірмових стандартів аудиторської фірми і інше. Анкети-питальники, які входять в цей розділ, можуть застосовуватися не лише аудиторськими фірмами. За їх допомогою служби внутрішнього аудиту або фінансово-економічні служби підприємства можуть провести тестування системи внутрішнього контролю і організації бухгалтерського обліку.

 • розділ ІІ «Робочі документи аудитора» містить анкети-питальники за різними розділами бухгалтерського обліку. Вони покликані допомогти при виконанні аудиторських процедур і тестуванні окремих ділянок обліку на підприємстві. В цей же розділ включені також методичні матеріали, покликані допомогти в підготовці оформлення заключення за підсумками аудиторської перевірки.

 • розділ ІІІ «Консультант аудитора» містить довідкові таблиці по питанням бухгалтерського обліку, оподаткування фінансового аналізу діяльності підприємств, а також оформлені у вигляді таблиць нормативи, ставки, індекси, які використовуються для розрахунку показників окремих господарських операцій, сум податків.

 • Розділ ІV «Основні нормативні документи» носить довідковий характер і включає основні законодавчі і нормативні відомчі акти, які регулюють аудиторську діяльність і порядок ведення бухгалтерського обліку.

Бази даних системи «Асистент Аудитора» представляють собою набір аудиторських процедур, оформлених у вигляді анкет-запитальників, бланків, робочих карт, методик, довідкових таблиць. Більша частина документів, включених в бази даних, є оригінальними авторськими розробками, створеними спеціалістами з великим практичним досвідом аудитора.

Відомі і інші підходи і розробки в цій області. Одна з них включає два блока: систему комп’ютеризації зовнішнього аудиту і систему комп’ютеризації внутрішнього аудиту.

Комп’ютерна система для зовнішнього аудиту повинна відрізнятися універсальністю. Вона привноситься на об’єкт аудиту зовні, а тому повинна враховувати загальні стандарти і володіти здатністю настройки на операційні середовища комп’ютерів клієнтів. Як всяка система обробки вона включає функціональну і забезпечуючі частини. Функціональна частина системи представлена такими комплексами задач: «Адміністрація», «Персонал», «Звітність», «Консультації».

Комплекс «Адміністрація» призначений для реалізації функції оцінки ефективності дій керівництва у виборі стратегії фінансово-господарської діяльності і поточних розв’язків у звітному періоді. Тут рішаються задачі аудиту позичкових засобів, фінансової міцності, гнучкості стратегії розвитку, фінансової стійкості, платоспроможності, комплексного аудиторського аналізу.

Комплекс «Персонал» служить оцінці існуючих на підприємстві систем обліку фінансово-господарських операцій, а також виявленню навмисних чи випадкових помилок облікового персоналу. Виділяються дві групи задач. Перша група задач призначена для перевірки бухгалтерської документації. Друга група аналізує фінансові операції по ділянках: аудит обліку основних засобів, аудит обліку валютних засобів і розрахункових операцій, аудит джерел засобів підприємства, аудит обліку затрат на виробництво, аудит обліку праці і заробітної плати.

Комплекс «Звітність» забезпечує перевірку фінансової і іншої звітності, контроль узгодженості показників звітної документації, контроль правильності розрахунків.

Комплекс «Консультації» призначений для вироблення і обґрунтування дій адміністрації в наступний період. Склад задач цього комплексу визначається складом задач комплексу «Адміністрація», але при цьому виробляються консультаційні поради по покращенню стану справ в наступний період по кожній задачі.

Комп’ютерна система внутрішнього аудиту більш спеціалізована і відображає особливості конкретних організацій. Вони стаціонарні і більш розвинуті. Система включає два комплекси задач: «Документація» і «Консультування».

Комплекс «Документація» призначений для перевірки правильності відображення фінансово-господарських операцій в бухгалтерських документах і звітності. Задачі цього комплексу аналогічні задачам комплексів «Персонал» і «Звітність» системи зовнішнього аудиту.

Комплекс «Консультування» дозволяє на основі звітності підприємства визначити напрямки його розвитку і надає допомогу в прийнятті управлінських рішень. Він включає задачі комплексного діагностування: фінансового стану, рентабельності, фінансово-майнового стану.

Створюватися система внутрішнього аудиту може на базі локальних файлів, баз даних, баз знань. Останні системи відносяться до розряду інтелектуальних, вони реалізуються на базі експертних систем. Експертна система для внутрішнього аудиту включає стандартні блоки (базу знань, блок набуття знань, блок логічних висновків, блок пояснень), а також нестандартні блоки (блок локального діагнозу і блок загального діагнозу). Останні блоки містять знання експертів по аудиту у вигляді правил, які дозволяють визначити діагноз і одержати рецепт «лікування» підприємства, тобто перелік мікропідприємств, дій, процедур для виходу із складної економічної ситуації.

Переваги застосування комп’ютерної техніки при проведенні аудиту можна згрупувати за наступними категоріями: • зменшення кількості даних, що оброблюються в ручну. Облікові реєстри містять інформацію щодо проміжних і кінцевих підсумків. Перевірку таких підсумків можна легко здійснити за допомогою комп’ютерної техніки. У результаті в аудитора з’являється час для детальнішої перевірки документів;

 • економія часу на виконання одноманітних прийомів порівняння фактичних даних з обліковими;

 • в автоматичному порядку перевірка тотожності чи взаємної ув’язки показників різних форм звітності;

 • зберігання і багаторазове використання отриманих даних;

 • здійснення попередньої оцінки результатів робіт за відхиленнями.Висновки
Аудит грошових коштів передбачає перевірку операцій підприємства, пов'язаних з обігом готівки, рухом коштів на рахунках в банку в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, правильності їх проведення відповідно з чинним законодавством.

У курсовій роботі описано організацію та методику аудиту грошових коштів та оцінку платоспроможності ТзОВ «Цегельний завод «Промінь», відображена нормативна база, яка використовується для організації перевірки, здійснена характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства. Аналіз нормативно-законодавчих актів з організації обліку грошових коштів в Україні дозволяє сказати, що на сьогодні нормативно-законодавча база щодо обліку грошових коштів в основному відповідає потребам підприємства, щодо базового підприємства, то облікова політика фірми забезпечує дотримання принципів організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності і регулюється наказом про організацію бухгалтерського обліку і облікову політику. Негативним моментом в організації обліку грошових коштів, є лише його ведення вручну, тобто не запроваджено автоматизаціїна обліку на ТзОВ «Цегельний завод «Промінь», тому пропонується здійснення автоматизації обліку.

На основі техніко-економічних показників можна сказати, що у 2008 році випуск продукції зріс на 0,9 млн. шт., або на 23,7% зросли також обсяги продажу на 34,6% в порівнянні із 2007 роком, а у 2007 року до 2006 на 29,9%, зменшилась собівартість реалізації продукції. Вартість активів підприємства збільшилася на 260 тис. грн, за рахунок погашення дебіторської заборгованості, найліквідніших активів, тобто грошові кошти зменшилась на 96,7%, що безпосередньо пов’язане із зменшенням купівельної спроможності населення.

Проведений аналіз основних техніко-економічних показників ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» протягом аналізованих звітних періодів свідчить про розвиток підприємства, не зважаючи на кризову ситуацію в економіці держави.

Проведена оцінка аудиторського ризику через підприємницький ризик. Незважаючи на величезне значення контролю за витрачанням коштів на підприємстві практично відсутня система внутрішнього контролю, тому пропонується введення системи внутрішнього контролю для забезпечення розвиток підприємства.

Розгляд методики аудиторської перевірки грошових коштів та оцінки платоспроможності ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» дає інформація про облікову політику, первинні документа та реєстри обліку аудиту грошових коштів, тобто доцільним для підприємства є застосування більш чітких позиці вданих сферах нових форм документів та способів їх ведення, щодо методика здійснення аудиторської перевірки грошових коштів та оцінка платоспроможності підприємства і проведення аналізу платоспроможності, отримані результати свідчать про зменшення коефіцієнтів ліквідності, що являє негативну тенденцію для діяльності підприємства. За результатами аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності оформлено аудиторський звіт та висновок.

Оскільки облік на підприємстві здійснюється вручну, доцільним є введення автоматизації, що значно полегшить роботу для бухгалтерії підприємства, а також при проведенні перевірки для аудитора.

Отже, у курсовому проекті були вирішені такі основні завдання:

– Розкрито теоретичні основи організації аудиторської перевірки грошових коштів;

– Розглянуто методику аудиторської перевірки грошових коштів та здійснено оцінку платоспроможності даного підприємства;

– Складено аудиторський звіт та висновок за результатами розгляду аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності;

– Відображено особливості проведення аудиту за умови комп’ютерної обробки інформації.Список використаних джерел


 1. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 №3125-XII.

 2. Про застосування електронно-контрольних касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 01.06.2000 р. №1776.

 3. Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій: Наказ Міністерства статистики України від 15.02.1996 р. №51

 4. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки: Указ Президента України від 12.06.1995 р. №436/95.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87 із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28.01.00 р. №15 і 30.11.00 р. №304.

 6. Положення про ведення касових операцій в національній валютів Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. №637.

 7. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів, документів та розрахунків затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. №69.

 8. Інструкція Національного банку України №4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України» затвердена постановою Правління Національного банку України від 13.10.97 р. №335.

 9. Інструкція про організацію роботи з готівкового обліку установами банків України затверджена постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 р. №69.

 10. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. – Аудиторська палата України, К., 1999 – 275с

 11. Правила визначення платоспроможності банкнот і монет, затверджені постановою Правління Національного банку України від 31.03.99 р. за №152 і зареєстровані Міністерством юстиції України від 16.04.99 р. за №242/3535.

 12. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002. -672 с.

 13. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/ під ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс – Клуб», 2001.-832 с.

 14. Давидов Г.М. Аудит: Підручник. – 2-ге вид., перероб. Та доп.. – Житомир, 20002.672 с.

15. Дорош Н.І. «Аудит: методологія та організація» – К.:2000. – 402 с.

16. Загородній А.Г., Єлісеєв А.В., Корягін М.В. та ін. Аудит: Теорія і практика: Навч. посібник – Львів: Видавництво Національного університету «львівська політехніка», 2003. – 364 с.

17. Кіндрацька Г. І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / За редакцією А.Г. Загороднього. Серія «Дистанційне навчання». – №31. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 428 с.

18. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 471 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 1. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. Посібник. – К.:Каравела, 2004. 568 с.

 2. Облік, аналіз та аудит: Навч. посібник. – К., Кондор, 2008. – 618 с.

 3. Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерський Д.Є. Організація та методика проведення аудиту підприємницької діяльності: Навч. посібник/ за ред. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.

 4. Полякова Л.М. та ін. Аудит: Навч. посібник/ Л.М. Полякова, М.В. Корягін, В.І. Воськало, В.М. Чубай. – серія «Дистанційне навчання». – №21. – Львів: Видавництво Національного університету «львівська політехніка», 2004. – 248 с.

 5. Савченко В.Я. Аудит: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с.

 6. Сопко В.В. та ін. Організація і методика проведення аудиту: Навч.-практичний посібник. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: ВД «Професіонал»: 2006. – 576 с.

 7. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. Посібник. – К., 2002. – 223 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка