В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства І окремими особамиСторінка2/4
Дата конвертації11.05.2018
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4


Таблиця 1.3. Анкета оцінки підприємницького ризику ТзОВ «Цегельний завод «Промінь»


Чинник ризику

Оцінка чинника ризику

Рівень підприємницького ризику

Визначення економічної ситуації, в якій функціонує підприємство

Депресія

Високий (90%)

Визначення галузі функціонування підприємства

Нестабільна

Високий (85%)

Політика управління на підприємстві

Активна

Середній (50%)

Система контролю на підприємстві

Середній контроль

Середній (45%)

Результати аудиту минулих років

Позитивний висновок

Низький (30%)

Частота змін керівництва

Дуже рідко

Низький (15%)

Фінансовий стан підприємства

Нестійкий

Високий (75%)

Ймовірність виникнення судових спорів

Мала ймовірність

Низький (15%)

Репутація управлінців і власників

Середній рівень

Середній (45%)

Досвід роботи

Кваліфіковані працівники

Середній (45%)

Власність

Колективна

Низький (25%)

Розуміння клієнтом ролі та відповідальності аудиту

Висока компетентність у галузі аудиту

Низький (15%)

Місце розташування компанії

Не залежить від розміщення споживачів

Середній (35%)

Використовуючи шкалу оцінювання ризиків, яка наведена у табл. 1.4, можна оцінити середній рівень підприємницького ризику, який співпадає з властивим ризиком і дорівнює 41% (570%/14).


Таблиця 1.4. Критерії оцінки

Рівень оцінки

Значимість рівня оцінки

Низький

0 – 33%

Середній

34 – 66%

Високий

67 – 100%

Ризик не виявлення помилок полягає в тому, що аудиторські процедури не завжди можуть виявити помилки за залишками на певному рахунку і за певною операцією. Тому варто прийняти значення даного ризику 15%.

Для визначення ризику невідповідності системи внутрішнього контролю формується запитальник аудитора, який містить тести для перевірки і наведений у таблиці 1.5.
Таблиця 1.5. Тести перевірки системи внутрішнього контролю ТзОВ «Цегельний завод «Промінь»


Запитання


Варіант відповіді

Інформація або документи, які необхідно перевірити

Аудитор-ська процедура

Висновок про систему внутрішнього контролю

1. Чи є відділ внутрішнього контролю на підприємстві?

а) Так;

б) Ні.

Положення про відділ внутрішнього аудиту

Перевірка документів

Високий (90%)

2. Рівень кваліфікації працівників підприємства?

а) кваліфіковані працівники;

б) працівники з невисоким рівнем кваліфікації;

в) не кваліфіковані працівники.


Документи про освіту працівника, трудова книжка, особова справа

Перевірка документів

Середній (35%)

3. Яка періодичність проведення контролю?

а) 1 раз на місяць;

б) 1 раз на квартал;

в) 1 раз на півріччя;

г) 1 раз на рік;д) ніколи.

Акти перевірки

Перевірка документів

Високий (90%)

4. Відповідність наявної документації вимогам чинного законодавства?

а) повністю відповідає;

б) частково невідповідає;

в) не відповідає повністю.Документація підприємства

Перевірка документів

Низький (10%)

5. Чи є ефективними процедури внутрішнього контролю?

а) помилки повністю виправляються;

б) помилки частково виправляються;

б) помилки не виправляються.Акти перевірки

Перевірка документів, зіставлення

Середній (50%)

6. Чи враховувались попередні результати перевірок до вдосконалення діяльності підприємства?

а) враховувались;

б) частково враховувались;

в) не враховувались.Документація, де враховані результати попередніх перевірок

Перевірка документів, зіставлення

Середній (50%)

7. Яка форма ведення обліку грошових коштів?

а) облік ведеться вручну;

б) напівавтоматизовано;

в) облік повністю ведеться автоматизавано


Документація з обліку грошових коштів

Перевірка документів

Низький (10%)

8. Чи є посадові інструкції або положення щодо роботи касира?

а) Так;

б) Ні.


Посадова інструкція касира, Договір про матеріальну відповідальність

Перевірка документів

Високий (80%)

9. Чи здійснюється раптова інвентаризація коштів в касі?

а) Так;

б) Ні.


Акт інвентаризації каси

Перевірка документів

Середній (45%)

10. Коли і ким проводиться інвентаризація каси?

а) щомісячно та в кінці року комісією, призначеною наказом керівника;

б) щоквартально та в кінці року комісією, призначеною наказом керівника;Інвентаризацій-ний опис

Перевірка фактичної наявності грошових коштів в касі

Низький (20%)

11. Чи здійснюється перевірка своєчасності оприбуткування коштів у касі, їх внесення на поточний рахунок на підставі записів із касової книги, чеків і виписок банку?

а) Так;

б) Ні.


Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, Касова книга, Грошовий чек

Перевірка документів

Середній (40%)

12. Чи здійснюється нумерація видаткових і прибуткових касових ордерів у встановленому порядку?

а) Так;

б) Ні.


Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів

Перевірка документів

Середній (65%)

13. Чи своєчасно заповнюється касова книга і подається звіт касира?

а) Так;

б) Ні.


Касова книга, звіт касира

Перевірка документів, зіставлення

Середній (45%)

14. Чи додаються до звіту касира усі необхідні документи?

а) Так;

б) Ні.


Звіт касира

Перевірка документів, зіставлення

Середній (35%)

15. Чи перевіряє бухгалтер дотримання суми встановленого ліміту залишку готівки в касі?

а) Так;

б) Ні.


Розрахунок ліміту каси

Перевірка документів

Високий (75%)

За результатами проведених тестів невідповідності системи внутрішнього контролю, поданих у табл. 1.5, відповідно рівень системи внутрішнього контролю становитиме 49,3% (740%/15), а ризик системи контролю 50,7%.

Загальний аудиторський ризик становитиме:

АР = ВР*РК*РН = 0,41*0,507*0,15 = 0,0312 (3,12%)

Отже, загальна величина аудиторського ризику при здійсненні аудиторської перевірки ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» становитиме 3,12%, що відповідає прийнятій величині загального аудиторського ризику, що становить 1–5% (0,01–0,05).
1.5 Планування проведення аудиту грошових коштів
Процес планування майбутньої перевірки аудитор розпочинає після проведення попередніх переговорів та укладення договору на проведення аудиту ТзОВ «Цегельний завод «Промінь», який наведено в Додатку Б.

Проведення аудиторської перевірки, в тому числі і перевірки грошових коштів та оцінки платоспроможності підприємства, аудитор використовує план перевірки. Аудитор зобов'язаний чітко прогнозувати, контролювати й обліковувати процеси своєї діяльності для того, щоб забезпечити на кожній стадії роботи найбільш ефективні процедури. Планування аудиту передбачає визначення його стратегії і тактики, складання загального плану аудиторської перевірки, побудову аудиторської програми і аудиторські процедури, оцінювання обсягу аудиторського контролю План перевірки аудитор формує самостійно або він може мати рекомендований вигляд, сформований аудиторською компанією. Використання плану аудиту дає змогу організувати, систематизувати та полегшити роботу перевіряючого. Для перевірки діяльності ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» план аудиту поданий у Додатку В.

Загальний план аудиту розробляється настільки детально, що аудитор має можливість завдяки йому підготувати програму аудиту. Програма аудиту – це детальний перелік змісту аудиторських процедур. Цей перелік є детальною інструкцією для асистентів аудитора та рядових учасників перевірки, який також є засобом контролю за якістю їх роботи. Програма повинна бути настільки деталізованою, щоб можна було використовувати її як інструкцію для виконавців аудиту, які беруть участь у перевірці. У програмі аудиту види, зміст та час проведення процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. Вона містить перелік об'єктів аудиту по його напрямкам, а також час, який необхідно витратити на кожен напрямок аудиту або аудиторських процедур. Для ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» розроблена програма аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності підприємства (Додаток Д).

2. Методика аудиторської перевірки грошових коштів та платоспроможності ТЗОВ Цегельний завод «Промінь»
2.1 Опис альтернативних облікових рішень щодо грошових коштів
Облік і звітність підприємства здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV та інших нормативно-правових актів. Перевірки фінансової діяльності підприємства здійснюються державними податковими органами, іншими органами державної влади у межах визначених законом повноважень, ревізійною комісією підприємства та/або аудиторами. [1, с. 47]

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку у ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» несе його головний бухгалтер. Підприємство із дня свого заснування веде журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського обліку, при цьому воно може самостійно пристосовувати застосовувані регістри бухгалтерського обліку до специфіки своєї діяльності при дотриманні загальних методологічних принципів, установлених Положенням про бухгалтерський облік і звітність на Україні. Для нарахування заробітної плати підприємство застосовує книгу нарахування заробітної плати, у якій інформація подається в розрізі працівників. Ведеться Книга продажу, Книга доходів та витрат, Касова книга та Головна книга.

Підставою для бухгалтерського обліку на ТзОВ є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарської операції.

Підприємство має створену інвентаризаційну комісію згідно із ст. 10 Закону України №996-XIV від 19.07.1999 р.

ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» має свою облікову політику, принципи якої наводяться у наказі про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства. В наказі про облікову політику викладено такі основні аспекти, щодо обліку грошових коштів:


  • дані регістрів обліку майна підприємства, інших облікових регістрів і додаткових довідок відображають в Головній книзі підприємства, що є підставою для складання фінансової звітності;

  • перед складанням річної фінансової звітності проводиться інвентаризація активів та зобов’язань підприємства станом на 1 грудня поточного року. Крім того, проведення інвентаризації у разі зміни матеріально відповідальної особи та при встановленні фактів розкрадань. Для проведення інвентаризації створюють постійно діючу комісію;

  • для перерахунку доходів, витрат і руху грошових коштів середньозважений валютний курс не застосовується;

  • установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним бухгалтером та директором підприємства, згідно п.п. 5.2. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні». До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства.

Даний наказ є основою для ведення бухгалтерського обліку на ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» і основним його призначенням є:

1) упорядкування облікового процесу на підприємстві;

2) методологічне та методичне забезпечення відображення майна підприємства, господарських операцій та результатів його діяльності;

3) надання бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості;

4) забезпечення ефективного обліку.
2.2 Перелік первинних документів з обліку грошових коштів
Під час проведення аудиту грошових коштів вивчається достовірність первинних документів, порядок, своєчасність і послідовність їх заповнення, зіставленість. Склад первинних касових документів, з одного боку, дуже вузький – це прибуткові і видаткові касові ордери, Касова книга. З іншого боку, касові операції пов'язані практично з усіма іншими розділами обліку, наприклад, реалізацією, розрахунками з підзвітними особами, з постачальниками та інше і, отже, при перевірці необхідно зіставити касові документи з іншими.

Основними документами, які використовуватимуться при перевірці грошових коштів ТзОВ «Цегельний завод «Промінь», є: Касова книга; звіти касира; прибуткові касові ордери; видаткові касові ордери; журнал (книга) реєстрації прибуткових касових ордерів; журнал (книга) реєстрації видаткових касових ордерів; журнал (книга) реєстрації виданих доручень; журнал (книга) реєстрації депонентів; журнал (книга) реєстрації платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей; виправдувальні документи до касових документів; авансові звіти.

Для перевірки надходження грошей в касу і видача їх із каси ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» доцільно перевірити оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів (ф. №КО-І і ф. КО-2), які виписуються і реєструються бухгалтером. При перевірці даних документів слід звернути увагу на їх нумерацію, що має здійснюватись по порядку, починаючи з 1 січня і до кінця року, чи до передачі в касу прибуткові і видаткові касові ордери реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів. Видаткові касові ордери, виписані на підставі платіжних відомостей на оплату праці та інших подібних до неї платежів, реєструються після видачі грошових коштів із каси. Видача готівки із каси проводиться на підставі належно оформленого Журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів. Журнал реєстрації побудовано таким чином, що за його даними здійснюється контроль за цільовим призначенням готівки, отриманої і витраченої установою або організацією. Під час отримання прибуткових касових ордерів або видаткових документів касир зобов’язаний перевірити: наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому документі – дозволяючого надпису керівника або осіб, які ним уповноважені; правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів; наявність перелічених у документах додатків.

Всі надходження і використання готівкових грошових коштів ТзОВ «Цегельний завод «Промінь», відображаються в Касовій книзі. Підприємство може мати лише одну Касову книгу. Касова книга повинна бути пронумерованою, прошнурованою та скріплена печаткою установи або організації. Кількість аркушів у Касовій книзі підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера. Записи у Касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копіювальний папір) чорнилом темного кольору, кульковою або чорнильною ручкою. Перші примірники залишаються в Касовій книзі. Другі примірники повинні бути відривними і є звітами каси. Перші та другі примірники мають однакові номери. Виправлення в Касовій книзі не допускаються, але якщо вони зроблені, то потрібно їх засвідчити підписами касира, а також головного бухгалтера або особи, що його заміщує. Записи в Касовій книзі здійснюються касиром відразу після отримання або видачі грошей за кожним касовим ордером. У кінці кожного робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на наступне число і передає до бухгалтерії як звіт касира другий відривний аркуш Касової книги (копію записів у касовій книзі за день) з прибутковими касовими ордерами й видатковими документами під підпис у Касовій книзі.

Звіт касира – це документ, який передається касиром до бухгалтерії і являє собою відривний листок Касової книги з доданими до нього прибутковими і видатковими касовими документами. Після одержання звіту касира в бухгалтерії виконують перевірку всіх записів, зіставляють їх з Журналом реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, первинних документів. Перевіряється також правильність заповнення всіх реквізитів первинних документів, їх сум та підсумків, своєчасність їх занесення до звіту касира, здачі надлишку готівки в банк. Бухгалтер перевіряє правильність оформлення касових ордерів, їх обґрунтування, виконання записів у Касовій книзі і виведеного залишку на кінець дня і проти кожної суми проставляє шифр кореспондуючих рахунків.

Підставою для оприбуткування коштів, одержаних з банку, є грошовий чек, на основі якого також виписується прибутковий касовий ордер.

Здавання готівки в банк оформлюється «обявою на внесок готівкою». Цей документ складається з трьох частин: обяви, що є підставою для зарахування внесених коштів на рахунок; квитанції, яка підтверджує внесення працівником підприємства коштів на рахунок; ордера, який додається до виписки банку як підстава зарахування коштів на рахунок.

Виплати грошових коштів на ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» здійснюються як за рахунок грошових коштів, отриманих з банку, так і з отриманої готівкової виручки.

Отримання готівки з банку оформляється грошовим чеком. Бланки чеків, зброшуровані в чекові книжки (по 25 або 50 чеків) підприємство купує за поданою заявою в установі банку (Ощадбанк). Чек заповнюється бухгалтером підприємства, завіряється підписами осіб, підписи яких є на картці із зразками підписів в установі банку, та печаткою підприємства. У чеку вказується, для яких потреб і в яких сумах буде отримана готівка в банку та загальна сума її отримання. Разом з чеком заповнюється корінець до нього. Заповнений чек дається касиру чи працівнику бухгалтерії, що виконує його функції для отримання готівки. Отримана в банку готівка оприбутковується на підставі прибуткового касового ордера. Повнота і своєчасність оприбуткування готівки в касу перевіряється головним бухгалтером, про що робиться відмітка у корінці грошового чека. Жодні виправлення в чеку, навіть обумовлені, не допускаються.

Видають готівку з каси ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» для виплати заробітної плати, для придбання товарів і послуг, для покриття витрат на відрядження, на інші цілі.

Видавання коштів на заробітну плату здійснюється на підставі платіжних або розрахунково-платіжних відомостей у триденний термін з дня отримання грошових коштів з банку (включаючи день отримання). Терміни виплати підприємством заробітної плати та авансу встановлюються підприємством і подаються у відділення банку. На загальну суму виплаченої працівникам заробітної плати складається видатковий касовий ордер. Якщо частина заробітної плати працівниками не отримана, то вона вважається депонованою і здається в банк. Списання депонованої заробітної плати з каси здійснюється також на підставі видаткового касового ордера.

Видають грошові кошти для придбання товарів і послуг та для відрядження у день отримання грошей у банку на підставі видаткових касових ордерів або платіжних відомостей.

Про їх витрачання підзвітні особи повинні відзвітуватись:

– за грошові кошти, отримані для придбання товарів і послуг, не пізніше наступного дня після їх отримання в банку;

– за грошові кошти, отримані для відряджень, – у триденний термін після повернення з відрядження.

Невикористаний залишок готівки повертається підзвітною особою в касу з оформленням прибуткового касового ордера та здається в банк на підставі об’яви на внесок готівкою. Не дозволяється використовувати готівку, отриману за цільовим призначенням, для інших потреб.

В ході аудиторської перевірки виявлено такі порушення у первинних документах: у видатковому касовому ордері не вказано ідентифікаційного коду ЄДРПОУ (відсутній також штамп), не записаний кореспондуючий рахунок, субрахунок, відсутні дані про засвідчення особи одержувача коштів; у прибутковому касовому ордері немає записано ідентифікаційного коду ЄДРПОУ (відсутній також штамп) та кореспондуючого рахунку, не вказано суми ПДВ, в додатку не записаний документ, а також немає підпису головного бухгалтера; журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів не містить відомостей про підставу їх видання; у Касовій книзі не прокреслено незаповнені графи; у платіжному дорученні не записано сума прописом та не вказано сума ПДВ; у виписці банку не має відповідного штампу банку та підпис особи, що здійснювала операцію; у звіті про використання коштів наданих на відрядження не записано ідентифікаційного коду ЄДРПОУ та ідентифікаційного номера особи, що заповнювала даний звіт, призначення авансу, залишок попереднього авансу, витрати та залишок на кінець, не зазначено кореспондуючих рахунків, а також відсутні підписи головного бухгалтера та особи яка здає звіт, не прокреслено графи які не залишаються незаповненими; відсутні печатка і підпис керівника (Додаток К).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка