В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства І окремими особамиСторінка1/4
Дата конвертації11.05.2018
Розмір0.74 Mb.
  1   2   3   4


Вступ
В умовах ринкової економіки підприємства постійно підтримують фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і окремими особами. Тобто вони здійснюють як готівкові так і безготівкові розрахунки. Для цього кожне підприємство має касу для розрахунків готівкою і відкриті в установах банків розрахункові рахунки для безготівкового обігу, а також зберігання власних коштів.

Сучасні умови існування підприємств, а також процеси, що протікають в економіці України ще раз підтверджують важливість і необхідність грошових коштів для здійснення фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва. Водночас тема грошових коштів являється дуже важливою ділянкою при оцінці платоспроможності та подальшого існування кожного суб'єкту господарювання. Тому на кожному підприємстві повинні створюватися всі умови для ретельного контролю за оприбуткуванням, видачею та рухом грошових коштів. Це перш за все стосується внутрішнього і зовнішнього контролю, оскільки більшість операцій, що здійснюються на підприємстві, пов'язані з рухом грошових коштів, зокрема, проведенням розрахунків між підприємствами. Тому аудит операцій з грошовими коштами, іншими активами та аудит стану розрахунків є дуже важливими.

Метою аудиту операцій з грошовими коштами, іншими активами та стану розрахунків є встановлення достовірності даних щодо наявності та руху грошових кошгів, повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта.

Саме, через високу актуальність та важливість показників грошових коштів і велике їх значення у діяльності підприємства, ми обрали тему курсового проекту «Організаційні процедури аудиту грошових коштів та оцінка платоспроможності ТзОВ Цегельний завод «Промінь».

Предметом проекту виступає комплекс теоретичних, методологічних і практичних питань аудиту грошових коштів та оцінка платоспроможності господарської діяльності суб’єкта господарювання. Об’єктом дослідження обрано грошові кошти ТзОВ «Цегельний завод «Промінь».

Метою роботи є розгляд сутності організації та методики проведення аудиту грошових коштів та оцінка платоспроможності підприємства і розгляд особливостей проведення аудиту грошових коштів за умов комп’ютерної обробки облікової інформації.

Для досягнення мети, перед нами стоять такі завдання:

– Розкрити теоретичні основи організації аудиторської перевірки грошових коштів;

– Розглянути методику аудиторської перевірки грошових коштів та здійснити оцінку платоспроможності даного підприємства;

– Скласти аудиторський звіт та висновок за результатами розгляду аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності;

– Висвітлити особливості проведення аудиту за умови комп’ютерної обробки інформації.

У першому розділі «Теоретичні основи організації аудиторської перевірки грошових коштів ТЗОВ «Цегельний завод «Промінь» досліджуватимуться теоретичні аспекти особливостей формування діяльності об’єкта, тобто характеристика та нормативна база для аудиту грошових коштів, характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства, оцінка аудиторського ризику та планування проведення аудиту.

У другому розділі «Методика аудиторської перевірки грошових коштів та платоспроможності ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» відображатиметься інформація про облікову політику, первинні документа та реєстри обліку аудиту грошових коштів, розглядатиметься методика здійснення аудиторської перевірки грошових коштів та оцінка платоспроможності підприємства і проведення аналізу, результати аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності оформлятимуться складанням аудиторського звіту та висновку.

У третьому розділі «Особливості проведення аудиту грошових коштів в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки для ведення обліку на ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» буде розглянуто особливості застосування аудиторами програм для здійснення аудиторської перевірки.

У висновках узагальнюється результати вивчення теми аудиту грошових коштів та проведених досліджень оцінки платоспроможності підприємства та розробляється перелік основних рекомендацій на основі складеного аудиторського звіту та висновку.

При написанні курсового проекту використано законодавчі акти України з питань економічного врегулювання аудиту коштів, Постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів, Інструкції, Положення та іншу нормативну базу, а також економічну літературу з питань організаційних процедур аудиту грошових коштів та оцінки платоспроможності.1. Теоретичні основи організації аудиторської перевірки грошових коштів ТЗОВ «Цегельний завод «Промінь»
1.1 Характеристика грошових коштів
У процесі господарської та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання при здійсненні угод, що оформлюються і закріплюються договорами з постачальниками, покупцями, банками, з іншими юридичними та фізичними особами, працівниками тощо. Відносини між підприємствами, які виникають внаслідок кругообігу господарських засобів, називаються розрахунками. Початковою і кінцевою ланкою кругообігу виступають грошові кошти, які є найбільш ліквідними активами [18, с. 13].

Грошові кошти, що їх використовують для розрахунків, виконуючи функцію міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, здійснюють безперервний кругообіг (гроші – товар – виробництво – товар – гроші), повертаються при цьому до своєї первісної форми у вигляді виручки після реалізації продукції, тобто у вигляді грошових коштів [13, с. 227].

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання. Готівка (готівкові кошти) – це грошові знаки національної валюти України – банкноти та монети [5].

Порядок здійснення розрахунків грошовими коштами суворо регламентований чинним законодавством України. Установлений порядок для здійснення операцій з готівкою – касова дисципліна. Основним документом бухгалтерського обліку встановленої форми, що застосовується для здійснення обліку грошових коштів в касі підприємства є касова книга.

Платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна, називаються готівковими розрахунками. Приміщення або місце, що призначене для приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів де, як правило, ведеться касова книга називається касою підприємства [18, с. 14].

Касові операції – операції підприємств між собою та з підприємцями i фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівкових коштів при проведенні розрахунків через касу підприємства з відображенням цих операцій у касовій книзі, книзі обліку розрахункових операцій. Розрахунки можуть здійснюватися в готівковій та безготівковій формі [13, с. 229].

Метою аудиту касових операцій є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснених операцій з грошовими коштами підприємства і правильності їх відображення в обліку. Метою аудиту касових операцій є встановлення відповідності застосовуваної в організації методики обліку та оподаткування операцій з руху готівки, що діють в Україні в періоді, коли відбувається перевірка, нормативним документам, для того щоб сформувати думку про достовірність бухгалтерської звітності в усіх суттєвих аспектах.

Завдання даного аудиту: • забезпечення умов зберігання готівки та інших цінностей у касі, при доставці її з банку і здаванні в банк;

 • оцінка стану аналітичного і синтетичного обліку готівки на підприємстві, що перевіряється;

 • оцінка якості відображення господарських операцій в обліку;

 • перевірка дотримання підприємством нормативних документів стосовно організації роботи з готівкою;

 • додержання порядку документального оформлення надходження і вибуття грошових коштів та цінних паперів;

 • стан обліку касових та банківських операцій;

 • перевірка умов зберігання готівки [25, с. 114].

Аудитори застосовують різні методи фактичного та документального контролю за грошовими коштами. Насамперед перевіряють наявність системи внутрішнього аудиту і ефективність їх функціонування. Метод вивчення бухгалтерських документів залежить від обсягу документообігу: у невеликих підприємствах їх розглядають у хронологічному порядку, а у невеликих – в систематизованому.

Аудит касових операцій передбачає перевірку операцій підприємства, пов’язаних з обігом грошових коштів в процесі здійснення фінансової господарської діяльності, правильності їх проведення відповідно до чинного законодавства [2].

Виходячи із мети аудиту, слід сформувати такі завдання:

1) оцінити стан аналітичного та синтетичного обліку готівкових операцій, які здійснювало підприємство за період, що перевіряється;

2) виконати перевірку своєчасності та правильності відображення в обліку готівкових операцій;

3) здійснити перевірку додержання підприємством вимог нормативних документів, які регламентують порядок ведення готівкових операцій.

Об'єкти аудиту операцій з руху грошових коштів в касі можна згрупувати так (табл. 1.1.):
Таблиця 1.1 Об’єкти аудиту операцій з руху грошових коштів


Найменування

рахунку

Найменування

субрахунку

30 «Каса»

31 «Рахунки в банку»

33 «Інші кошти»

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті

301

311, 313

331, 333

В іноземній валюті

302

312, 314

332, 334

Джерелом інформації для аудиту грошових коштів у касі та на рахунку в банку є:

– Первинні документи з обліку грошових коштів: прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, розрахунковий чек, заявка на внесок готівки, платіжна відомість, розрахунково-платіжна відомість, платіжне доручення, виписка по банківських платіжних картках, виписка банку з поточного рахунку.

– Регістри аналітичного обліку касових операцій: журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, Касова книга.

– Регістри синтетичного обліку касових операцій: журнал №1 «Обліку грошових коштів та грошових документів», відомість №1.1 «Обліку за дебетовими оборотами рахунку 30 «Каса», відомість №1.2 «Обліку за дебетовими оборотами рахунку 31 «Рахунок в банку», Головна книга.

– Акти та довідки за результатами попередніх ревізій, аудиторські висновки за попередні періоди та інша документація, що узагальнює результати контролю.

– Фінансова звітність (форми №1, 3, 5) [20, с. 537–541].
1.2 Нормативно-правове регулювання грошових коштів
Аудитор у своїй роботі постійно працює з різними нормативно-правовими документами. Сукупність нормативних актів складає нормативну базу аудитора. Вона поділяється на зовнішню і внутрішню.

Зовнішня нормативна база представлена у вигляді відповідних законів, постанов, наказів, інструкцій, положень, методичних матеріалів з обліку і звітності, матеріалів з оподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та національних нормативів аудиту. Вони потрібні аудитору, щоб виявити законність та достовірне відображення господарських операцій, відповідність ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, проведення аналізу та складання звіту і висновку.

Внутрішня нормативна база – облікова політика суб'єкта, різні методичні, інструкційні, розпорядчі документи з організації фінансово-господарської діяльності на конкретному підприємстві (накази, розпорядження, посадові інструкції тощо). Вони підлягають аналізу та зіставленню з чинною методологією.

З метою правильного використання нормативно-правових актів при проведені аудиту аудитори повинні чітко розуміти компетенцію та положення органу, який видав відповідний нормативно-правовий документ, що стосується операцій з грошовими коштами, то основним нормативним документом, що регулює касові операції є Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджений Постановою Правління Національного Банку України від 15.12.2004 року №637 [6].

Крім цього Положення існують ще декілька документів, які регулюють операції з грошовими коштами в касі підприємства та на поточному рахунку, відкритому підприємством в установі банку. До них належать:

1. Інструкція про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України, затверджена постановою Правління Національного Банку України від 19.02.2001 року №69, яка визначає правила організації роботи із грошовими коштами, їх обігом [8].

2. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій» від 15.02.1996 р. №51. Згідно, цього наказу визначаються типові форми первинних документів для обліку грошових коштів підприємств, їх правила заповнення та зберігання [3].

3. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки» від 12.06.1995 р. №436/95 із змінами і доповненнями, вказує порушення, які тягнуть за собою застосування штрафної санкції у розмірі двократного розміру виявленої понадлімітної готівки [4].

4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування електронно-контрольних касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 01.06.2000 р. №1776 говориться, що підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахунки (розрахункові операції) зі споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за готівку, зобов'язані здійснювати такі розрахунки через належним чином зареєстровані реєстратори розрахункових операцій. А також йде мова про порядок та правила застосування реєстраторів розрахункових операцій [2].

5. Права, обов’язки і завдання, які покладаються на членів інвентаризаційної комісії та загальні принципи інвентаризації визначені в Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів, документів та розрахунків [7].

Аудиторська діяльність зокрема регламентується Законом України «Про аудиторську діяльність». Цей закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю, з метою захисту інтересів власника [1].

Аналіз нормативно-правових актів з організації бухгалтерського обліку грошових коштів в Україні, дозволяє зробити висновок, що на сьогодні нормативно-законодавча база щодо готівкового обігу, готівкових та безготівкових розрахунків в основному відповідає потребам підприємства.


1.3 Характеристика фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Цегельний завод «Промінь»
У 1936 році в місті Мостиська було побудовано цегельний завод, для виробництва цегельних виробів, з невеликою чисельністю працівників. В експлуатацію було запущено один цех, вони були розраховані на виробництво 12 тис. шт. цегли в добу. Робота на заводі була організована сезонно. На початку своєї діяльності процес виробництва був в основному ручний, асортимент продукції, що випускається, спочатку був невеликий.

У 80-х роках на заводі відбулася модернізація і технічне переозброєння, що спричинило збільшення випуску продукції до 50 тис. шт. у добу. Це відбулося в зв'язку із запуском, ще двох цехів для виробництва та установкою автоматизованих двох печей, глиномішалки, стрічкового преса, ріжучого півавтомата та конвеєра, дозволило розширити асортимент продукції, що випускається, так було освоєне виробництво нових сортів цегли та полегшити процес виробництва, набагато знизити витрати, зв'язані з виробництвом продукції, а отже, зробити підприємство більш конкурентоспроможним на ринку виробництва будівельних матеріалів.

29 січня 2004 року завод перейшов з державної власності в приватну, тобто ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» є правонаступником державного підприємства Цегельний завод «Промінь». ТзОВ є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, також підприємство є комерційною організацією, основною метою діяльності якої є отримання прибутку.

Основним предметом діяльності ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» є: • виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини;

 • виробництво формованої і обпаленої глиняної цегли та стінових блоків;

 • оптова торгівля будівельними матеріалами.

Підприємство сезонної дії. Територія заводу 11,5 га в тому числі площа кар’єру (гірничий відвід) – 4,6 га. Потужність заводу становить: формовка – 6,0 млн. шт., сушка – 5,8 млн. шт., випал – 5,7 млн. шт.

Асортимент продукції підприємства здебільшого складають стінові будівельні матеріали, тобто цегла та стінові блоки, які використовуються в конструкціях згідно з діючими нормами проектування кам’яних і аркокам’яних конструкціях і мають різне технологічне призначення. Це, насамперед, цегли марок М-75, М-100, М-125, або цегла керамічна, рядова, повнотіла.

Через економічну кризу значна частина галузевих конкурентів підприємства скоротили обсяги виробництва в сфері будівельних матеріалів. Негнучкість виробничої структури цих підприємств призвела до великих накладних витрати при виробництві аналогічної продукції. У теперішній час серед основних конкурентів ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» в межах Західної ділянки гірничих відводів Львівської області є такі підприємства:


 • Кооператив «Мрія» (виробництво цегли);

 • ПП «Воютицький цегельний завод»;

 • Яворівський цегельний завод ТзОВ «Глиниця».

Відповідно до розглянутої нами характеристики підприємства ТзОВ «Цегельний завод «Промінь», основна діяльність підприємства здійснюється в сфері виробництва будівельних матеріалів. На підприємстві для здійснення виробництва організовується процес виробництва та структура, для забезпечення основної діяльності.

Для того щоб з'ясувати загальний стан справ на ТзОВ «Цегельний завод «Промінь», у його виробничо-технічних, комерційних, соціальних, господарсько-фінансової сферах необхідно провести аналіз основних техніко-економічних показників, що містить у собі аналіз вихідної інформації, аналіз виробництва і реалізації (обсягів продажів продукції), аналіз праці й оплати, узагальнені дані аналізу. Цей аналіз проводиться з метою визначення загального фінансового стану справ на підприємстві (табл. 1.2). Джерелами інформації для аналізу служать бухгалтерські звіти (Додаток А).


Таблиця 1.2. Основні техніко-економічні показники ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» за 2006–2008 роки

Показники

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Відхилення (+,–)

2007 до 2006

2008 до 2007

абсолютне

відносне (%)

абсолютне

відносне (%)

Величина активів, тис. грн.

724

764

1024

+40

+5,5

+260

+34,3

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

47

62

2

+15

+31,9

-60

-96,7

Власний капітал, тис. грн.

376

427

591

+51

+13,6

+164

+38,4

Зобов'язання, тис. грн.

348

337

433

-11

-3,16

+96

+28,5

Виробнича потужність, млн. шт.

3,7

3,9

4,8

+0,2

+5,4

+0,9

+23,7

Реалізована продукція (обсяг продажів), тис. грн

2463

3199

4308

+736

+29,9

+1109

+34,6

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

1890

2438

3224

+548

+29

+786

+32,2

Прибуток (збиток) до оподатковування, тис. грн.

41

49

106

+8

+19,5

+57

+116,3

Чисельність працюючих, чол.

101

101

106

-

-

+5

+4,95

Витрати на оплату праці, тис. грн.

790

1021

1444

+231

+29,2

+423

+41,4

Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» свідчить, що показники у 2007 році порівняно з 2006 роком значно покращилися та відповідно у 2008 році до 2007 року. Із даних табл. 1.2 видно, що випуск продукції, тобто виробнича потужність в 2008 році склала 4,8 млн. шт., що на 23,7% більше, ніж у 2007 році. Власний капітал підприємства за два останні роки зростає і півтори рази, тоді як у 2007 році зобов’язання зменшуються, але уже у 2008 році вони значно зростають, що характеризує негативну тенденція для підприємства. Обсяги продажу зросли у 2008 році збільшились на 34,6% в порівнянні із 2007 роком, а у 2007 року до 2006 на 29,9%, також відповідно відбувається зростання показників собівартості продукції на 786 тис. грн у 2008 році, а у2007 році на 548 тис. грн. Це зв'язано насамперед з активною діяльністю підприємства по розширенню ринків збуту. Вартість активів підприємства значно збільшилася по відношенні 2008 до 2007 року на 260 тис. грн., як відповідно у 2007 до 2006 року лише на 40 тис. грн., дане зростання пов’язане із скороченням дебіторської заборгованості та збільшенням запасів у 2008 році. Наявність у підприємства найліквідніших активів, тобто грошових коштів у 2007 році збільшилась на 31,9%, тоді як у 2008 році значно зменшилась на 96,7%, зменшення грошових коштів підприємства безпосередньо пов’язане із зменшенням купівельної спроможності населення, що являється основним споживачем продукції. За період 2006–2008 років збільшилася чисельність персоналу ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» на 5%. У 2006–2008 роках спостерігається ріст показника ефективності витрати на оплату праці на 41,4% у 2008 році та на 29,2% у 2007 році, тобто тенденція збільшення витрат на оплату праці за два роки зростає в 2 рази. Прибуток підприємства до оподаткування у 2008 році збільшується на 57 тис. грн., тоді як у 2007 році на 8 тис. грн.

Проведений аналіз основних техніко-економічних показників ТзОВ «Цегельний завод «Промінь» протягом аналізованих звітних періодів свідчить про розвиток підприємства, не зважаючи на кризову ситуацію в економіці держави.
1.4 Оцінка аудиторського ризику через підприємницький ризик
Національні нормативи аудиту визначають ризик аудиту або загальний ризик як такий, коли аудитор може висловити неадекватну думку в документах бухгалтерської звітності, в якій існують суттєві перекручення, інакше кажучи, за неправильно підготовленою звітністю буде представлено аудиторський висновок без зауважень. Ризик аудиту має три складові частини:


 • властивий ризик;

 • ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю;

 • ризик невиявлення помилок та перекручень [14, с. 106].

Під час здійснення аудиту коштів дуже важливим є визначення величини загального аудиторського ризику, який можна розрахувати за такою моделлю (1.1):
АР = РК*РН*ВР (1.1)
де АР – загальний ризик аудиту; ВР – властивий ризик; РК – ризик системи контролю; РН – ризик невиявлення помилок.

Для визначення властивого ризику використовуємо анкету оцінки підприємницького ризику, подану у табл. 1.3.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка